Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอเชิญคุณครูทุกท่านร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของ ฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2554

 

                       เนื่องจากในขณะนี้ใกล้ปิดปีการศึกษา 2554 แล้ว เพื่อให้การบริการของฝ่ายธุรการ - การเงิน  โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ดังนั้น  จึงขอเชิญคุณครูทุกท่านร่วมประเมินการให้บริการของฝ่ายธุรการ - การเงิน  ประจำปีการศึกษา 2554   ในระหว่างวันที่  5 - 23  มีนาคม  2555  เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น

                       คุณครูสามารถดาวน์โหลดคู่มือขั้นตอนการตอบแบบสอบถามได้จากไฟล์ที่ได้แนบมาด้วยนี้

 
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

 • • บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
  เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10374 
กรรมการ   
รองประธานกรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการและเลขานุการ   Array 
รองประธานกรรมการ   Array 
กรรมการ   
รองประธานกรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
งานบุคลากร   Array
  มิส  ปสุตา    โอษฐ์จันทร์ศรี  ข่าวที่เกี่ยวข้อง
      - งานการเงินและบัญชี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก ประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันที่ 23 - 24 เมษายน 2557
      - ขอเชิญร่วมสั่งจองเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ระลึก 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
      - ขอเชิญสั่งจอง "แสตมป์ที่ระลึกชุดความร่วมมือไทย-วาติกัน" ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
      - โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดพิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 30 เมษายน 2557
      - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายพัฒนาตนเอง ในวันที่ 29 เมษายน 2557
  ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    

  มิส  สุพรรษา    เตียวหยิน ผู้แจ้งข่าว
  มิส  สุพรรษา    เตียวหยิน ผู้ตรวจทาน
  จำนวนผู้อ่าน 368 ครั้ง จาก งานบริหารแผนกการเงิน
  200 งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน