Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    สรุปผลการแข่งขันการประกวดโครงงาน ในวันที่ 17 ม.ค. 50
             ตามที่ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ได้จัดให้มีการประกวดโครงงาน ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2549 ( รอบคัดเลือก ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้และทักษะกระบวนการต่าง ๆ ที่ได้เรียนมาและนำมาทำงานอย่างมีระบบอีกทั้งยังให้ผู้เรียนได้รู้จักการแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการทำแบบโครงงานและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และในวันพุธที่ 17 มกราคม 2550 ทางฝ่ายวิชาการได้จัดงานวันวิชาการและได้จัดให้มีการประกวดโครงงานในรอบตัดสินขึ้น โดยมีนักเรียนในแต่ละระดับชั้นที่ได้รับรางวัลดังนี้

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากโครงงานโจทย์ปัญหาจากใบโบชัวร์
1.ด.ช.ณพล สุชแสง ป.1/1
2.ด.ช.นัทธาวุฒิ พึ่งวิกรัย ป.1/1
3.ด.ญ.ชลิตา นิรามิษ ป.1/1
4.ด.ญกุลนันท์ กาลเจริญ ป.1/1
5.ด.ช.วรัตม์ หิรัญวงศ์ ป.1/1
6.ด.ช.ธนพล โสปัญหริ ป.1/1
7.ด.ช.กอบพงศ์ พรพจน์ธนมาศ ป.1/1
8.ด.ญ.ณัทญา สุขผึ้ง ป.1/1

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากโครงงาน มะม่วงทำอะไรได้บ้าง
1.ด.ญ.มินท์ธิตา คงนิ่ม ป.1/5
2.ด.ญ.ณัชชา โกศานต์ ป.1/5
3.ด.ญ.ณัฐนิช เกษตรทัต ป.1/5
4.ด.ช.ชัยวัฒน์ ก่อนเก่า ป.1/5
5.ด.ช.ชุติพนธ์ เอมเปีย ป.1/5

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากโครงงาน เปลือกไข่ปลูกพืช
1.ด.ช.เอกวิทย์ วงศ์พยัคฆ์ ป.2/1
2.ด.ช.ณัฎฐนนท์ ศรีธีระเนตร ป.2/1
3.ด.ช.สุทธิภัทร ผาตินาวิน ป.2/1
4.ด.ช.พุฒิกร กลิ่นเกษร ป.2/1

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากโครงงาน อาชีพ
1.ด.ช.ณภัทร ฉันทะธัมมะ ป.2/3
2.ด.ช.ธนวัฒน์ เจียรจรูญศรี ป.2/3
3.ด.ญ.ธิดารัตน์ มหาสิทธิวัฒน์ ป.2/3

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากโครงงาน เริ่มต้นที่บ้านประหยัดพลังงานช่วยชาติ
1.ด.ญ.ภัทรสุดา คงทน ป.3/7
2.ด.ช.วิฆเนศ สระสำลี ป.3/7
3.ด.ญ.สองขวัญ รัตนกิจเจริญ ป.3/7
4.ด.ญ.ธนัชชา บุญลือ ป.3/7
5.ด.ญ.สุพิชญา โรจนะหัสดิน ป.3/7
6.ด.ญ.อัญชลี พรหมศิริ ป.3/7

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากโครงงาน ปฏิทินรูปเรขาคณิต
1.ด.ช.ภูมินทร์ ศรีสวัสดิ์ ป.3/3
2.ด.ญ.อัจฉราพร ไชยวงษ์ ป.3/3
3.ด.ญ.เมริกา เจริญรัตน์ ป.3/3
4.ด.ญ.เมธินี พลอยแหวน ป.3/3
5.ด.ญ.ธนวันต์ ปั้นบัว ป.3/3
6.ด.ญ.อรวี นันทพานิช ป.3/3
7.ด.ช.ณัฐชนน โอภาสตระกูล ป.3/3
8.ด.ช.วรนิพิฐ ยงสวัสดิ์ ป.3/3
9.ด.ช.ธนากร เขมะพานิช ป.3/3
10.ด.ญ.กชกร สุริยะธง ป.3/3

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากโครงงาน ปุ๋ยหมักชีวภาพ ( EM ) กลิ่นสับปะรด
1.ด.ช.นวพัฒน์ วงศ์ล่ำซำ ป.4/1
2.ด.ญ.ชนิกา วงศ์พยัคฆ์ ป.4/1
3.ด.ญ.ณัฐภาวี กรัสพรหม ป.4/1
4.ด.ญ.ชนกนันท์ เจียรจรูญศรี ป.4/1
5.ด.ญ.วณัฐชิยา รวยสำราญ ป.4/1
6.ด.ญ.ศุภิสรา อุปกรณ?ศิริการ ป.4/1

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากโครงงาน ผักตบชวาสามารถฟอกอากาศในน้ำได้
1.ด.ญ.ธนานคร บัวประเสริฐ ป.4/7
2.ด.ญ.สิตานัน เกียรติชัยวัฒน์ ป.4/7
3.ด.ช.คมกฤต รัตนวิเชียร ป.4/7
4.ด.ช.พงศกร กิจวัฒน์ไพศาล ป.4/7
5.ด.ช.สุภัทรชัย ชะระภิญโญ ป.4/7
6.ด.ช.เกียรติศักดิ์ วัฒนพานิช ป.4/7
7.ด.ช.อาทิตย์ รอดพิทักษ์ ป.4/7
8.ด.ช.ชยารพ นันทมานพ ป.4/7

