Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงาน "วิชาการสัมพันธ์ อัสสัมชัญศรีราชา" ในวันที่ 8 - 9 กันยายน 2554
 

             ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในงาน "วิชาการสัมพันธ์ อัสสัมชัญศรีราชา" ซึ่งจัดโดยฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ในระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2554 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงผลงานด้านกิจกรรมต่าง ๆ และกล้าแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถตามความถนัดของตน ซึ่งภายในงานได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยมีคุณครูผู้ดูแล และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันดังนี้

            ***หมายเหตุ : ออกเดินทางเวลา 06.00 น. ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10475 
กรรมการ   Array 
หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ   Array
ภราดา  ดร.มณฑล    ประทุมราช (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2556)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10549 
กรรมการ   Array
ภราดา  วิทยา    เทพกอม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2556)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10150 
รองประธานกรรมการ   Array
มิส  วีณา    นิ่มเรือง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10038 
กรรมการ   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  อัญชลี    อยู่สุข
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10173
มิส  จารุวรรณ    สัจจะวัฒนวิมล
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10177
มิส  ปุญชญา    สง่าเอี่ยม
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10545 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  เอกสิทธิ์    นามแก้ว
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10029
มาสเตอร์  ประสบสุข    ปราชญากุล
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10289
มิส  พรพนา    ศิริปิ่น (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10044
มิส  ดวงใจ    นาคปุนบุตร
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10049
มิส  ชนิตา    วรรณพาหุล

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 17471
นาย  ธนกฤต    สืบสายเจริญ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21319
นาย  วรภพ    โรจน์จึงประเสริฐ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 15774
นางสาว  ณิชา    ทองเกตุแก้ว
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 17664
นาย  จตุรยุทธ    ณรงค์หนู
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 15373
นางสาว  รัตนาวดี    เภารังค์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 15803
นางสาว  วศินี    สุชาติ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 15340
นางสาว  วรรณิดา    เดชบูรณ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 18262
นางสาว  ณัฏฐา    ทิพย์อัมพร
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 15513
นางสาว  ธนานคร    บัวประเสริฐ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 15783
นางสาว  ณัฐธิดา    มหาสิทธิวัฒน์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 16125
นางสาว  นิภาพร    วุฒิประเสริฐ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20342
นางสาว  ภณิดา    อรุณสิงครัตน์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 17562
นางสาว  พิมสิริ    ศรีสวัสดิ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 17142
     
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 17138
     
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 14864
นางสาว  ศุภลักษณ์    เภารังค์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 16090
นางสาว  ธิดารัตน์    สุทธิฉันท์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 17731
นางสาว  เขมจิราพร    เจริญด้วยศิริ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 17533
นางสาว  อิสรีย์    นำศรีเจริญสุข
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 15310
     
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 15806
     
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 19816
นางสาว  นนทชา    รังสีพรหม
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 19819
นางสาว  สุภธิดา    ดวงสุวรรณ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 15368
     
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20350
นาย  ธีรภพ    เอื้อเจริญทรัพย์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20445
นาย  ณัฐกิตติ์    กิจชีววิทยา
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 15322
นาย  สุธินันท์    สืบสุขปีติกุล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20797
นาย  ประพจน์    สมสุขสันต์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20792
นางสาว  พุธิตา    คงคา
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 15930
นางสาว  อาริสา    รอดมั่นคง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 15941
นางสาว  กัณฐ์ลดา    แก้วชัง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 15928
นางสาว  ธนาภรณ์    สุขสงวน
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 16395
นางสาว  ธัญญาเรศ    เดชอมรธัญ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 15336
นาย  นันทวัฒน์    ศรีมาวรรณ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 15430
นาย  นฤรงค์    เจริญบูลย์วิวัฒน์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 15326
นางสาว  วรัญรัตน์    ศิรินภารัตน์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 15752
     
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 18376
นางสาว  อัญชลีพร    โชคสกุลเจริญ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 19336
นางสาว  มานิตา    กันหาเรียง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 19802
นางสาว  ศุทธินี    วิเศษกุล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 17903
นางสาว  พัชริยา    อาจกล้า
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 17484
นาย  อัครวินท์    ศรีรุ่งกาญจน์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 15391
นางสาว  ศศิวิมล    โขมะนาม
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 15774
นางสาว  ณิชา    ทองเกตุแก้ว
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20805
นาย  ธนัตถ์    ศิวาวุธ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 14773
นางสาว  ศิวารัตน์    พัฒนะศรี
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20279
นาย  ณัฐจักร    แซ่ซิ้ม
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 15329
     
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 17092
นาย  ไพรัช    พานิชกุล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 17098
     
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 15336
นาย  นันทวัฒน์    ศรีมาวรรณ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21193
นาย  พลาวัสถ์    หล่อเรืองศิลป์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 16443
นาย  พชร    ลีลายุทธ์โท
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 16376
นาย  ฐิฌานนท์    สุวัฑฒน
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 15302
นาย  ธีรวิทย์    พัฒนศักดิ์ศิริ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 15297
นาย  ศุภชีพ    โสภณวิวัฒน์กุล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 15793
นาย  ภูริณัฐ    สุจริต
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 17150
     
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 17067
นาย  ภูมิรพี    จาปะเกษตร์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 16941
นาย  ศักย์สรณ์    สุวรรณโฆษิต
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 17019
     
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 18746
     
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 17592
     
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 16888
     
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 15531
นางสาว  ธันยพร    พรหมวงษ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 17661
     
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 18594
นาย  ธนกฤต    ประจวบ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 14804
นางสาว  ณัฐวรางค์    เที่ยงแช่ม
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20318
นางสาว  นพวรรณ    ชูพงษ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - ขอเชิญชวนคุณครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตต่อชีวิต ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561
    - ขอเชิญผู้ประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา นำรถเข้าตรวจสภาพรถ และทำสัญญาเข้าร่วมประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
    - รร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
    - คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา ณ SPACE INSPIRIUM จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561
    - คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ คุณแม่อัจฉรา ทรัพย์เฟื่องฟู มารดา มาสเตอร์อรุณชัย ทรัพย์เฟื่องฟู
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มิส  สุกัญญา    เล่าหลี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2558) ผู้แจ้งข่าว
มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 1400 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ
322 โครงการเพชร SL
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน