Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง เกียรติบัตรเหรียญเงิน เกียรติบัตรเหรียญทองแดง ในการแข่งขันทักษะวิชาการ และการวาดภาพทางคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนดาราสมุทรฉะเชิงเทรา ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555
 

ตามที่  ฝ่ายวิชาการได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ และการวาดภาพทางคณิตศาสตร์ (รูปทรงเรขาคณิต) ณ โรงเรียนดาราสมุทรฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมานั้น ผลการแข่งขัน นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 9 คน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน  6 คน และรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 2 คนโดยมีรายชื่อนักเรียนดังนี้

 

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

ด.ช. ธนภัทร          ศิริพัฒน์                                 ป.3/1       ( ประเภททักษะคณิตศาสตร์ )             

ด.ช.ปรานต์กฤษฎิ์   สิริพิชิตศุภผล                       ป.3/3       ( ประเภททักษะคณิตศาสตร์ )             

ด.ช.ธนกฤต           สืบสายเจริญ                          ป.6/3       ( ประเภททักษะคณิตศาสตร์ )             

ด.ช.นพวิชญ์          วุฒธนานนท์                          ป.6/3       ( ประเภททักษะคณิตศาสตร์ )             

ด.ช.ศิรกานต์          เจริญบูลย์วิวัฒน์                    ม.3/6       ( ประเภททักษะคณิตศาสตร์ )

ด.ญ.เปมิกา             บุญมี                                     ป.3/6       ( วาดภาพรูปทรงเรขาคณิต )

ด.ญ.ณัฐพัทร์          วณิชย์ศักดิ์พงศ์                     ป.3/6       ( วาดภาพรูปทรงเรขาคณิต )

ด.ญ.ชนิษฐา            เสาวนา                                ป.6/5       ( วาดภาพรูปทรงเรขาคณิต )

ด.ญ.กัญญณัช         ชะวะศิริ                                 ป.6/6       ( วาดภาพรูปทรงเรขาคณิต )

 

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

ด.ญ.นัทธมน          ลีระสันทัดกุล                        ป.3/3      ( วาดภาพรูปทรงเรขาคณิต )

ด.ญ.กองแก้ว         เงินทอง                                 ป.3/3       ( วาดภาพรูปทรงเรขาคณิต )

ด.ญ.ภัทรมน          วัฒนาผาติ                             ป.6/5       ( วาดภาพรูปทรงเรขาคณิต )

ด.ญ.ณิชารีย์            เฉลิมสุขศรี                          ป.6/5       ( วาดภาพรูปทรงเรขาคณิต )

ด.ญ.ณิชกานต์        โชครวย                                ม.3/1       ( วาดภาพรูปทรงเรขาคณิต )

นาย ศุภชัย              โพธิ์หอม                              ม.3/4       ( วาดภาพรูปทรงเรขาคณิต )

 

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

นาย ทาม่า               ภัทรธีรวุฒิกุล                        ม.3/3       ( วาดภาพรูปทรงเรขาคณิต )

นายโกเมศ              สืบสุขปิติกุล                          ม.3/3       ( วาดภาพรูปทรงเรขาคณิต )

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10044
มิส  ดวงใจ    นาคปุนบุตร
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10087 
กรรมการ   Array
มิส  ทิพวรรณ    สืบสมบัติ

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 19485
เด็กชาย  ธนภัทร    ศิริพัฒน์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 19777
เด็กชาย  ปรานต์กฤษฎิ์    สิริพิชิตศุภผล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 19236
เด็กหญิง  นัทธมน    ลีระสันทัดกุล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 19504
นางสาว  กองแก้ว    เงินทอง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 19155
เด็กหญิง  เปมิกา    บุญมี
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20755
เด็กหญิง  ณัฐพัทร์    วณิชย์ศักดิ์พงศ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 17471
นาย  ธนกฤต    สืบสายเจริญ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 18174
นาย  นพวิชญ์    วุฒธนานนท์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 17640
นางสาว  ภัทรมน    วัฒนาผาติ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 19358
นางสาว  ณิชารีย์    เฉลิมสุขศรี
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 17625
นางสาว  ชนิษฐา    เสาวนา
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 17639
นางสาว  กัญญณัช    ชะวะศิริ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 15847
นาย  ศิรกานต์    เจริญบูลย์วิวัฒน์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 15962
นาย  ทาม่า    ภัทรธีรวุฒิกุล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 15921
นาย  โกเมศ    สืบสุขปิติกุล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20908
นางสาว  ณิชกานต์    โชครวย
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 17804
นาย  ศุภชัย    โพธิ์หอม            การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนดาราสมุทรฉะเชิงเทรา ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555    ( อัลบั้ม 13206 วันที่ 8 พ.ย. 2555)
มิส  ทิพวรรณ    สืบสมบัติ ผู้แจ้งข่าว
มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 1205 ครั้ง จาก งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน