[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
  :: หน้าสาระน่ารู้ทั้งหมด 9323 สาระน่ารู้


  - แนวข้อสอบ o-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคมศึกษา   งานสื่อการสอน   มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ
  - คำไทยที่มักเขียนผิด : อุปการคุณ   งานสารบรรณ   มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ
  - แบบทดสอบ O-NET ระดับช้นประถมศึกษาปีที่ 6 5 วิชา วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสุขศึกษาฯ วิชาศิลปะ วิชาการงานฯ ปี 2554   งานสื่อการสอน   มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ
  - STEM Education กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21   งานบริหารฝ่ายวิชาการ   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน   มิส  ปิยาภรณ์    คำเวียงจันทร์ (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2559)
  - สุขบัญญัติ 10 ประการ   งานสุขอนามัย   มิส  วิภาจรี    บัวศรี (ออกเมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2560)
  - ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ   งานสุขอนามัย   มิส  วิภาจรี    บัวศรี (ออกเมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2560)
  - 10 วิธีสร้างความมั่นใจ   งานสื่อการเรียนรู้   มิส  ขวัญหทัย    โตสุขเจริญ
  - 5 วิธีดูแลสุขภาพในการทำงานหน้าจอคอมฯ   งานสื่อการเรียนรู้   มิส  ขวัญหทัย    โตสุขเจริญ
  - สีที่มีการพัฒนาเด็กเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กได้ด้วยสี   งานสื่อการเรียนรู้   มิส  ขวัญหทัย    โตสุขเจริญ
  - เลือก Edutainment อย่างสนุกและสร้างสรรค์ (modernmom)   -   มิส  ขวัญหทัย    โตสุขเจริญ
  - วันสุนทรภู่   งานสารบรรณ   มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ
  - โรคตาแดง ที่มักระบาดในฤดูฝน   งานสุขอนามัย   มิส  วิภาจรี    บัวศรี (ออกเมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2560)
  - ภาวะเด็กอ้วน น้ำหนักเกิน ภัยร้ายที่คุณไม่ควรประมาท (SLIM UP ISSUE)   งานบริหารฝ่ายปฐมวัย   มิส  สุพัตรา    ทับพ่วง
  - เด็กวัยอนุบาลมีสมรรถนะและพัฒนาการด้านร่างกายอย่างไร?   งานบริหารฝ่ายปฐมวัย   มิส  สุพัตรา    ทับพ่วง
  - เสริมสร้างพัฒนาการของเด็กได้ด้วยสี   งานบริหารฝ่ายปฐมวัย   มิส  สุพัตรา    ทับพ่วง
  - การเรียนแบบ Pre-Degree คืออะไร?   งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน   มิส  รจนา    ดิศสังวร
  - เตือน 'ไข้เลือดออก' 2 เดือนแรก! ป่วยกว่าพันราย ตายแล้ว 1   งานจัดซื้อ   มิส  รจนา    ดิศสังวร
  - พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556   งานประชาสัมพันธ์   มิส  วารุณี    คงวิมล
  - โรคมือเท้าปากเปื่อย Hand foot mouth syndrome   งานสุขอนามัย   มิส  วิภาจรี    บัวศรี (ออกเมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2560)
  - กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๐) ลักษณะ ชนิดและประเภทของเครื่องแบบลูกเสือ   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   มิส  พวงทอง    วงศ์พลับ
  - เครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี   งานรถรับ - ส่ง   มิส  พวงทอง    วงศ์พลับ
  - พระราชบัญญัติ ลูกเสือ   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   มิส  พวงทอง    วงศ์พลับ
  - ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   มิส  พวงทอง    วงศ์พลับ
  - ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ   งานสุขอนามัย   มิส  วิภาจรี    บัวศรี (ออกเมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2560)
  - จากร้อนสู่ฝนพึงระวัง ‘ทั้งโรค-ทั้งภัย’ เดิม ๆ แต่ก็ยัง‘ร้าย!’   งานสุขอนามัย   มิส  วิภาจรี    บัวศรี (ออกเมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2560)
  - ให้กำลังใจตัวเองในการทำงาน ^_^   งานประชาสัมพันธ์   มิส  วารุณี    คงวิมล
  - สุขภาพเด็กที่ต้องดูแลกับช่วงปลายฝนต้นหนาว   งานสุขอนามัย   มิส  วิภาจรี    บัวศรี (ออกเมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2560)
  - หลัก ๘ ประการของการดูแลรักษาสุขภาพ   งานสื่อการเรียนรู้   มิส  ขวัญหทัย    โตสุขเจริญ
  - การพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ   งานสื่อการเรียนรู้   มิส  ขวัญหทัย    โตสุขเจริญ
  - คำขวัญ ตราสัญลักษณ์ ธงอาเซียน   งานสื่อการเรียนรู้   มิส  ขวัญหทัย    โตสุขเจริญ
  - โรคตาในวัยทำงาน   งานสื่อการเรียนรู้   มิส  ขวัญหทัย    โตสุขเจริญ
  - โรคไข้เลือดออก   งานสุขอนามัย   มิส  วิภาจรี    บัวศรี (ออกเมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2560)
  - โรคไข้หวัดใหญ่   งานสุขอนามัย   มิส  วิภาจรี    บัวศรี (ออกเมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2560)
  - โรคมือเท้าปาก   งานสุขอนามัย   มิส  วิภาจรี    บัวศรี (ออกเมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2560)
  - สุขบัญญัติแห่งชาติ   งานสุขอนามัย   มิส  วิภาจรี    บัวศรี (ออกเมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2560)
  - อันตรายจากเครื่องเขียน...เครื่องเรียน   งานบริหารฝ่ายปฐมวัย   มิส  ศิริลักษณ์    บูรณะวงศ์ตระกูล
  - ประวัติ ความเป็นมา เทศกาลสงกรานต์.!!!   งานประชาสัมพันธ์   มิส  วารุณี    คงวิมล
  - เตือน กินน้ำตาลเกินจำเป็น เกิดโรคแทรกง่าย   -     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - มีอะไรในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ (สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ในคริสตศาสนา)   งานอภิบาล   มิส  วารุณี    คงวิมล
  - ควันบุหรี่มือสอง ไม่ได้เสี่ยงเป็นมะเร็งปอดเท่านั้น   งานจัดซื้อ   มิส  รจนา    ดิศสังวร
  - โรคท้องเสียที่มากับหน้าร้อน (Diarrhea)   งานสุขอนามัย   มิส  วิภาจรี    บัวศรี (ออกเมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2560)
  - ประเภทของยาเสพติด   งานบริหารแผนกปกครอง   มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์
  - 6 ข้อควรรู้สำหรับนักดื่มไวน์   งานบริหารแผนกปกครอง   มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์
  - 15 เคล็ดลับดูแลสุขภาพ พร้อมรับลมหนาว   งานสุขอนามัย   มิส  วิภาจรี    บัวศรี (ออกเมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2560)
  - 6 โรคที่ควรระวังช่วงน้ำท่วม   งานสุขอนามัย   มิส  วิภาจรี    บัวศรี (ออกเมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2560)
  - ไวรัสที่มากับ Email ทำงานอย่างไร   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ประโยชน์จากใบเตย   งานบริหารแผนกปกครอง   มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์
  - โรคมือ เท้า ปาก ระบาดหนัก พบติดเชื้อตัวใหม่รุนแรงขึ้น   งานสุขอนามัย   มิส  วิภาจรี    บัวศรี (ออกเมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2560)
  - โรค มือ ปาก เท้า   งานสุขอนามัย   มิส  วิภาจรี    บัวศรี (ออกเมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2560)
  - โรคไข้เลือดออก   งานสุขอนามัย   มิส  วิภาจรี    บัวศรี (ออกเมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2560)
  - 10 บุญที่ทำแล้วจะรุ่งเรือง   งานหลักสูตรการสอน   มิส  ศิริลักษณ์    บูรณะวงศ์ตระกูล
  - ไวรัสตับอักเสบ เพชฌฆาตเงียบในตัวคุณ   งานสุขอนามัย   มิส  วิภาจรี    บัวศรี (ออกเมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2560)
  - อาหารสำหรับคนนอนดึก   งานบริหารฝ่ายปฐมวัย   มิส  วัชรี    เกิดท่าไม้
  - ปัญหาคือบ่อกำเนิดของปัญญา   งานบริหารฝ่ายปฐมวัย   มิส  วัชรี    เกิดท่าไม้
  - อันตรายของรสหวานจากการกินน้ำตาลมากเกินไป   งานบริหารฝ่ายปฐมวัย   มิส  วัชรี    เกิดท่าไม้
  - ความรู้ : คุณค่าหลังธนบัตร...   งานหลักสูตรการสอน   มิส  วัชรี    เกิดท่าไม้
  - กระดูกพรุนก็ออกกำลังกายได้   งานบริหารฝ่ายปฐมวัย   มิส  วัชรี    เกิดท่าไม้
  - ประโยชน์จากขึ้นไช่   งานบริหารแผนกปกครอง   มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์
  - นั่งนานเสี่ยงโรคเส้นเลือดดำส่วนลึกอุดตัน   งานบริหารฝ่ายปฐมวัย   มิส  วัชรี    เกิดท่าไม้
  - ภาวะโลกร้อน กับโรงเรียน   งานบริหารแผนกปกครอง   มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์
  - ทำบุญวันเกิด   งานบริหารแผนกปกครอง   มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์
  - กินอย่างไรช่วยลดภาวะโลกร้อน   งานบริหารแผนกปกครอง   มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์
  - 9 เคล็ดลับการเตรียมสอบ   งานบริหารแผนกปกครอง   มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์
  - วิธีแก้ท้องผูก   -   มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์
  - สูตรลับไดเอต   งานบริหารแผนกปกครอง   มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์
  - 5 ขั้นตอนปลุกสมองตื่นตัวก่อนเรียน   งานบริหารฝ่ายปฐมวัย   มิส  วาสนา    แซ่โค้ว
  - รถติด ทำร้ายหัวใจยิ่งกว่าโคเคน   งานบริหารแผนกปกครอง   มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์
  - แคลอรี่ในอาหาร กับการออกกำลังกาย!!   งานบริหารแผนกปกครอง   มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์
  - ดื่มนมแล้วเป็นมะเร็งเต้านมจริงหรือ?   งานบริหารแผนกปกครอง   มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์
  - จริงหรือ? สิวขึ้นรอบปาก เพราะมดลูกมีปัญหา   งานบริหารแผนกปกครอง   มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์
  - ปวดหัวหรือปวดท้อง สิ่งที่คุณกินนั่นแหละช่วยได้   งานบริหารแผนกปกครอง   มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์
  - 10 เทคนิคปรับ ฮวงจุ้ย โต๊ะทำงานให้สมดุล   งานสารบรรณ   มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ
  - บรรเทาอาการปวดจากการใช้คอมพิวเตอร์   -   มิส  นพเก้า    ปราชญากุล
  - ผู้สั่งสมบุญย่อมนำมาซึ่งความสุข   -   มิส  นพภัสสร    นรินทรกุล ณ อยุธยา
  - ไมโครเวฟ กับ อาหารแช่แข็ง   -   มิส  นพเก้า    ปราชญากุล
  - A-Z กัยอาหารเพื่อสุขภาพ   -   มิส  นพเก้า    ปราชญากุล
  - เรื่องน่ารู้ชีวิตการทำงาน   -   มิส  นพเก้า    ปราชญากุล
  - 6 นิสัยแลดูสุขภาพแต่กลับเป็นเรื่องพาให้ป่วย   -   มิส  นพเก้า    ปราชญากุล
  - 10นิสัยทำร้ายสมองที่ไม่ควรมองข้าม   งานจัดซื้อ   มิส  รจนา    ดิศสังวร
  - 4 ขั้นตอน การจัดตารางการอ่านหนังสือ   งานบริหารแผนกปกครอง   มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์
  - เคล็ดลับ 13 ประการ เพื่อ การเรียน อย่างมี ประสิทธิภาพ   งานบริหารแผนกปกครอง   มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์
  - เคล็ดลับวิธีทำความเข้าใจและจดจำบทเรียนได้อย่างแม่นยำ   งานบริหารแผนกปกครอง   มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์
  - 6 เทคนิคการอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบให้ได้ผล ใน 1 เดือน   งานบริหารแผนกปกครอง   มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์
  - ประวัติวันวาเลนไทน์   งานบริหารแผนกปกครอง   มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์
  - กลวิธีคลายเครียด   -   มิส  รจนา    ดิศสังวร
  - 9 วิธี ทําดี ได้บุญโดยไม่ต้องใช้เงิน   งานบริหารแผนกปกครอง   มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์
  - ความสุขจากการให้อภัย   -   มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์
  - 10 วิธีระงับความโกรธ   -   มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์
  - เบียร์...ก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะ   งานบริหารแผนกปกครอง   มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์
  - 8 วิธีพิชิตคราบเปื้อนซักยากอย่างเห็นผล   งานบริหารฝ่ายปฐมวัย   มิส  วัชรี    เกิดท่าไม้
  - เป็นตะคริว... ทำยังไง?   งานบริหารฝ่ายปฐมวัย   มิส  วัชรี    เกิดท่าไม้
  - สร้างเกราะป้องกันโรค   งานบริหารฝ่ายปฐมวัย   มิส  วัชรี    เกิดท่าไม้
  - โรคที่พบบ่อยในคนอ้วน   งานบริหารฝ่ายปฐมวัย   มิส  วัชรี    เกิดท่าไม้
  - เครื่องดื่มแก้ปวดไมเกรน   งานบริหารฝ่ายปฐมวัย   มิส  วัชรี    เกิดท่าไม้
  - เคล็ด(ไม่)ลับสำหรับงานบ้าน ของบรรดาแม่บ้าน(จำเป็นและจำยอม)อย่างเรา   งานบริหารฝ่ายปฐมวัย   มิส  วัชรี    เกิดท่าไม้
  - ความหมายของคำว่า แม่   งานบริหารฝ่ายปฐมวัย   มิส  วัชรี    เกิดท่าไม้
  - พืชผักสวนครัวก็สามารถทำให้ผมดูสวยได้เหมือนกัน   งานบริหารฝ่ายปฐมวัย   มิส  วัชรี    เกิดท่าไม้
  - ประวัติลูกเสือไทย   งานบริหารแผนกปกครอง   มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์
  - วันสิ่งแวดล้อมโลก   -   มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์

   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94