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากโครงงาน ยารักษาดอกไม้
1.ด.ช.พัทธพล แสงรัตนาภรณ์ ป.5/7
2.ด.ญ.กนกวรรณ อุตสาหวงษ์ ป.5/7
3.ด.ญ. ชุลีกร ชื่นใจเล็ก ป.5/7
4.ด.ญ.กรองกมล เอี้ยวแซ ป.5/7
5.ด.ช.ธนัสสา สมัครธนะสาร ป.5/7

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากโครงงาน เครื่องปั่นแห้ง
1.ด.ญ.วรลักษณ์ ชุ่มชูจันทร์ ป.5/5
2.ด.ช.ชัยศักดิ กมลลิ้มสกุล ป.5/5
3.ด.ช.กฤษฎา บูรณะศรีศักดิ์ ป.5/5
4.ด.ญ.สุทธิดา นวสุขสำราญ ป.5/5
5.ด.ญ.อภิชญา พงษ์พิทักษ์ ป.5/5
6.ด.ช.วรวัฒน์ ทองล้อม ป.5/5

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากโครงงาน ยากันยุง 3 สมุนไพร
1.ด.ช.ธนภัทร ผลศิริ ป.6/1
2.ด.ญ.อุษุมา นาคประสิทธิ์ ป.6/1
3.ด.ญ.พัทธ์ธีรา วรัณวงศ์เจริญ ป.6/1
4.ด.ญ.พัชรภรณ์ จงหมื่นไวย์ ป.6/1
5.ด.ญ.นันทิญา นาคปุนบุตร ป.6/1

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากโครงงาน ผลกระทบของราคาน้ำมันที่มีต่อราคาสินค้าในห้างสรรพสินค้า
1.ด.ช.ศิริชัย ประเชิญ ป.6/4
2.ด.ช.ธนากร เกิดรุ่ง ป.6/4
3.ด.ช.ณัชพล วิเชียร ป.6/4
4.ด.ช.ศิวกร เทพรส ป.6/4
5.ด.ญ.ณัฐวดี เกาะกาใต้ ป.6/4
6.ด.ญ.ศิราภา วงศ์ล่ำซ่ำ ป.6/4
7.ด.ญ.อรพรรณ เบ็ญศิริวรรณ ป.6/4
8.ด.ญ.เหมือนวาด เทพอารีนันท์ ป.6/4

ผลการประกวดโครงงานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้

ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากโครงงาน น้ำยาขัดรองเท้า
1.ด.ญ.ณัฐภัทร พึ่งเกษม ม.2/3
2.ด.ช.พรหมอักษร สินสุวรรณ ม.2/3
3.ด.ญ.กนกวรรณ แสงอุทัย ม.2/3
4.ด.ญ.กัลยาณี บุญประสิทธิ์ ม.2/3
5.ด.ญ.ภาวิณี ฉานุ ม.2/3
6.ด.ญ.ฐิติมา ยั่งยืนสกุลวงศ์ ม.2/3

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากโครงงาน การทดลองกลิ่น
1.นายสหพล เกตุอุดม ม.3/1
2.น.ส.เมธิณี อัครปรีชากุล ม.3/1
3.น.ส.พรรณวดี คงทน ม.3/1
4.ด.ญ.จุฑามาส วรรณชัย ม.3/1
5.ด.ญ.พัชรี เผด็จศึก ม.3/1

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากโครงงาน ยาสมุนไพรรักษาบาดแผลน้ำร้อนลวก
1.ด.ญ.ธิดาดาว เดชศรี ม.3/4
2.น.ส.ภาวิณี เพ็ชร์อินทร์ ม.3/4
3.น.ส.ขวัญกมล เกรียงอุปถัมภ์ ม.3/4
4.น.ส.ฉัตรวดี นารีย์ ม.3/4
5.น.ส.ปณิตา พรพิทักษ์กุล ม.3/4

ผลการประกวดโครงงานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้

ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากโครงงาน เครื่องกระจายน้ำอัตโนมัติ
1.นายยุทธนา ลี้เทียน ม.5/2
2.นายณัฐวัฒน์ เกรียงอุปถัมภ์ ม.5/2
3.น.ส.ณัฐธิดา สุขศิลป์ ม.5/2
4.น.ส.กมลชนก โกศาสตร ม.5/2
5.น.ส.จันทิมา ศรีมาฤทธิ์ ม.5/2
6.น.ส.เบญจพร เวชศาสตร์ ม.5/2


ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากโครงงาน ผงชูรสอาหารเสริมสำหรับต้นไม้
1.นายปริพัฒน์ ปานประเสิรฐกุล ม.6/1
2.นายธวัชชัย โพธิ์ทอง ม.6/1
3.น.ส.สุกัญญา มกกงไผ่ ม.6/1
4.น.ส.ศรีวิมล พึ่งวิกรัย ม.6/1
5.น.ส.ปราค์ทิพย์ รวงผึ้ง ม.6/1

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากโครงงาน กระดาษทำจากผักตบชวา
1.นายสมเดช เพิ่มพูล ม.4/2
2.นายจาตุรงค์ วณิชเจริญการ ม.4/2
3.นายสรวิศ บัวเจริญ ม.4/2
4.น.ส.นิชาภา นพรัตนาพร ม.4/2
5.น.ส.ศศิมาภรณ์ โซ ม.4/2

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
 ซ่อนกลิ่น    ภิรมย์รัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552)
 จักรี    ภิรมย์รัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552)
มิส  สาวิตรี    แขกเทศ
            บรรยากาศการประกวดโครงงานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6    ( อัลบั้ม 4941 วันที่ 13 ธ.ค. 2549)
            บรรยากาศการประกวดโครงงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6    ( อัลบั้ม 4944 วันที่ 14 ธ.ค. 2549)
มิส  ศิริกุล    สถิตมิลินทากาศ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 1003 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน