Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 การสอบแข่งขันชิงแชมป์คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4
 

เด็กหญิงพริมา พิพัฒน์นราพงษ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2  จากการสอบแข่งขันชิงแชมป์คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560

(6th Anuban Mathematics Contest : AMC 6th 2017)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4

ซึ่งจะได้รับโล่รางวัลพระธรรมปริยัติมุณี เหรียญรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 

 

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10261 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  อาภรณ์    วิริยะรัมภ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10229 
กรรมการ   งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯ/ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  นพดล    ปัญญาดี

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22017
เด็กหญิง  พริมา    พิพัฒน์นราพงศ์มิส  ศิรินันท์    บรรจงศิริ ผู้แจ้งข่าว
มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 383 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน