[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ Justice, Peace and integrity of Creation (JPIC)
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 6 อัลบัมภาพ

No. 8006   โครงการเยาวชนเยี่ยมเรือนจำ ในวันที่ 10 กันยายน 2551   มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์
No. 7731   JPIC 2550 : ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน (ขาดแคลนทุนทรัพย์) ประจำปีการศึกษา 2551 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2551   มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์
No. 7674   JPIC : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เยี่ยมผู้ด้อยโอกาส ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2551   มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์
No. 7669   JPIC : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เยี่ยมผู้ด้อยโอกาส ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2551   มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์
No. 7668   JPIC : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เยี่ยมผู้ด้อยโอกาส ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2551   มิส  พรกมล    กลกิจ (ออกเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2558)
No. 7612   JPIC 2551 : โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน    สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
[1]