1 ส.ค. 2562 งานนิทรรศการกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ Project Approach (งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
26 ก.ค. 2562 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "หนังสือเล่มเล็ก" (งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
26 ก.ค. 2562 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลห้อง 1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "นมเย็น" (งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
24 ก.ค. 2562 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "บัวลอยมะพร้าว" (งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
24 ก.ค. 2562 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ข้าวผัดกุ้ง" (งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
23 ก.ค. 2562 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมกองบุญเข้าพรรษาค่ายธรรมะ (งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
22 ก.ค. 2562 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "กล้วยบวชชี" (งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
19 ก.ค. 2562 คุณครู และนักเรียน ระดับชั้นเตรียมอนุบาลห้อง 2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "วุ้นน้ำแดงแฟนซี" (งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
18 ก.ค. 2562 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ปลาดอลลี่ชุบแป้งทอด" (งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
18 ก.ค. 2562 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 เชิญวิทยากรมาสาธิต "ส่วนประกอบของรถ" (งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
18 ก.ค. 2562 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/8 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ยำหัวปลีรวมมิตร" (งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
18 ก.ค. 2562 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ขนมบัวลอย" (งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
15 ก.ค. 2562 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง กุ้ง (งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
10 ก.ค. 2562 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/5 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ผัก (งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
8 ก.ค. 2562 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ขนมไทย (งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
8 ก.ค. 2562 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ดอกไม้ (งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
2 ก.ค. 2562 กิจกรรมวันอาชีพและกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 (งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
1 ก.ค. 2562 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนแบบโครงการ (Project Approach) ระยะเริ่มต้นโครงการ ในวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2562 (งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย)
20 มิ.ย. 2562 กิจกรรมนักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 (งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
12 มิ.ย. 2562 กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียนปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 (งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย)
21 พ.ค. 2562 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมหนูน้อยนักออม ประจำปีการศึกษา 2562 (งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย)