Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2559 - 24 กุมภาพันธ์ 2560
 

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้น อ.1 - ม.6  ประจำปีการศึกษา  2560  ตั้งแต่บัดนี้ - 24 กุมภาพันธ์ 2560

สนใจติดต่อซื้อใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ  อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร  ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา  07.30 - 16.30  น.  และทุกวันเสาร์ (ที่มีการสอนเสริม) เวลา 09.00 – 12.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  0-3853-5500  ต่อ  113,  114,  452  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ระดับการศึกษาปฐมวัย  (เตรียมอนุบาล - อ.3)

หลักสูตรการเรียนระดับก่อนประถมศึกษา

                      โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2546  เพื่อให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  และมีโอกาสได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐานที่สำคัญในการศึกษาในระดับชั้นต่อไป  มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ซึ่งทางโรงเรียนให้นักเรียนได้เรียนกับครูต่างชาติ

                       การจัดการเรียนรู้แบบ  Project Approach  เป็นการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ  ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนต้องการหาคำตอบจากหัวข้อที่นักเรียนสงสัยอยากรู้  ด้วยการสืบค้นหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  โดยการสอบถามจากภูมิท้องถิ่น  ผู้ปกครอง  หรือผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยมีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้  นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  มีการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง  เกิดความสนุกสนานในการค้นคว้า  เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง  และนำเสนอผลงานโดยการจัดนิทรรศการให้นักเรียนต่างห้องเรียนและผู้สนใจได้เข้าชมเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้

กำหนดการรับนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย  (เตรียมอนุบาล - อ.3)

                     -  จำหน่ายใบสมัคร  ตัั้งแต่วันที่  5  กันยายน  2559  เป็นต้นไป

                      -  รับสมัคร/ทดสอบ/สัมภาษณ์/ประกาศผล/มอบตัว  

                           *  รอบที่  1  วันที่  15  พฤศจิกายน  2559

                           *  รอบที่  2  วันที่  10  มกราคม  2560

                           *  รอบที่  3  วันที่  7  มีนาคม  2560

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - มัธยมศึกษาปีที่  3

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น  English Integration Program  (EIP)

                      "หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น  (EIP)"  เน้นการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานควบคู่กับการเรียนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3  ในรายวิชา  English,  Math,  Science,  Social Studies,  Computer, Music, Values  และ  Physical Education  นักเรียนได้เรียนรู้กับชาวต่างชาติและเจ้าของภาษาโดยตรง  มีการบูรณาการเนื้อหาวิชาและส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยใช้ตำราเรียนภาษาอังกฤษในรายวิชาดังกล่าวจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  อีกทั้งยังจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สามอีกด้วย

กำหนดการรับนักเรียนใหม่หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น  English Integration Program (EIP)

                      -  จำหน่ายใบสมัคร  ตั้งแต่วันที่  5  กันยายน  2559 - 24  กุมภาพันธ์  2560

                      -  รับสมัคร  ในระหว่างวันที่  27 - 28  กุมภาพันธ์  2560

                      -  ทดสอบ/สัมภาษณ์  ในวันเสาร์ที่  4  มีนาคม  2560

                      -  ประกาศผลการคัดเลือก  ในวันพุธที่  8  มีนาคม  2560

                      -  มอบตัวนักเรียนใหม่  พร้อมลงทะเบียนชำระเงิน  ในวันศุกร์ที่  10  มีนาคม  2560

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1

หลักสูตรภาษาอังกฤษ  Intensive Math and Science Program  (IMSP)

                      "หลักสูตรภาษาอังกฤษ"  (Intensive Math and Science Program)"  การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3  นักเรียนจะเรียนกับเจ้าของภาษาในทุกรายวิชา  ยกเว้นวิชาสังคมศึกษา  ประวัติศาสตร์  ศิลปะ  นาฎศิลป์  และภาษาไทย  ห้องเรียน  IMSP  เน้นเรื่องของการนำสื่อเทคโนโลยีเข้ามาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน  ผู้เรียนจะใช้  iPad  ในระบบ  ONE TO ONE  อีกทั้งยังมีการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามรูปแบบ STEM ศึกษาให้กับผู้เรียน  ใช้การวิเคราะห์ผู้เรียนตามแนวพหุปัญญา  (MI)  อีกทั้งยังมีกิจกรรมเสริมทักษะในศูนย์การเรียนรู้ MTC (Multiple Intelligent Center)  พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานที่โดยคณะครูชาวต่างชาติ  เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิด  วิเคราะห์  กล้าแสดงออก  และการใช้ภาษาในการสื่อสาร

กำหนดการรับนักเรียนใหม่หลักสูตรภาษาอังกฤษ  Intensive Math and Science Program (IMSP)

                      -  จำหน่ายใบสมัคร  ตั้งแต่วันที่  5  กันยายน  2559 - 24  กุมภาพันธ์  2560  

                      -  รับสมัคร  ในระหว่างวันที่  27 - 28  กุมภาพันธ์  2560

                      -  ทดสอบ/สัมภาษณ์  ในวันเสาร์ที่  4  มีนาคม  2560

                      -  ประกาศผลการคัดเลือก  ในวันพุธที่  8  มีนาคม  2560

                      -  มอบตัวนักเรียนใหม่  พร้อมลงทะเบียนชำระเงิน  ในวันศุกร์ที่  10  มีนาคม  2560

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4  (เฉพาะนักเรียนภายใน)

หลักสูตรอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  Math and Science Program  (MSP)

                      "หลักสูตรอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์"  (Math and Science Program)"  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  และจัดการเรียนการสอนเข้มข้นในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  อีกทั้งยังเสริมให้นักเรียนได้ใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรีนยการสอนโดยผ่านอุปกรณ์ iPad โดยทีมครูผู้สอนที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  เน้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ส่งเสริมให้นักเรีึยนได้เข้าร่วมทดสอบวัดความสามารถในโครงการต่างๆ  อาทิเช่น  TEDET, ASMO,  สสวท.,  การแข่งขันทั้งทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาการให้นักเรียนได้เรีนรู้จากประสบการณ์จริง  (Experienced Learning)  จัดการสอนแนวพหุปัญญา  (Multiple Intelligence)  เน้นการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและส่งเสริมทักษะต่างๆ  ตามศักยภาพของนักเรียน

กำหนดการรับนักเรียนใหม่หลักสูตรอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  Math and Science Program (MSP)

                      -  จำหน่ายใบสมัคร  ตั้งแต่วันที่  7 - 22  พฤศจิกายน  2559

                      -  รับสมัคร  ในวันพุธที่  23  พฤศจิกายน  2559

                      -  สอบข้อเขียน  (เนื้อหาในการสอบตั้งแต่ ป.1 - ป.3)   ในวันพุธที่  7  ธันวาคม  2559

                      -  ประกาศผลการคัดเลือก  ในวันพุธที่  14  ธันวาคม  2559

                      -  มอบตัวนักเรียนใหม่  พร้อมลงทะเบียนชำระเงิน  ในวันจันทร์ที่  9  มกราคม  2560

                     -  เรียนปรับพื้นฐาน  (Summer Course)  ในระหว่างวันที่  27  มีนาคม - 28  เมษายน  2560

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  และมัธยมศึกษาปีที่  4

หลักสูตรอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  Gifted Program  (GP)

                      โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ซึ่งโรงเรียนได้เพิ่มเติมเวลาเรียน  และความเข้มข้นในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  จัดหลักสูตรเร่งรัดเรียนก่อนล่วงเวลาโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์  ให้นักเรียนได้ทั้งความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการทดสอบวัดความสามารถในโครงการต่างๆ  อาทิเช่น  โอลิมปิกวิชาการ,  สสวท.,  สอวน.,  สวทช.,  ฯลฯ  ได้รับประสบการณ์ตรงจากการทัศนศึกษา  และปฏิบัติจริงในห้องทดลอง  โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  จำกัดห้องเรียนห้องละไม่เกิน 35 คน

