Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประชาสัมพันธ์ : การคัดเลือกครู ฯ ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ฯ ประจำปี พ.ศ. 2555
 

                                ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสรรหาและคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตน และด้านการปฏิบัติงาน อีกทั้งได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้ดีขึ้นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รัรางวัล "ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค." ประจำปี พ.ศ. 2555 

                                ในการนี้  สำนักงาน สกสค. จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้โรงเรียนพิจารณาคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณสมบัติข้างต้น โดยเสนอรายชื่อพร้อมแบบประวัติให้สำนักงาน สกสค. จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2555   คุณครูท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ ฯ แบบฟอร์ม  แบบประเมินจากรายละเอียดที่แนบมานี้

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10475 
หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ   Array
ภราดา  ดร.มณฑล    ประทุมราช (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2556)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10374 
หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน   ฝ่ายธุรการ - การเงิน 
งานบุคลากร   Array 
รองประธานกรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธานกรรมการ   Array 
รองประธานกรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
 ปสุตา    โอษฐ์จันทร์ศรี (ออกเมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2557) 
  • ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2555

  • มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์ ผู้แจ้งข่าว
    มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
    จำนวนผู้อ่าน 2075 ครั้ง จาก งานบุคลากร

    คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน