[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๐) ลักษณะ ชนิดและประเภทของเครื่องแบบลูกเสือ

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๐)

ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ

พ.ศ. ๒๕๐๗

-------------

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือ

พ.ศ. ๒๕๐๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

ภาค ๑

ลักษณะ ชนิดและประเภทของเครื่องแบบลูกเสือ

-------------

หมวด ๑

ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ

-------------

 

ข้อ ๑ เครื่องแบบลูกเสือสำรอง ประกอบด้วย

(ก) หมวกทรงกลมมีกะบังหน้าหมวก ทำด้วยผ้าสีกรมท่า ตัวหมวกเย็บด้วยผ้า

๖ ชิ้น แนวตะเข็บระหว่างชิ้นและขอบหมวกโดยรอบทาบด้วยด้ายหรือไหมถักสีเหลือง เมื่อเข้าพิธี

ประจำกองแล้ว มีตราหน้าหมวกรูปหน้าเสือและอักษรใต้หน้าเสือว่า "ลูกเสือ" สีเหลือง บนผ้า

สีกรมท่า ขลิบริมสีกรมท่า รูปไข่ ยาว ๔ เซนติเมตร กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร

(ข) เสื้อแขนสั้น แบบและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกำหนด

ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง

(ค) ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วด้านฐาน ๙๐ เซนติเมตร ด้านตั้ง ๖๕เซนติเมตร สีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกำหนด และมีห่วงซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์

สวมผ้าผูกคอ

(ง) กางเกงขาสั้น แบบและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกำหนด

(จ) เข็มขัดหนังสีน้ำตาล กว้างไม่เกิน ๓ เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัด ทำด้วยโลหะ

สีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์

(ฉ) ถุงเท้า รองเท้า ชนิดและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเลือกแต่ละโรงเรียนกำหนด

ข้อ ๒ เครื่องแบบลูกเสือสามัญ ประกอบด้วย

(ก) หมวกปีกกว้างสีกากี พับปีกข้างขวาขึ้นประดับด้วยดอกจันชั้นเดียว ทำด้วย

ผ้าสีตามสีประจำภาคศึกษาตามใบแนบ ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ กลางดอกจันมีรูปตราคณะลูกเสือ

แห่งชาติ ทำด้วยโลหะสีทอง มีหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีน้ำตาลแก่กว้าง ๒ เซนติเมตรพันรอบ

หมวก มีหัวขัดสีน้ำตาลแก่ด้านซ้ายปีกหมวกสองข้างเจาะรูสำหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ

สายรัดทำด้วยเชือกถักสีเดียวกับหมวก ผูกเป็นปมไว้ข้างหลัง

(ข) เสื้อคอพับสีกากี แขนสั้นเหนือศอกผ่าอกตลอด อกเสื้อทำเป็นสาบกว้าง

๓.๕ เซนติเมตร มีดุมเหนือเข็มขัด ๔ ดุม อกมีกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋า มีแถบตรงกึ่งกลาง

ตามทางดิ่ง ปกรูปมนชายกลาแหลม เจาะรังดุมกึ่งกลางกระเป๋า ๑ ดุม มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ

อยู่เหนือบ่าทั้งสองข้าง ด้านไหล่กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร เย็บติดกับตะเข็บไหล่เสื้อ ด้านคอกว้าง

๒.๕ เซนติเมตร ปลายมนมีดุมที่ปลายอินทรธนูทางด้านคอด้านละ ๑ ดุม ดุมลักษณะกลมแบน

ทำด้วยวัตถุสีน้ำตาลแก่ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง

(ค) ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐาน ๑๐๐ เซนติเมตร ด้านตั้ง ๗๕

เซนติเมตร สีตามสีประจำภาคศึกษาตามใบแนบ ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ และมีห่วงซึ่งไม่ใช่ห่วง

กิลเวลล์สวมผ้าผูกคอ

(ง) กางเกงสีกากี ขาสั้นเหนือเข่าประมาณ ๕ เซนติเมตร ส่วนกว้างของขากางเกง

เมื่อยืนตรงห่างจากขาตั้งแต่ ๘ - ๑๒ เซนติเมตร ปลายขาพับเข้ากว้าง ๕ เซนติเมตร ผ่าตรงส่วนหน้า ใช้ดุมขนาดย่อมขัดซ่อนไว้ข้างใน มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ ๑ กระเป๋า และมีหูร้อยเข็มขัดยาว

ไม่เกิน ๖ เซนติเมตร กว้าง ๑ เซนติเมตร

(จ) เข็มขัดหนังสีน้ำตาล กว้างไม่เกิน ๓ เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัด ทำด้วยโลหะ

สีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์

(ฉ) ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า ใต้พับขอบมีสายรัดถุง

(ช) รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ำตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก

ข้อ ๓ เครื่องแบบลูกเสือสามัญเหล่าสมุทร มีเครื่องแบบกากีและเครื่องแบบขาว

(๑) เครื่องแบบกากี ประกอบด้วย

(ก) หมวกกะลาสีสีกากีทำด้วยผ้า ผ้าพันหมวกสีดำกว้าง ๓ เซนติเมตร มีอักษร

"ลูกเสือสมุทร" สีทอง และมีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีทองกำกับหน้าและหลัง ปลายแถบ

ทั้งสองข้างตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซว มีรูปสมอสีทองนอนตามยาว

(ข) เสื้อกะลาสีสีกากีแขนสั้น อกซ้ายมีกระเป๋าปะไม่มีปก ๑ กระเป๋า ใต้คอ

ด้านหน้ามีแถบผ้าสีขาว ๒ ชาย ยาวชายละ ๒.๕ เซนติเมตร ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง

(ค) เสื้อชั้นในคอกลม แขนสั้น สีขาว

(ง) ผ้าผูกคอสีดำรูปสามเหลี่ยม พับมุมข้างหนึ่งเข้ากับด้านฐานอีกข้างหนึ่ง

ให้ส่วนที่พับซ้อนกันกว้าง ๖ เซนติเมตร ผูกชายทั้ง ๒ ข้างต่อกันคล้องไว้ใต้ปกเสื้อ ให้ส่วนกึ่งกลางที่พับอยู่ข้างหน้าตรงแนวอกเสื้อ โดยให้ส่วนซ้ายทับส่วนขวา และผูกด้วยแถบผ้าสีขาว

สำหรับผูกผ้าผูกคอเป็นเงื่อนโบเหนือชายสุดผ้าผูกคอ ๖ เซนติเมตร

(จ) กางเกง เช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(ฉ) เข็มขัด เช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(ช) ถุงเท้า เช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(ซ) รองเท้า เช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(๒) เครื่องแบบขาว ประกอบด้วย

(ก) หมวกกะลาสีสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับหมวกกะลาสีเครื่องแบบกากี

(ข) เสื้อกะลาสีสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อกะลาสีเครื่องแบบกากี แต่ปกคอ

ด้านบนทำด้วยผ้าสีกรมท่า มีแถบผ้าสีขาวทาบสองแถบ แถบนอกกว้าง ๒ เซนติเมตร เย็บติด

ห่างจากขอบปกคอ ๕ มิลลิเมตร แถบในกว้าง ๕ มิลลิเมตร เย็บติดห่างจากแถบนอก ๕

มิลลิเมตร ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง

(ค) เสื้อชั้นใน เช่นเดียวกับเสื้อชั้นในเครื่องแบบกากี

(ง) ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบกากี

(จ) กางเกงสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(ฉ) เข็มขัดหนังสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(ช) ถุงเท้ายาวสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(ซ) รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดำ ลักษณะเช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือ

สามัญ

ข้อ ๔ เครื่องแบบลูกเสือสามัญเหล่าอากาศ ประกอบด้วย

(ก) หมวกทรงอ่อนสีเทา มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ มีรูปปีกนก ๒ ข้าง

ยาวข้างละ ๒ เซนติเมตร ทำด้วยโลหะสีทอง ติดเหนือขอบหมวก เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย

(ข) เสื้อสีเทา ลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(ค) ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(ง) กางเกงสีเทา ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(จ) เข็มขัดหนังสีดำ ลักษณะเช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(ฉ) ถุงเท้ายาวสีเทา ลักษณะเช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(ช) รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดำ ลักษณะเช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือ

สามัญ

ข้อ ๕ เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประกอบด้วย

(ก)หมวกทรงอ่อนสีเลือดหมู มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ

ทำด้วยโลหะสีทอง เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย

(ข) เสื้อ เช่นเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่อินทรธนูสีเลือดหมู

ปลายอินทรธนูมีอักษร ล.ญ.สีเหลือง

(ค) ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(ง) กางเกง เช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(จ) เข็มขัด เช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(ฉ) ถุงเท้า เช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพู่สีเลือดหมูข้างละ

๒ พู่

(ช) รองเท้า เช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

ข้อ ๖ เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าสมุทร มีเครื่องแบบกากีและ

เครื่องแบบขาว

(๑) เครื่องแบบกากี ประกอบด้วย

(ก) หมวกกะลาสีสีกากีทำด้วยผ้า ผ้าพันหมวกสีเลือดหมูกว้าง ๓ เซนติเมตร

มีอักษร "ลูกเสือสมุทร" สีทอง และมีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีทองกำกับหน้าและหลัง

ปลายแถบทั้งสองข้างตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซวมีรูปสมอสีทองนอนตามยาว

(ข) เสื้อกะลาสีสีกากีแขนสั้น อกซ้ายมีกระเป๋าปะไม่มีปก ๑ กระเป๋า ใต้คอ

ด้านหน้ามีแถบผ้าสีขาว ๒ ชาย ยาวชายละ ๒๕ เซนติเมตร ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง

(ค) เสื้อชั้นในคอกลม แขนสั้น สีขาว

(ง) ผ้าผูกคอสีเลือดหมูรูปสามเหลี่ยม พับมุมข้างหนึ่งเข้ากับด้านฐานอีกข้างหนึ่ง

ให้ส่วนที่พับซ้อนกันกว้าง ๖ เซนติเมตร ผูกชายทั้ง ๒ ข้างต่อกันคล้องไว้ใต้ปกเสื้อ ให้ส่วน

กึ่งกลางที่พับอยู่ข้างหน้าตรงแนวอกเสื้อ โดยให้ส่วนซ้ายทับส่วนขวา และผูกด้วยแถบผ้าสีขาวสำหรับผูกผ้าผูกคอเป็นเงื่อนโบเหนือชายสุดผ้าผูกคอ ๖ เซนติเมตร

(จ) กางเกง เช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(ฉ) เข็มขัด เช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(ช) ถุงเท้า เช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพู่สีเลือดหมูข้างละ

๒ พู่

(ซ) รองเท้า เช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(2) เครื่องแบบขาว ประกอบด้วย

(ก) หมวกกะลาสีสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับหมวกกะลาสีเครื่องแบบกากี

(ข) เสื้อกะลาสีสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อกะลาสีเครื่องแบบกากี แต่ปกคอ

ด้านบนทำด้วยผ้าสีกรมท่า มีแถบผ้าสีขาวทาบสองแถบ แถบนอกกว้าง ๒ เซนติเมตร เย็บติด

ห่างจากขอบปกคอ ๕ มิลลิเมตร แถบในกว้าง ๕ มิลลิเมตร เย็บติดห่างจากแถบนอก ๕

มิลลิเมตร ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง

(ค) เสื้อชั้นใน เช่นเดียวกับเสื้อชั้นในเครื่องแบบกากี

(ง) ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบกากี

(จ) กางเกงสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(ฉ) เข็มขัดหนังสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(ช) ถุงเท้ายาวสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพ

ู่สีเลือดหมูข้างละ ๒ พู่

(ซ) รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดำ ลักษณะเช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือ

สามัญ

ข้อ ๗ เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล้าอากาศ ประกอบด้วย

(ก) หมวกทรงอ่อนสีเทา มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ มีรูป

ปีกนก ๒ ข้าง ยาวข้างละ ๒ เซนติเมตร ทำด้วยโลหะสีทองติดเหนือขอบหมวก เวลาสวมให้ตรา

หน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย

(ข) เสื้อสีเทา ลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่อินทรธนู

สีเลือดหมูปลายอินทรธนูมีอักษร ล.ญ. สีเหลือง

(ค) ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(ง) กางเกงสีเทา ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(จ) เข็มขัดหนังสีดำ ลักษณะเช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(ฉ) ถุงเท้ายาวสีเทา ลักษณะเช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพู่

สีเลือดหมูข้างละ ๒ พู่

(ช) รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดำ ลักษณะเช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือ

สามัญ

ข้อ ๘ เครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ ประกอบด้วย

(ก) หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทำด้วย

โลหะสีทอง เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย

(ข) เสื้อ เช่นเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่อินทรธนูสีเขียว ปลาย

อินทรธนูมีอักษร ล.ว. สีเหลือง

(ค) ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(ง) กางเกง เช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(จ) เข็มขัด เช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(ฉ) ถุงเท้า เช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพู่สีแดงข้างละ

๒ พู่

(ช) รองเท้า เช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

ข้อ ๙ เครื่องแบบลูกเสือวิสามัญเหล่าสมุทร มีเครื่องแบบกากีและเครื่องแบบขาว

(๑) เครื่องแบบกากี ประกอบด้วย

(ก) หมวกกะลาสีสีกากีทำด้วยผ้า ผ้าพันหมวกสีเขียวกว้าง ๓ เซนติเมตร

มีอักษร "ลูกเสือสมุทร" สีทอง และมีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีทองกำกับหน้าและหลัง

ปลายแถบทั้งสองข้างตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซว มีรูปสมอสีทองนอนตามยาว

(ข) เสื้อกะลาสีสีกากีแขนสั้น อกซ้ายมีกระเป๋าปะไม่มีปก ๑ กระเป๋า ใต้คอ

ด้านหน้ามีแถบผ้าสีขาว ๒ ชาย ยาวชายละ ๒๕ เซนติเมตร ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง

(ค) เสื้อชั้นในคอกลม แขนสั้น สีขาว

(ง) ผ้าผูกคอสีเขียวรูปสามเหลี่ยม พับมุมข้างหนึ่งเข้ากับด้านฐานอีกข้างหนึ่ง

ให้ส่วนที่พับซ้อนกันกว้าง ๖ เซนติเมตร ผูกชายทั้ง ๒ ข้างต่อกันคล้องไว้ใต้ปกเสื้อ ให้ส่วน

กึ่งกลางที่พับอยู่ข้างหน้าตรงแนวอกเสื้อ โดยให้ส่วนซ้ายทับส่วนขวา และผูกด้วยแถบผ้าสีขาว

สำหรับผูกผ้าผูกคอเป็นเงื่อนโบเหนือชายสุดผ้าผูกคอ ๖ เซนติเมตร

(จ) กางเกง เช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(ฉ) เข็มขัด เช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(ช) ถุงเท้า เช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพู่สีแดงข้างละ

๒ พู่

(ซ) รองเท้า เช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(๒) เครื่องแบบขาว ประกอบด้วย

(ก) หมวกกะลาสีสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับหมวกกะลาสีเครื่องแบบกากี

(ข) เสื้อกะลาสีสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อกะลาสีเครื่องแบบกากี แต่ปกคอ

ด้านบนทำด้วยผ้าสีกรมท่า มีแถบผ้าสีขาวทาบสองแถบ แถบนอกกว้าง ๒ เซนติเมตร เย็บติด

ห่างจากของปกคอ ๕ มิลลิเมตร แถบในกว้าง ๕ มิลลิเมตร เย็บติดห่างจากแถบนอก ๕ มิลลิเมตร

ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง

(ค) เสื้อชั้นใน เช่นเดียวกับเสื้อชั้นในเครื่องแบบกากี

(ง) ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบกากี

(จ) กางเกงสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(ฉ) เข็มขัดหนังสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(ช) ถุงเท้ายาวสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพ

ู่สีแดงข้างละ ๒ พู่

(ซ) รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดำ ลักษณะเช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือ

สามัญ

ข้อ ๑๐ เครื่องแบบลูกเสือวิสามัญเหล่าอากาศ ประกอบด้วย

(ก) หมวกทรงอ่อนสีเทา มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ มีรูป

ปีกนก ๒ ข้าง ยาวข้างละ ๒ เซนติเมตร ทำด้วยโลหะสีทองติดเหนือขอบหมวก เวลาสวมให้ตรา

หน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย

(ข) เสื้อสีเทา ลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่อินทรธนู

สีเขียว ปลายอินทรธนูมีอักษร ล.ว. สีเหลือง

(ค) ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(ง) กางเกงสีเทา ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(จ) เข็มขัดหนังสีดำ ลักษณะเช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(ฉ) ถุงเท้ายาวสีเทา ลักษณะเช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพู่

สีแดงข้างละ ๒ พู่

(ช) รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดำ ลักษณะเช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือ

สามัญ

 

หมวด ๒

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ

กรรมการลูกเสือและเจ้าหน้าที่ลูกเสือ

-------------

ส่วนที่ ๑

ชาย

-------------

 

ข้อ ๑๑ เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ

และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ เว้นแต่นายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือประกอบด้วย

(ก) หมวก มี ๒ แบบ คือ

หมวกปีกกว้างสีกากี มีหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีน้ำตาลแก่กว้าง ๓ เซนติเมตร

พันรอบหมวก มีหัวขัดสีน้ำตาลแก่ด้านซ้ายปีกหมวกสองข้างเจาะรูสำหรับร้อยสายรัดด้านหลัง

ศีรษะ สายรัดทำด้วยเชือกถักสีเดียวกับหมวก ผูกเป็นปมไว้ข้างหลัง มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะ

ลูกเสือแห่งชาติทำด้วยโลหะสีทอง

หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทำด้วย

โลหะสีทอง เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย

(ข) เสื้อ เช่นเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(ค) ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่มีขลิบสีขาบขนาด

๒ เซนติเมตร ๒ ด้าน

แต่สำหรับสภานายก อุปนายกกรรมการ สภานายกกิตติมศักดิ์ อุปนายกกิตติมศักดิ์และกรรมการกิตติมศักดิ์แห่งสภาลูกเสือแห่งชาติ ประธาน รองประธาน และ

กรรมการแห่งคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ สีกรมท่า มีขลิบสีเหลือง ขนาด ๐.๕

เซนติเมตร และสำหรับผู้อำนวยการใหญ่ รองผู้อำนวยการใหญ่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่

ผู้ตรวจการใหญ่พิเศษ ผู้ตรวจการใหญ่ รองผู้ตรวจการใหญ่ ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงาน

คณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือ

แห่งชาติ ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติและ

เจ้าหน้าที่ลูกเสือสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ สีกรมท่ามีขลิบสีฟ้าขนาด ๐.๕

เซนติเมตร

(ง) กางเกง เช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(จ) เข็มขัด เช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่กว้าง ๔ เซนติเมตร

(ฉ) ถุงเท้า เช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพู่สีเขียวข้างละ

๒ พู่

(ช) รองเท้า เช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

ข้อ ๑๒ เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บังคับบัญชา

ลูกเสือสามัญเหล่าสมุทร เว้นแต่นายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ มีเครื่องแบบกากีและ

เครื่องแบบขาว

(๑) เครื่องแบบกากี ประกอบด้วย

(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีกากี กะบังสีดำ ผ้าพันหมวกสีดำกว้าง 4 เซนติเมตร

มีสายรัดคางกว้าง 1 เซนติเมตร ทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำปลายสายรัดคางมีดุมลายดุน

รูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทำด้วยโลหะสีทองขนาดเล็กติดที่ริมขอบหมวกข้างละ 1 ดุม มีตรา

หน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ประกอบด้วยรูปสมอเรือ ทำด้วยโลหะสีทอง

(ข) เสื้อ เช่นเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลุกเสือสามัญ

(ค) กางเกง เช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(ง) เข็มขัด เช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่กว้าง ๔ เซนติเมตร

(จ) ถุงเท้า เช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพู่สีเขียวข้างละ ๒ พู่

(ฉ) รองเท้า เช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(๒) เครื่องแบบขาว ประกอบด้วย

(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับหมวกเครื่องแบบกากี

(ข) เสื้อสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(ค) กางเกงสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(ง) เข็มขัดหนังสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

แต่กว้าง ๔ เซนติเมตร

(จ) ถุงเท้ายาวสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติด

พู่สีเขียวข้างละ ๒ พู่

(ฉ) รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดำ ลักษณะเช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือ

สามัญ

ข้อ ๑๓ เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บังคับบัญชา

ลูกเสือสามัญเหล่าอากาศ เว้นแต่นายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ ประกอบด้วย

(ก) หมวกทรงอ่อนสีเทา มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ มีรูปปีกนก

๒ ข้าง ยาวข้างละ ๒ เซนติเมตร ทำด้วยโลหะสีทอง ติดเหนือขอบหมวก เวลาสวมให้ตรา

หน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย

(ข) เสื้อสีเทา ลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(ค) ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่มีขลิบสีขาบ

ขนาด ๒ เซนติเมตร ๒ ด้าน

(ง) กางเกงสีเทา ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(จ) เข็มขัดหนังสีดำ ลักษณะเช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

แต่กว้าง ๒ เซนติเมตร

(ฉ) ถุงเท้า เช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพู่สีเขียวข้างละ

๒ พู่

(ช) รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดำ ลักษณะเช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือ

สามัญ

ข้อ ๑๔ เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บังคับบัญชา

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เว้นแต่นายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ ประกอบด้วย

(ก) หมวกทรงอ่อนสีเลือดหมู มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ

ทำด้วยโลหะสีทองเวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย

(ข) เสื้อ เช่นเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่อินทรธนูสีเลือดหมู

ปลายอินทรธนูมีอักษร ล.ญ. สีเหลือง

(ค) ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่มีขลิบสีขาบ

ขนาด ๒ เซนติเมตร ๒ ด้าน

(ง) กางเกง เช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(จ) เข็มขัด เช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่กว้าง ๔ เซนติเมตร

(ฉ) ถุงเท้า เช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพู่สีเลือดหมูข้างละ

๒ พู่

(ช) รองเท้า เช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

ข้อ ๑๕ เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บังคับบัญชา

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าสมุทร เว้นแต่นายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ มีเครื่องแบบกากี

และเครื่องแบบขาว

(๑) เครื่องแบบกากี ประกอบด้วย

(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีกากี กะบังสีดำ ผ้าพันหมวกสีเลือดหมูกว้าง ๔ เซนติเมตร

มีสายรัดคางกว้าง ๑ เซนติเมตร ทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ ปลายสายรัดคางมีดุมลายดุน

รูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทำด้วยโลหะสีทองขนาดเล็ก ติดที่ริมขอบหมวกข้างละ ๑ ดุม

มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติประกอบด้วยรูปสมอเรือ ทำด้วยโลหะสีทอง

(ข) เสื้อ เช่นเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(ค) กางเกง เช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(ง) เข็มขัด เช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่กว้าง ๔ เซนติเมตร

(จ) ถุงเท้า เช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพู่สีเลือดหมูข้างละ

๒ พู่

(ฉ) รองเท้า เช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(๒) เครื่องแบบขาว ประกอบด้วย

(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับหมวกเครื่องแบบกากี

(ข) เสื้อสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(ค) กางเกงสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(ง) เข็มขัดหนังสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

แต่กว้าง ๔ เซนติเมตร

(จ) ถุงเท้ายาวสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพ

ู่สีเลือดหมูข้างละ ๒ พู่

(ฉ) รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดำ ลักษณะเช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือ

สามัญ

ข้อ ๑๖ เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บังคับบัญชา

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าอากาศ เว้นแต่นายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ ประกอบด้วย

(ก) หมวกทรงอ่อนสีเทา มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ มีรูปปี

กนก ๒ ข้าง ยาวข้างละ ๒ เซนติเมตร ทำด้วยโลหะสีทองติดเหนือขอบหมวก เวลาสวมให้ตรา

หน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย

(ข) เสื้อสีเทา ลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่อินทรธนู

สีเลือดหมูปลายอินทรธนูมีอักษร "ล.ญ." สีเหลือง

(ค) ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่มีขลิบสีขาบ

ขนาด ๒ เซนติเมตร ๒ ด้าน

(ง) กางเกงสีเทา ลักษณะ เช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(จ) เข็มขัดหนังสีดำ ลักษณะเช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

แต่กว้าง ๔ เซนติเมตร

(ฉ) ถุงเท้ายาวสีเทา ลักษณะเช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติด

พู่สีเลือดหมูข้างละ ๒ พู่

(ช) รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดำ ลักษณะเช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือ

สามัญ

ข้อ ๑๗ เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บังคับบัญชา

ลูกเสือวิสามัญ เว้นแต่นายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ ประกอบด้วย

(ก) หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทำด้วย

โลหะสีทอง เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย

(ข) เสื้อ เช่นเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่อินทรธนูสีเขียว ปลาย

อินทรธนูมีอักษร "ล.ว." สีเหลือง

(ค) ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่มีขลิบสีขาบ

ขนาด ๒ เซนติเมตร ๒ ด้าน

(ง) กางเกง เช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(จ) เข็มขัด เช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่กว้าง ๔ เซนติเมตร

(ฉ) ถุงเท้า เช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพู่สีแดงข้างละ

๒ พู่

(ช) รองเท้า เช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

ข้อ ๑๘ เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บังคับบัญชา

ลูกเสือวิสามัญเหล่าสมุทร เว้นแต่นายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ มีเครื่องแบบกากีและ

เครื่องแบบขาว

(๑) เครื่องแบบกากี ประกอบด้วย

(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีกากี กะบังสีดำ ผ้าพันหมวกสีเขียว กว้าง ๔ เซนติเมตร

มีสายรัดคางกว้าง ๑ เซนติเมตร ทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ ปลายสายรัดคางมีดุมลายดุน

รูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทำด้วยโลหะสีทองขนาดเล็ก ติดที่ริมขอบหมวกข้างละ ๑ ดุมมีตรา

หน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติประกอบด้วยรูปสมอเรือ ทำด้วยโลหะสีทอง

(ข) เสื้อ เช่นเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(ค) กางเกง เช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(ง) เข็มขัด เช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่กว้าง ๔ เซนติเมตร

(จ) ถุงเท้า เช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพู่สีแดงข้างละ

๒ พู่

(ฉ) รองเท้า เช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(๒) เครื่องแบบขาว ประกอบด้วย

(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับหมวกเครื่องแบบกากี

(ข) เสื้อสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(ค) กางเกงสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(ง) เข็มขัดหนังสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

แต่กว้าง ๔ เซนติเมตร

(จ) ถุงเท้ายาวสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพู่

สีแดงข้างละ ๒ พู่

(ฉ) รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดำ ลักษณะเช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือ

สามัญ

ข้อ ๑๙ เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บังคับบัญชา

ลูกเสือวิสามัญเหล่าอากาศ เว้นแต่นายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ ประกอบด้วย

(ก) หมวกทรงอ่อนสีเทา มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ มีรูปปีกนก

๒ ข้าง ยาวข้างละ ๒ เซนติเมตร ทำด้วยโลหะสีทอง ติดเหนือขอบหมวก เวลาสวมให้ตรา

หน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย

(ข) เสื้อสีเทา ลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่มีอินทรธนู

สีเขียวปลายอินทรธนูมีอักษร "ล.ว" สีเหลือง

(ค) ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่มีขลิบสีขาบ

ขนาด ๒ เซนติเมตร ๒ ด้าน

(ง) กางเกงสีเทา ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

(จ) เข็มขัดหนังสีดำ ลักษณะเช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

แต่กว้าง ๔ เซนติเมตร

(ฉ) ถุงเท้ายาวสีเทา ลักษณะเช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติด

พู่สีแดงข้างละ ๒ พู่

(ช) รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดำ ลักษณะเช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือ

สามัญ

ข้อ ๒๐ เครื่องแบบนายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือเช่นเดียวกับ

เครื่องแบบลูกเสือประเภทและเหล่าที่สังกัด

 

ส่วนที่ ๒

หญิง

-------------

 

ข้อ ๒๑ เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือกรรมการลูกเสือแ
โดย: มิส  พวงทอง    วงศ์พลับ
งาน: งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: กฏกระทรวงศึกษาธิการ

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 12

อ่าน 421 ครั้ง