Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    คุณครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ ครูไทยทำได้ นักเรียนไทยสุขภาพดี จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2550 ในวันที่ 24 กันยายน 2550

                 คุณครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ ครูไทยทำได้ นักเรียนไทยสุขภาพดี จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2550 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพนักเรียนทุกคนให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกาย และจิตใจ นักเรียนดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขและสนุกร่าเริงตามวัย ซึ่งจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2550 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จ.ฉะเชิงเทรา
 
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

 • • บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
  1. มิส  ชุติมา    มุสิการยกูล  ข่าวที่เกี่ยวข้อง
      - คณะครูเข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ เทคนิค รีดเดอร์ส เธียเตอร์ : การละครของนักอ่าน ในวันที่ 28 - 30 เมษายน 2551
      - คุณครูเข้าร่วมประชุมชมรมสถานศึกษาเอกชน ในวันที่ 24 เมษายน 2551
      - ขอเชิญคุณครูทุกท่านประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2551 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2551
      - ขอเชิญคณะครูทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ในหัวข้อ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทฤษฎีธรีซาวด์ ในระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2551
      - คณะครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การสร้างสื่อคณิตคิดสนุก ในวันที่ 27 มีนาคม 2551
  ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    

  มิส  วารุณี    คงวิมล ผู้แจ้งข่าว
  จำนวนผู้อ่าน 631 ครั้ง จาก งานบุคลากร
  งานอบรมสัมมนาศึกษาดูงานภายในประเทศพัฒนาบุคลากรทุกม
  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน