[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

บทเรียนที่มีการสร้างไว้ทั้งหมด        
ประเภทบทเรียนต่าง ๆ
ลำดับที่     ชื่อประเภทบทเรียนจำนวนบทเรียน
1    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 37
2    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์87
3    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย40
4    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3
5    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา0
6    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา5
7    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี29
8    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ11
9    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน0