Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ผู้ให้การสนับสนุนดีเด่น ครูดีเด่นและครูสอนนานของชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2559
 

                 คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ผู้ให้การสนับสนุนดีเด่น ครูดีเด่นและครูสอนนานของชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยจะมีพิธีรับรางวัลในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560   ณ    หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  โดยมีรายชื่อคณะผู้บริหารและคณะครูที่ได้รับเกียรติบัตรดังนี้

                  รางวัลผู้บริหารดีเด่น

                             1. มิสนพรัตน์    รัตนบวร

                             2. มิสสุนิภา     สวัสดิวงษ์

                  รางวัลครูดีเด่นระดับปฐมวัย

                             1. มิสศิริลักษณ์    บูรณะวงศ์ตระกูล

                             2. มิสพิมพ์พิศา    จุลศักดิ์

                  รางวัลครูดีเด่นระดับช่วงชั้นที่ 1

                             1. มิสเบญจวรรณ   วิทยะโอชะ

                             2. มิสอมร    งามประสิทธิ์

                  รางวัลครูดีเด่นระดับช่วงชั้นที่ 2

                             1. มิสจันทนา    ศิริโสภาพงษ์

                             2. มิสฐิติพร    พรหมศิริ

                  รางวัลครูดีเด่นระดับช่วงชั้นที่ 3

                            1. มิสกัลยาณี    จันทร์เทศ

                            2. มิสอุษา    จันทร

                  รางวัลครูดีเด่นระดับช่วงชั้นที่ 4

                           1. มิสโสภา    ธีร์จิรัญญ์

                           2. มิสเกษรา   เกิดมงคล

                   คุณครูที่มีอายุงาน  25-29   ปี

                          1. มิสพรพิมล    อติชาติธานินทร์                          2.  มิสจรรยา     สินถาวร                      3.   มิสสุดา    ดงหลง

                         4. มาสเตอร์อนันต์    จิตต์อารีย์เทพ                      5. มิสวาสนา    ตนานนท์ชัย   

                   คุณครูที่มีอายุงาน  30-34 ปี

                         1. มิสรัตนา   ทองคำพันธุ์                                     2.  มิสพวงทอง     วงศ์พลับ                 3.  มาสเตอร์จิรวัฒน์    ศรีสวัสดิ์

                         4. มิสวรชา  อิงคยะกุล

                  คุณครูที่มีอายุงาน  35-39  ปี

                         1. มาสเตอร์ธงชัย    กิจเจริญ                                2. มิสอรวรรณ   ธนะวัฒน์                     3.  มิสสุมานิต   เรืองกระจ่าง

                        4.  มิสรสสุคนธ์   กุลวิทย์                                        5. มิสมุกดา    เส็งเจริญ

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10076 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  นพรัตน์    รัตนบวร
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10218 
กรรมการและเลขานุการ   สำนักผู้อำนวยการ 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการและเลขานุการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการและเลขานุการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการและเลขานุการ   Array
มิส  สุนิภา    สวัสดิวงษ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10123 
กรรมการ   Array
มิส  ศิริลักษณ์    บูรณะวงศ์ตระกูล
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10195 
กรรมการ   Array
มิส  พิมพ์พิศา    จุลศักดิ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10314 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  เบญจวรรณ    วิทยะโอชะ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10309 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  อมร    งามประสิทธิ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10077 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  จันทนา    ศิริโสภาพงษ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10062 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ฐิติพร    พรหมศิริ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10606 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  กัลยาณี    จันทร์เทศ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10263 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  อุษา    จันทร
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10115 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการและเลขานุการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  โสภา    ธีร์จิรัญญ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10074 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  เกษรา    เกิดมงคล
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10027 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  พรพิมล    อติชาติธานินทร์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2560)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10032 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  จรรยา    สินถาวร
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10033 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  สุดา    ดงหลง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10035 
กรรมการ   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
รองประธาน   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการและเลขานุการ   Array 
รองประธาน   Array 
   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  อนันต์    จิตต์อารีย์เทพ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10036 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการและเลขานุการ   Array 
กรรมการและเลขานุการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  วาสนา    ตนานนท์ชัย
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10021 
กรรมการ   Array
มิส  รัตนา    ทองคำพันธุ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10023 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  พวงทอง    วงศ์พลับ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10024 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  จิรวัฒน์    ศรีสวัสดิ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10209 
กรรมการ   Array
มิส  วรชา    อิงคยะกุล
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10008 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ธงชัย    กิจเจริญ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10010 
กรรมการ   Array
มิส  อรวรรณ    ธนะวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10013 
กรรมการ   Array
มิส  สุมานิต    เรืองกระจ่าง (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10018 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  รสสุคนธ์    กุลวิทย์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10019 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  มุกดา    เส็งเจริญ
มิส  สุนิภา    สวัสดิวงษ์ ผู้แจ้งข่าว
มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 979 ครั้ง จาก งานบุคลากร

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน