Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    นิเทศการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ระดับการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 2/2
 บรรยากาศการนิเทศการสอนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เรื่อง  แม่ค้า และครู  ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 2/2
โดยใช้เทคนิคการร้องเพลงและแสดงบทบาทสมมติ
มี  มิสพาวณี  เพ็ชรแก้วนุ้ย  เป็นผู้สอน และ มิสวิมล  สมศรี  เป็นผู้นิเทศการสอน
ในวันพุธที่  4  กรกฎาคม  2550 เวลา 08.30 - 9.10 น. ณ ห้องเรียน อ.2/2• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  วิมล    สมศรี
มิส  พาวณี    เพ็ชรแก้วนุ้ย
            การนิเทศการสอนของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 2/2 ใช้เทคนิคการร้องเพลงและบทบาทสมมติ    ( อัลบั้ม 5953 วันที่ 4 ก.ค. 2550)
มิส  วิมล    สมศรี ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 176 ครั้ง จาก

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน