[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


  ชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 จำนวนสื่อ
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 13
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 10
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 18
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 15
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 15
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 18
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 11
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 11
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1
  แนะแนว 1