Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แจ้งรายการหนังสือเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554
 

แจ้งรายการหนังสือเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2554 

โดยผู้ปกครอง  และนักเรียนสามารถตรวจสอบรายการหนังสือได้ตามรายละเอียดดังนี้

  ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่  1  ปีการศึกษา  2554
ลำดับ รายการหนังสือ สำนักพิมพ์
1 NEW  ACTIVE  BOOK 1 (อาจิณ  มารีประสิทธิ) ศ.ส.ว
2 หนังสือ ก.ไก่  แผนใหม่ ศ.ส.ว
     
  ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่  2  ปีการศึกษา  2554
ลำดับ รายการหนังสือ สำนักพิมพ์
1 NEW  ACTIVE  BOOK 2 (อาจิณ  มารีประสิทธิ) ศ.ส.ว
2 แบบฝึกหัดอ่านภาษาไทย  เล่ม  1  (นิตยา  ปรีชาหาญ ) ว.พ
     
  ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่  3  ปีการศึกษา  2554
ลำดับ รายการหนังสือ สำนักพิมพ์
1 NEW  ACTIVE  BOOK 3 (อาจิณ  มารีประสิทธิ) ศ.ส.ว
2 แบบฝึกหัดอ่านภาษาไทย  เล่ม  2  (นิตยา  ปรีชาหาญ ) ว.พ
     
รายการหนังสือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่     1  
ลำดับ รายการหนังสือ สำนักพิมพ์
1 หนังสือภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย  (ยืมเรียน ) อักษรเจริญทัศน์
2 หนังสือดรุณศึกษา  ไทยวัฒนาพานิช
3 หนังสือวิทยาศาสตร์ อักษรเจริญทัศน์
4 หนังสือคณิตศาสตร์  (ยืมเรียน) สสวท
5 หนังสือสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สุเทพ  จิตรชื่น  และคณะ)  วัฒนาพานิช
6 หนังสือสุขศึกษาและพลศึกษา(ผศ.เชาวลิต ภูมิภาค  และคณะ) (ยืมเรียน) วัฒนาพานิช
7 หนังสือการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (วันชัย  คงเพ็ชร  และคณะ)   MAC
8 หนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศ MAC
9 หนังสือศิลปะ(ผศ.อรวรรณ  ขมวัฒนา  และคณะ)     พัฒนาคุณภาพวิชาการ
10 แบบเรียนภาษาจีน พร้อม CD  เล่ม  1  มูลนิธิฯ
     
รายการหนังสือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่     2   ปีการศึกษา  2554
ลำดับ รายการหนังสือ สำนักพิมพ์
1 หนังสือภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย   (ยืมเรียน ) อักษรเจริญทัศน์
2 หนังสือวรรณคดีลำนำ (ยืมเรียน) กระทรวง
3 หนังสือดรุณศึกษา  ไทยวัฒนาพานิช
4 หนังสือวิทยาศาสตร์ (ยืมเรียน) อักษรเจริญทัศน์
5 หนังสือคณิตศาสตร์  (ยืมเรียน) MAC
6 หนังสือสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ยืมเรียน)   วัฒนาพานิช
7 หนังสือสุขศึกษาและพลศึกษา( ยืมเรียน) วัฒนาพานิช
8 หนังสือการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (ยืมเรียน) MAC
9 หนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศ MAC
10 หนังสือศิลปะ(ยืมเรียน) พัฒนาคุณภาพวิชาการ
     
รายการหนังสือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่     3   
ลำดับ รายการหนังสือ สำนักพิมพ์
1 หนังสือดรุณศึกษา ไทยวัฒนาพานิช
2 หนังสือวรรณคดีลำนำ  กระทรวง
3 หนังสือภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาไทย  (ยืมเรียน) อักษรเจริญทัศน์
4 หนังสือวิทยาศาสตร์  ปี 44  (ยืมเรียน) อักษรเจริญทัศน์
5 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์    (ยืมเรียน) สสวท
6 หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สุเทพ  จิตรชื่น  และคณะ) วัฒนาพานิช
7 หนังสือเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา(ผศ.เชาวลิต ภูมิภาค  และคณะ) วัฒนาพานิช
8 หนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (วันชัย  คงเพ็ชร  และคณะ) MAC
9 หนังสือเรียนศิลปะ ชุดปฎิรูป  ปี44 วัฒนาพานิช
10 แบบเรียนภาษาจีน  พร้อม CD เล่ม  2  มูลนิธิฯ
     
รายการหนังสือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่     4  
ลำดับ รายการหนังสือ สำนักพิมพ์
1 หนังสือดรุณศึกษา ไทยวัฒนาพานิช
2 หนังสือวรรณคดีลำนำ  กระทรวง
3 หนังสือเรียนภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย  (ยืมเรียน ) อักษรเจริญทัศน์
4 หนังสือวิทยาศาสตร์  (ยืมเรียน) อักษรเจริญทัศน์
5 หนังสือคณิตศาสตร์ (ยืมเรียน) สสวท
6 หนังสือสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สุเทพ  จิตรชื่น  และคณะ) วัฒนาพานิช
7 หนังสือการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (วันชัย  คงเพ็ชร  และคณะ) MAC
8 หนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศ MAC
9 หนังสือสุขศึกษาและพลศึกษา  วัฒนาพานิช
10 หนังสือศิลปะ (ผศ.อรวรรณ  ขมวัฒนา และคณะ) พัฒนาคุณภาพวิชาการ
     
รายการหนังสือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่     5  
ลำดับ รายการหนังสือ สำนักพิมพ์
1 หนังสือวรรณคดีลำนำ  (ชุดภาษาเพื่อชีวิต)  หลักสูตรแกนกลางปี 51 กระทรวง
2 หนังสือภาษาพาที (ยืมเรียน ) กระทรวง
3 หนังสือเรียนภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย  (ยืมเรียน ) อักษรเจริญทัศน์
4 หนังสือวิทยาศาสตร์ (ยืมเรียน ) พัฒนาคุณภาพวิชาการ
5 หนังสือคณิตศาสตร์(ยืมเรียน ) MAC
6 หนังสือสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สุเทพ  จิตรชื่น  และคณะ)(ยืมเรียน ) วัฒนาพานิช
7 หนังสือสุขศึกษาและพลศึกษา (ผศ.เชาวลิต  ภูมิภาคและคณะ)(ยืมเรียน ) วัฒนาพานิช
8 หนังสือการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (วันชัย  คงเพ็ชร  และคณะ)(ยืมเรียน ) MAC
9 หนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศ MAC
10 หนังสือศิลปะ (ผศ.อรวรรณ  ขมวัฒนา และคณะ)(ยืมเรียน ) พัฒนาคุณภาพวิชาการ
11 แบบเรียนภาษาจีน พร้อม CD  เล่ม 3  มูลนิธิฯ
     
รายการหนังสือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่     6   
ลำดับ รายการหนังสือ สำนักพิมพ์
1 หนังสือวรรณคดีลำนำ (ชุดภาษาเพื่อชีวิต)  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปี  44 กระทรวง
2 หนังสือภาษาพาที   (ชุดภาษาเพื่อชีวิต)  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปี  44 กระทรวง
3 หนังสือเรียนภาษาไทย  (ยืมเรียน) ปี 44 อักษรเจริญทัศน์
4 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ (ยืมเรียน) พัฒนาคุณภาพวิชาการ
5 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์(ยืมเรียน) สสวท
6 หนังสือสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สุเทพ  จิตรชื่น  และคณะ) วัฒนาพานิช
7 หนังสือสุขศึกษา (ยืมเรียน) อักษรเจริญทัศน์
8 หนังสือการงานอาชีพและเทคโนโลยี (น้อย  สุวรรณมณี  และคณะ) MAC
9 หนังสือศิลปะ (สมศักดิ์  สินธุระเวชญ์  และคณะ) วัฒนาพานิช
     
รายการหนังสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่     1   
ลำดับ รายการหนังสือ สำนักพิมพ์
1 หนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษา (ฟองจันทร์  สุขยิ่ง ,ศรีวรรณ  ช้อยหิรัญ   และคณะ)  ยืมเรียน อักษรเจริญทัศน์
2 หนังสือวรรณคดีและวรรณกรรม  (ฟองจันทร์  สุขยิ่ง ,ศรีวรรณ  ช้อยหิรัญ   และคณะ)  อักษรเจริญทัศน์
3 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์  เล่ม  1  (ยุพา วรยศ ) อักษรเจริญทัศน์
4 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์  เล่ม  2  (ยุพา วรยศ) อักษรเจริญทัศน์
5 หนังสือคณิตศาสตร์ เล่ม 1 (นพพร  แหยมแสง) ยืมเรียน MAC
6 หนังสือคณิตศาสตร์ เล่ม 2 (นพพร  แหยมแสง, ทรงศักดิ์  ด่านพานิช) ยืมเรียน MAC
7 หนังสือสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (กวี  วรกวิน,พระมหามนัส  กิตติสาโร) พัฒนาคุณภาพวิชาการ
8 หนังสือประวัติศาสตร์  (วงเดือน  นาราสัจจ์,ชมพูนุช  นาคีรักษ์) พัฒนาคุณภาพวิชาการ
9 หนังสือสุขศึกษา (รศ.ดร.สุจิตรา สุคนธทรัพย์  และคณะ)  MAC
10 หนังสือการงานอาชีพและเทคโนโลยี (น้อย  สุวรรณมณี  และคณะ) MAC
11 หนังสือศิลปะ  MAC
12 แบบเรียนภาษาจีน  เล่ม  4  มูลนิธิฯ
     
     
     
รายการหนังสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   
ลำดับ รายการหนังสือ สำนักพิมพ์
1 หนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษา (ฟองจันทร์  สุขยิ่ง ,ศรีวรรณ  ช้อยหิรัญ   และคณะ)  ยืมเรียน อักษรเจริญทัศน์
2 หนังสือวรรณคดีและวรรณกรรม  (ฟองจันทร์  สุขยิ่ง ,ศรีวรรณ  ช้อยหิรัญ   และคณะ) ยืมเรียน อักษรเจริญทัศน์
3 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์  เล่ม  1  ยืมเรียน อักษรเจริญทัศน์
4 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์  เล่ม  2  ยืมเรียน อักษรเจริญทัศน์
5 หนังสือคณิตศาสตร์  เล่ม  1 (ทรงวิทย์  สุวรรณธาดา) ยืมเรียน MAC
6 หนังสือคณิตศาสตร์  เล่ม  2 (ทรงวิทย์  สุวรรณธาดา) ยืมเรียน MAC
7 หนังสือสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (กวี  วรกวิน,พระมหามนัส  กิตติสาโร) ยืมเรียน พัฒนาคุณภาพวิชาการ
8 หนังสือประวัติศาสตร์  (วงเดือน  นาราสัจจ์,ชมพูนุช  นาคีรักษ์) ยืมเรียน พัฒนาคุณภาพวิชาการ
9 หนังสือสุขศึกษา (รศ.ดร.สุจิตรา สุคนธทรัพย์  และคณะ) ยืมเรียน MAC
10 หนังสือการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (เสาวนีย์  ประทีปทอง) ยืมเรียน พัฒนาคุณภาพวิชาการ
11 หนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาคุณภาพวิชาการ
12 หนังสือศิลปะ ยืมเรียน MAC
13 แบบเรียนภาษาจีน  เล่ม  5  มูลนิธิฯ
     
     
รายการหนังสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่     3  
ลำดับ รายการหนังสือ สำนักพิมพ์
1 หนังสือวรรณคดีวิจักษ์   กระทรวง
2 หนังสือคณิตศาสตร์ เล่ม 1 ยืมเรียน สสวท
3 หนังสือคณิตศาสตร์ เล่ม 2 ยืมเรียน สสวท
4 หนังสือวิทยาศาสตร์  (ดร.ยุพา  วรยศ, ถนัด  ศรีบุญเรือง) ยืมเรียน อักษรเจริญทัศน์
5 หนังสือสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 44  MAC
6 สุขศึกษา (รศ.ดร.สุจิตรา สุคนธทรัพย์  และคณะ) 44 ยืมเรียน MAC
7 หนังสือเรียนศิลปะ MAC
8 แบบเรียนภาษาจีน  เล่ม  6  มูลนิธิฯ
     
     
รายการหนังสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/1 - 3  (วิทย์ - คณิต) 
ลำดับ รายการหนังสือ สำนักพิมพ์
1 หนังสือภาษาไทย  เล่ม 1 (เพ็ญศรี  จันทร์ดวง,ผศ.สุวคนธ์  จงตระกูล)   MAC
2 หนังสือภาษาไทย  เล่ม 2 (เพ็ญศรี  จันทร์ดวง,ผศ.สุวคนธ์  จงตระกูล)   MAC
3 หนังสือโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ  ม.4-6  สสวท
4 หนังสือฟิสิกส์เพิ่มเติม  เล่ม  1 สสวท
5 หนังสือชีววิทยาเพิ่มเติม   เล่ม  1  สสวท
6 หนังสือเคมีเพิ่มเติม  เล่ม  1   สสวท
7 หนังสือคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ม.4 - 6 เล่ม 1      สสวท
8 หนังสือคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ม.4 - 6 เล่ม 2   สสวท
9 หนังสือคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ม.4 - 6 เล่ม 1   สสวท
10 หนังสือคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ม.4 - 6 เล่ม 2     สสวท
11 หนังสือพระพุทธศาสนา  ม.4-6  (รศ.ดร.จรัส  พยัคฆราชศักดิ์)  วัฒนาพานิช
12 หนังสือหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม  ม.4- 6  (นงลักษณ์  ทองอยู่) MAC
13 หนังสือประวัติศาสตร์ไทย   ม.4-6  (ผศ.ดร.ธีระ  นุชเปี่ยมและคณะ)  MAC
14 หนังสือเศรษฐศาสตร์ ม.4- 6 (จารุวรรณ  บุณยรัตพันธ์)  
MAC
15 หนังสือภูมิศาสตร์ ม.4-6 (ณัฐวัตร  วิเศษสุวรรณ)  
MAC
16 หนังสือทัศนศิลป์ (ธงชัย  รักปทุม)  
พัฒนาคุณภาพวิชาการ
17 หนังสือสุขศึกษา  ( พรสุข  และคณะ)
อักษรเจริญทัศน์
     
รายการหนังสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/4 (ศิลป์ - ภาษา)  
ลำดับ รายการหนังสือ สำนักพิมพ์
1 หนังสือภาษาไทย  เล่ม 1 (เพ็ญศรี  จันทร์ดวง,ผศ.สุวคนธ์  จงตระกูล)  MAC
2 หนังสือภาษาไทย  เล่ม 2 (เพ็ญศรี  จันทร์ดวง,ผศ.สุวคนธ์  จงตระกูล)   MAC
3 หนังสือโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ  ม.4-6  สสวท
4 หนังสือเคมีพื้นฐาน  ม.4 - 6  สสวท
5 หนังสือคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ม.4 - 6 เล่ม 1   สสวท
6 หนังสือคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ม.4 - 6 เล่ม 2 สสวท
7 หนังสือพระพุทธศาสนา  (รศ.ดร.จรัส  พยัคฆราชศักดิ์)  หลักสูตรแกนกลางปี 51 วัฒนาพานิช
8 หนังสือหน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม (นงลักษณ์  ทองอยู่)
MAC
9 หนังสือประวัติศาสตร์ไทย (ผศ.ดร.ธีระ  นุชเปี่ยมและคณะ) 
MAC
10 หนังสือเศรษฐศาสตร์ (จารุวรรณ  บุณยรัตพันธ์) 
MAC
11 หนังสือภูมิศาสตร์ (ณัฐวัตร  วิเศษสุวรรณ)  MAC
12 หนังสือทัศนศิลป์ (อ.ธงชัย  รักปทุม)   พัฒนาคุณภาพวิชาการ
13 หนังสือสุขศึกษา  ( พรสุข  และคณะ)
อักษรเจริญทัศน์
14 แบบเรียนภาษาจีน  เล่ม 1/1  มูลนิธิฯ
15 แบบเรียนภาษาจีน  เล่ม 1/2  มูลนิธิฯ
16 แบบฝึกหัดภาษาจีน  เล่ม 1  มูลนิธิฯ
     
รายการหนังสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/5 (ศิลป์ - คำนวณ)  
ลำดับ รายการหนังสือ สำนักพิมพ์
1 หนังสือภาษาไทย  เล่ม 1 (เพ็ญศรี  จันทร์ดวง,ผศ.สุวคนธ์  จงตระกูล)  MAC
2 หนังสือภาษาไทย  เล่ม 2 (เพ็ญศรี  จันทร์ดวง,ผศ.สุวคนธ์  จงตระกูล)   MAC
3 หนังสือโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ  ม.4-6  สสวท
4 หนังสือเคมีพื้นฐาน  ม.4 - 6  สสวท
5 หนังสือคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ม.4 - 6 เล่ม 1      สสวท
6 หนังสือคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ม.4 - 6 เล่ม 2      สสวท
7 หนังสือคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ม.4 - 6 เล่ม 1    สสวท
8 หนังสือคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ม.4 - 6 เล่ม 2      สสวท
9 หนังสือพระพุทธศาสนา  (รศ.ดร.จรัส  พยัคฆราชศักดิ์)  วัฒนาพานิช
10 หนังสือหน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม (นงลักษณ์  ทองอยู่)  MAC
11 หนังสือประวัติศาสตร์ไทย (ผศ.ดร.ธีระ  นุชเปี่ยมและคณะ) 
MAC
12 หนังสือเศรษฐศาสตร์ (จารุวรรณ  บุณยรัตพันธ์)  MAC
13 หนังสือภูมิศาสตร์ (ณัฐวัตร  วิเศษสุวรรณ) 
MAC
14 หนังสือทัศนศิลป์ (อ.ธงชัย  รักปทุม)  พัฒนาคุณภาพวิชาการ
15 หนังสือสุขศึกษา  ( พรสุข  และคณะ)
อักษรเจริญทัศน์
     
รายการหนังสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/1 - 3  (วิทย์ - คณิต)  
ลำดับ รายการหนังสือ สำนักพิมพ์
1 หนังสือภาษาไทย  เล่ม 1  (เพ็ญศรี  จันทร์ดวง,ผศ.สุวคนธ์  จงตระกูล)  MAC
2 หนังสือภาษาไทย  เล่ม 2  (เพ็ญศรี  จันทร์ดวง,ผศ.สุวคนธ์  จงตระกูล) MAC
3 หนังสือฟิสิกส์ เล่ม  2   สสวท
4 หนังสือชีววิทยา  เล่ม  3   ปี 44 สสวท
5 หนังสือชีววิทยา  เล่ม 4   ปี 44 สสวท
6 หนังสือเคมี  เล่ม  3  ปี 44 สสวท
7 หนังสือเคมี  เล่ม  4   ปี 44 สสวท
8 หนังสือคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ม.4 - 6 เล่ม  2       สสวท
9 หนังสือคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ม.4 - 6 เล่ม 3      สสวท
10 หนังสือคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ม. 5 เล่ม 1     
สสวท
11 หนังสือคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ม. 5 เล่ม 2   
สสวท
12 หนังสือพระพุทธศาสนา  (รศ.ดร.วิทย์  วิศทเวทย์)   อักษรเจริญทัศน์
13 หนังสือประวัติศาสตร์สากล  เล่ม  2  (ผศ.ดร.ชาติชาย  พณานานนท์)   MAC
14 หนังสือดนตรี ม.4-6 ( อรวรรณ  ขมวัฒนาและวีร์สุดา  บุนนาค)  พัฒนาคุณภาพวิชาการ
15 หนังสือสุขศึกษา  ( พรสุข  และคณะ)
อักษรเจริญทัศน์
     
รายการหนังสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/4 (ศิลป์ - ภาษา) 
ลำดับ รายการหนังสือ สำนักพิมพ์
1 หนังสือภาษาไทย  เล่ม 1  (เพ็ญศรี  จันทร์ดวง,ผศ.สุวคนธ์  จงตระกูล)   MAC
2 หนังสือภาษาไทย  เล่ม 2  (เพ็ญศรี  จันทร์ดวง,ผศ.สุวคนธ์  จงตระกูล)  MAC
3 หนังสือวิทยาศาสตร์ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม    (ฤทธิ์  วัฒนชัยยิ่งเจริญ)  อักษรเจริญทัศน์
4มิส  รจนา    ดิศสังวร ผู้แจ้งข่าว
มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 2441 ครั้ง จาก งานบริหารแผนกการเงิน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน