Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานห้องสมุด ปีการศึกษา 2552
 
วันที่  กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 พฤษภาคม 2545  จัดทำโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 พฤษภาคม 2545  ทำจดหมายติดต่อขอเยี่ยมชม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 พฤษภาคม 2545  ไปเยี่ยมชมตามวันเวลาที่กำหนด โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 พฤษภาคม 2545  จัดทำโครงการเสนอเพื่อขออนุมติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 พฤษภาคม 2545  ดำเนินการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 พฤษภาคม 2545  คัดเลือกสุภาษิตและจัดทำ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 พฤษภาคม 2545  นำไปติดบอร์ดในห้องสมุด โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 พฤษภาคม 2545  จัดทำโครงการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 พฤษภาคม 2545  แต่งตั้งคณะกรรมการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 พฤษภาคม 2545  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 พฤษภาคม 2545  ดำเนินการตามขั้นตอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 พฤษภาคม 2545  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 พฤษภาคม 2545  ประชุมวางแผนการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 พฤษภาคม 2545  จัดหาหนังสือและสิ่งพิมพ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 พฤษภาคม 2545  นำหนังสือและสิ่งพิมพ์ออกให้บริการการอ่าน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 พฤษภาคม 2545  ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 พฤษภาคม 2545  จัดทำโครงการ เพื่อขออนุมัติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 พฤษภาคม 2545  จัดทำโครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 พฤษภาคม 2545  ประชุมวางแผนการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 พฤษภาคม 2545  เสนองานเพื่อขออนุมัติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 พฤษภาคม 2545  ประชุมวางแผนการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 พฤษภาคม 2545  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 พฤษภาคม 2545  ประชุมวางแผนการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 พฤษภาคม 2545  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 พฤษภาคม 2545  แต่งตั้งคณะกรรมการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 พฤษภาคม 2545  ดำเนินการตามแผน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
10 พฤษภาคม 2545  คัดเลือกและจัดหาข้อมูลสาระความรู้ต่าง ๆ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
10 พฤษภาคม 2545  ฝึกทักษะ และเทคนิคการอ่าน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
10 พฤษภาคม 2545  ประชาสัมพันธ์โครงการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
10 พฤษภาคม 2545  นำนักเรียนไปอ่าน ตามวันเวลาที่นัดหมาย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
10 พฤษภาคม 2545  ประเมินผล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
10 พฤษภาคม 2545  ดำเนินงานตามขั้นตอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
14 พฤษภาคม 2545  ประชุมวางแผนดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
14 พฤษภาคม 2545  เสนองานเพื่อขออนุมัติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
14 พฤษภาคม 2545  ดำเนินงานตามขั้นตอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
14 พฤษภาคม 2545  ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
14 พฤษภาคม 2545  สรุปผลการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
14 พฤษภาคม 2545  รายงานผลการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
14 พฤษภาคม 2545  ประชุมวางแผนการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
14 พฤษภาคม 2545  เสนองานเพื่อขออนุมัติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
14 พฤษภาคม 2545  ดำเนินงานตามขั้นตอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
14 พฤษภาคม 2545  ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
14 พฤษภาคม 2545  รายงานผลการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
14 พฤษภาคม 2545  จัดทำโครงการ เพื่อขออนุมัติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
14 พฤษภาคม 2545  สำรวจความต้องการประเภทของวารสารและสิ่งพิมพ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
14 พฤษภาคม 2545  จัดหาวารสาร และสิ่งพิมพ์ทั้งด้านวิชาการและด้านบันเทิง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
14 พฤษภาคม 2545  นำวารสาร และสิ่งพิมพ์ออกบริการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
14 พฤษภาคม 2545  ประเมินผล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
14 พฤษภาคม 2545  จัดทำโครงการ เพื่อขออนุมัติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
14 พฤษภาคม 2545  สำรวจความต้องการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
14 พฤษภาคม 2545  ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือ ครุภัณฑ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
14 พฤษภาคม 2545  จัดหา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
14 พฤษภาคม 2545  ดำเนินการตามขั้นตอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
14 พฤษภาคม 2545  จัดให้บริการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
14 พฤษภาคม 2545  ประเมินผล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
15 พฤษภาคม 2545  ประเมินผล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
15 พฤษภาคม 2545  ประเมินผล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
15 พฤษภาคม 2545  ประเมินผล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
15 พฤษภาคม 2545  สิ้นสุด ประเมินผล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
16 พฤษภาคม 2545  งานสัปดาห์ห้องสมุด โรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
20 พฤษภาคม 2545  พัฒนาบุคลากรของห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
20 พฤษภาคม 2545  บริการและเทคนิคของสิ่งพิมพ์ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
20 พฤษภาคม 2545  กฤตภาคและซ่อมสิ่งพิมพ์ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
20 พฤษภาคม 2545  พัฒนาทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
20 พฤษภาคม 2545  สุภาษิตนารู้ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
20 พฤษภาคม 2545  ห้องสมุดเคลื่อนที่ บริเวณภายในโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
20 พฤษภาคม 2545  หนอนหนังสือยอดนักอ่าน ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
20 พฤษภาคม 2545  ปันความรู้ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
30 พฤษภาคม 2545  สิ้นสุด จัดทำโครงการเสนอเพื่อขออนุมติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
30 พฤษภาคม 2545  สิ้นสุด จัดหาหนังสือและสิ่งพิมพ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
31 พฤษภาคม 2545  สิ้นสุด จัดทำโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
31 พฤษภาคม 2545  จัดหาห้องสมุดที่ประสบความสำเร็จในการจัดและดำเนินงาน หรือได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่ง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
31 พฤษภาคม 2545  สิ้นสุด ทำจดหมายติดต่อขอเยี่ยมชม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
31 พฤษภาคม 2545  จัดหาของที่ระลึก โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
31 พฤษภาคม 2545  สิ้นสุด คัดเลือกสุภาษิตและจัดทำ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
31 พฤษภาคม 2545  สิ้นสุด จัดทำโครงการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
31 พฤษภาคม 2545  สิ้นสุด เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
31 พฤษภาคม 2545  สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
31 พฤษภาคม 2545  สิ้นสุด เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
31 พฤษภาคม 2545  สิ้นสุด ประชุมวางแผนการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
31 พฤษภาคม 2545  สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
31 พฤษภาคม 2545  สิ้นสุด จัดทำโครงการ เพื่อขออนุมัติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
31 พฤษภาคม 2545  สิ้นสุด จัดทำโครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
31 พฤษภาคม 2545  สิ้นสุด ประชุมวางแผนการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
31 พฤษภาคม 2545  สิ้นสุด เสนองานเพื่อขออนุมัติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
31 พฤษภาคม 2545  สิ้นสุด ประชุมวางแผนการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
31 พฤษภาคม 2545  สิ้นสุด เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
31 พฤษภาคม 2545  สิ้นสุด ประชุมวางแผนการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
31 พฤษภาคม 2545  สิ้นสุด เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
31 พฤษภาคม 2545  สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 มิถุนายน 2545  สิ้นสุด คัดเลือกและจัดหาข้อมูลสาระความรู้ต่าง ๆ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 มิถุนายน 2545  สิ้นสุด ฝึกทักษะ และเทคนิคการอ่าน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 มิถุนายน 2545  สิ้นสุด ประชาสัมพันธ์โครงการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 มิถุนายน 2545  สิ้นสุด ประเมินผล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 มิถุนายน 2545  ดำเนินการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 มิถุนายน 2545  จัดทำเกียรติบัตร และจัดหาหนังสือรางวัล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 มิถุนายน 2545  ประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 มิถุนายน 2545  ประเมินผล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 มิถุนายน 2545  ดำเนินงานตามขั้นตอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
15 มิถุนายน 2545  สิ้นสุด ประเมินผล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
15 มิถุนายน 2545  สิ้นสุด ประเมินผล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
30 มิถุนายน 2545  สิ้นสุด จัดหาห้องสมุดที่ประสบความสำเร็จในการจัดและดำเนินงาน หรือได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่ง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
30 มิถุนายน 2545  สิ้นสุด จัดหาของที่ระลึก โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
30 มิถุนายน 2545  สิ้นสุด จัดทำเกียรติบัตร และจัดหาหนังสือรางวัล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
30 มิถุนายน 2545  สิ้นสุด ประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
30 มิถุนายน 2545  สิ้นสุด ประเมินผล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 กรกฎาคม 2545  สิ้นสุด นำนักเรียนไปอ่าน ตามวันเวลาที่นัดหมาย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
31 กรกฎาคม 2545  สิ้นสุด ดำเนินการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
31 กรกฎาคม 2545  สิ้นสุด ดำเนินงานตามขั้นตอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 สิงหาคม 2545  จัดทำโครงการ เสนอเพื่อขออนุมัติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 สิงหาคม 2545  ประชุมวางแผนการจัดงาน และกิจกรรม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 สิงหาคม 2545  เตรียมรายชื่อสำนักพิมพ์ บริษัทต่าง ๆ เพื่อคัดเอกติดต่อเข้ามาจำหน่าย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 สิงหาคม 2545  เตรียมข้อมูลการจัดนิทรรศการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 สิงหาคม 2545  ดำเนินการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 สิงหาคม 2545  ประเมินผล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 สิงหาคม 2545  ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 สิงหาคม 2545  สรุปผลการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 สิงหาคม 2545  รายงานผลการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
31 สิงหาคม 2545  สิ้นสุด จัดทำโครงการ เสนอเพื่อขออนุมัติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
31 สิงหาคม 2545  สิ้นสุด ประชุมวางแผนการจัดงาน และกิจกรรม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
31 สิงหาคม 2545  สิ้นสุด เตรียมรายชื่อสำนักพิมพ์ บริษัทต่าง ๆ เพื่อคัดเอกติดต่อเข้ามาจำหน่าย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
31 สิงหาคม 2545  สิ้นสุด เตรียมข้อมูลการจัดนิทรรศการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
31 สิงหาคม 2545  สิ้นสุด ดำเนินการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
31 สิงหาคม 2545  สิ้นสุด ประเมินผล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
31 สิงหาคม 2545  สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
31 สิงหาคม 2545  สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
31 สิงหาคม 2545  สิ้นสุด รายงานผลการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
30 กันยายน 2545  สิ้นสุด นำไปติดบอร์ดในห้องสมุด โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
31 ตุลาคม 2545  สิ้นสุด นำหนังสือและสิ่งพิมพ์ออกให้บริการการอ่าน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
31 มกราคม 2546  สิ้นสุด ดำเนินงานตามขั้นตอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
31 มกราคม 2546  สิ้นสุด ดำเนินการตามแผน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 กุมภาพันธ์ 2546  สิ้นสุด ดำเนินการตามขั้นตอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 กุมภาพันธ์ 2546  ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 กุมภาพันธ์ 2546  สรุปผลการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 กุมภาพันธ์ 2546  รายงานผลการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 กุมภาพันธ์ 2546  สรุปผลการดำเนินการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
20 กุมภาพันธ์ 2546  สิ้นสุด ดำเนินการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
28 กุมภาพันธ์ 2546  สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
28 กุมภาพันธ์ 2546  สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
28 กุมภาพันธ์ 2546  สิ้นสุด รายงานผลการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
28 กุมภาพันธ์ 2546  สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
3 มีนาคม 2546  ยอดนักอ่าน ห้องสมุด มิส  นันทิยา    คำมี
3 มีนาคม 2546  งานสัปดาห์ห้องสมุด ห้องสมุด มิส  นันทิยา    คำมี
16 มีนาคม 2546  สำรวจความต้องการประเภทของวารสารและสิ่งพิมพ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
1 เมษายน 2546  ยอดนักอ่าน ห้องสมุด มิส  นันทิยา    คำมี
30 เมษายน 2546  สิ้นสุด ประชุมวางแผนดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
30 เมษายน 2546  สิ้นสุด เสนองานเพื่อขออนุมัติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
30 เมษายน 2546  สิ้นสุด ดำเนินงานตามขั้นตอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
30 เมษายน 2546  สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
30 เมษายน 2546  สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
30 เมษายน 2546  สิ้นสุด รายงานผลการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
30 เมษายน 2546  สิ้นสุด ประชุมวางแผนการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
30 เมษายน 2546  สิ้นสุด เสนองานเพื่อขออนุมัติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
30 เมษายน 2546  สิ้นสุด ดำเนินงานตามขั้นตอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
30 เมษายน 2546  สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
30 เมษายน 2546  สิ้นสุด รายงานผลการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
30 เมษายน 2546  สิ้นสุด จัดทำโครงการ เพื่อขออนุมัติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
30 เมษายน 2546  สิ้นสุด สำรวจความต้องการประเภทของวารสารและสิ่งพิมพ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
30 เมษายน 2546  สิ้นสุด จัดหาวารสาร และสิ่งพิมพ์ทั้งด้านวิชาการและด้านบันเทิง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
30 เมษายน 2546  สิ้นสุด นำวารสาร และสิ่งพิมพ์ออกบริการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
30 เมษายน 2546  สิ้นสุด ประเมินผล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
30 เมษายน 2546  สิ้นสุด จัดทำโครงการ เพื่อขออนุมัติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
30 เมษายน 2546  สิ้นสุด สำรวจความต้องการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
30 เมษายน 2546  สิ้นสุด ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือ ครุภัณฑ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
30 เมษายน 2546  สิ้นสุด จัดหา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
30 เมษายน 2546  สิ้นสุด ดำเนินการตามขั้นตอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
30 เมษายน 2546  สิ้นสุด จัดให้บริการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
30 เมษายน 2546  สิ้นสุด ประเมินผล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 พฤษภาคม 2546  จัดทำโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
1 พฤษภาคม 2546  พิจารณาคัดเลือกรายชื่อวารสารและสิ่งพิมพ์ ห้องสมุด โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
2 พฤษภาคม 2546  ศึกษาหาข้อมูล ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
2 พฤษภาคม 2546  ประชุมครูผู้รับผิดชอบงาน ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
2 พฤษภาคม 2546  เสนองานเพื่อขออนุมัติ ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
6 พฤษภาคม 2546  จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ ห้องสมุด มิส  นันทิยา    คำมี
6 พฤษภาคม 2546  จัดทำโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
6 พฤษภาคม 2546  แต่งตั้งคณะกรรมการของงานวารสารและหนังสือพิมพ์ ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
7 พฤษภาคม 2546  ศึกษาหาข้อมูล ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
7 พฤษภาคม 2546  จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
7 พฤษภาคม 2546  แต่งตั้งคณะกรรมการ ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
7 พฤษภาคม 2546  แต่งตั้งคณะกรรมการของงานซ่อมทรัพยากรสารนิเทศ ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
8 พฤษภาคม 2546  จัดทำโครงการเสนอต่อผู้อำนวยการ ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
9 พฤษภาคม 2546  ปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการ ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
9 พฤษภาคม 2546  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
9 พฤษภาคม 2546  แต่งตั้งคณะกรรมการงานกฤตภาคและซ่อมสิ่งพิมพ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
10 พฤษภาคม 2546  แต่งตั้งคณะกรรมการของโครงการสโมสรนักอ่าน ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
12 พฤษภาคม 2546  จัดทำโครงการเสนอต่อผู้อำนวยการ หน้าห้องดนตรีสากล  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
12 พฤษภาคม 2546  จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
12 พฤษภาคม 2546  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ห้องสมุดมัธยมปลาย มิส  ศิริกุล    สถิตมิลินทากาศ
12 พฤษภาคม 2546  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
12 พฤษภาคม 2546  ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
12 พฤษภาคม 2546  ประชุมวางแผน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
14 พฤษภาคม 2546  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
14 พฤษภาคม 2546  แต่งตั้งคณะกรรมการงานวารสารและสิ่งพิมพ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
14 พฤษภาคม 2546  สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการงานวารสารและสิ่งพิมพ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
14 พฤษภาคม 2546  แต่งตั้งคณะกรรมการของโครงการจัดหา สื่อ วัสดุอุปกรณ์ทรัพยากรสารนิเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
15 พฤษภาคม 2546  ดำเนินการจัดหาซุ้มจากสปอนเซอร์ หน้าห้องดนตรีสากล  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
16 พฤษภาคม 2546  ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
16 พฤษภาคม 2546  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
16 พฤษภาคม 2546  ดำเนินงานตามขั้นตอน ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
16 พฤษภาคม 2546  จัดทำโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ ห้องสมุด โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
16 พฤษภาคม 2546  จัดทำโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
16 พฤษภาคม 2546  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการร่วมใจรักการอ่าน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
19 พฤษภาคม 2546  จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ทรัพยากรสารนิเทศ โดยให้คุณครูและนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศเข้าห้องสมุด หน้าห้องดนตรีสากล  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
19 พฤษภาคม 2546  ดำเนินงานตามขั้นตอน ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
19 พฤษภาคม 2546  ประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
19 พฤษภาคม 2546  ประชุมครูคณะกรรมการ เพื่อวางแผนงาน ห้องสมุด โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
19 พฤษภาคม 2546  แต่งตั้งคณะกรรมการของโครงการห้องสมุดยืนอ่าน ห้องสมุดมัธยมปลาย มิส  ศิริกุล    สถิตมิลินทากาศ
20 พฤษภาคม 2546  จัดหาวารสารและสิ่งพิมพ์ทั้งด้านวิชาการและด้านบันเทิง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
21 พฤษภาคม 2546  นำวัสดุ สื่ออุปกรณ์ ทรัพยากรสารนิเทศออกให้บริการได้อย่างสมบูรณ์ ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
21 พฤษภาคม 2546  จัดหาบรรณารักษ์อาสา ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
21 พฤษภาคม 2546  ประชุมชี้แจงและอธิบายขั้นตอนการดำเนินโครงการ ห้องสมุดมัธยมปลาย มิส  ศิริกุล    สถิตมิลินทากาศ
22 พฤษภาคม 2546  ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
22 พฤษภาคม 2546  ประชุมครูคณะกรรมการ เพื่อวางแผนงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
22 พฤษภาคม 2546  ประชุมปรึกษาพร้อมกับคณะกรรมการ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุย์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
23 พฤษภาคม 2546  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
25 พฤษภาคม 2546  สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการงานสับดาห์ห้องสมุด โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
26 พฤษภาคม 2546  นำวารสารหรือหนังสือที่ได้รับบริจาคที่เป็นประโยชน์ออกให้บริการ ซุ้มหน้าห้องดนตรีสากล  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
26 พฤษภาคม 2546  เสนอโครงการเข้าวาระการประชุม โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
26 พฤษภาคม 2546  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
26 พฤษภาคม 2546  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
27 พฤษภาคม 2546  แต่งตั้งคณะกรรมการงานสับดาห์ห้องสมุด โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
28 พฤษภาคม 2546  สำรวจระบบโปรแกรมประยุกต์ ห้องมัลติมีเดีย  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
30 พฤษภาคม 2546  ประชุมวางแผนการจัดงานและกิจกรรม ห้องสมุด มิส  นันทิยา    คำมี
30 พฤษภาคม 2546  ดำเนินการ ห้องสมุดมัธยมปลาย มิส  ศิริกุล    สถิตมิลินทากาศ
30 พฤษภาคม 2546  สิ้นสุด สำรวจระบบโปรแกรมประยุกต์ ห้องมัลติมีเดีย  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
30 พฤษภาคม 2546  จัดทำเอกสารการประเมิน โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
30 พฤษภาคม 2546  จัดลำดับการยืมหนังสือ 10 อันดับแรก ห้องสมุด โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
30 พฤษภาคม 2546  ออกปฏิทินกำหนดบริการรถห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุย์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
30 พฤษภาคม 2546  นำวารสารและสิ่งพิมพ์ออกบริการ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
31 พฤษภาคม 2546  ปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการ ห้องสมุดมัธยมปลาย มิส  ศิริกุล    สถิตมิลินทากาศ
2 มิถุนายน 2546  ประชุมชี้แจงและอธิบายขั้นตอนการดำเนินโครงการ ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
2 มิถุนายน 2546  เตรียมรายชื่อสำนักพิมพ์ บริษัทต่าง ๆ เพื่อคัดเลือกติดต่อเข้ามาจำหน่ายหนังสือ ห้องสมุด มิส  นันทิยา    คำมี
2 มิถุนายน 2546  ดำเนินงานตามขั้นตอน ห้องสมุด โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
2 มิถุนายน 2546  จัดบอร์ดเผยแพร่ความรู้ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
6 มิถุนายน 2546  แต่งตั้งคณะกรรมโครงการห้องสมุดอัตโนมัติ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
15 มิถุนายน 2546  สิ้นสุด ออกปฏิทินกำหนดบริการรถห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุย์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
18 มิถุนายน 2546  ดำเนินงานพัฒนาตามแผนงานปฏิบัติงาน ห้องสมุดประถมและมัธยมปลาย  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
18 มิถุนายน 2546  ปรับปรุงสถานที่ห้องสมุด ห้องสมุดประถมและมัธยมปลาย  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
18 มิถุนายน 2546  ทดลองการใช้งานโปรแกรม ห้องสมุดประถมและมัธยมปลาย  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
20 มิถุนายน 2546  ทำหนังสือขอความร่วมมือเรื่องจากรัฐ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุย์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
22 มิถุนายน 2546  จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ทัพยากรสารนิเทศ โดยให้คุณครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดหาสารนิเทศเข้าห้องสมุด ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
23 มิถุนายน 2546  เตรียมข้อมูลการจัดนิทรรศการ ห้องสมุด,ห้องสมุดมัธยมปลาย มิส  นันทิยา    คำมี
25 มิถุนายน 2546  ส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างนิสัยและพัฒนาศักยภาพการอ่านในโรงเรียน ณ ห้องมรกต โรงแรมอินทรา รีเจนท์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร มิส  นันทิยา    คำมี
25 มิถุนายน 2546  นักเรียนนำเกร็ดความรู้ที่ได้ไปอ่านให้เพื่อนฟังหน้าห้อง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
25 มิถุนายน 2546  ดำเนินงานตามขั้นตอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
27 มิถุนายน 2546  นำวัสดุ สื่ออุปกรณ์ ทรัพยากรสารนิเทศ ออกให้บริการได้อย่างสมบูรณ์ ห้องสมุดมัธยมปลาย      
30 มิถุนายน 2546  อ่านเกร็ดความรู้ที่ได้ให้เพื่อนฟังหน้าเสาธง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
1 กรกฎาคม 2546  แข่งขันตอบปัญหา สารานุกรมไทย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
7 กรกฎาคม 2546  ดำเนินการจัดหาซุ้มจากสปอร์เซอร์ หน้าห้องดนตรีสากล  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
7 กรกฎาคม 2546  แข่งขันกิจกรรมประเภทวิชาการล่วงหน้า ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
7 กรกฎาคม 2546  แข่งขันเปิดพจนานุกรม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
16 กรกฎาคม 2546  จัดหาบรรณารักษ์อาสา ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
18 กรกฎาคม 2546  นำวารสารหรือหนังสือที่ได้รับบริจาคออกให้บริการ ซุ้มโค๊กหน้าห้องดนตรีสากล  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
21 กรกฎาคม 2546  ดำเนินงานตามปฏิทิน โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
28 กรกฎาคม 2546  แข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล ห้องสมุด โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
1 สิงหาคม 2546  ดำเนินการ ใต้ตึกเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
1 กันยายน 2546  ปรับปรุงให้ลงตัว ห้องสมุดประถมและมัธยมปลาย  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
1 กันยายน 2546  ให้บริการแก่ครู นักเรียน และชุมชน ห้องสมุดประถมและมัธยมปลาย  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
4 กันยายน 2546  สัปดาห์ห้องสมุด โรงเรียน  วีรศักดิ์    คันโธ (ออกเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2548)
5 กันยายน 2546  สิ้นสุด สัปดาห์ห้องสมุด โรงเรียน  วีรศักดิ์    คันโธ (ออกเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2548)
10 กันยายน 2546  จัดงานตามวันเวลาที่กำหนด ใต้ตึกเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
10 กันยายน 2546  วันแรก สัปดาห์ห้องสมุด ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
11 กันยายน 2546  วันสุดท้ายของสัปดาห์ห้องสมุด ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
29 กันยายน 2546  ประเมินผลการดำเนินงาน ห้องสมุด มิส  นันทิยา    คำมี
30 กันยายน 2546  สิ้นสุด ดำเนินงานพัฒนาตามแผนงานปฏิบัติงาน ห้องสมุดประถมและมัธยมปลาย  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
30 กันยายน 2546  สิ้นสุด ปรับปรุงสถานที่ห้องสมุด ห้องสมุดประถมและมัธยมปลาย  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
30 กันยายน 2546  สิ้นสุด ทดลองการใช้งานโปรแกรม ห้องสมุดประถมและมัธยมปลาย  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
6 ตุลาคม 2546  สำรวจหนังสือที่มีสภาพชำรุด ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
6 ตุลาคม 2546  พิจารณาคอลัมภ์ที่จะนำมาทำกฤตภาค ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
7 ตุลาคม 2546  จัดทำกฤตภาค ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
9 ตุลาคม 2546  นำกฤตภาคเข้าแฟ้มเก็บเข้าตู้ เพื่อให้บริการ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
15 ตุลาคม 2546  สิ้นสุด ปรับปรุงให้ลงตัว ห้องสมุดประถมและมัธยมปลาย  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
21 ตุลาคม 2546  ดำเนินการซ่อมหนังสือที่ชำรุด ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
31 ตุลาคม 2546  แยกหนังสือพิมพ์ล่วงเวลา ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
1 พฤศจิกายน 2546  ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการค่ายครูแกนนำรักการอ่าน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร มิส  นันทิยา    คำมี
2 พฤศจิกายน 2546  ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการค่ายครูแกนนำรักการอ่าน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร มิส  นันทิยา    คำมี
7 พฤศจิกายน 2546  จัดหนังสือที่ซ่อมเรียบร้อยแล้วขึ้นชั้นบริการ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
31 ธันวาคม 2546  สิ้นสุด ไปเยี่ยมชมตามวันเวลาที่กำหนด โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
30 มกราคม 2547  ประเมินผลการดำเนินงาน ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
6 กุมภาพันธ์ 2547  สรุปผลการดำเนินงาน ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
16 กุมภาพันธ์ 2547  ติดตามผลการดำเนินงาน หน้าห้องดนตรีสากล  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
16 กุมภาพันธ์ 2547  สิ้นสุด ดำเนินงานตามปฏิทิน โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
20 กุมภาพันธ์ 2547  รายงานผลการดำเนินงาน ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
22 กุมภาพันธ์ 2547  ประเมินผลการดำเนินงาน ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
22 กุมภาพันธ์ 2547  สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงาน ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
23 กุมภาพันธ์ 2547  ประเมินผล สรุปผล ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
27 กุมภาพันธ์ 2547  สิ้นสุด ประเมินผล สรุปผล ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
27 กุมภาพันธ์ 2547  สิ้นสุด รายงานผลการดำเนินงาน ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
1 มีนาคม 2547  สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน ห้องสมุด  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
3 มีนาคม 2547  ติดตามผลการดำเนินงาน ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
10 มีนาคม 2547  ประเมินผลการดำเนินงาน ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
12 มีนาคม 2547  สรุปผลการดำเนินงาน ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
15 มีนาคม 2547  สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงาน ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
15 มีนาคม 2547  สรุปผลการดำเนินการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
15 มีนาคม 2547  ประเมินผลการดำเนินงาน ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุย์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
16 มีนาคม 2547  รายงานผลการดำเนินงาน ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
17 มีนาคม 2547  สิ้นสุด รายงานผลการดำเนินงาน ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
18 มีนาคม 2547  ประเมินผลการดำเนินงาน ห้องสมุดมัธยมปลาย มิส  ศิริกุล    สถิตมิลินทากาศ
18 มีนาคม 2547  สิ้นสุด ดำเนินการซ่อมหนังสือ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
23 มีนาคม 2547  สิ้นสุด ให้บริการแก่ครู นักเรียน และชุมชน ห้องสมุดประถมและมัธยมปลาย  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
26 มีนาคม 2547  สรุปผลการดำเนินงาน ห้องสมุดมัธยมปลาย มิส  ศิริกุล    สถิตมิลินทากาศ
27 มีนาคม 2547  สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงาน ห้องสมุดมัธยมปลาย มิส  ศิริกุล    สถิตมิลินทากาศ
27 มีนาคม 2547  สิ้นสุด สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน ห้องสมุด  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
28 มีนาคม 2547  ติดตามผลการดำเนินงาน ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
30 มีนาคม 2547  ประเมินผลและสรุปผล ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
31 มีนาคม 2547  สรุปผลการดำเนินการ ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
31 มีนาคม 2547  ประเมินผล สรุปผลการดำเนินงาน ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
1 เมษายน 2547  รายงานผลการดำเนินงาน ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
2 เมษายน 2547  ประเมินผลการดำเนินงาน ใต้ตึกสิริธร  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
2 เมษายน 2547  สรุปผลการดำเนินการ ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
2 เมษายน 2547  สิ้นสุด รายงานผลการดำเนินงาน ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
5 เมษายน 2547  สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินการ ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
10 เมษายน 2547  งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  ซ่อนกลิ่น    ภิรมย์รัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552)
30 เมษายน 2547  สรุปผลการดำเนินการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
17 พฤษภาคม 2547  ทำบัญชีรายงานงบจัดหาและค่าใช้จ่ายในการทำบัตรสมาชิก โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
17 พฤษภาคม 2547  รับสมัครสมาชิกตามลำดับชั้น โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
17 พฤษภาคม 2547  สิ้นสุด ประสานงานกับครูช่วงชั้นแจ้งให้นักเรียนทำบัตรสมาชิก โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
17 พฤษภาคม 2547  ประสานงานกับครูช่วงชั้นแจ้งให้นักเรียนทำบัตรสมาชิก โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
17 พฤษภาคม 2547  สำรวจปริมาณการขอใช้บริการ ห้องสมุดมัธยม  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
17 พฤษภาคม 2547  สำรวจความต้องการวารสารและหนังสือพิมพ์ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
17 พฤษภาคม 2547  นำวารสารและหนังสือพิมพ์ออกให้บริการ ห้องสมุดมัธยม  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
17 พฤษภาคม 2547  จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นจากเด็กนักเรียน คุณครูพิจารณาโดยคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
21 พฤษภาคม 2547  ขอเชิญประชุม ครั้งที่ 2/47 ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
21 พฤษภาคม 2547  สิ้นสุด จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นจากเด็กนักเรียน คุณครูพิจารณาโดยคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
24 พฤษภาคม 2547  ให้บริการยืม - คืนหนังสือแก่นักเรียนและคุณครู ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
24 พฤษภาคม 2547  ให้บริการพิมพ์เอกสารสำหรับนักเรียนและคุณครู ห้องสมุดมัธยม  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
24 พฤษภาคม 2547  ติดตามผลในการขอใช้บริการพิมพ์เอกสาร ห้องสมุดมัธยม  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
24 พฤษภาคม 2547  พิจารณาสำนักพิมพ์ก่อนการดำเนินงานจัดซื้อทุกครั้งโดยมีคณะกรรมการร่วมพิจารณา โรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
25 พฤษภาคม 2547  ดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
28 พฤษภาคม 2547  ขอเชิญประชุม ครั้งที่ 3 /47 ห้องสมุดโรงเรียนเวนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
31 พฤษภาคม 2547  ติดตามหนังสือที่ส่งเกินกำหนด โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
1 มิถุนายน 2547  จัดตอบปัญหาเกี่ยวกับหนังสือในห้องสมุดทุกเดือน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
1 มิถุนายน 2547  รับสมัครชมรมยุวบรรณารักษ์อาสา บริเวณโรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
9 มิถุนายน 2547  เปิดให้บริการซุ้มการอ่าน บริเวณโรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
9 มิถุนายน 2547  เปิดให้บริการซุ้มการอ่าน บริเวณโรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
21 มิถุนายน 2547  จัดกิจกรรมเสริมโครงการวางทุกงานอ่านทุกคน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
21 มิถุนายน 2547  สำรวจหนังสือที่ชำรุด ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
30 มิถุนายน 2547  สมัครสมาชิกวารสารใหม่ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
30 มิถุนายน 2547  ต่ออายุสมาชิกวารสาร ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
30 มิถุนายน 2547  สิ้นสุด สำรวจหนังสือที่ชำรุด ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
5 กรกฎาคม 2547  รับสมัครนักเรียนและคุณครูเข้าร่วมโครงการ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
5 กรกฎาคม 2547  ลงทะเบียนวารสารและหนังสือพิมพ์ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
12 กรกฎาคม 2547  สำรวจอุปกรณ์ที่ต้องเบิกในการให้บริการ ห้องสมุดมัธยม  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
14 กรกฎาคม 2547  จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับซ่อมหนังสือ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
16 กรกฎาคม 2547  สิ้นสุด รับสมัครนักเรียนและคุณครูเข้าร่วมโครงการ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
23 กรกฎาคม 2547  สมาชิกบันทึกการอ่านเมื่ออ่านหนังสือจบ 1 เล่ม พร้อมรับสติ๊กเกอร์ออมทรัพย์นักอ่าน 1 ดวง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
23 กรกฎาคม 2547  แจกสมุดออมทรัพย์โครงการเล่มโปรด Book Club และจดหมายข่าวให้กับสมาชิก โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
23 กรกฎาคม 2547  ประสานงานศูนย์เทคโน ฯ จัดหาคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดอนุบาล ห้องสมุดประถม ห้องสมุดมัธยมปลาย  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
26 กรกฎาคม 2547  ดำเนินการซ่อมหนังสือ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
28 กรกฎาคม 2547  สิ้นสุด รับสมัครสมาชิกตามลำดับชั้น โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
28 กรกฎาคม 2547  สิ้นสุด แจกสมุดออมทรัพย์โครงการเล่มโปรด Book Club และจดหมายข่าวให้กับสมาชิก โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
29 กรกฎาคม 2547  ติดต่อสำนักพิมพ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
29 กรกฎาคม 2547  ติดตั้งระบบโปรแกรม ห้องสมุดอนุบาล ห้องสมุดประถม ห้องสมุดมัธยมปลาย  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
30 กรกฎาคม 2547  ปรับปรุงให้ลงตัวและให้บริการ ห้องสมุดอนุบาล ห้องสมุดประถม ห้องสมุดมัธยมปลาย  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
5 สิงหาคม 2547  สิ้นสุด ปรับปรุงให้ลงตัวและให้บริการ ห้องสมุดอนุบาล ห้องสมุดประถม ห้องสมุดมัธยมปลาย  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
18 สิงหาคม 2547  สิ้นสุด ทำบัญชีรายงานงบจัดหาและค่าใช้จ่ายในการทำบัตรสมาชิก โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
21 สิงหาคม 2547  สิ้นสุด พิมพ์บัตรให้สมาชิกตามลำดับชั้น โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
30 สิงหาคม 2547  สิ้นสุด ติดต่อสำนักพิมพ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
6 กันยายน 2547  กิจกรรมจากทางห้องสมุดและกิจกรรมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
8 กันยายน 2547  กิจกรรมและการจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
8 กันยายน 2547  ดำเนินงานตามวันเวลาที่กำหนด โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
10 กันยายน 2547  สิ้นสุด กิจกรรมจากทางห้องสมุดและกิจกรรมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
10 กันยายน 2547  สิ้นสุด กิจกรรมและการจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
10 กันยายน 2547  สิ้นสุด ดำเนินงานตามวันเวลาที่กำหนด โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
17 กันยายน 2547  สรุปผลและประเมินผล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
28 กันยายน 2547  สำรวจวัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องเบิกในการให้บริการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
29 กันยายน 2547  สิ้นสุด สำรวจวัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องเบิกในการให้บริการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
1 ตุลาคม 2547  จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
20 ตุลาคม 2547  อบรมการใช้งานบุคลากร ครู นักเรียน ห้องสมุดอนุบาล ห้องสมุดประถม ห้องสมุดมัธยมปลาย มิส  นันทิยา    คำมี
29 ตุลาคม 2547  สิ้นสุด สำรวจอุปกรณ์ที่ต้องเบิกในการให้บริการ ห้องสมุดมัธยม  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
1 พฤศจิกายน 2547  พิมพ์บัตรให้สมาชิกตามลำดับชั้น โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
20 ธันวาคม 2547  สิ้นสุด สมาชิกบันทึกการอ่านเมื่ออ่านหนังสือจบ 1 เล่ม พร้อมรับสติ๊กเกอร์ออมทรัพย์นักอ่าน 1 ดวง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
20 ธันวาคม 2547  สิ้นสุด จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับซ่อมหนังสือ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
31 ธันวาคม 2547  สรุปผลการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
4 มกราคม 2548  จัดเตรียมรวบรวมผลงานการบันทึกการอ่านของสมาชิกและสรุปผลการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
20 มกราคม 2548  สิ้นสุด จัดเตรียมรวบรวมผลงานการบันทึกการอ่านของสมาชิกและสรุปผลการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 กุมภาพันธ์ 2548  สิ้นสุด รับสมัครชมรมยุวบรรณารักษ์อาสา บริเวณโรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
4 กุมภาพันธ์ 2548  สรุปการประเมินผลการดำเนินงาน ห้องสมุดอนุบาล ห้องสมุดประถม ห้องสมุดมัธยมปลาย  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
7 กุมภาพันธ์ 2548  จัดแข่งขันเปิดพจนานุกรม (วันแรก) ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
14 กุมภาพันธ์ 2548  สรุปผลการดำเนินงาน บริเวณโรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
14 กุมภาพันธ์ 2548  จัดแข่งขันตอบปัญหา ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
14 กุมภาพันธ์ 2548  จัดแข่งขันเปิดพจนานุกรม ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 (วันที่สอง) ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
15 กุมภาพันธ์ 2548  สิ้นสุด จัดแข่งขันตอบปัญหา ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
15 กุมภาพันธ์ 2548  จัดกิจกรรมแข่งขันเปิดพจนานุกรม ของนักเรียนระดับชั้น ม.2 (วันที่สาม) ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
16 กุมภาพันธ์ 2548  จัดแข่งขันเปิดพจนานุกรม (วันสุดท้าย) ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
18 กุมภาพันธ์ 2548  สิ้นสุด จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
20 กุมภาพันธ์ 2548  สรุปและประเมินผล ห้องสมุดประถม  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
21 กุมภาพันธ์ 2548  สรุปผลค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ห้องสมุดมัธยม  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
22 กุมภาพันธ์ 2548  สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงาน บริเวณโรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
25 กุมภาพันธ์ 2548  สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
25 กุมภาพันธ์ 2548  สิ้นสุด ให้บริการยืม - คืนหนังสือแก่นักเรียนและคุณครู ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
25 กุมภาพันธ์ 2548  สิ้นสุด ให้บริการพิมพ์เอกสารสำหรับนักเรียนและคุณครู ห้องสมุดมัธยม  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
25 กุมภาพันธ์ 2548  สิ้นสุด ติดตามผลในการขอใช้บริการพิมพ์เอกสาร ห้องสมุดมัธยม  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
25 กุมภาพันธ์ 2548  สิ้นสุด สรุปผลค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ห้องสมุดมัธยม  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
25 กุมภาพันธ์ 2548  สิ้นสุด จัดกิจกรรมเสริมโครงการวางทุกงานอ่านทุกคน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
25 กุมภาพันธ์ 2548  สิ้นสุด เปิดให้บริการซุ้มการอ่าน บริเวณโรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
25 กุมภาพันธ์ 2548  สิ้นสุด เปิดให้บริการซุ้มการอ่าน บริเวณโรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
28 กุมภาพันธ์ 2548  สิ้นสุด สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
28 กุมภาพันธ์ 2548  สิ้นสุด ติดตามหนังสือที่ส่งเกินกำหนด โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
28 กุมภาพันธ์ 2548  สิ้นสุด จัดตอบปัญหาเกี่ยวกับหนังสือในห้องสมุดทุกเดือน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
28 กุมภาพันธ์ 2548  สิ้นสุด จัดหนังสือให้บริการการอ่านในห้องเรียน ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 - ป.4 โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
28 กุมภาพันธ์ 2548  สรุปผลการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
7 มีนาคม 2548  สิ้นสุด สมัครสมาชิกวารสารใหม่ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
7 มีนาคม 2548  สิ้นสุด ลงทะเบียนวารสารและหนังสือพิมพ์ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
7 มีนาคม 2548  สิ้นสุด นำวารสารและหนังสือพิมพ์ออกให้บริการ ห้องสมุดมัธยม  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
7 มีนาคม 2548  สิ้นสุด ต่ออายุสมาชิกวารสาร ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
14 มีนาคม 2548  สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
21 มีนาคม 2548  จัดหนังสือที่ซ่อมเรียบร้อยแล้วขึ้นชั้นบริการ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
22 มีนาคม 2548  ดำเนินงานตามขั้นตอนและสรุปผลการดำเนินงาน ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
24 มีนาคม 2548  สิ้นสุด จัดหนังสือที่ซ่อมเรียบร้อยแล้วขึ้นชั้นบริการ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
25 มีนาคม 2548  สรุปผลการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
30 มีนาคม 2548  สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
31 มีนาคม 2548  สิ้นสุด สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
31 มีนาคม 2548  สิ้นสุด ดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
31 มีนาคม 2548  สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
1 เมษายน 2548  คณะครูเข้าร่วมงานครบรอบ 55 ปี องค์การค้าของคุรุสภา ณ โรงพิมพืคุรุสภาลาดพร้าว กรุงทพมหานคร มิส  นันทิยา    คำมี
16 พฤษภาคม 2548  สำรวจความต้องการอ่านหนังสือพิมพ์ ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
17 พฤษภาคม 2548  ตรวจรับหนังสือและนำหนังสือและนำมาลง Work Sheet ก่อนออกให้บริการ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
17 พฤษภาคม 2548  พิจารณาสำนักพิมพ์ก่อนการดำเนินการจัดซื้อทุกครั้ง ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
17 พฤษภาคม 2548  จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นความต้องการในการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
17 พฤษภาคม 2548  สำรวจความต้องการวารสาร ห้องสมุดมัธยมโรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
17 พฤษภาคม 2548  ลงทะเบียนวารสารและออกให้บริการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
18 พฤษภาคม 2548  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ห้องสมุด มิส  นันทิยา    คำมี
20 พฤษภาคม 2548  สิ้นสุด จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นความต้องการในการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
20 พฤษภาคม 2548  สำรวจวัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องเบิกในการให้บริการ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
20 พฤษภาคม 2548  ดำเนินการ โดยประชุมปรึกษาคณะกรรมการงานห้องสมุด เพื่องแบ่งหน้าที่การทำงานและนัดหมายประชุมวางแผน ห้องสมุด มิส  นันทิยา    คำมี
20 พฤษภาคม 2548  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 1/2548 ห้องสมุดมัธยมปลาย ชั้น 6 อาคารสิรินธร มิส  นันทิยา    คำมี
20 พฤษภาคม 2548  สิ้นสุด สำรวจความต้องการอ่านหนังสือพิมพ์ ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
23 พฤษภาคม 2548  ให้บริการยืม - คืน หนังสือแก่นักเรียนและคุณครู ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
24 พฤษภาคม 2548  พิจารณาวารสารโดยเน้นใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด โรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
24 พฤษภาคม 2548  ดำเนินการต่อายุสมาชิกวารสารและนำวารสารออกให้บริการ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
24 พฤษภาคม 2548  สำรวจรายการราคาคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยี  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
25 พฤษภาคม 2548  สิ้นสุด พิจารณาวารสารโดยเน้นใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด โรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
27 พฤษภาคม 2548  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 2/2548 ณ ห้องสมุดชั้น 6 อาคารสิรินธร มิส  นันทิยา    คำมี
30 พฤษภาคม 2548  ติดตามหนังสือที่ส่งเกินกำหนด โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
30 พฤษภาคม 2548  ประสานงานศูนย์เทคโนโลยี จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยี  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
30 พฤษภาคม 2548  จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
1 มิถุนายน 2548  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดพิจารณาร่วมกันจัดซื้อหนังสือโดยคำนึงถึงความสำคัญเป็นหลัก ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
1 มิถุนายน 2548  จัดตอบปัญหาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปทุกเดือน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
1 มิถุนายน 2548  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ห้องสมุดประถมและห้องสมุดมัธยมโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
3 มิถุนายน 2548  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 3/2548 ณ ห้องสมุดชั้น 6 อาคารสิรินธร มิส  นันทิยา    คำมี
6 มิถุนายน 2548  ลงโปรแกรม Digital Library และโปรแกรมห้องสมุด ห้องสมุดประถม  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
6 มิถุนายน 2548  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ห้องสมุดมัธยมโรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
6 มิถุนายน 2548  รับสมัครสมาชิกโครงการเล่มโปรดบุ๊คคลับ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
7 มิถุนายน 2548  ออกระเบียบการใช้บริการและเปิดบริการ ห้องสมุดประถม มิส  นันทิยา    คำมี
9 มิถุนายน 2548  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
13 มิถุนายน 2548  แข่งขันเปิด Dictionary (วันที่หนึ่ง) ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
14 มิถุนายน 2548  แข่งขันเปิด Dictionary (วันที่สอง) ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
15 มิถุนายน 2548  แข่งขันเปิด Dictionary (วันที่สาม) ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
16 มิถุนายน 2548  ดำเนินการ บริการหนังสือพิมพ์ ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
20 มิถุนายน 2548  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 4/2548 ณ ห้องสมุดชั้น 6 อาคารสิรินธร มิส  นันทิยา    คำมี
21 มิถุนายน 2548  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
24 มิถุนายน 2548  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 5/2548 ณ ห้องสมุดชั้น 6 อาคารสิรินธร มิส  นันทิยา    คำมี
26 มิถุนายน 2548  ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อหาเครือข่ายหนังสือเล่มโปรด จัดมุมหนังสือเล่มโปรดและเปิดให้บริการ สรุปสถิติและให้รางวัลแก่เจ้าของหนังสือที่มีผู้ยืมมากที่สุด ห้องสมุดประถมและห้องสมุดมัธยมโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
28 มิถุนายน 2548  ประกวดทำที่คั่นหนังสือ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
30 มิถุนายน 2548  สิ้นสุด รับสมัครสมาชิกโครงการเล่มโปรดบุ๊คคลับ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
30 มิถุนายน 2548  ดำเนินการ ให้บริการ Print เอกสารสำหรับนักเรียนและคุณครู ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
1 กรกฎาคม 2548  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 6/2548 ณ ห้องสมุดชั้น 6 อาคารสิรินธร มิส  นันทิยา    คำมี
8 กรกฎาคม 2548  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 7/2548 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
12 กรกฎาคม 2548  ดำเนินการ ประชุมคณะกรรมการและนักเรียนชมรมห้องสมุดเพื่อวางแผนงาน ประชาสัมพันธ์งานหนังสือเล่มนี้เพื่อน้อง บันทึกรายละเอียดของหนังสือที่ได้รับบริจาคมาพร้อมประทับตราชื่อรุ่นพี่ที่บริจาคหนังสือ นำหนังสือมาซ่อมก่อนนำออกให้บริการ ห้องสมุดมัธยมโรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
15 กรกฎาคม 2548  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 8/2548 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
18 กรกฎาคม 2548  ประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ (วันที่หนึ่ง) ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
19 กรกฎาคม 2548  ประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ (วันที่สอง) ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
20 กรกฎาคม 2548  ประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ (วันที่สาม) ห้องสมุดมัธยมปลาย  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
25 กรกฎาคม 2548  สิ้นสุด ประกวดทำที่คั่นหนังสือ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
28 กรกฎาคม 2548  ประกวดทำหนังสือเล่มเล็ก โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
29 กรกฎาคม 2548  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 9/2548 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
4 สิงหาคม 2548  คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.4 - 6 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อาคารเซราฟิน มิส  นันทิยา    คำมี
4 สิงหาคม 2548  แข่งขันเกมทศกัณฑ์หนังสือของนักเรียนระดับชั้น ป.5 ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
4 สิงหาคม 2548  คณะครูจากโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาดูงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
5 สิงหาคม 2548  คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.3 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อาคารมงฟอร์ต มิส  นันทิยา    คำมี
5 สิงหาคม 2548  แข่งขันเกมทศกัณฑ์หนังสือของนักเรียนระดับชั้น ป.6 ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
5 สิงหาคม 2548  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 10/2548 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
15 สิงหาคม 2548  สิ้นสุด ประกวดทำหนังสือเล่มเล็ก โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
19 สิงหาคม 2548  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 11/2548 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
22 สิงหาคม 2548  แข่งขันเกมทศกัณฑ์หนังสือของนักเรียนระดับชั้น ป.5 (รอบชิงชนะเลิศ) ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
23 สิงหาคม 2548  แข่งขันเกมทศกัณฑ์หนังสือของนักเรียนระดับชั้น ป.6 (รอบชิงชนะเลิศ) ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
24 สิงหาคม 2548  แข่งขันเกมทศกัณฑ์หนังสือของนักเรียนระดับชั้น ม.1 ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
25 สิงหาคม 2548  แข่งขันเกมทศกัณฑ์หนังสือของนักเรียนระดับชั้น ม.2 ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
26 สิงหาคม 2548  แข่งขันเกมทศกัณฑ์หนังสือของนักเรียนระดับชั้น ม.3 ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
26 สิงหาคม 2548  ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 12/2548 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
29 สิงหาคม 2548  แข่งขันเกมทศกัณฑ์หนังสือของนักเรียนระดับชั้น ม.1 (รอบชิงชนะเลิศ) ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
30 สิงหาคม 2548  แข่งขันเกมทศกัณฑ์หนังสือของนักเรียนระดับชั้น ม.2 (รอบชิงชนะเลิศ) ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
31 สิงหาคม 2548  แข่งขันเกมทศกัณฑ์หนังสือของนักเรียนระดับชั้น ม.3 (รอบชิงชนะเลิศ) ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
2 กันยายน 2548  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 12/2548 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
7 กันยายน 2548  แต่งตั้งคณะกรรมการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
8 กันยายน 2548  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
9 กันยายน 2548  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 13/2548 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
14 กันยายน 2548  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
15 กันยายน 2548  ดำเนินการ ติดต่อสำนักพิมพ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
15 กันยายน 2548  แต่งตั้งคณะกรรมการ ห้องสมุดโรงรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
16 กันยายน 2548  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนงาน ห้องสมุดโรงรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
16 กันยายน 2548  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 14/2548 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
23 กันยายน 2548  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 15/2548 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
27 กันยายน 2548  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ห้องสมุดโรงรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
28 กันยายน 2548  ดำเนินการ สำรวจและคัดเลือกหนังสือที่มีสภาพชำรุด ห้องสมุดโรงรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
30 กันยายน 2548  สิ้นสุด ดำเนินการ สำรวจและคัดเลือกหนังสือที่มีสภาพชำรุด ห้องสมุดโรงรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
7 ตุลาคม 2548  จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมหนังสือ ห้องสมุดโรงรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
10 ตุลาคม 2548  ดำเนินการซ่อมและนำหนังสือออกให้บริการ ห้องสมุดโรงรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
28 ตุลาคม 2548  ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 16/2548 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
1 พฤศจิกายน 2548  ดำเนินการประกวดแต่งหนังสือ ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
3 พฤศจิกายน 2548  ดำเนินการประกวดการจัดแสตมป์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
3 พฤศจิกายน 2548  ดำเนินการประกวดหนังสือเก่า โรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
4 พฤศจิกายน 2548  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 16/2548 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
7 พฤศจิกายน 2548  ดำเนินการ ประกวดวงดนตรีสตริง โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
7 พฤศจิกายน 2548  ดำเนินประกวดแฟนซีหนังสือ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
7 พฤศจิกายน 2548  เล่านิทานประกอบอุปกรณ์ ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
7 พฤศจิกายน 2548  ดำเนินการจัดกิจกรรมจากสำนักพิมพ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
7 พฤศจิกายน 2548  กำหนดการงานสัปดาห์ห้องสมุด ( วันแรก ) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
8 พฤศจิกายน 2548  กำหนดการงานสัปดาห์ห้องสมุด ( วันที่สอง ) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
9 พฤศจิกายน 2548  กำหนดการงานสัปดาห์ห้องสมุด ( วันที่สาม ) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
10 พฤศจิกายน 2548  กำหนดการงานสัปดาห์ห้องสมุด ( วันที่สี่ ) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
11 พฤศจิกายน 2548  สิ้นสุด ดำเนินประกวดแฟนซีหนังสือ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
11 พฤศจิกายน 2548  สิ้นสุด ดำเนินการ ประกวดวงดนตรีสตริง โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
11 พฤศจิกายน 2548  สิ้นสุด เล่านิทานประกอบอุปกรณ์ ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
11 พฤศจิกายน 2548  สิ้นสุด ดำเนินการจัดกิจกรรมจากสำนักพิมพ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
11 พฤศจิกายน 2548  เสวนาการอ่าน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
11 พฤศจิกายน 2548  กำหนดการงานสัปดาห์ห้องสมุด ( วันสุดท้าย ) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
11 พฤศจิกายน 2548  ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 17/2548 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
18 พฤศจิกายน 2548  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 17/2548 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
21 พฤศจิกายน 2548  สรุปผลการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
25 พฤศจิกายน 2548  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 18/2548 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
25 พฤศจิกายน 2548  แข่งขันเปิดพจนานุกรม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
30 พฤศจิกายน 2548  สิ้นสุด แข่งขันเปิดพจนานุกรม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
30 พฤศจิกายน 2548  สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
2 ธันวาคม 2548  ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 19/2548 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
6 ธันวาคม 2548  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 19/2548 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
9 ธันวาคม 2548  ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 20/2548 ณ ห้องประชุมเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
16 ธันวาคม 2548  ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 20/2548 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
19 ธันวาคม 2548  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 20/2548 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
23 ธันวาคม 2548  ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 21/2548 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
26 ธันวาคม 2548  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 21/2548 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
30 ธันวาคม 2548  ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 21/2548 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
2 มกราคม 2549  สรุปผลการดำเนินงาน ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
6 มกราคม 2549  ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 22/2548 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
10 มกราคม 2549  สิ้นสุด ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อหาเครือข่ายหนังสือเล่มโปรด จัดมุมหนังสือเล่มโปรดและเปิดให้บริการ สรุปสถิติและให้รางวัลแก่เจ้าของหนังสือที่มีผู้ยืมมากที่สุด ห้องสมุดประถมและห้องสมุดมัธยมโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
12 มกราคม 2549  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 22/2548 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
15 มกราคม 2549  นักเรียนเข้าร่วมทดสอบวัดความคิดในโครงการรักการอ่านของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ มิส  นันทิยา    คำมี
18 มกราคม 2549  นักเรียนร่วมจัดกิจกรรมบรรณารักษ์สัญจร ณ ห้องเรียน มิส  นันทิยา    คำมี
19 มกราคม 2549  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 23/2548 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
27 มกราคม 2549  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 24/2548 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
3 กุมภาพันธ์ 2549  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 25/2548 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
10 กุมภาพันธ์ 2549  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 26/2548 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
17 กุมภาพันธ์ 2549  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 27/2548 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
22 กุมภาพันธ์ 2549  สิ้นสุด ให้บริการยืม - คืน หนังสือแก่นักเรียนและคุณครู ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
23 กุมภาพันธ์ 2549  สิ้นสุด ดำเนินการ ประชุมคณะกรรมการและนักเรียนชมรมห้องสมุดเพื่อวางแผนงาน ประชาสัมพันธ์งานหนังสือเล่มนี้เพื่อน้อง บันทึกรายละเอียดของหนังสือที่ได้รับบริจาคมาพร้อมประทับตราชื่อรุ่นพี่ที่บริจาคหนังสือ นำหนังสือมาซ่อมก่อนนำออกให้บริการ ห้องสมุดมัธยมโรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
23 กุมภาพันธ์ 2549  สิ้นสุด ดำเนินการซ่อมและนำหนังสือออกให้บริการ ห้องสมุดโรงรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
24 กุมภาพันธ์ 2549  สิ้นสุด นักเรียนร่วมจัดกิจกรรมบรรณารักษ์สัญจร ณ ห้องเรียน มิส  นันทิยา    คำมี
24 กุมภาพันธ์ 2549  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 28/2548 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
26 กุมภาพันธ์ 2549  สิ้นสุด ติดตามหนังสือที่ส่งเกินกำหนด โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
26 กุมภาพันธ์ 2549  สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
26 กุมภาพันธ์ 2549  สิ้นสุด ดำเนินการ บริการหนังสือพิมพ์ ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
27 กุมภาพันธ์ 2549  สิ้นสุด ลงทะเบียนวารสารและออกให้บริการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
28 กุมภาพันธ์ 2549  สิ้นสุด สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
28 กุมภาพันธ์ 2549  สิ้นสุด จัดตอบปัญหาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปทุกเดือน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
28 กุมภาพันธ์ 2549  สรุปผลการดำเนินงาน ห้องสมุดโรงรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
1 มีนาคม 2549  สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
3 มีนาคม 2549  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 29/2548 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
4 มีนาคม 2549  สิ้นสุด ดำเนินการต่ออายุสมาชิกวารสารและนำวารสารออกให้บริการ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
4 มีนาคม 2549  สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ห้องสมุดประถมและห้องสมุดมัธยมโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
21 มีนาคม 2549  สิ้นสุด สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
30 มีนาคม 2549  สิ้นสุด พิจารณาสำนักพิมพ์ก่อนการดำเนินการจัดซื้อทุกครั้ง ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
30 มีนาคม 2549  สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดพิจารณาร่วมกันจัดซื้อหนังสือโดยคำนึงถึงความสำคัญเป็นหลัก ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
30 มีนาคม 2549  สิ้นสุด ตรวจรับหนังสือและนำหนังสือและนำมาลง Work Sheet ก่อนออกให้บริการ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
30 มีนาคม 2549  สิ้นสุด ดำเนินงานตามขั้นตอนและสรุปผลการดำเนินงาน ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
30 มีนาคม 2549  สิ้นสุด ดำเนินการ ให้บริการ Print เอกสารสำหรับนักเรียนและคุณครู ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
31 มีนาคม 2549  สิ้นสุด ดำเนินการ โดยประชุมปรึกษาคณะกรรมการงานห้องสมุด เพื่องแบ่งหน้าที่การทำงานและนัดหมายประชุมวางแผน ห้องสมุด มิส  นันทิยา    คำมี
7 เมษายน 2549  สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ห้องสมุด มิส  นันทิยา    คำมี
30 เมษายน 2549  สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ห้องสมุดมัธยมโรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
30 เมษายน 2549  สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
30 เมษายน 2549  สรุปผลการดำเนินงาน ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
8 พฤษภาคม 2549  แต่งตั้งคณะกรรมการ ณ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
15 พฤษภาคม 2549  แต่งตั้งคณะกรรมการ ณ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
15 พฤษภาคม 2549  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ณ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
17 พฤษภาคม 2549  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน ณ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
18 พฤษภาคม 2549  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
18 พฤษภาคม 2549  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ณ ห้องสมุดประถม ห้องสมุดมัธยมปลาย มิส  นันทิยา    คำมี
19 พฤษภาคม 2549  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 1/2549 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
19 พฤษภาคม 2549  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ณ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
22 พฤษภาคม 2549  ดำเนินการ ให้บริการยืม - คืน หนังสือ ติดตามหนังสือส่งเกินกำหนด ณ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
25 พฤษภาคม 2549  ดำเนินการ ประชุมปรึกษาคณะกรรมการงานห้องสมุดเพื่อแบ่งหน้าที่การทำงานและนัดหมายประชุมวางแผน ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
25 พฤษภาคม 2549  ดำเนินการสำรวจวัสดุและอุปกรณ์ของห้องสมุด ณ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
26 พฤษภาคม 2549  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 2/2549 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
1 มิถุนายน 2549  ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมโครงการวางทุกงานอ่านทุกคน ประกวดทำที่คั่นหนังสือ ประกวดทำหนังสือเล่มเล็ก แข่งขันเปิดพจนานุกรม แข่งขันเปิด Dictionary ณ ห้องสมุดประถม ห้องสมุดมัธยมปลาย มิส  นันทิยา    คำมี
1 มิถุนายน 2549  แต่งตั้งคณะกรรมการ ณ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
1 มิถุนายน 2549  สิ้นสุด ดำเนินการสำรวจวัสดุและอุปกรณ์ของห้องสมุด ณ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
2 มิถุนายน 2549  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 3/2549 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
5 มิถุนายน 2549  ขอเชิญชวนนักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
5 มิถุนายน 2549  คณะครูและนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมบรรณารักษ์สัญจร ณ ห้องเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ มิส  นันทิยา    คำมี
5 มิถุนายน 2549  จัดซื้อวัสดุหรือเบิกจากฝ่ายจัดซื้อ ณ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
6 มิถุนายน 2549  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ณ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
8 มิถุนายน 2549  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ณ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
9 มิถุนายน 2549  ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 4/2549 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
16 มิถุนายน 2549  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 4/2549 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
22 มิถุนายน 2549  ดำเนินการ สำรวจวารสารที่หมดอายุสมาชิก ณ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
23 มิถุนายน 2549  ต่ออายุสมาชิกวารสาร ณ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
23 มิถุนายน 2549  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 5/2549 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
26 มิถุนายน 2549  ลงทะเบียนวารสารและนำวารสารออกให้บริการ ณ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
30 มิถุนายน 2549  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 6/2549 ณ ห้องประชุมเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
7 กรกฎาคม 2549  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 7/2549 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
14 กรกฎาคม 2549  ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 8/2549 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
21 กรกฎาคม 2549  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 8/2549 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
27 กรกฎาคม 2549  นักเรียนได้รับรางวัล ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า มิส  นันทิยา    คำมี
28 กรกฎาคม 2549  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 9/2549 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
4 สิงหาคม 2549  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 10/2549 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
11 สิงหาคม 2549  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 11/2549 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
18 สิงหาคม 2549  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 12/2549 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
25 สิงหาคม 2549  ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 13/2549 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
28 สิงหาคม 2549  แต่งตั้งคณะกรรมการ ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
1 กันยายน 2549  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 13/2549 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
4 กันยายน 2549  ศึกษาข้อมูลการจัดค่าย ณ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
4 กันยายน 2549  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินการ ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
8 กันยายน 2549  สิ้นสุด คณะครูและนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมบรรณารักษ์สัญจร ณ ห้องเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ มิส  นันทิยา    คำมี
8 กันยายน 2549  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 14/2549 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
11 กันยายน 2549  แต่งตั้งคณะกรรมการ ณ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
11 กันยายน 2549  นำเสนอโครงการพิจารณาเพื่อขออนุมัติ ณ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
14 กันยายน 2549  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
15 กันยายน 2549  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 15/2549 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
15 กันยายน 2549  ดำเนินการติดต่อสำนักพิมพ์ ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
18 กันยายน 2549  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ณ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
18 กันยายน 2549  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ณ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
22 กันยายน 2549  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 16/2549 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
25 กันยายน 2549  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ณ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
25 กันยายน 2549  ดำเนินการจัดซื้อ ณ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
29 กันยายน 2549  ดำเนินการติดตั้งพัดลมโคจร ณ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
29 กันยายน 2549  ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 17/2549 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
12 ตุลาคม 2549  สรุปผลการดำเนินงาน ณ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
26 ตุลาคม 2549  เตรียมการ เชิญวิทยากรวางแผนงานและการจัดกิจกรรม ณ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
1 พฤศจิกายน 2549  ดำเนินการแข่งขันต่อเลขคำนวณ ( A - Math ) ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
3 พฤศจิกายน 2549  การแข่งขันประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือ ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
3 พฤศจิกายน 2549  ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 17/2549 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
6 พฤศจิกายน 2549  ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ ณ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
6 พฤศจิกายน 2549  การประกวดทำหนังสือทำมือ ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
6 พฤศจิกายน 2549  แรลลี่หนังสือ ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
6 พฤศจิกายน 2549  กิจกรรมจากสำนักพิมพ์ ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
8 พฤศจิกายน 2549  กำหนดการงานสัปดาห์ห้องสมุด ( วันแรก ) ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
8 พฤศจิกายน 2549  การแข่งขันเล่านิทานประกอบท่าทาง ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
8 พฤศจิกายน 2549  การแข่งขันโต้วาที ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
9 พฤศจิกายน 2549  กำหนดการงานสัปดาห์ห้องสมุด ( วันที่สอง ) ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
9 พฤศจิกายน 2549  นิทานคาราวาน ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
10 พฤศจิกายน 2549  กำหนดการงานสัปดาห์ห้องสมุด ( วันสุดท้าย ) ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
10 พฤศจิกายน 2549  สิ้นสุด กิจกรรมจากสำนักพิมพ์ ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
10 พฤศจิกายน 2549  สิ้นสุด การแข่งขันเล่านิทานประกอบท่าทาง ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
10 พฤศจิกายน 2549  สิ้นสุด การแข่งขันโต้วาที ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
10 พฤศจิกายน 2549  ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 17/2549 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
17 พฤศจิกายน 2549  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 17/2549 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
24 พฤศจิกายน 2549  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 18/2549 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
27 พฤศจิกายน 2549  สรุปผลการดำเนินงาน ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
30 พฤศจิกายน 2549  สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงาน ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
1 ธันวาคม 2549  ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 19/2549 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
8 ธันวาคม 2549  ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 19/2549 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
15 ธันวาคม 2549  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 19/2549 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
18 ธันวาคม 2549  ติดต่อสถานที่จัดเตรียมสถานที่เตรียมอุปกรณ์ ณ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
22 ธันวาคม 2549  ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 20/2549 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
25 ธันวาคม 2549  สิ้นสุด จัดซื้อวัสดุหรือเบิกจากฝ่ายจัดซื้อ ณ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
29 ธันวาคม 2549  ขอเชิญคณะกรรมการงานห้องสมุดประชุม ครั้งที่ 20/2549 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
5 มกราคม 2550  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 21/2549 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
8 มกราคม 2550  ประชุมเตรียมความพร้อมทีมวิทยากร ณ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
12 มกราคม 2550  ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการงานห้งสมุด ครั้งที่ 22/2549 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
19 มกราคม 2550  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 22/2549 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
23 มกราคม 2550  คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สะกดรอยสำนวนไทย ณ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
26 มกราคม 2550  ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 23/2549 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
2 กุมภาพันธ์ 2550  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 23/2549 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
6 กุมภาพันธ์ 2550  คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสะกดรอยสำนวนไทย ครั้งที่ 2 ณ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
9 กุมภาพันธ์ 2550  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 24/2549 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
16 กุมภาพันธ์ 2550  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 25/2549 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
23 กุมภาพันธ์ 2550  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 26/2549 ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
15 พฤษภาคม 2550  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ณ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
15 พฤษภาคม 2550  นำเสนอโครงการพิจารณาเพื่อขออนุมัติ Iณ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
15 พฤษภาคม 2550  นำเสนอโครงการพิจารณาเพื่อขออนุมัติ ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
15 พฤษภาคม 2550  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
16 พฤษภาคม 2550  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ณ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
16 พฤษภาคม 2550  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ณ ห้องสมุดมัธยมโรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
16 พฤษภาคม 2550  นำเสนอโครงการพิจารณาเพื่อขออนุมัติ ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
16 พฤษภาคม 2550  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
17 พฤษภาคม 2550  แต่งตั้งคณะกรรมการ ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
18 พฤษภาคม 2550  สำรวจวารสารที่หมดอายุสมาชิก ณ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
18 พฤษภาคม 2550  ดำเนินการ สำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการใช้งาน ณ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
18 พฤษภาคม 2550  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
18 พฤษภาคม 2550  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
18 พฤษภาคม 2550  ดำเนินการให้บริการยืม – คืนหนังสือ ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
21 พฤษภาคม 2550  งานห้องสมุดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระเบียบการใช้ห้องสมุด ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
21 พฤษภาคม 2550  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน ณ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
21 พฤษภาคม 2550  สำรวจความต้องการในการใช้หนังสือและสื่อแต่ละประเภท ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
22 พฤษภาคม 2550  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
24 พฤษภาคม 2550  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
25 พฤษภาคม 2550  สิ้นสุด สำรวจความต้องการในการใช้หนังสือและสื่อแต่ละประเภท ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
28 พฤษภาคม 2550  กิจกรรม Doctor Library ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
28 พฤษภาคม 2550  นำอุปกรณ์ที่เบิกมาใช้ปฏิบัติงานจริง ณ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
28 พฤษภาคม 2550  ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองทราบรายละเอียดของโครงการ ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
28 พฤษภาคม 2550  พิจารณารายการหนังสือและสื่อเพื่อดำเนินการสั่งซื้อ ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
31 พฤษภาคม 2550  สิ้นสุด พิจารณารายการหนังสือและสื่อเพื่อดำเนินการสั่งซื้อ ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
1 มิถุนายน 2550  สิ้นสุด งานห้องสมุดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระเบียบการใช้ห้องสมุด ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
1 มิถุนายน 2550  นักเรียน ครู และผู้ปกครองนำหนังสือที่มีประโยชน์มากที่สุด มาบริจาคให้ห้องสมุด ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
1 มิถุนายน 2550  ติดตามหนังสือส่งเกินกำหนด ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
4 มิถุนายน 2550  ต่ออายุสมาชิกวารสาร ณ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
4 มิถุนายน 2550  ลงทะเบียนวารสารและนำวารสารออกให้บริการ ณ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
6 มิถุนายน 2550  ลงทะเบียนและนำออกให้บริการ ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
7 มิถุนายน 2550   ติดสติ๊กเกอร์ชื่อของผู้ที่นำหนังสือมาบริจาค ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
7 มิถุนายน 2550  จัดทำสมุดบันทึก เพื่อเก็บสถิติการอ่าน ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
29 มิถุนายน 2550  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ( การแข่งขันเปิดสารานุกรมไทย ) ณ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
27 กรกฎาคม 2550  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ( การแข่งขันเปิดสารานุกรมไทย ) ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
31 สิงหาคม 2550  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ( การแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทย ) ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
5 กันยายน 2550  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
10 กันยายน 2550  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
30 ตุลาคม 2550  กำหนดการงานสัปดาห์ห้องสมุด ( วันแรก ) ณ ห้องเรียน ป.1/3 มิส  นันทิยา    คำมี
31 ตุลาคม 2550  กำหนดการงานสัปดาห์ห้องสมุด ( วันที่สอง ) ณ ห้องเรียน ม.2/6 มิส  นันทิยา    คำมี
5 พฤศจิกายน 2550  ดำเนินการ ประกวดคัดลายมือ ชว่งชั้นที่ 1 การแข่งขันแต่งนิทานจากภาพ ช่วงชั้นที่ 2 แข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฉบับกาญจนาภิเภก ช่วงชั้นที่ 3 การแข่งขันทำหนังสือทำมือ ช่วงชั้นที่ 4 และกิจกรรมจากสำนักพิมพ์ ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
13 พฤศจิกายน 2550  กำหนดการงานสัปดาห์ห้องสมุด ( วันที่สาม ) ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
14 พฤศจิกายน 2550  กำหนดการงานสัปดาห์ห้องสมุด ( วันสุดท้าย ) ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
14 พฤศจิกายน 2550  สิ้นสุด ดำเนินการ ประกวดคัดลายมือ ชว่งชั้นที่ 1 การแข่งขันแต่งนิทานจากภาพ ช่วงชั้นที่ 2 แข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฉบับกาญจนาภิเภก ช่วงชั้นที่ 3 การแข่งขันทำหนังสือทำมือ ช่วงชั้นที่ 4 และกิจกรรมจากสำนักพิมพ์ ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
26 พฤศจิกายน 2550  สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
1 กุมภาพันธ์ 2551  หนังสือของผู้เข้าร่วมโครงการเล่มใดมีสถิติการยืมอ่านสูงสุดเจ้าของหนังสือจะได้รับเกียรติบัตร ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ชัยยศ    วงษ์ประเสริฐ (ออกเมื่อวันที่ 05 ธันวาคม 2550)
1 กุมภาพันธ์ 2551  หนังสือของผู้เข้าร่วมโครงการเล่มใดมีสถิติการยืมอ่านสูงสุดเจ้าของหนังสืเกียรติบัตรอจะได้รับ ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
1 กุมภาพันธ์ 2551  ผู้ที่อ่านหนังสือมากที่สุด โดยให้ครูหรือผู้ปกครองลงชื่อรับรองมากที่สุดใน 1 ปีการศึกษา จะได้รับรางวัลยอดนักอ่านพร้อมเกียรติบัตร ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
12 กุมภาพันธ์ 2551  สิ้นสุด ดำเนินการให้บริการยืม – คืนหนังสือ ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
22 กุมภาพันธ์ 2551  สิ้นสุด ติดตามหนังสือส่งเกินกำหนด ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
28 กุมภาพันธ์ 2551  สรุปผลการดำเนินงาน ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
3 มีนาคม 2551  สรุปผลและประเมินผลการดำเนินงาน ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
29 มีนาคม 2551  สิ้นสุด ดำเนินการจัดซื้อ ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
7 เมษายน 2551  สรุปผลการดำเนินงาน ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
1 พฤษภาคม 2552  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 พฤษภาคม 2552  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 พฤษภาคม 2552  ดำเนินงานตามแผนงาน ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
1 พฤษภาคม 2552  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
1 พฤษภาคม 2552  ดำเนินการตามแผนงาน ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
15 พฤษภาคม 2552  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
15 พฤษภาคม 2552  ดำเนินการตามแผนงาน ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
16 พฤษภาคม 2552  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
18 พฤษภาคม 2552  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
22 พฤษภาคม 2552  จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ครั้งที่ 1 / 2552 ห้องสมุดยอห์นแมร์รี่  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
25 พฤษภาคม 2552  เสนออนุมัติงบประมาณ ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
28 พฤษภาคม 2552  แต่งตั้งขั้นตอนการดำเนินงาน ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
29 พฤษภาคม 2552  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่1/2552 ณ ห้องสมุด ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ยอห์น แมร์รี่ มิส  นันทิยา    คำมี
29 พฤษภาคม 2552  สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่1/2552 ณ ห้องสมุด ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ยอห์น แมร์รี่ มิส  นันทิยา    คำมี
1 มิถุนายน 2552  วางแผนการดำเนินงาน ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
2 มิถุนายน 2552  ดำเนินงานตามแผน ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
3 มิถุนายน 2552  สิ้นสุด จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ครั้งที่ 1 / 2552 ห้องสมุดยอห์นแมร์รี่  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
9 มิถุนายน 2552  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุด  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
26 มิถุนายน 2552  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่2/2552 ณ ห้องสมุด ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ยอห์น แมร์รี่ มิส  นันทิยา    คำมี
26 มิถุนายน 2552  สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่2/2552 ณ ห้องสมุด ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ยอห์น แมร์รี่ มิส  นันทิยา    คำมี
30 มิถุนายน 2552  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้าฝ่ายทุกเดือน ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
30 มิถุนายน 2552  ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกเดือน ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
30 มิถุนายน 2552  สิ้นสุด กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุด  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
2 กรกฎาคม 2552  แนะนำหนังสือใหม่ ครั้งที่1/2552 ณ ห้องสมุด ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ยอห์น แมร์รี่  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
2 กรกฎาคม 2552  สิ้นสุด แนะนำหนังสือใหม่ ครั้งที่1/2552 ณ ห้องสมุด ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ยอห์น แมร์รี่  อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
3 กรกฎาคม 2552  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่ 3/2552 ณ ห้องสมุด อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ มิส  นันทิยา    คำมี
17 กรกฎาคม 2552  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่4/2552 ณ ห้องสมุด ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ยอห์น แมร์รี่ มิส  นันทิยา    คำมี
24 กรกฎาคม 2552  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่5/2552 ณ ห้องสมุด ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ยอห์น แมร์รี่ มิส  นันทิยา    คำมี
31 กรกฎาคม 2552  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "ต้นไม้ความรู้" ห้องสมุด ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ มิส  นันทิยา    คำมี
31 กรกฎาคม 2552  ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด ครั้งที่6/2552 ณ ห้องสมุด ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ยอห์น แมร์รี่ มิส  นันทิยา    คำมี
3 สิงหาคม 2552  กิจกรรม "ลับสมอง ลองลุ้นโชค" เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2552 ห้องสมุด ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ มิส  นันทิยา    คำมี
18 สิงหาคม 2552  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "สุภาษิตน่ารู้" ห้องสมุด ชั้น 3 (ห้องปฏิบัติการภาพและเสียง) อาคารศูนย์การเรียนรู้ ยอห์น แมรรี่ มิส  นันทิยา    คำมี
19 สิงหาคม 2552  สิ้นสุด กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "สุภาษิตน่ารู้" ห้องสมุด ชั้น 3 (ห้องปฏิบัติการภาพและเสียง) อาคารศูนย์การเรียนรู้ ยอห์น แมรรี่ มิส  นันทิยา    คำมี
31 สิงหาคม 2552  สิ้นสุด กิจกรรม "ลับสมอง ลองลุ้นโชค" เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2552 ห้องสมุด ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ มิส  นันทิยา    คำมี
23 พฤศจิกายน 2552  งานสัปดาห์ห้องสมุด (วันแรก) ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
24 พฤศจิกายน 2552  งานสัปดาห์ห้องสมุด (วันที่สอง) ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
25 พฤศจิกายน 2552  งานสัปดาห์ห้องสมุด (วันสุดท้าย) ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ มิส  นันทิยา    คำมี
15 มีนาคม 2553  สิ้นสุด ดำเนินการตามแผนงาน ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
15 มีนาคม 2553  สรุปและรายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2552 ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
15 มีนาคม 2553  สิ้นสุด ดำเนินงานตามแผนงาน ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
15 มีนาคม 2553  สิ้นสุด ดำเนินการตามแผนงาน ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
19 มีนาคม 2553  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
26 มีนาคม 2553  สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มิส  นันทิยา    คำมี
27 มีนาคม 2553  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
31 มีนาคม 2553  สิ้นสุด ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกเดือน ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
31 มีนาคม 2553  สิ้นสุด ดำเนินงานตามแผน ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี
31 มีนาคม 2553  สิ้นสุด สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้าฝ่ายทุกเดือน ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ มิส  นันทิยา    คำมี