Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอเชิญคุณครูทุกท่านร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของ ฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2554
 

                       เนื่องจากในขณะนี้ใกล้ปิดปีการศึกษา 2554 แล้ว เพื่อให้การบริการของฝ่ายธุรการ - การเงิน  โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ดังนั้น  จึงขอเชิญคุณครูทุกท่านร่วมประเมินการให้บริการของฝ่ายธุรการ - การเงิน  ประจำปีการศึกษา 2554   ในระหว่างวันที่  5 - 23  มีนาคม  2555  เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น

                       คุณครูสามารถดาวน์โหลดคู่มือขั้นตอนการตอบแบบสอบถามได้จากไฟล์ที่ได้แนบมาด้วยนี้


ไฟล์แนบ



• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10374 
กรรมการ    
รองประธานกรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการและเลขานุการ   Array 
รองประธานกรรมการ   Array 
กรรมการ    
รองประธานกรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
งานบุคลากร   Array
 ปสุตา    โอษฐ์จันทร์ศรี (ออกเมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2557)






ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - กิจกรรม Road show วันที่ 27 มิถุนายน 2559
    - คุณครูเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (6 สัปดาห์) วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ ซันไรท์ ลากูน คันทรี คลับ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
    - คุณครูและสภานักเรียนร่วมโครงการสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ประจำปี 2559
    - คุณครูเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 ครั้ง ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559
    - นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมพบพระชำระใจ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


 สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557) ผู้แจ้งข่าว
 สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557) ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 885 ครั้ง จาก งานบริหารแผนกการเงิน
200 งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน




คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน