Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    คณะครูระดับการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มี.ค. 2549
               คณะครูระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์  เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถสูงสุด โดยเฉพาะการพัฒนาของบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ทักษะนด้านศิลปะ อันจะส่งผลให้ได้รับเทคนิคต่าง ๆ ที่สามารถถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย  ซึ่งจัดขึ้นโดยแผนกวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2549  เวลา 08.30 - 16.00 น.  ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  วรรณา    กรัสพรหม
มิส  นพรัตน์    รัตนบวร
มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ
มิส  วัชรี    เกิดท่าไม้
 นันทนา    ขาวขำ (ออกเมื่อวันที่ 06 พฤษภาคม 2549)
 กาญจนา    ภูมิสวัสดิ์ (ออกเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2549)
 วนิดา    สุฤทธิ์ (ออกเมื่อวันที่ 04 กรกฎาคม 2552)
มิส  พนิตตา    จิตต์อารีย์เทพ
มิส  สุภาพร    เกตุสุวรรณ
มิส  พจนารถ    กลิ่นเชิดชู
มิส  กาญจนา    พงษ์เจริญ
 ณิษา    แก้วมณี (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2549)
มิส  พาวณี    เพ็ชรแก้วนุ้ย
มิส  สาคร    บำรุงบุตร
มิส  อุษา    จันทร
 นพรัตน์    ผดุงภักดิ์ (ออกเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2550)
มิส  สุภี    วงศ์พลับ
มิส  วรางคณา    เชื้อแสง (ออกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558)
มิส  เจนจิรา    เชื้อแก้ว
 สิรารัตน์    แซ่ลิ่ม (ออกเมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2549)
 สุดาวรรณ    สมชื่อ (ออกเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556)
 สุปราณี    ศิริชาติ (ออกเมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2552)
มิส  มลฤดี    รอดเงิน
มิส  อรวรรณ    ธนะวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561)
มิส  ดาริกา    กลิ่นอบเชย
มิส  สุพัตรา    ทับพ่วง
มิส  ยุวดี    ทองคำ
มิส  เพ็ญฤดี    เพ็ชรประไพ
มิส  วลีลักษณ์    สืบต้อย
 ชญาดา    เจนสัญญายุทธ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
มิส  วิมล    สมศรี
มิส  พิมพ์พิศา    จุลศักดิ์
มิส  ทิพาภรณ์    แก้วบรรจง
 กชณัช    แก้วมณี (ออกเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2550)
 อารีย์    ธงชัย (ออกเมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2549)
มิส  ขวัญหทัย    โตสุขเจริญ
มิส  ณฐภร    คูหาพัฒนกุล
มิส  ฐิติมา    ลายประดิษฐ์
มิส  พัชร์ธิภรณ์    ชื้อผาสุข
มิส  ศิริลักษณ์    บูรณะวงศ์ตระกูล
มิส  นภา    ส่งพิทักษ์ชัย
มิส  วรชา    อิงคยะกุล
มิส  ณัฐตินา    รุจิพงษ์ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560)
มิส  จุฬารัตน์    ฤทธิ์มงคล
มิส  อาภิญญา    อรุณพงษ์
มิส  อรพินท์    พูลถาวร (ออกเมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2560)
มิส  สนิทรัตน์    แสงทอง
มิส  มาลินี    เขียวชะอุ่มงาม
 บุษรา    รุ่งพฤกษา (ออกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554)
 สร้อยทิพย์    สินสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2550)
มิส  สุอัชลี    ทองสิทธิ์
มิส  อรอุมา    ชำนาญ
มิส  พวงทอง    กุลละวณิชย์
มิส  วัชรี    เกิดท่าไม้
มิส  สิริญาพร    รุ่งเรือง
มิส  รัชนก    อบรม
 ปิยะพร    ศรีธรรม (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2554)


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - คุณครูเข้าร่วมอบรม เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยแนวใหม่ ในวันที่ 27 เม.ย. - 1 พ.ค. 49
    - คุณครูเข้าร่วมอบรม หัวข้อ บอกเล่าเรื่องพระเยซูเจ้าให้ชาวเอเซีย ระหว่างวันที่ 20 - 23 มีนาคม 2549
    - คณะวิทยากรอบรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นและระบบ SWIS ระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2549
    - ขอเชิญคณะครูเข้าร่วมอบรมการใช้ Internet และระบบ SWIS ในระหว่างวันที่ 21-22 มี.ค.49
    - รายงานประชุมครู ครั้งที่ 18/2548 ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2549
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    

 
  • กำหนดการวันแรก

  • มิส  วารุณี    คงวิมล ผู้แจ้งข่าว
    จำนวนผู้อ่าน 440 ครั้ง จาก งานบุคลากร
    งานอบรมสัมมนาศึกษาดูงานภายในประเทศพัฒนาบุคลากรทุกม
    คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน