Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แจ้งแบบฟอร์มบันทึกการอ่านหนังสือเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2555
 

 

                             ตามที่  โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ได้จัดกิจกรรม “SLC  อ่านหนังสือเฉลิมพระเกียรติ”  ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คุณครูได้อ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอ  ได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์  อีกทั้งยังเป็นการพัฒนา  และเปิดโลกทัศน์ให้กับตนเอง  โดยได้กำหนดให้บุคลากรครูทุกคนอ่านหนังสือเดือนละ  1  เล่ม  พร้อมทั้งส่งสรุปสาระสำคัญ  และประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านหนังสือ  (ในเรื่องที่คุณครูสนใจ)  ให้กับผู้อำนวยการทางอีเมล์  bro.monthol@gmail.com  โดยภาคเรียนที่  1  จะเริ่มส่งตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน  2555   และภาคเรียนที่  2  จะเริ่มส่งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  2555  - เดือนกุมภาพันธ์  2556   โดยกำหนดส่งได้ตั้งแต่วันที่  25  ของเดือนปัจจุบัน  แต่ไม่เกินวันที่  5  ของเดือนถัดไป

                             ขั้นตอนการส่งบันทึกการอ่านหนังสือเฉลิมพระเกียรติ

                             หลังจากที่คุณครูอ่านหนังสือจบเรียบร้อยแล้ว  ให้คุณครูบันทึกการอ่านตามแบบฟอร์มของโรงเรียน  โดยสามารถดาวน์โหลดได้ตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่แนบมากับข่าวนี้  โดยให้กำหนดรูปแบบ และขนาดของตัวอักษรตามฟอร์มที่ให้ไว้  (ภาษาไทยใช้รูปแบบอักษร  Angsana New  ขนาด  16,  ภาษาอังกฤษใช้รูปแบบอักษร  Times New Roman  ขนาด 14)    และให้คุณครูส่งอีเมล์ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

                             1.  พิมพ์อีเมล์  bro.monthol@gmail.com  ในช่องผู้รับ

                             2.  ช่องหัวเรื่อง  ให้พิมพ์รหัสประจำตัวครู ต่อด้วยเครื่องหมายขีดล่าง  และตามด้วยชื่อ-นามสกุล  

                                  ตัวอย่างเช่น  10374_มิสปสุตา  โอษฐ์จันทร์ศรี

                             3.  ให้แนบไฟล์บันทึกการอ่านหนังสือเฉลิมพระเกียรติในช่องแนบไฟล์  (Browse) 

                             4.  เมื่อแนบเอกสารเรียบร้อยแล้วให้กด  Send  เป็นอันเสร็จสิ้นการส่งบันทึกการอ่านหนังสือเฉลิมพระเกียรติ

 

                       โดยมีแบบฟอร์มบันทึกการอ่านหนังสือเฉลิมพระเกียรติ  ตามเอกสารที่แนบมา

                


ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10475 
หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ   Array
ภราดา  ดร.มณฑล    ประทุมราช (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2556)


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับชั้น ป.1 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561
    - ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนใหม่ โปรแกรม Gifted และโปรแกรม APP ประจำปีการศึกษา 2561
    - คำสั่งโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เรื่อง แต่งตั้งตำแหน่งและหน้าที่บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561
    - มิสรัดดาวรรณ์ ดีประสิทธิ์ปัญญา หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชนและคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายหุ่นยนต์ไตรภาคี ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1
    - คณะครูฝ่ายปฐมวัยเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2560 ในวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2561
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้แจ้งข่าว
มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 5863 ครั้ง จาก งานบริหารแผนกธุรการ
201 งานบริหารแผนกธุรการ
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน