Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แบบฟอร์มการจัดทำ "แฟ้มสะสมผลงาน" ปีการศึกษา 2551

         ตามที่โรงเรียนได้ให้คุณครูจัดทำแฟ้มสะสมผลงานของตนเองนั้น คุณครูสามารถ Download แบบฟอร์ม "แฟ้มสะสมผลงานครู" ได้ที่ Website ของโรงเรียน และเอกสารที่ได้แนบมานี้  โดยโรงเรียนจะจัดแฟ้มให้คุณครูคนละ 2 แฟ้ม และให้เวลาคุณครูจัดทำแฟ้มผลงานของตนเอง เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2551
 
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

 • • บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
  1. ภราดา  ดร.มณฑล    ประทุมราช (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2556)



  ข่าวที่เกี่ยวข้อง
      - ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/ 2552 ในวันที่ 22 เมษายน 2552
      - แจ้งผลสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2552  (รอบสอง)
      - ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2552  (รอบสาม)
      - ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  เปิดรับสมัคร และคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3  ประจำปีการศึกษา 2552  (รอบสาม) ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552
      - ขอเชิญคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 3/2551  ในวันที่ 24 มีนาคม 2552
  ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    

  มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์ ผู้แจ้งข่าว
  มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์ ผู้ตรวจทาน
  จำนวนผู้อ่าน 2977 ครั้ง จาก งานบริหารแผนกธุรการ
  งานบริหารแผนกธุรการ




  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน