[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

STEM Education กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

STEM Education กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

STEM Education and 21st Century Skills Development

พรทิพย์ ศิริภัทราชัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เอกสาร : 9533.pdf


โดย: มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
งาน: งานบริหารฝ่ายวิชาการ
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: พรทิพย์ ศิริภัทราชัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 1 บุคคลภายนอก 2

อ่าน 355 ครั้ง