Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอเชิญคุณครูสมัครเข้าร่วมคัดเลือกในโครงการ"ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 8 พ.ศ.2557
 

               ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จะดำเนินการคัดเลือกบุคลากรครู   สายงานการสอนหรือสายงานการบริหารสถานศึกษา  ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชุมชน  และสังคมที่มีความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม  ที่มีปัญหาภัยทางสังคมหรือความมั่นคงของประเทศ  มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  และเป็นผู้ทุ่มเทเสียสละ  เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์  ประจำปี 2557  ภาคละ 1 คน  จำนวนทั้งสิ้น  4 คน  ให้ได้รับรางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู"  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรครู  และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรในหน่วยงานยืดถือปฏิบัติ  เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตน

               โดยมีรางวัลดังนี้

                         -  เงินสด  รางวัลละ  300,000  บาท

                        -   เสมาทองคำ

                        -   โล่รางวัล

                        -   เกียรติบัตร

              คุณครูที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับรางวัล  โรงเรียนจะพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนละ 1 คน  และส่งผลงานให้กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2556   โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  และติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่งานประชาสัมพันธ์  โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10374 
หัวหน้าฝ่ายธุรการ - การเงิน   ฝ่ายธุรการ - การเงิน 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธานกรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธานกรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
 ปสุตา    โอษฐ์จันทร์ศรี (ออกเมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2557)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10243 
กรรมการ   Array 
กรรมการและเลขานุการ   Array
มิส  อำนวยพร    ตอรบรัมย์
มิส  อำนวยพร    ตอรบรัมย์ ผู้แจ้งข่าว
มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 208 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน