คณะครูศึกษาหลักสูตรการจัดทำบัญชีเบื้องต้น (วันที่สอง)
คณะครูฝ่ายปฐมวัย ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบูรณาการและหลักสูตรภาษาอังกฤษ และการจัดกิจกรรมเสริมนอกเวลา