Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ผลการประกวดแต่งคำประพันธ์สดุดีสุนทรภู่ ระดับมัธยมศึกษา
      เนื่องจากในวันจันทร์ที่ 23 –วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2546  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยได้จัดงานวันสำคัญสัมพันธ์ภาษาไทย 
(วันสุนทรภู่ )  ขึ้นโดยได้จัดประกวดแต่คำประพันธ์สดุดีสุนทรภู่ ในชั่วโมงวิชาภาษาไทย  ณ  อาคารมงฟอร์ต และอาคารสิรินธร   
 ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้กันมากมาย   
   ผลการตัดสินจากคณะกรรมการหลายท่านที่พิจารณาความสามารถของนักเรียนแล้วในการแข่งขันครั้งนี้ ผลการแข่งขันมีดังนี้   
  รางวัลชนะเลิศที่ 1  แต่งคำประพันธ์ระดับ ม.1 – ม. 3  คือ
  เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงตะวัน     ม.1
รางวัลชนะเลิศที่1 แต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.4 – ม. 5   คือ  
  เด็กหญิงศศิมาศ  ทวีตา  ม.5/1 
  
• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  พรเพ็ญ    ศาลาน้อย
มิส  สุมานิต    เรืองกระจ่าง
มิส  รุ่งรักษ์    นุ่มไทย

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
     
     

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - ผลการประกวดการเล่านิทานประกอบอุปกรณ์ เนื่องในวันสัปดาห์สุนทรภู่
    - ผลการประกวดตัวละครเอกในวรรณคดี เนื่องในวันสัปดาห์สุนทรภู่
    - ผลการแข่งขัน TALK  SHOW   ต้านยาเสพติด ณ ศาลาไทย ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
    - ผลการประกวด TALK  SHOW  '' วัยใสใสใส่ใจบทกวี '' นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 3
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


 ทัดดาว    มังกรแก้ว (ออกเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2547) ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 599 ครั้ง จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
งานวันสำคัญสัมพันธ์ภาษาไทย (วันสุนทร ภู่)
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน