29 มิ.ย. 2562 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการและกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 (งานวัดและประเมินผล)