Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    สรุปผลการแข่งขันประกวดโครงงานชั้น ป.1 - ม.6 (รอบชิงชนะเลิศ) เนื่องในงาน "วันวิชาการเซนต์หลุยส์ 62 ปี เทิดไท้องค์ราชันย์" ในวันที่ 24 มกราคม 2554

 

           ตามที่ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้จัดงาน "วันวิชาการเซนต์หลุยส์ 62 ปี เทิดไท้องค์ราชันย์"  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา และได้จัดให้มีการประกวดโครงงานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 (รอบชิงชนะเลิศ) โดยมีสรุปผลการแข่งขันตามเอกสารที่แนบมาค่ะ

 
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

 • • บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
  เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10428 
รองประธานกรรมการ   Array 
รองประธานกรรมการ   Array
  ภราดา  เศกสรร    สกนธวัฒน์
  เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10121 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธานกรรมการ   Array 
กรรมการและผู้แทนครูช่วงชั้นที่ 1   Array
  มิส  สาวิตรี    แขกเทศ
  เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10163 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธานกรรมการ   Array 
กรรมการและผู้แทนครูช่วงชั้นที่ 3   Array
  มิส  สุพัตรา    แก้วแสนสุข
  เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10031 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธานกรรมการ   Array 
กรรมการและผู้แทนครูช่วงชั้นที่ 4   Array
  มิส  พรเพ็ญ    ศาลาน้อย
  เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10173
  มิส  จารุวรรณ    สัจจะวัฒนวิมล  ข่าวที่เกี่ยวข้อง
      - นักเรียนรับการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ(Interview) ในวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2557
      - ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลในการสอบแข่งขัน ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 19 กันยายน 2557
      - คุณครูเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ "แนะแนวสร้างคน คนสร้างชาติ : เมื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษาก้าวข้ามสู่ยุคอาชีวะอัจฉริยะ" ในระหว่างวันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2557
      - ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัคร และคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 25 กันยายน 2557
      - คณะครูศึกษาดูงาน "เอนฟา เบรน เอ็กซ์โป 360 ํ จีเนียส" ในวันที่ 21 กันยายน 2557
  ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    

  มิส  สุกัญญา    เล่าหลี ผู้แจ้งข่าว
  มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
  จำนวนผู้อ่าน 528 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ
  324 โครงการ Academic Day
  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน