[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


จดหมายถึงผู้ปกครอง ปีการศึกษา

    หัวข้อจดหมาย วันออกจดหมาย
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 15 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 15 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วม “การประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา สสวท.” ประจำปี 2562 15 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 15 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา (ป.4/5 โปรแกรม MSP) 15 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา (ป.5/6 โปรแกรม MSP) 15 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา (ป.6/6 โปรแกรม MSP) 15 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา (นักเรียนโปรแกรม APP) 15 กรกฎาคม 2562
  เปิดรับสมัครเรียนฟุตบอล After School 15 กรกฎาคม 2562
  กิจกรรมกองบุญเข้าพรรษาค่ายธรรมะ ฝ่ายปฐมวัย 15 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.2/7) 15 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ประจำปี 2562 15 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 15 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) (ป.2) 15 กรกฎาคม 2562
  ขอเชิญร่วมงานหล่อเทียนพรรษา 15 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี 15 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.2/6) 15 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.2/5) 15 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.3/3) 15 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.2/1) 15 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.3/6) 15 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.2/3) 15 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.3/7) 15 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.2/2) 15 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.1/4) 15 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.3/5) 15 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.1/7) 15 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.2/4) 15 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.1/2) 15 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.1/5) 15 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.1/1) 15 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.1/8) 15 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.1/6) 15 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.3/4) 10 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.3/1) 10 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.3/2) 10 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อ.1/3) 10 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 10 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 9 10 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี 10 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตนักเรียนเตรียมการอบรมกองร้อยพิเศษอาสาจราจร รุ่นที่ 11 13 มิถุนายน 2562
  ขออนุญาตฝึกซ้อมประดิษฐ์เครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับประเภทสวยงามบินได้ชิงถ้วยพระราชทาน 13 มิถุนายน 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ 13 มิถุนายน 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 13 มิถุนายน 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ พระราชวังสนามจันทร์ และพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม (ม.5) 6 มิถุนายน 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจคุณธรรม 6 มิถุนายน 2562
  เปิดรับสมัครเรียนเทควันโด After School 6 มิถุนายน 2562
  ขออนุญาตพานักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 6 มิถุนายน 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวาดภาพ อัตลักษณ์ท้องถิ่น ด้วยเทคนิคสีน้ำ และสีอะคริลิก 6 มิถุนายน 2562
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าค่ายอบรมกองร้อยพิเศษอาสาจราจร รุ่นที่ 11 6 มิถุนายน 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ป.5) 6 มิถุนายน 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ 6 มิถุนายน 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ วู๊ดแลนด์ เมืองไม้แฟนตาซี จังหวัดนครปฐม 6 มิถุนายน 2562
  ขอเชิญร่วมงานมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการและกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 6 มิถุนายน 2562
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีพุทธศักราช 2562 6 มิถุนายน 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมอบรมการผลิตสื่อ 29 พฤษภาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี (ม.2) 29 พฤษภาคม 2562
  การชำระค่าหนังสือตำรากลางมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 28 พฤษภาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ส่วนกลาง ประจำปี 2562 28 พฤษภาคม 2562
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 28 พฤษภาคม 2562
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมโครงการติวเข้มและแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 27 พฤษภาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์อวกาศและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (ม.1) 27 พฤษภาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศกึษา ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ 27 พฤษภาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ (ม.4) 24 พฤษภาคม 2562
  ขอเชิญประชุม (โปรแกรม APP) 24 พฤษภาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ม.3) 22 พฤษภาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ป.6) 22 พฤษภาคม 2562
  ขออนุญาตนำลูกเสือ - เนตรนารีเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ 22 พฤษภาคม 2562
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมฝึกซ้อมและเข้าร่วมแสดงมหรสพสมโภช 17 พฤษภาคม 2562
  แจ้งค่าบริการรถรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 15 พฤษภาคม 2562
  โครงการเสริมศักยภาพเชิงวิชาการ (เรียนเสริม) 15 พฤษภาคม 2562
  ขอเชิญร่วมงานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 15 พฤษภาคม 2562
  แจ้งการลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 15 พฤษภาคม 2562