กำหนดการรับนักเรียนใหม่หลักสูตรอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ Gifted Program  (GP)

                      -  จำหน่ายใบสมัคร  ตั้งแต่วันที่  5  กันยายน  2559 - 9  ธันวาคม  2559 

                      -  รับสมัคร  ในวันพุธที่  14  ธันวาคม  2559

                      -  ทดสอบ/สัมภาษณ์  ในวันเสาร์ที่  17  ธันวาคม  2559

                      -  ประกาศผลการคัดเลือก  ในวันพฤหัสบดีที่  22  ธันวาคม  2559

                      -  มอบตัวนักเรียนใหม่  พร้อมลงทะเบียนชำระเงิน  ในวันพฤหัสบดีที่  5  มกราคม  2560

 

หลักสูตรการเรียนล่วงหน้า  Advanced Placement Program (APP)

                      "หลักสูตรเรียนล่วงหน้า  Advanced Placement Program  (APP)  เป็นหลักสูตรในระดับที่สูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และเป็นการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีสามารถสอบเข้าและ / หรือได้รับหน่วยกิตในระดับมหาวิทยาลัยตั้งแต่ยังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  นักเรียนที่ผ่านการสอบ  APP  ต้องเป็นไปตามคะแนนที่มหาวิทยาลัยกำหนดจึงมีสิทธิ์ได้รับหน่วยกิตในมหาวิทยาลัยการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนจะต้องมี  GPA  3.80  ขึ้นไป  และคะแนนเฉลี่ยรวม  5  ภาคเรียนใน  5  รายวิชาหลักตั้งแต่  3.50  ขึ้นไป  นักเรียนจะเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ในเวลา  2  ปี  และในปีที่  3  จะเป็นรายวิชาพื้นฐานของระดับมหาวิทยาลัย  ซึ่งนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา / ได้รับหน่วยกิตล่วงหน้าจะสามารถสำเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัยได้เร็วยิ่งขึ้น  โดยโปรแกรมนี้จะเปิดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6  อาจารย์ผู้สอนจะมาจากมหาวิทยาลัย  เช่น  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ,  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ตามความร่วมมือทางวิชาการ

กำหนดการรับนักเรียนใหม่หลักสูตรการเรียนล่วงหน้า  Advanced Placement Program (APP)

                      -  จำหน่ายใบสมัคร  ตั้งแต่วันที่  5  กันยายน  2559 - 24  กุมภาพันธ์  2560  (เฉพาะระบบโควตาจำหน่ายใบสมัครถึงวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560)

                      -  รับสมัคร  ในวันที่  27 - 28  กุมภาพันธ์  2560  (เฉพาะระบบโควตารับสมัคร  ในวันที่  17 - 18  มกราคม 2560)

                      -  ทดสอบ/สัมภาษณ์  ในวันเสาร์ที่  4  มีนาคม  2560  (เฉพาะระบบโควตาทดสอบ/สัมภาษณ์  ในวันเสาร์ที่  21  มกราคม  2560)

                      -  ประกาศผลการคัดเลือก  ในวันพุธที่  8  มีนาคม  2560  (เฉพาะระบบโควตาประกาศผลคัดเลือก  ในวันพฤหัสบดีที่  26  มกราคม  2560)

                      -  มอบตัวนักเรียนใหม่  พร้อมลงทะเบียนชำระเงิน  ในวันศุกร์ที่  10  มีนาคม  2560  (เฉพาะระบบโควตามอบตัวนักเรียนใหม่ พร้อมลงทะเบียนชำระเงิน  ในวันที่ 30 - 31 มกราคม 2560)

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 - มัธยมศึกษาปีที่  6

แผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  แบ่งออกเป็น  4  แผนการเรียน  ได้แก่

                      -  แผนการเรียนที่  1  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

                      -  แผนการเรียนที่  2  แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาจีน

                      -  แผนการเรียนที่  3  แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาอังกฤษ

                      -  แผนการเรียนที่  4  แผนการเรียนศิลป์ - คำนวณ

                      -  แผนการเรียนที่  5  แผนการเรียนศิลป์ - ดนตรี  (แผนการเรียนใหม่)

                         โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา จัดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียนในสาระการเรียนรู้พื้นฐานตามกระทรวงและสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมบังคับให้เป็นไปตามโรงเรียนกำหนด  ส่วนวิชาตามสายการเรียนดนตรี นักเรียนจะรับการเรียนในเชิงปฏิบัติเครื่องดนตรีที่ตนถนัด และทฤษฎีดนตรีที่นักเรียนจะใช้ในการเรียนต่อและนำไปใช้  ทั้งนี้ยังเพิ่มความทันสมัยในเทคโนโลยีในเรื่องการทำเพลงและทำซาวด์ในระบบดิจิตอล โดยใช้คอมพิวเตอร์ PC , MAC และ IPAD เข้ามาพัฒนาความสามารถของนักเรียน

                          การศึกษาต่อของนักเรียนเมื่อจบหลักสูตร สามารถไปศึกษาต่อในสาขาดนตรีของมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ยกตัวอย่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเอแบค เป็นต้น

                      -  แผนการเรียนที่  6  แผนการเรียนศิลป์ - ออกแบบ  (แผนการเรียนใหม่)

                          แผนการเรียนนี้ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และมีการเน้นการสอนเข้มข้นในรายวิชา  เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบกราฟิก ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแอพลิเคชัน เป็นต้น เรียนรู้งานด้านหัตถกรรมท้องถิ่น มีความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการใช้ iPad ในแบบ ONE TO ONE การสร้างสรรค์งานทั้งในรูปแบบของผลงาน 2 มิติและผลงาน 3 มิติ สามารถประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่นสำหรับการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยมีแนวความคิดของการออกแบบที่เน้นจากพื้นฐานขององค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมในท้องถิ่น  นวัตกรรมและงานออกแบบสมัยใหม่  เพื่อเตรียมผู้เรียนให้ก้าวต่อไปในระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรศิลป์ออกแบบ นิเทศศาสตร์ การออกแบบนิเทศศิลป์ ฯลฯ

 

กำหนดการรับนักเรียนใหม่แผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

                      -  จำหน่ายใบสมัคร  ตั้งแต่วันที่  5  กันยายน  2559 - 24  กุมภาพันธ์  2560  (เฉพาะระบบโควตาจำหน่ายใบสมัครถึงวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560)

                      -  รับสมัคร  ในวันที่  27 - 28  กุมภาพันธ์  2560  (เฉพาะระบบโควตารับสมัคร  ในวันที่  17 - 18  มกราคม 2560)

                      -  ทดสอบ/สัมภาษณ์  ในวันเสาร์ที่  4  มีนาคม  2560  (เฉพาะระบบโควตาทดสอบ/สัมภาษณ์  ในวันเสาร์ที่  21  มกราคม  2560)

                      -  ประกาศผลการคัดเลือก  ในวันพุธที่  8  มีนาคม  2560  (เฉพาะระบบโควตาประกาศผลคัดเลือก  ในวันพฤหัสบดีที่  26  มกราคม  2560)

                      -  มอบตัวนักเรียนใหม่  พร้อมลงทะเบียนชำระเงิน  ในวันศุกร์ที่  10  มีนาคม  2560  (เฉพาะระบบโควตามอบตัวนักเรียนใหม่ พร้อมลงทะเบียนชำระเงิน  ในวันที่ 30 - 31 มกราคม 2560)

 

 

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10716
ภราดา  อาวุธ    ศิลาเกษ

 
  • ปฏิทินกิจกรรม
  •     - เริ่มจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 (5 ก.ย. 2559)    มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้แจ้งข่าว
    มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
    จำนวนผู้อ่าน 4259 ครั้ง จาก งานทะเบียนสถิติ

    คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน