Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : -
รายการกำหนดการของขั้นตอน
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำของงาน) (วันที่ 0 543)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำของงาน) (วันที่ 0 543)
- การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ. 2559-2564 (วันที่ 30 พ.ย. 2542)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 5 มี.ค. 2557)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 14 เม.ย. 2557)
- 2 ขั้นดำเนินการ(ภาระงานหลัก/ร่วมสากล/โครงการ) (วันที่ 14 เม.ย. 2557)
- 3. ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (วันที่ 14 เม.ย. 2557)
- 4. ขั้นสรุปรายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 14 เม.ย. 2557)
- ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2557)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1 ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- อบรม/วิทยากร (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 (วันที่ 8 พ.ค. 2557)
- อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 (วันที่ 9 พ.ค. 2557)
- สัมมนาเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน (วันที่ 18 พ.ค. 2557)
- อบรมการใช้งานเครื่อง Tablet สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- อบรมหัวข้อ Meeting แฟนพันธุ์แท้ครอสติชภิญญ์ (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 7 มิ.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 14 มิ.ย. 2557)
- โครงการอบรมมารยาทไทย (วันที่ 20 มิ.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 21 มิ.ย. 2557)
- อบรมธุรกิจสร้างสรรค์กับการอาหารสร้างอาชีพ (วันที่ 23 มิ.ย. 2557)
- อบรมธุรกิจสร้างสรรค์กับการอาหารสร้างอาชีพ (วันที่ 25 มิ.ย. 2557)
- อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 12/2557 (วันที่ 25 มิ.ย. 2557)
- อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 12/2557 (วันที่ 27 มิ.ย. 2557)
- ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนอัมสัมชัญหลักสุตรภาษาอังกฤษ (วันที่ 27 มิ.ย. 2557)
- ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนอัมสัมชัญหลักสุตรภาษาอังกฤษ (วันที่ 27 มิ.ย. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ICamp for teaching and learning in the 21st Century Classroom. (วันที่ 28 มิ.ย. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ICamp for teaching and learning in the 21st Century Classroom. (วันที่ 28 มิ.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 28 มิ.ย. 2557)
- อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 12/2557 (วันที่ 29 มิ.ย. 2557)
- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา ประจำปี 2557 (วันที่ 30 มิ.ย. 2557)
- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา ประจำปี 2557 (วันที่ 30 มิ.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 5 ก.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 19 ก.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 26 ก.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 2 ส.ค. 2557)
- อบรมครูพันธุ์ใหม่ยุคดิจิตอล (วันที่ 3 ส.ค. 2557)
- อบรมหัวข้อ ชวนคุณครูใช้หนังสือสาระท้องถิ่น (วันที่ 5 ส.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 9 ส.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 16 ส.ค. 2557)
- test2 (วันที่ 19 ส.ค. 2557)
- test3 (วันที่ 20 ส.ค. 2557)
- การอบรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (วันที่ 20 ส.ค. 2557)
- (วันที่ 23 ส.ค. 2557)
- การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ (วันที่ 23 ส.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 23 ส.ค. 2557)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2557)
- การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ (วันที่ 25 ส.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 30 ส.ค. 2557)
- การเขียนการ์ตูนสร้างสรรค์เพื่อสร้างหนังสือนิทานหน้าเดียว (วันที่ 31 ส.ค. 2557)
- สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ ผู้บริหารยุคใหม่กับการพัฒนาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับเด็ก Gen Z (วันที่ 4 ก.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 6 ก.ย. 2557)
- อบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาประจำปี 2557 (วันที่ 11 ก.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 13 ก.ย. 2557)
- สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ ผู้บริหารยุคใหม่กับการพัฒนาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับเด็ก Gen Z test (วันที่ 17 ก.ย. 2557)
- สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ ผู้บริหารยุคใหม่กับการพัฒนาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับเด็ก Gen Z (วันที่ 17 ก.ย. 2557)
- สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ ผู้บริหารยุคใหม่กับการพัฒนาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับเด็ก Gen Z (วันที่ 17 ก.ย. 2557)
- สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ ผู้บริหารยุคใหม่กับการพัฒนาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับเด็ก Gen Z test (วันที่ 17 ก.ย. 2557)
- สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ ผู้บริหารยุคใหม่กับการพัฒนาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับเด็ก Gen Z (วันที่ 17 ก.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 20 ก.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 20 ก.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 27 ก.ย. 2557)
- อบรมแก้ไขตำรากลางทุกรายวิชา (วันที่ 29 ก.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 4 ต.ค. 2557)
- การปฏิบัติธรรมในโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่ 5 ต.ค. 2557)
- 1 ขั้นวางแผน (วันที่ 6 ต.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1 ขั้นวางแผน (วันที่ 7 ต.ค. 2557)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (ทดสอบ) (วันที่ 7 ต.ค. 2557)
- การแข่งขันบาสเกตบอล (วันที่ 7 ต.ค. 2557)
- การปฏิบัติธรรมในโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่ 7 ต.ค. 2557)
- ประชุม (วันที่ 8 ต.ค. 2557)
- การประชุมสัมมนากรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทราและผู้ร่วมบริหารสถานศึกษาแต่ละโรงเรียน (วันที่ 8 ต.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการงานสารบรรณ (ทดสอบ) (วันที่ 9 ต.ค. 2557)
- การปฏิบัติธรรมในโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่ 9 ต.ค. 2557)
- การปฏิบัติธรรมในโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่ 11 ต.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 11 ต.ค. 2557)
- ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ - การเงิน (วันที่ 13 ต.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 18 ต.ค. 2557)
- อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร "การใช้ชีวิต" โดยอิหม่ามสินนำใจ อิหม่ามประจำมัสยิดกลางจังหวัดฉะเชิงเทรา และสานสัมพันธ์สามัคคีบุคลากร (วันที่ 24 ต.ค. 2557)
- พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร "การใช้ชีวิต" โดยอิหม่ามสินนำใจ อิหม่ามประจำมัสยินกลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 24 ต.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 25 ต.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 1 พ.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 8 พ.ย. 2557)
- การจัดทำหลักสูตรวิชาหน้าที่พลเมือง (วันที่ 8 พ.ย. 2557)
- ร่วมงาน Open House สถานที่ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยรังสิต (วันที่ 12 พ.ย. 2557)
- เกาะกระแสโลกาภิวัฒน์ อาชีพใหม่ในยุคดิจิตอล (วันที่ 12 พ.ย. 2557)
- นำนักเรียนดูสถานที่ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- เกาะกระแสโลกาภิวัฒน์ อาชีพใหม่ในยุคดิจิตอล (วันที่ 14 พ.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 15 พ.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 22 พ.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 29 พ.ย. 2557)
- การใช้ซอฟแวร์กรอกข้อมูลรายงานผลการเรียน (GPA) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนว PISA (วันที่ 10 ธ.ค. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนว PISA (วันที่ 10 ธ.ค. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนว PISA (วันที่ 10 ธ.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 13 ธ.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 20 ธ.ค. 2557)
- การจัดทำแผนงานโครงการ ปี 2558 (วันที่ 22 ธ.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 27 ธ.ค. 2557)
- การประเมินผลการสอบโอเน็ต สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 12 ม.ค. 2558)
- ทบทวนระบบประกันคุณภาพภายใน และการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา (วันที่ 14 ม.ค. 2558)
- ทบทวนระบบประกันคุณภาพภายใน และการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- การเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน ด้วยการจัดประสบการณ์แบบ Active Learning (AL) (วันที่ 17 ม.ค. 2558)
- การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองและการสร้างเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (วันที่ 17 ม.ค. 2558)
- อบรมโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียนที่พบบ่อย (วันที่ 17 ม.ค. 2558)
- การศึกษาดูงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยลาดกระบัง (วันที่ 21 ม.ค. 2558)
- การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองและการสร้างเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (วันที่ 24 ม.ค. 2558)
- การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองและการสร้างเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (วันที่ 24 ม.ค. 2558)
- โครงการนิทรรศการสัญจร SEX วัยรุ่น...เลือกได้ (วันที่ 3 ก.พ. 2558)
- การจัดงานวันการศึกษาเอกชนและรับฟังคำชี้แจงการสอบโอเน็ต (วันที่ 3 ก.พ. 2558)
- โครงการนิทรรศการสัญจร SEX วัยรุ่น...เลือกได้ (วันที่ 3 ก.พ. 2558)
- โครงการนิทรรศการสัญจร SEX วัยรุ่น...เลือกได้ (วันที่ 3 ก.พ. 2558)
- อบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์สีเขียว (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- test 2 (วันที่ 11 ก.พ. 2558)
- การประเมินผลการสอบข้อสอบกลางระดับชาติ (NT) และการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานของเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ฉะเชิงเทรา (วันที่ 25 ก.พ. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- werwerwr (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด test 2 (วันที่ 4 มี.ค. 2558)
- 1.1 แต่งตั้งกรรมการบริหารงานสอนเสริม (วันที่ 4 มี.ค. 2558)
- การพัฒนาองค์กรเชิงบวกแบบสมองรอบด้านเพื่อการศึกษาเปลี่ยนแปลง (Whole-Brain Based Organization Development for Transformative Education (วันที่ 7 มี.ค. 2558)
- กิจกรรมด้านความเป็นผุ้นำและการเรียนรู้ของ Apple (วันที่ 10 มี.ค. 2558)
- การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ประจำปี 2557 (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- test (วันที่ 13 มี.ค. 2558)
- อบรมโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียนที่พบบ่อย (วันที่ 14 มี.ค. 2558)
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสุตรการศึกษาปฐมวัยฉบับใหม่ (วันที่ 14 มี.ค. 2558)
- การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองและการสร้างเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (วันที่ 17 มี.ค. 2558)
- เสนออนุมัติงบประมาณ (วันที่ 17 มี.ค. 2558)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 มี.ค. 2558)
- การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองและการสร้างเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (วันที่ 19 มี.ค. 2558)
- การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองและการสร้างเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (วันที่ 21 มี.ค. 2558)
- การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองและการสร้างเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 27 มี.ค. 2558)
- จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 รุ่นที่ 2 (วันที่ 29 มี.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2 ขั้นดำเนินการ(ภาระงานหลัก/ร่วมสากล/โครงการ) (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุปรายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด เสนออนุมัติงบประมาณ (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- การแข่งขันภายนอก (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 รุ่นที่ 2 (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- ประดิษฐ์หน้าพระทรงเครื่องศิราภรณ์ (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 1.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินการงานสอนเสริม (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 1.5 จัดทำคำสั่งการบริหารงานสอนเสริม จัดทำตารางปฏิบัติงานสอนเสริม จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานสอนเสริม จัดทำตารางปฏิทินการปฏิบัติงานสอนเสริม (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 2.1.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ภายใน วงเงินงบประมาณที่ (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 2.2 จัดระบบการดำเนินงานในความรับผิดชอบให้มี ประสิทธิภาพ 2.3 จัดให้มีการสอนเสริมนอกเวลา ตามนโยบายของ โรงเรียนและเป็นไปตามระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการ สอนเสริมนอกเวลา (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 2.4. จัดสรรประโยชน์ตอบแทนในการสอนเสริมฯ ให้แก่ครูอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายของ ผู้อำนวยการ ควบคุมดูแลการสอนเสริมฯ ในระบบให้ เหมาะสม (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 2.6. ติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงาน ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 2.8 บันทึกสรุปการปฏิบัติงานเป็นรายวัน และ รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายในสัปดาห์ สุดท้ายของเดือน จัดทำรายละเอียดของงานและโครงการ พร้อม ทั้งงบประมาณรายจ่ายของปีต่อไป เพื่อเสนอขอ อนุมัติตามขั้นตอน (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ ประเมินผลการบริหารงานสอนเสริม (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงานสอนเสริม จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 4.3 นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- การศึกษาดูงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- ประดิษฐ์หน้าพระทรงเครื่องศิราภรณ์ (วันที่ 3 เม.ย. 2558)
- 1.1 เสนองานเพื่อขออนุมัติ (วันที่ 4 เม.ย. 2558)
- ปรึกษาและร่วมวางแผนในโครงการจัดทำเบเกอรี่ของโรงเรียน (วันที่ 27 เม.ย. 2558)
- ปรึกษาและร่วมวางแผนในโครงการจัดทำเบเกอรี่ของโรงเรียน (วันที่ 27 เม.ย. 2558)
- การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้ (วันที่ 29 เม.ย. 2558)
- ปรึกษาและร่วมวางแผนในโครงการจัดทำเบเกอรี่ของโรงเรียน (วันที่ 29 เม.ย. 2558)
- ปรึกษาและร่วมวางแผนในโครงการจัดทำเบเกอรี่ของโรงเรียน (วันที่ 29 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 1 ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 1.2 ประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- กิจกรรมเข้าค่าย ป.1-ม.3 (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.4 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1 เสนองบประมาณ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- พิธีเปิดกองลูกเสือและอบรมนายหมู่ลูกเสือ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าค่ายวิชาการ/นักเรียนศึกษาดูงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- เทควันโด (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ผู้บริหารอบรมนักเรียนหน้าแถว (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการประจำสัปดาห์ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ประชาสัมพันธ์งานบุคลากร (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (มูลนิธิ ฯ) (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรม / โครงการหน่วยงานที่จะดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- วางแผนหรือเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ดำเนินงานตามแผนงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- เสนออนุมัติงบประมาณ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการงานนโยบายและแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- เสนออนุมัติงบประมาณ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงานและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ดำเนินการตามแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- รับ/มอบรางวัลด้านวิชาการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- รับรางวัลด้านวิชาการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- โครงการ Cambridge Young Learners English Course (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- กองร้อยอาสา (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- การประชุมกลุ่มสาระฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- นักเรียนร่วมโครงการสอบกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการประจำสัปดาห์ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- โครงการเพชร SLC (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ประชุม (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- นิเทศการสอนครู (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ประชุมหน่วยงานภายนอก/ตำรากลาง (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานสอนเสริมเย็น (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- สอนเสริมวันเสาร์ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- สอนเสริมภาคฤดูร้อน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- สอนเสริมเดือนตุลาคม (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- บรรยากาศการเรียนการสอน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- การเรียนการสอน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- การเรียนการสอน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- โครงการ Intensive course (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- จัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- โครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ส่งนักเรียนแข่งขัน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ส่งนักเรียนแข่งขัน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- นักเรียนแข่งขัน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ประเมินผลนักเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ประชุมครูช่วงชั้น วันศุกร์ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- นักเรียนแข่งขัน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ประชุมงานประกันคุณภาพ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- วันสำคัญ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ชมรม (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- วันสำคัญ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ศึกษาดูงาน/อบรม (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ศึกษาดูงาน/อบรม (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- การแข่งขันกีฬา (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ประชุม (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- นักเรียนแข่งขัน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ซ้อมการแสดง (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- พัฒนาบุคลากรด้านภาษา (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ครูส่งหลักสูตร (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- นักเรียนติว (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- นักเรียน Giftedทัศนศึกษา/ดูงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าค่ายฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ประกวดสื่อ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- กิจกรรม Academic Day (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- แนะแนวการศึกษาต่อ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ค่ายภาษาจีน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ค่ายภาษาอังกฤษ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- อบรมครูผู้สอน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- นักเรียนแข่งขันทักษะภาษาจีน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- มอบทุนการศึกษามูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแสต็ค (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- การแข่งขันหมากล้อม (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- พิธีมอบเกียรติบัตรจบ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ตรวจสอบเอกสารการรับเงิน (วันที่ 4 พ.ค. 2558)
- ตรวจสอบยอดเงินรับประจำวัน และออกใบเสร็จรับเงินให้ตรงกับยอดเงินในใบสรุปรายรับประจำวัน นำเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ (วันที่ 4 พ.ค. 2558)
- จัดทำใบสรุปการรับ-จ่ายเงินประจำวัน นำเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ (วันที่ 4 พ.ค. 2558)
- จัดทำใบสรุปการรับ-จ่ายเงินประจำวัน นำเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ (วันที่ 4 พ.ค. 2558)
- ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน (วันที่ 4 พ.ค. 2558)
- ตรวจสอบยอดเบิกจ่ายใบขอซื้อ ใบเบิกพัสดุ รหัสงบประมาณ ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ (วันที่ 4 พ.ค. 2558)
- ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงิน(ใบเสร็จรับเงิน) ให้ตรงกับยอดจ่าย นำเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ (วันที่ 4 พ.ค. 2558)
- ตรวจสอบการบันทึกรายการจ่ายเช็คให้ตรงกับเช็คที่สั่งจ่าย พร้อมลงชื่อผู้ตรวจสอบในใบรายงานตรวจสอบรายการเช็ค ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ (วันที่ 4 พ.ค. 2558)
- ควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ มีการบันทึกการใช้งบประมาณตรงตามที่ใช้ไปจริง (วันที่ 4 พ.ค. 2558)
- ติดตามและปรับปรุงแก้ไขแผนงาน (วันที่ 4 พ.ค. 2558)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานลูกเสือ,ชมรม,นักศึกษาวิชาทหาร) 1.2 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(งาน ลูกเสือ,ชมรม,นักศึกษาวิชาทหาร) 1.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 5 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 5 พ.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 5 พ.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 10 พ.ค. 2558)
- 1.1 เสนออนุมัติงาน (วันที่ 10 พ.ค. 2558)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 10 พ.ค. 2558)
- 1.3 วางแผนการปฏิบัติงาน (วันที่ 10 พ.ค. 2558)
- 1.1 เสนออนุมัติงาน (วันที่ 10 พ.ค. 2558)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงานนิเทศ (วันที่ 10 พ.ค. 2558)
- 1.1.แต่งตั้งคณะกรรมการงานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 10 พ.ค. 2558)
- 1.2.ประชุมวางแผน ประสานงาน ชี้แจง การดำเนินงาน หลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 10 พ.ค. 2558)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (วันแรก) (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- จัดทำผลงานครูดีเด่นสมาพันธ์ ฯ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- การประชุมครู ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- กิจกรรมวันคล้ายวันเกิด (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- อบรมพัฒนาบุคลากร (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สร้างขวัญ กำลังใจให้กับบุคลากร (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- รางวัลครู / พนักงานนานปี (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- ค่ายวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ม.ปลาย รุ่นที่ 18 ครั้งที่ 1 วันแรก (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- ส่งบุคลากรศึกษาดูงานต่างประเทศ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- รางวัลครูไม่ขาด ไม่ลา ไม่สาย (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- งานมุทิตาจิตครูเกษียณ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- งานเลี้ยงปิดภาคเรียน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- งาน Thank you party (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- ส่งบุคลากรศึกษาต่อปริญญาโท / เอก (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- พัฒนาอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี / โสต ฯ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- พัฒนาระบบฮาร์ดแวร์ ระบบซอฟแวร์ และระบบเครือข่าย (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- วัสดุ อุปกรณ์ใช้ในงานนโยบายและแผน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- พัฒนาบุคลากร (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- รับรอง (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- บริหารสำนัก ฯ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- ฉุกเฉิน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- จัดทำรายงานประจำปี (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สนับสุนนฝ่ายการศึกาษ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- เลี้ยงต้อนรับคณะกรรมการ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- ของที่ระลึกกรรมการ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณวันฉลองนักบุญหลุยส์และพิธีแห่เทิดเกียรติ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สรรค์ทั้งกายและวิญญาณและพิธีแห่เทิดเกียรติ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชคริสตสมภพ / เสกถ้ำพระกุมาร (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณวันครู (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- การสอนคำสอนนักเรียนคาทอลิก (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- การอบรมฟื้นฟูจิตใจบุคลากร (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- การอบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- กิจกรรมค่ายกระแสเรียก (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- เยี่ยมเยียนสุสาน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- อาหารเสริม (นมโรงเรียน) (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- พัฒนาบุคลากรฝ่ายธุรการ - การเงิน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- งานธุรการฝ่ายธุรการ - การเงิน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนและการปฐมนิเทศครูอาสาสมัครจีน รุ่นที่ 14 ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558 (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- ค่ายวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ม.ปลาย รุ่นที่ 18 ครั้งที่ 1 วันที่สอง (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- 2.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของนักเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- 2.4 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- 2.5 จัดทำทะเบียนทรัพย์สินเครื่องดนตรีทุกชนิด (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- 2.6 จัดการแสดงดนตรีและการแสดงต่อต้านยาเสพติด ในโอกาสต่าง ๆ (10.3.1) (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- 2.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรัก ความนิยม ความชื่นชมความเป็นไทย(10.3.3) (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- 2.8 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย 10.3.4(1) (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- 2.9 จัดทำเกณฑ์การไปร่วมกิจกรรมการแสดงดนตรี นอกสถานศึกษา (15.1.2) (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- 2.10 จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้ครบทุกด้าน (TQA.3.3) (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- 2.11 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และศิษย์เก่ามีส่วนร่วม สนับสนุนกิจกรรมของนักเรียน(G.6) (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- 3.4 ประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรครู (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- 3.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรม (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็น ข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- บุคลากรรับรางวัล (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- บุคลากรรับรางวัล (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2558)
- ค่ายวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ม.ปลาย รุ่นที่ 18 ครั้งที่ 1 วันสุดท้าย (วันที่ 16 พ.ค. 2558)
- 2.1วางแผนให้สถานศึกษาจัดสิ่งที่จำเป็น เอื้อประโยชน์อำนวยความสะดวง ต่อการพัฒนาเด็กครบทั้ง 4 ด้าน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.2 วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.3 ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/แผนงานหน่วยงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.4 พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.5 สร้างความสัมพันธ์ต่อชุมชน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.6 จัดสิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งที่จำเป็น จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.7 กิจกรรมประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.8 จัดทำสารสนเทศของฝ่ายและหน่วยงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.1.ตรวจสอบติดตามการใช้หลักสูตรปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.2.ปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงานหลักสูตร (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.3.จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.4.ประเมินหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.5.ประเมินผลการใช้หลักสูตรโดยครูผู้ปกครองและชุมชน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลหลักสูตรปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4. 2 รายงานผลการใช้หลักสูตรฝ่ายปฐมวัยเพื่อนำ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งหน้าที่บุคลากร ประจำปี (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งหน้าที่บุคลากรประจำห้อง (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.3 ประชุม (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.4 ให้ครูดำเนินการจัดทำแผนฯและจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็ก (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.5 ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.6 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.1 ประสานกับงานหลักสูตรเพื่อประชุม/ชี้แจ้งครูเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.2 ประสานกับงานหลักสูตรเพื่อจัดอบรมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.3ให้ครูออกแบบ จัดทำแผนการจัดประสบการณ์และปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความคุ้มค่า (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.4 ให้ครูจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.5ให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.6 วางแผนจัดกิจกรรมให้ครูนำไปพัฒนาส่งเสริมเด็ก (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.1 ตรวจสอบแผนการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่า มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้น ตอนใดบ้าง (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.1.ประเมินผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่ามีข้อผิดพลาดในขั้นตอนใดให้หาสาเหตุและแก้ไข (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.2.สรุปผลการดำเนินงาน แก้ไขปรับปรุง และพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.4 ออกแบบเอกสารการประเมินผล / พัฒนาการ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.5 วางแผนการติดตามงานอย่างเป็นระยะ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.1.วางแผนการวัดและประเมินผลเด็กปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.2.วัดและประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.3.จัดทำสมุดรายงานประจำตัวเด็ก (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.4.จัดทำแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) เด็กปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.1 ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.2 ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่างๆ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานวัดและประเมินผล (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปการประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน รายบุคคลและภาพรวมของเด็กปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.3 นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.2ประชุมคณะกรรมการงานนิเทศ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.3 จัดทำคำสั่งงานนิเทศและมอบหมายงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.4 ออกแบบเครื่องมือวัด / เกณฑ์การนิเทศ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.5 จัดทำตารางปฏิบัติงานนิเทศ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.1 เพื่อให้ครูเข้าใจ ปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.2 แผนการจัดประสบการณ์สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.3 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้เด็กมีโอกาสในการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.4 กำกับ / วางแผนการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมของครูให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.2 ปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมิน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.4 ประเมินผลการนิเทศ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.5 ประเมินผลโครงการ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลการนิเทศรายบุคคลและภาพรวม (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.3 นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.2.วางแผนการปฏิบัติงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.3.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.4.สำรวจความต้องการในการชื่อและวัสดุอุปกรณ์ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.1 .ดำเนินการให้ครูฝ่ายปฐมวัยจัดทำสื่อ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.2จัดซื้อสื่อและวัสดุ อุปกรณ์ ในห้องเรียน 26 ห้อง (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.1 ตรวจสอบและติดตามบันทึกการยืมสื่อของครูและเด็กฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.2ประเมินคุณภาพของสื่อและวัสดุ อุปกรณ์ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.3 ประเมินการใช้สื่อการจัดประสบการณ์ของครูฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.4 สรุปผลการประเมินการใช้สื่อการจัดประสบการณ์ของครูฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.1ให้บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสาร การบริการการติดตามตรวจสอบการบริหารการติดตามตรวจสอบการบริหาร (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.1 เสนองานเพื่อขออนุมัติ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.1.วางแผนงานส่งเสริมให้เด็กมีน้ำหนักวัดส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.2 วางแผนงานส่งเสริมให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.3 วางแผนงานส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติตนหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุภัย และสิ่งเสพติด (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.4 วางแผนงานกรีฑาสี (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.5.วางแผนงานกีฬาเอกชน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.6 วางแผนงานอุปกรณ์กีฬา (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.7.ประเมินงานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.8.รายงานผลการประเมินงานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยให้กับหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.1 ติดตามการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.2 ประเมินผลงานและโครงการ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลและรายงานผลการดำเนินการ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.4 จัดทำเอกสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาศักยภาพนักเรียน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.1. วางแผน คิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อจัดกิจกรรม โครงการ ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.2. ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.1 ออกแบบเอกสารการประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.2 ติดตามการดำเนินกิจกรรม โครงการตามแผนงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.3ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.4ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม โครงการแผนงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.2รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.3.จัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.4.พิจารณาอนุมัติ ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.5.ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.2.ประชุมคณะกรรมการงานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.3.จัดทำปฏิทินการดำเนินงานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.4. จัดทำหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.5. เสนอใช้การทำหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย ให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณา อนุมัติใช้หลักสูตร (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.1.ตรวจสอบติดตามการใช้หลักสูตรปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.2 ปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงานหลักสูตรที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.4ประเมินหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.5 ประเมินผลการใช้หลักสูตรโดยครูผู้ปกครองและชุมชน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.1สรุปผลหลักสูตรปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.2รายงานผลการใช้หลักสูตรฝ่ายปฐมวัยเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.6 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.7 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ มอบหมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1 เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของนักเรียนและการประสานงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.3 กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.4 วางแนวทางการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.5 กำหนดเครื่องมือในการประเมินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.2จัดกิจกรรมบริการชุมชน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.3.จัดให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี ส่วนร่วมกับสถานศึกษา (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.4 จัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม(2.4) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.5จัดกิจกรรมสนับสนุนชมชน(ส1.2ค) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.6 จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง (ส3.2ข.(1) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.1 ออกแบบสอบถามประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.2 สรุปผลการประเมินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุป เป็นข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของนักเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.3 กำหนดเป้าหมายในการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.4 วางแนวทางการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.5 กำหนดเครื่องมือในการประเมินกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.6 จัดทำคำสั่งงานกิจกรรมภายใน-นอก และมอบหมายงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.7 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบ หมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1.ดำเนินงานตามแผนงานโครงการและงบประมาณ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.2 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนการสอน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.3จัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม อนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.4 ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนิน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.5 จัดทำมาตรการส่งเสริม -กำหนดเหตุผลในการกำหนดความร่วมมือและ/หรือ ช่วยเหลือชุมชน สังคม รอบสถานศึกษา -กำหนดตัวบ่งชี้และระดับความสำเร็จของเป้าหมาย -กำหนดแนวปฏิบัติและกระบวนการที่ชัดเจนและ ต่อเนื่อง -จัดทำระบบกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและสร้าง การมีส่วนร่วมผู้เกี่ยวข้อง -จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของชุมชน ตรงตามความต้องการของชุมชนไม่น้องกว่าร้อยละ80 (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ(ร่วม2.2) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.7.จัดกิจกรรมและพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.1 ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.2 สรุปผลการประเมินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของครู ในการจัดอบรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.3 กำหนดเป้าหมายในการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.4 วางแนวทางในการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.5 กำหนดเครื่องมือในการประเมินกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.6 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบ มอบหมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1 ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1.1 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้บุคลากรครูมี การจัดประชุมคณะกรรมการแผนกปกครองจัด อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรครูทุก ศาสนา (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1.2 จัดทำใบอนุญาตการมาสาย, ขาดเรียน, การแต่งกายผิดระเบียบ,ใบขออนุญาตออกนอก โรงเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1.3 เบิกอุปกรณ์สำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1.4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานสารเสพติด (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1.5จัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.2 ติดตามนักเรียนให้มีการปฏิบัติตนตามสุข บัญญัติ 10 ประการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งครบ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่ สมบูรณ์ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3. จัดทำเครื่องมือในการประเมินต่างๆ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4. ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1. สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.ส่งผลการดำเนินงานส่งฝ่ายต่างๆ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 5.นำข้อมูลที่ปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็น ข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 6. จัดเก็บเอกสารเพื่อรองรับการประเมิน จากภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของนักเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.3 กำหนดเป้าหมายมในการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.4 วางแนวทางการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.5 กำหนดเครื่องเมือในการประเมินกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.6 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบ หมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.2 ส่งเสริม สร้างความตระหนักให้นักเรียนมีความ กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ (2.2) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.1 ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.2 สรุปผลการประเมินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุป เป็นข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของ นักเรียนและการประสานงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.3 กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.4 วางแนวทางการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.5 กำหนดเครื่องมือในการประเมินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.6 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ มอบหมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.2ส่งเสริมแกนนำการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.3 ประชุมสภานักเรียน( G.7) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.4จัดกิจกรรมส่งเสริมภายใน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.5จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.6 โครงการแกนนำการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่ สมบูรณ์ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.4 ประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรครู (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุป เป็น ข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.3 ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการในการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.4 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน โครงการและมอบหมายงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.5 จัดทำปฏิทินงานการจัดกิจกรรมตลอดปี (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.6 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในการประสานงานตามระบบ ของโรงเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1 วางแผนการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ของแผนกกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.2 พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานด้วยการไปศึกษาดูงานจาก หน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.3 ตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานของบุคลากร (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.4 สร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.5 ติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.6 กำหนดความเสี่ยงการนำนักเรียนออกนอก สถานศึกษา 8.3.2(5) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.7 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน ตลอดปีและ ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง(13.2) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.7.1 กำหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน โรงเรียนผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 13.2(1) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.7.2 นำความรู้จากการศึกษามาจัดประสบการณ์การ เรียนรู้มาประยุกต์ 13.2(2) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.7.3 กำหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้องผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสานเทศแห่งเรียนรู้ทั้งในและนอก โรงเรียน และดำเนินตามแนวทางที่กำหนด 13.2(3) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.7.4 นำความรู้ที่ได้จากการทัศนศึกษา มาแบ่งปัน ความรู้ให้กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 13.2(4) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.7.5 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในและนอก สถานศึกษา มีการเผยแพร่ความรู้และนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์ 13.2(5) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.8 การจัดการความรู้ TQA(ส.4.2ก.(3) วิธีการจัดการความรู้ขององค์องค์เพื่อให้บรรลุผลดังนี้ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.9 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า มีส่วน ร่วมในการจัดกิจกรรม (G.6) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.4 ประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรครู (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็น ข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ในการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ในการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.4 วางแนวทางในการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.5 กำหนดเครื่องมือในการประเมินกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.6 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบ หมายงานตามคำสั่งโรงเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1.1 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้กับนักเรียน เรื่องยาเสพติด, การดูแลตนเองเมื่อเกิดอุบัติภัย (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1.2 ดูแลนักเรียนให้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบของ โรงเรียน มีการตรวจระเบียบทุกวัน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1.3 ส่งเสริมอบรมนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1.5 เบิกงบประมาณของงานระดับชั้น (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ ติด ปัญหาทางเพศ และสิ่งมอมเมา (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนให้ครบทุกด้าน (TQA 3.3) เช่น (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.1 ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.2 สรุปผลการประเมินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุป เป็นข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.1 เสนองานเพื่อขออนุมัติการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1 ดำเนินงานตามแผนงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.1 ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.2 สรุปผลการประเมินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.2 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.4 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็น ข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของนักเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.3 กำหนดเป้าหมายในการจัดการแข่งขันกีฬา (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.4 วางแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬา (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.5 กำหนดเครื่องมือในการประเมินกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.6 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบ หมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1 ดำเนินงานตามแผนงานและโครงการด้วยการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.2.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.2.2 จัดการแข่งขันกีฬาภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.3 ควบคุม ติดตามการดำเนินงาน/โครงการ ติดตามจากการสรุปผลการแข่งขัน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.4 ส่งเสริมเผยแพร่ศักยภาพของนักเรียนนักเรียนและ คุณครู (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.5 จัดบุคลากรในหน่วยงานกีฬามานำเต้นแอโรบิค (9.3.1,9.3.2) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.6 จัดบุคลากรในหน่วยงานกีฬามาจัดกิจกรรม กีฬาต้านยาเสพติด(10.3.1) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.7 จัดบุคลากรและนักเรียนไปช่วยสอนทักษะ(15.1.2) กีฬาฟุตบอลเดือนละ 1 ครั้ง ได้แก่ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.8จัดการแข่งขันกีฬาพัฒนานักเรียนให้ครบทุกด้าน (TQA.3.3) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.9เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และศิษย์เก่ามีส่วนร่วม สนับสนุนกิจกรรมของนักเรียน(G.6) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.4 ประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรครู (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็น ข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็น ข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- เปิดรับสมัครนักเรียนร่วมโครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET 2558 วันแรก (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ-ร่วม/ภาระงาน) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ-ร่วม/ภาระงาน) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ(ภาระงานประจำ-ร่วม/ภาระงาน) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของนักเรียนและการประสานงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.4 วางแนวทางการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1 ดำเนินงานตามแผนงานและโครงการด้วยการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.2 จัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียน (11.2) โดยจัดกิจกรรมป้องกัน อุบัติภัย (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.1 ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.2 สรุปผลการประเมินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุป เป็นข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของนักเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.4 วางแนวทางการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1 สรรหานักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรี และการแสดง (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.2 ส่งเสริมและฝึกซ้อมดนตรีให้นักเรียนกล้า แสดงออก (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.3 กำหนดเป้าหมายในการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.4 วางแนวทางการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.5 กำหนดเครื่องเมือในการประเมินกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.6 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบ หมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.2 จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนทั้งครบ (3.3) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.3 ฝึกอบรมสร้างความตระหนักในเรื่องความเสมอ ภาค ไม่มีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ฯลฯ TQA 9 (1) โดยการจัดกิจกรรมตรวจระเบียบนักเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.1 ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.2 สรุปผลการประเมินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานทะเบียนสถิติ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- งานจัดทำหลักฐานการศึกษาของนักเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- งานจัดทำทะเบียนประวัตินักเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- งานขออนุญาตเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโรงเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- งานจัดทำสถิติการขาด ลา มาสาย ของบุคลากรครู (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- งานเงินอุดหนุนของโรงเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- การจัดทำคู่มือนักเรียน (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- ประชุมครูนักรถรับ-ส่งนักเรียน (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- โครงการติวเข้มนักเรียนคาบ 8 และเรียนเสริมวันเสาร์ (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- นักเรียน อ.1-ม.3 ร่วมโครงการติวเข้มคาบที่ 8 ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี วันแรก (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- ผู้อำนวยการอบรมนักเรียนมัธยมปลายตอนเช้า (วันที่ 21 พ.ค. 2558)
- การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 21 พ.ค. 2558)
- ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 22 พ.ค. 2558)
- ะชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาครั้งบที่ 1/2558 (วันที่ 22 พ.ค. 2558)
- ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ห้องเรียน Gifted (วันที่ 23 พ.ค. 2558)
- เริ่มโครงการเรียนเสริมวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 23 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการต้อนรับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา (วันที่ 25 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนครั้งที่ี 2_58 (วันที่ 25 พ.ค. 2558)
- นักเรียน ป.2-ป.6 เข้าร่วมโครงการ Cambridgeฯ Pre-Test วันแรก (วันที่ 25 พ.ค. 2558)
- จัดทำแผนงาน (วันที่ 25 พ.ค. 2558)
- นักเรียนชมการแนะนำศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัว (เทควันโด) (วันที่ 26 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 26 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 26 พ.ค. 2558)
- นักเรียน ป.1-ม.3 ร่วมพิธีเปิดกองลูกเสือ และอบรมนายหมู่ลูกเสือ (วันที่ 27 พ.ค. 2558)
- จัดทำแผนงาน (วันที่ 27 พ.ค. 2558)
- การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 28 พ.ค. 2558)
- ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับชั้น ป.1 - ป.3 (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิด-ปิดปีการศึกษา (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2558 (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- ประชุมครู ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- กิจกรรมวันคล้ายวันเกิดครูประจำเดือนพฤษภาคม 2558 (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- ปะชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาครั้งบที่ 2/2558 (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด จัดทำแผนงาน (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด จัดทำแผนงาน (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- โครงการเกมส์สมดุล ชีวิตสมดุล (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 30 พ.ค. 2558)
- จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 (วันที่ 31 พ.ค. 2558)
- เริ่มโครงการ Cambridge Young Learners English Course ภาคเรียนที่ 1/2558 (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- รับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา (วันที่ 2 มิ.ย. 2558)
- รับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา (วันที่ 2 มิ.ย. 2558)
- ตรวจฟันเด็กประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 2-3 มิถุนายน (วันที่ 2 มิ.ย. 2558)
- ตรวจฟันเด็กประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 2-3 มิถุนายน (วันที่ 2 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด ตรวจฟันเด็กประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 2-3 มิถุนายน (วันที่ 3 มิ.ย. 2558)
- ตรวจฟันเด็กประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 2-3 มิถุนายน (วันที่ 3 มิ.ย. 2558)
- กำหนดการพิธีไหว้ครู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- กำหนดการพิธีไหว้ครู ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- พิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในฉลองวันสถาปนาโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด รับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- ผู้แทนครูฝ่ายวิชาการรับรางวัล O-NET ระดับประเทศ (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- ฝ่ายวิชาการส่งผู้แทนรับรางวัล O-NETระดับประเทศ (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ เข้าร่วมการประชุมพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเจียระไนเพชร SLC (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- การประชุมพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.4 - ป.6 (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- การเลือกตั้งประธานสภานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนเข้าค่ายอบรมลูกเสือ – เนตรนารีกองร้อยพิเศษอาสาจราจร รุ่นที่ 7 (วันแรก) (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- การประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาครั้งบที่ 3/2558 (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนเข้าค่ายอบรมลูกเสือ – เนตรนารีกองร้อยพิเศษอาสาจราจร รุ่นที่ 7 (วันที่สอง) (วันที่ 6 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนเข้าค่ายอบรมลูกเสือ – เนตรนารีกองร้อยพิเศษอาสาจราจร รุ่นที่ 7 (วันสุดท้าย) (วันที่ 7 มิ.ย. 2558)
- ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ และมิสรัชนก อบรม เข้าร่วมจัดนิทรรศการกระแสเรียก ในงานเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์พระศาสนจักรคาทอลิกไทย เขต 4 (วันที่ 7 มิ.ย. 2558)
- ภราดา และคุณครูเข้าร่วมจัดนิทรรศการกระแสเรียก ในงานเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์พระศาสนจักรคาทอลิกไทย เขต 4 (วันที่ 7 มิ.ย. 2558)
- จัดนิทรรศการกระแสเรียก ในงานเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์พระศาสนจักรคาทอลิกไทย เขต 4 (วันที่ 7 มิ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 8 มิ.ย. 2558)
- การประชุมภายนอก (วันที่ 8 มิ.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ (วันที่ 8 มิ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนครั้งที่ี 3_58 (วันที่ 8 มิ.ย. 2558)
- การนิเทศการสอนมิสจารุวรรณ สัจจะวัฒนวิมล และมาสเตอร์สิรวิทย์ ฉ่ำตุ๋ย ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (วันที่ 8 มิ.ย. 2558)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ (วันที่ 8 มิ.ย. 2558)
- การบริจาคโลหิตต่อชีวิต ครั้งที่ 1 (วันที่ 9 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "การใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น" (ฺBio Gang Project) (วันที่ 9 มิ.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสอนวรรณคดีไทยในแบบเรียนระดับมัธยมศึกษา (วันแรก) (วันที่ 9 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.3 (วันที่ 9 มิ.ย. 2558)
- การสอนวรรณคดีไทยในแบบเรียนระดับมัธยมศึกษา (วันที่ 9 มิ.ย. 2558)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนวรรณคดีไทยในแบบเรียนระดับมัธยมศึกษา (วันที่ 9 มิ.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสอนวรรณคดีไทยในแบบเรียนระดับมัธยมศึกษา (วันสุดท้าย) (วันที่ 10 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.1 (วันที่ 10 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนสอบโครงการเพชร SL กิจกรรมเจียระไนเพชร SLC (วันที่ 10 มิ.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมประชุมเรื่องขอคำปรึกษาในการจัดกิจกรรมรักการอ่าน ครั้งที่ 3 (วันที่ 10 มิ.ย. 2558)
- การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.5/7 Gifted สอนโดยมิสชฏามาศ ศรีชนะวัฒน์ (วันที่ 10 มิ.ย. 2558)
- กำหนดการพิธีไหว้ครู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- กำหนดการพิธีไหว้ครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- กำหนดการพิธีวันไหว้ครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น อ.1 (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ป.4 (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1- ม.3 (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- มิสพวงทอง วงศ์พลับ เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (วันแรก) (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 6 (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- มิสพวงทอง วงศ์พลับ เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (วันที่สอง) (วันที่ 13 มิ.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการอบรมการถ่ายภาพ แบบมือโปร เพื่อใช้ในการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ (วันที่ 14 มิ.ย. 2558)
- มิสพวงทอง วงศ์พลับ เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (วันสุดท้าย) (วันที่ 14 มิ.ย. 2558)
- จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 6 (วันที่ 14 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนระดับ ป.1-3 เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน (วันแรก) (วันที่ 15 มิ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนครั้งที่ี 4_58 (วันที่ 15 มิ.ย. 2558)
- โครงการศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะระดับภูมิภาค (วันที่ 15 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.2 (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1 / 2558 (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- การเข้าสีของนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- การเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียน ม.5/1 สายวิทย์-คณิต สอนโดยมิสฤทัยทิพย์ ฉันวิจิตร (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- การเรียนการสอนวิชากราฟิก 1 ม.5/4 สอนโดย ม.สมมาตร ศรีวิศาลศักดิ์ (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น อ.3 (วันที่ 17 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ป.2 (วันที่ 17 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ป.6 (วันที่ 17 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมโครงการ กรุงไทย ยุววาณิช ประจำปี 2558 (วันที่ 17 มิ.ย. 2558)
- โครงการกรุงไทย ยุววาณิช ประจำปี 2558 (วันที่ 17 มิ.ย. 2558)
- ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 17 มิ.ย. 2558)
- การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเสริม ม.6/4 สอนโดย ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ (วันที่ 17 มิ.ย. 2558)
- กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 18 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น อ.2 (วันที่ 18 มิ.ย. 2558)
- การประชุมคณะกรรมการงานสื่อการสอน ครั้งที่ 2 (วันที่ 18 มิ.ย. 2558)
- การประชุมคณะกรรมการงานสื่อการสอน ครั้งที่ 2 (วันที่ 18 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนประถมศึกษาตอนปลายร่วมกิจกรรมชมรมงานประดิษฐ์ถักกระเป๋าจากเชือก (วันที่ 18 มิ.ย. 2558)
- การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2558 (วันที่ 18 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมพฤหัสหรรษา "เกมซุปเปอร์แมนแปลงร่าง" (วันที่ 18 มิ.ย. 2558)
- กองร้อยพิเศษปฏิบัติจกรรมอาสาจราจรของภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา2558 (วันที่ 18 มิ.ย. 2558)
- การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.4 - ม.6 (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ"ชวนครูวิทย์ มาคิดให้ Work สำหรับครูระดับประถมศึกษา ตอน 7 Wonders เจ็ดมหัศจรรย์ สาระเรียนรู้" (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ป.6 ทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- ภราดาและคณะครูเข้าร่วมการอบรม "Garageband" (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.4 (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.5 (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.6 (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมประชุมหัวหน้าฝ่ายวิชาการและครูสอนภาษาต่างประเทศ (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- ไทยพีบีเอส ชวนครูวิทย์มาคิดให้ WORK ตอน SEVEN WONDERS เจ็ดมหัศจรรย์สาระการเรียนรู้ (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- การอบรม "Garageband" (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- หัวหน้าฝ่ายวิชาการและผู้รับผิดชอบงานด้านการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- อบรมตำรากลางของมูลนิธิฯ (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนรับเกียรติบัตร โครงการ Cambridge Young Learners English Course (วันที่ 20 มิ.ย. 2558)
- พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดีเด่นด้านวิชาการและกิจกรรม (วันที่ 20 มิ.ย. 2558)
- การจัดทำมาตรฐานครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) (วันที่ 20 มิ.ย. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าเนื่องในโอกาสปฏิญาณตนตลอดชีวิตการเป็นนักบวชของคณะภราดา (วันที่ 21 มิ.ย. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าเนื่องในโอกาสปฏิญาณตนตลอดชีวิตการเป็นนักบวชของคณะภราดา (วันที่ 21 มิ.ย. 2558)
- เริ่มโครงการ Intensive course นักเรียนระดับชั้น ม.6 (วันที่ 22 มิ.ย. 2558)
- ผู้แทนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรารับมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับมาตรฐาน เล่มที่ 39 (วันที่ 22 มิ.ย. 2558)
- การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.4/5 สอนโดยมิสจารุวรรณ สัจจะวัฒนวิมล (วันที่ 22 มิ.ย. 2558)
- การทำความสะอาดห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 22 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ป.1 (วันที่ 23 มิ.ย. 2558)
- กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (วันที่ 23 มิ.ย. 2558)
- เปิดรับสมัครนักเรียนร่วมการแข่งขัน ASMO วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 (วันที่ 23 มิ.ย. 2558)
- เปิดรับสมัครนักเรียนร่วมการแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 (วันที่ 23 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นร่วมกิจกรรมชมรมงานประดิษฐ์ถักกระเป๋าจากเชือก (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- งานห้องสมุดจัดโครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ประจำเดือนมิถุนายน 2558 "กิจกรรมการแข่งขันเปิดพจนานุกรมและการแข่งขันเรียงคำตามพจนานุกรม" ระดับชั้น ป.3-ป.4 (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- การตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แข่งขันแต่งคำประพันธ์ สดุดีสุนทรภูท วันแรก (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ป.3 (วันที่ 25 มิ.ย. 2558)
- กิจกรรมนักอนุรักษ์รุ่นจิ๋ว ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 25 มิ.ย. 2558)
- การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2558 (วันที่ 25 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แข่งขันแต่งคำประพันธ์ สดุดดีสุนทรภู่ วันสุดท้าย (วันที่ 25 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ป.5 (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- คณะภราดา และคณะครูเข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ / งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเซนต์หลุยส์เกมส์ (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- กิจกรรมอวยพรวันเกิดครูเดือนมิถุนายน 2558 (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- พิธีมอบรางวัลครูไม่ขาด ลา มาสาย (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- ประชุมครู ครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- กิจกรรม 6 หลักของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- ระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน / งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- ระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน / งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- ประชุมผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน/มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- กิจกรรมวันสุนทรภู่ (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- ร่วมประชุมผู้รับผิดชอบระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน / งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- ประชุมผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนและงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- ประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ"ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน/มาตรฐานคุณภาพการศึกษาครั้งที่ 1/2558" (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- อบรมมาตรฐานของมูลนิธิฯ (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- คุณครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558 (วันแรก) (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- การจัดทำมาตรฐานครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- คุณครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558 (วันที่สอง) (วันที่ 28 มิ.ย. 2558)
- ผู้อำนวยการอบรมนักเรียนมัธยมปลายตอนเช้า (วันที่ 28 มิ.ย. 2558)
- การบัญชีสำหรับผู้บริหาร (วันที่ 28 มิ.ย. 2558)
- คุณครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- นักเรียน ป.1-2 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือน มิถุนายน 2558 "กิจกรรมการแข่งขันเรียงคำ ทำประโยค" (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนครั้งที่ี 5_58 (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- การแข่งขันกีฬาห้องเรียน (วันแรก) (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- คณะครูฝ่ายปฐมวัยรับเกียรติบัตร (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- ครูฝ่ายปฐมวัย จัดทำสมุดบัญชีรายชื่อประจำเดือน พ.ค. - มิ.ย.2558 (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- การแข่งขันกีฬาห้องเรียน (วันที่สอง) (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพ (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา ณ ท่าเรือแหลมฉบัง (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- นักเรียน ป.5-ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือน มิถุนายน 2558 "กิจกรรมการแข่งขันอ่านจับใจความสำคัญ" (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรม "วันอาชีพ" ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- นักเรียนสมัครโครงการโอลิมปคกวิชาการ สอวน. (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- การแข่งขันกีฬาห้องเรียน (วันที่สาม) (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- นักเรียนร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ(วันแรก) (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการตรวจสอบจำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ขอรับการอุดหนุนเป็นเงินค่าใช้จ่ายรายบุคคลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการตรวจสอบจำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ขอรับการอุดหนุนเป็นเงินค่าใช้จ่ายรายบุคคลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมพฤหัสหรรษา "เกมสร้างตึก" (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- กำหนดการประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่า ครั้งที่ 1 (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558(วันแรก) (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ ร่วมกิจกรรมการจัดค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันแรก) (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- การแข่งขันกีฬาห้องเรียน (วันที่สี่) (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น อ.1-ป.6 รับนมโรงเรียน ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- อบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- อบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- อบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- กิจกรรมการจัดค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาคุรภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- อบรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Moodle (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- นักเรียนร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ(วันที่สอง) (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนกรกฎาคม 2558 (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนกรกฎาคม 2558 (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- ทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่สอง) (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้ารับการอบรมการคัดกรองพัฒนาการเด็ก (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ ร่วมกิจกรรมการจัดค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่สอง) (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- ประชุมครูแยกตามช่วงชั้น (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- การแข่งขันกีฬาห้องเรียน (วันที่ห้า) (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- ทำความสะอาดห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- การประชุมครูระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- นักเรียนร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ(วันสุดท้าย) (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่สาม) (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ ร่วมกิจกรรมการจัดค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันสุดท้าย) (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าแข่งขันแบรนด์ครอสเวิร์ดเกมคิงส์คัพ วันแรก (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- อบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- อบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- อบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- กิจกรรมการจัดค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาคุรภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- การจัดทำมาตรฐานครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- อบรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Moodle (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 5 ก.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าแข่งขันแบรนด์ครอสเวิร์ดเกมคิงส์คัพ วันที่สอง (วันที่ 5 ก.ค. 2558)
- นักเรียนแข่งขันหมากล้อม Standard Rating & Friendship Game ครั้งที่่ 1/2558 (วันที่ 5 ก.ค. 2558)
- นักเรียน ม.1-3 เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี เรื่องระเบียบแถวภาคสนาม (วันที่ 5 ก.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนแบบโครงการ (Project Approach)ระยะเริ่มต้นโครงการ (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ และคณะครูเข้าร่วมการประชุมการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี (วันที่ 7 ก.ค. 2558)
- การตรวจประเมินห้องเรียนของระดับปฐมวัยปีที่ 1-3 (วันที่ 7 ก.ค. 2558)
- อนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการประชุมเพื่อชี้แจงการจัดซื้อครุภัทณฑ์และอุปกรณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 7 ก.ค. 2558)
- การประชุมครูระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 7 ก.ค. 2558)
- นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในงานครบรอบ 60 ปีมหาวิทยาลัยบูรพา วันแรก (วันที่ 7 ก.ค. 2558)
- นิเทศการสอนครูผู้สอน ช่วงชั้นที่ 1 (วันที่ 7 ก.ค. 2558)
- การประชุมการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี (วันที่ 7 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับ ป.1-3 เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน (เดือนที่สอง) (วันที่ 8 ก.ค. 2558)
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจคัดกรองเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (วันที่ 8 ก.ค. 2558)
- ท่านผู้อำนวยการรับมอบรางวัล Standard Rating & Friendship Game ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ,รางวัลตอบปัญหาวิทยาศาสตร์,และเกียรติคุณ ให้กับนักเรียน (วันที่ 8 ก.ค. 2558)
- นักเรียน ม.1-3 เรียนชมรม (วันที่ 8 ก.ค. 2558)
- ผู้อำนวยการอบรมนักเรียนมัธยมปลายตอนเช้า (วันที่ 8 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันแรก) (วันที่ 9 ก.ค. 2558)
- นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในงานครบรอบ 60 ปีมหาวิทยาลัยบูรพา วันสุดท้าย (วันที่ 9 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 9 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 9 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี (วันที่ 9 ก.ค. 2558)
- กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 10 ก.ค. 2558)
- กิจกรรมค่ายธรรมะนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 10 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่สอง) (วันที่ 10 ก.ค. 2558)
- การนิเทศครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) (วันที่ 10 ก.ค. 2558)
- ครูสอบ Pretest ครูในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 10 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่สาม) (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "รู้เนื้อหาก่อนสอนเก่ง...สู่ครูTPCK ในศตวรรษที่ 21" (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- การจัดทำมาตรฐานครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 12 ก.ค. 2558)
- กำหนดการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสภานักเรียน หัวข้อ "เยาวชนแกนนำการปกครองระบอบประชาธิปไตย" ตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (วันแรก) (วันที่ 12 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง เตย (วันที่ 13 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/8 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง น้ำตาล (วันที่ 13 ก.ค. 2558)
- กำหนดการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสภานักเรียน หัวข้อ "เยาวชนแกนนำการปกครองระบอบประชาธิปไตย" ตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (วันสุดท้าย) (วันที่ 13 ก.ค. 2558)
- ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่องการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-Net (วันที่ 13 ก.ค. 2558)
- ฉีดวัคซีน ประจำปี 2558 วันที่ 18-22 มิถุนายน (วันที่ 13 ก.ค. 2558)
- อบรมเรื่อง มือ เท้า ปาก วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 (วันที่ 13 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ทหาร (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/6 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ความเป็นมาของจังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- กำหนดการเปิดนิทรรศการนักบุญหลุยส์มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- กำหนดการเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานวันแม่ ประจำปี 2558 (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- กำหนดการเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานวันแม่ ประจำปี 2558 (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมประชุมเรื่องขอคำปรึกษาในการจัดกิจกรรมรักการอ่าน ครั้งที่ 4 (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- คุณครูกรอกวุฒิลูกเสือและความต้องการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประจำปี 2558 ทางเว็บไซด์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- การแข่งขันทักษะวิชาการฝ่ายปฐมวัย เนื่องในวันนักบุญหลุยส์ (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- เปิดรับสมัครนักเรียนร่วมโครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET 2558 วันสุดท้าย (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง กล้วย (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/7 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง กล้วย (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 (วันแรก) (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแข่งขันคัดลายมืองานสัปดาห์นักบุญหลุยส์ (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- คุณครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมฝึกทักษะการเล่นหมากล้อม (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- มิสพรเพ็ญ ศาลาน้อย อบรมนักเรียนมัธยมปลายตอนเช้า (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- การทดลองวิชาชีววิทยาเรื่อง เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต รายวิชาชีววิทยา ชั้น ม.4 โดย มิสน้ำฝน คงแสนคำ (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง มะพร้าว (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง มะพร้าว (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2558 (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- คณะครูกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ศึกษาดูงานด้านหลักสูตร EP ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- กิจกรรมนักบุญหลุยส์ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1 (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานการเรียนการสอนด้าน EP วิธีการสอนว่ายน้ำ (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานการเรียนการสอนด้าน EP วิธีการสอนว่ายน้ำ (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- การศึกษาดูงานการเรียนการสอนด้านEP (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- การจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาแบบ IEP (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- การจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาแบบ IEP (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- ไปศึกษาดูงานการเรียนการสอนด้าน EP (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/5 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง เห็ด (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง รถ (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "เม็ดบัวลอยแก้ว" (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- กำหนดการ Big Cleaning Day (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ข้าว" (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- ตัวแทนนักเรียน ด.ช.ศุภากร เที่ยงพิมล นักเรียนชั้น ป.3/2 เข้าแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2558 รอบคัดเลือก (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- การประชุมครูระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- การเรียนภาษาอังกฤษของคุณครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในโครงการพัฒนาครูผู้สอนด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- ครูเรียนภาษาอังกฤษในคาบเรียนที่ 8 ของวันศุกร์ (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- ครูเรียนภาษาอังกฤษในวันศุกร์ คาบเรียนที่ 8 วันแรก (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- การเรียนของคุณครูที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ วันแรก (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- กำหนดการเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส ม.2 (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- คุณครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ประถมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมการอบรม สอนอย่างไรให้นักเรียนรักวิชาคณิตศาสตร์:เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2 (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- คณะกรรมการดำเนินงานตามโครงสร้างของโรงเรียนทุกหน่วยงานเข้าร่วมจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ. 2559 - 2564 ครั้งที่ 1 (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- สอนอย่างไรให้นักเรียนรักวิชาคณิตศาสตร์และเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2 (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ. 2559-2564 (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ. 2559-2564 (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ. 2559-2564 (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 ครั้งที่ 1 (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/6 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง หมู (วันที่ 20 ก.ค. 2558)
- กำหนดการพิธีฉลองวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 20 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมโครงการสำรวจสภาวะช่องปาก โรงพยาบาลพุทธโสธร (วันที่ 20 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/7และนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/7 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ปลา (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำมะพร้าว" (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ปอเปี๊ยะผักสด" (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำดอกอัญชัน" (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "การดูแลรักษาและการล้างรถ" (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำผักปั่น" (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2 / 2558 (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- ผู้แทนครูประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการลดภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียน (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- นักเรียนชมรมศิลปะการแสดงซ้อมโขน (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการลดความอ้วนในเด็กวัยเรียน (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- นักเรียนอัจฉริยภาพเพชร sl ติวตอนเช้า (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- การจัดการด้านอาหารโภชนาการเพื่อลดภาวะอ้วน (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- การจัดการด้านอาหารโภชนาการเพื่อลดภาวะอ้วน (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3และห้องปฐมวัยปีที่ 2/8 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ไข่ (วันที่ 22 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำผลไม้ปั่น" (วันที่ 22 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ยำลูกชิ้นปลา" (วันที่ 22 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "บ้านจากขวดนมเปรี้ยว" (วันที่ 22 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "กล้วยบวดชี" (วันที่ 22 ก.ค. 2558)
- นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 รับเกียรติบัตร จากการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันนักบุญหลุยส์ (วันที่ 22 ก.ค. 2558)
- ฝึกปฏิบัติการวิชาชีววิทยา เรื่อง การใช้กล้องจุลทรรศน์ รายวิชาชีววิทยา ชั้น ม.4 โดย มิสน้ำฝน คงแสนคำ (วันที่ 22 ก.ค. 2558)
- นักเรียนรับเกียรติบัตรแข่งขันทักษะภาษาไทย วันสัปดาห์นักบญหลุยส์ (วันที่ 22 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ดอกไม้ (วันที่ 23 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง บ้าน (วันที่ 23 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "หมูข้าวโพดปิงปอง" (วันที่ 23 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/8 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ที่วางโทรศัพท์" (วันที่ 23 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ยำเห็ดเข็มทอง" (วันที่ 23 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/8 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ไข่ครก" (วันที่ 23 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ไข่ยัดไส้" (วันที่ 23 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมหลักสูตรคำสอน ชุดชีวิตคริสตัง เล่ม 4 - 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 (วันที่ 23 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมหลักสูตรคำสอน ชุดชีวิตคริสตัง เล่ม 4 - 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 (วันที่ 23 ก.ค. 2558)
- โครงการส่งเสริมให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฏหมาย ประจำปี 2558 (วันที่ 23 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ผลไม้ (วันที่ 24 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/5 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ผลไม้ (วันที่ 24 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "แซนวิชทูน่า" (วันที่ 24 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลห้อง 2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำดอกอัญชัน" (วันที่ 24 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "วุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนแฟนซี" (วันที่ 24 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ช็อคโกแลตฟองดูว์" (วันที่ 24 ก.ค. 2558)
- กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 นักเรียนระดับ ป.1-ม.5 (วันแรก) (วันที่ 24 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมประชุม Focus Group (วันที่ 24 ก.ค. 2558)
- ประชุมครู ครั้งที่ 3/2558 (วันที่ 24 ก.ค. 2558)
- กิจกรรมอวยพรวันเกิดครูเดือนกรกฎาคม (วันที่ 24 ก.ค. 2558)
- การจัดทำแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 24 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แก้ไข /ปรับปรุง/พัฒนาต้นฉบับตำรากลางภาษาอังกฤษวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ที่จะใช้ในปีการศึกษา 2559 (วันแรก) (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- นักกีฬาสแต็คสาธิตจากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ทำการสาธิตวิธีการเล่นกีฬา Stack (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการสอบคัดเลือกเพื่อชิงทุนการศึกษามูลนิธิฯหลักสูตรระยะสั้น 8 สัปดาห์ ณ เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แก้ไข /ปรับปรุง/พัฒนาต้นฉบับตำรากลางภาษาอังกฤษวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ที่จะใช้ในปีการศึกษา 2559 (วันที่สอง) (วันที่ 26 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ดอกบัว (วันที่ 27 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/8 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง โทรศัพท์ (วันที่ 27 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลห้อง 1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ผักทอด" (วันที่ 27 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ขนมจาก" (วันที่ 27 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "วุ้นใบเตย" (วันที่ 27 ก.ค. 2558)
- กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 นักเรียนระดับ ป.1-ม.5 (วันที่สอง) (วันที่ 27 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเรียนการสอนแบบบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ" รุ่นที่ 3 (วันแรก) (วันที่ 27 ก.ค. 2558)
- คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558 (วันที่ 27 ก.ค. 2558)
- เริ่มให้คุณครูทุกท่าน upload งานหลักสูตรฉบับครูผู้สอน (วันที่ 27 ก.ค. 2558)
- งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 27 ก.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 27 ก.ค. 2558)
- โครงการเกมส์สมดุล ชีวิตสมดุล (วันที่ 27 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1 และระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ผัก (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/8 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "โดนัทน้ำตาลไอซ์ซิ่ง" (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ส้มตำผลไม้" (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "เครื่องแบบทหารและการปฏิบัติหน้าที่" (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 นักเรียนระดับ ป.1-ม.5 (วันสุดท้าย) (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- คณะครูร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเรียนการสอนแบบบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ" รุ่นที่ 3 (วันสุดท้าย) (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำคู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- หลักสูตรคำสอน "ชุดชีวิตคริสตัง" เล่ม 7-9 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/4 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ข้าว (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- กำหนดการงานหล่อเทียนจำนำพรรษา (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- กำหนดการงานวันภาษาไทยแห่งชาติ (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- พิธีเปิดศูนย์ทดสอบภาษาต่างประเทศ (Foreign Language testing Center) (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- คณะกรรมการออกข้อสอบกลางเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 30 ก.ค. 2558)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ จัดค่ายปันความสุข มุ่งสู่...สมุทรสงคราม (วันแรก) (วันที่ 30 ก.ค. 2558)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ จัดค่ายปันความสุข มุ่งสู่...สมุทรสงคราม (วันที่สอง) (วันที่ 31 ก.ค. 2558)
- โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach ระยะพัฒนา (สัปดาห์ที่ 2) ระหว่างวันที่ 13 - 31 กรกฎาคม 2558 (วันที่ 31 ก.ค. 2558)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ จัดค่ายปันความสุข มุ่งสู่...สมุทรสงคราม (วันสุดท้าย) (วันที่ 1 ส.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการอบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันแรก) (วันที่ 3 ส.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 3/2558 (วันที่ 3 ส.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.5 ห้องเรียน Gifted เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลศิริราช และพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน (วันที่ 3 ส.ค. 2558)
- อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 13/2558 (วันที่ 3 ส.ค. 2558)
- อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 13/2558 (วันที่ 3 ส.ค. 2558)
- อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 13/2558 (วันที่ 3 ส.ค. 2558)
- อบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน ของมูลนิธิฯ (วันที่ 3 ส.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการอบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่สอง) (วันที่ 4 ส.ค. 2558)
- ประกวดโครงงานระดับชั้น ป.1-ม.6 (รอบคัดเลือก) (วันที่ 4 ส.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการอบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันสุดท้าย) (วันที่ 5 ส.ค. 2558)
- อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 13/2558 (วันที่ 5 ส.ค. 2558)
- อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 13/2558 (วันที่ 5 ส.ค. 2558)
- อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 13/2558 (วันที่ 5 ส.ค. 2558)
- นิเทศการสอนจากผู้ประเมินภายนอกและภายใน มิสน้ำฝน คงแสนคำ รายวิชาชีววิทยา เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต (วันที่ 5 ส.ค. 2558)
- อบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน ของมูลนิธิฯ (วันที่ 5 ส.ค. 2558)
- นักเรียนแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย "โครงการวันรพี 58" (วันที่ 6 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันหมากล้อม KUKSU Mountains International Baduk Championship 2015 ณ ประเทศเกาหลีใต้ (วันแรก) (วันที่ 6 ส.ค. 2558)
- คุณครูทุกท่าน upload งานหลักสูตรฉบับครูผู้สอน (วันสุดท้าย) (วันที่ 6 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันและตอบกฎหมาย"โครงการวันระพี 58" (วันที่ 6 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันหมากล้อม KUKSU Mountains International Baduk Championship 2015 ณ ประเทศเกาหลีใต้ (วันที่สอง) (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม.6 ห้องเรียน Gifted เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลศิริราช และพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม 2558 (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม 2558 (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ รองผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- กำหนดการประชุมระดมสมองจัดทำแผน 6 ปี (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ รองผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- นิทรรศการกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ Project Approach ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- งานสุขอนามัยดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- ฉีดวัคซีน ประจำปี 2558 วันที่ 7 สิงหาคม (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันหมากล้อม KUKSU Mountains International Baduk Championship 2015 ณ ประเทศเกาหลีใต้ (วันที่สาม) (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- คณะครุูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการนิทานเพื่อนรัก ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ระหว่างโรงเรียน ประจำปี 2558 (วันแรก) (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- คณะครูและพนักงานเข้าร่วมการอบรมการจัดตกแต่งผ้าและการจัดดอกไม้ (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยนิทานเพื่อนรักเพื่อพัฒนาสำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยนิทานเพื่อนรักเพื่อพัฒนาสำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยนิทานเพื่อนรักเพื่อพัฒนาสำหรับเด้กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยนิทานเพื่อนรักเพื่อพัฒนาสำหรับเด้กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันหมากล้อม KUKSU Mountains International Baduk Championship 2015 ณ ประเทศเกาหลีใต้ (วันที่สี่) (วันที่ 9 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ระหว่างโรงเรียน ประจำปี 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 9 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันหมากล้อม KUKSU Mountains International Baduk Championship 2015 ณ ประเทศเกาหลีใต้ (วันที่ห้า) (วันที่ 10 ส.ค. 2558)
- รับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (วันที่ 10 ส.ค. 2558)
- รับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (วันแรก) (วันที่ 10 ส.ค. 2558)
- การประกวดสื่อการเรียนการสอน รอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 10 ส.ค. 2558)
- กำหนดการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติระดับชั้น ป.1-ป.3 (วันที่ 10 ส.ค. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น อ.1 ครั้งที่ 2 (วันที่ 10 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันหมากล้อม KUKSU Mountains International Baduk Championship 2015 ณ ประเทศเกาหลีใต้ (วันที่หก) (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- รับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- รับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (วันสุดท้าย) (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- นักเรียน ม.6 ฟังการแนะแนวการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- กำหนดการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติระดับชั้น ป.4-ป.6 (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- กำหนดการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติระดับชั้น ม.1-ม.3 (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- กำหนดการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติระดับชั้น ม.4-ม.6 (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- การแข่งขันทักษะวิชาการฝ่ายปฐมวัย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันหมากล้อม KUKSU Mountains International Baduk Championship 2015 ณ ประเทศเกาหลีใต้ (วันสุดท้าย) (วันที่ 12 ส.ค. 2558)
- คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาร่วมงานวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 12 ส.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2558 (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- ฝ่ายปฐมวัยจัดกิจกรรมเปิดโลกเรียนรู้นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น อ.2 ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- ตรวจคัดกรองโรคติดต่อไม่เรื้อรัง นักเรียนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ม.4-ม.6 วันที่ 13-14 สิงหาคม (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- กำหนดส่งผลงานผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 ส.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมรับเกียรติบัตรนักเรียนแข่งขันวันวิชาการ (วันที่ 14 ส.ค. 2558)
- พิธีฉลองพระแม่มารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 (วันที่ 14 ส.ค. 2558)
- พิธีฉลองพระแม่มารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ (วันที่ 14 ส.ค. 2558)
- เตรียมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (วันที่ 14 ส.ค. 2558)
- กิจกรรมโรงเรียนแสนดี ครั้งที่ 1 (วันที่ 14 ส.ค. 2558)
- สิ้นสุด ตรวจคัดกรองโรคติดต่อไม่เรื้อรัง นักเรียนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ม.4-ม.6 วันที่ 13-14 สิงหาคม (วันที่ 14 ส.ค. 2558)
- การจัดกิจกรรมทางกีฬาในโครงการโรงเรียนแสนดี (วันที่ 14 ส.ค. 2558)
- คณะกรรมการตรวจสอบผลงานการคัดเลือกผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นสมาพันธ์สมาพันธ์ผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2558 (วันแรก) (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 18 (วันแรก) (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 18 (วันสุดท้าย) (วันที่ 16 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 32 (ระดับประถมศึกษา) (วันแรก) (วันที่ 16 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 32 (ระดับมัธยมศึกษา) (วันสุดท้าย) (วันที่ 17 ส.ค. 2558)
- รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือก รอบที่ 1 สสวท.ปี 2558 (วันที่ 17 ส.ค. 2558)
- หัวหน้าฝ่ายปฐมวัยพบนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 (วันที่ 17 ส.ค. 2558)
- การประชุมครูระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 17 ส.ค. 2558)
- กิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (วันแรก) (วันที่ 17 ส.ค. 2558)
- สำรวจพื้นที่จัดกิจกรรมค่ายอาสา (วันที่ 17 ส.ค. 2558)
- test1 (วันที่ 18 ส.ค. 2558)
- รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 18 ส.ค. 2558)
- รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (วันแรก) (วันที่ 18 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เนื่องใน "วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2558" (ระดับประถมศึกษา) (วันที่ 18 ส.ค. 2558)
- นักเรียนแข่งขันทักษะภาษาจีน โรงเรียนดัดดรุณี (วันที่ 18 ส.ค. 2558)
- กิจกรรมเปิดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (วันที่สอง) (วันที่ 18 ส.ค. 2558)
- การประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม (วันที่ 18 ส.ค. 2558)
- test2 (วันที่ 19 ส.ค. 2558)
- รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (วันที่สอง) (วันที่ 19 ส.ค. 2558)
- กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับปฐมวัย (วันที่ 19 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เนื่องใน "วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2558" (ระดับมัธยมศึกษา) (วันที่ 19 ส.ค. 2558)
- วิทยากรภายนอกเข้ามาสังเกตการครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (วันแรก) (วันที่ 19 ส.ค. 2558)
- กิจกรรมโรงเรียนแสนดี ครั้งที่ 2 (วันที่ 19 ส.ค. 2558)
- กิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (วันสุดท้าย) (วันที่ 19 ส.ค. 2558)
- สิ้นสุด test ปี 58 (วันที่ 20 ส.ค. 2558)
- สิ้นสุด test ปี 58 (วันที่ 20 ส.ค. 2558)
- test3 (วันที่ 20 ส.ค. 2558)
- รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (วันที่สาม) (วันที่ 20 ส.ค. 2558)
- กิจกรรมพฤหัสของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 20 ส.ค. 2558)
- วิทยากรภายนอกเข้ามาสังเกตการครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (วันที่สอง) (วันที่ 20 ส.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานทะเบียนสถิติ (วันที่ 20 ส.ค. 2558)
- คุณครูร่วมงานย้อนยุควิถีไทย ร้อยดวงใจถวายแม่หลวง (วันที่ 20 ส.ค. 2558)
- นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- สิ้นสุด รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- วิทยากรภายนอกเข้ามาสังเกตการครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (วันสุดท้าย) (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในการนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบของโรงเรียนเอกชน ONLINE ผ่าน WEB APPLICATION (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- อวยพรวันเกิดหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมการประดวดสุนทรพจน์ภาษาจีนในกิจกรรม Arts Open House ณ มหาลัย ABAC (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนในกิจกรรม Arts Open House ณ มหาลัยอัสสัมชัญ (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- กิจกรรมแรลลี่การกุศล SLC FAMILY Tour 2015 ครั้งที่ 2 (วันแรก) (วันที่ 22 ส.ค. 2558)
- คุณครูเข้ารับการอบรมหัวข้อ "สื่อการสอนกับเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ที่ลงตัว การสร้างแบบสอบถามและการประเมินผลทางคณิตศาสตร์" (วันที่ 22 ส.ค. 2558)
- นิเทศการสอนครูช่วงชั้นที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 (วันที่ 22 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขันเพื่อเข้าอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 23 ส.ค. 2558)
- กิจกรรมแรลลี่การกุศล SLC FAMILY Tour 2015 ครั้งที่ 2 (วันสุดท้าย) (วันที่ 23 ส.ค. 2558)
- รองผู้อำนวยการและคุณครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2558 หัวข้อ "350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย : เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (วันที่ 23 ส.ค. 2558)
- รองผู้อำนวยการและคุณครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2558 หัวข้อ "350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย : เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (วันแรก) (วันที่ 23 ส.ค. 2558)
- การประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2558 ของสภาการศึกษาคาทอลิกไทย ครั้งที่ 45 "350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย เหลียวหลังด้วยความกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (วันที่ 23 ส.ค. 2558)
- การประชุมครูระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 24 ส.ค. 2558)
- รองผู้อำนวยการและคุณครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2558 หัวข้อ "350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย : เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (วันที่สอง) (วันที่ 24 ส.ค. 2558)
- ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษาตอนต้น พบนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 -3 (วันที่ 24 ส.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนครั้งที่ี 8_58 (วันที่ 24 ส.ค. 2558)
- คุณครู และนักเรียนเข้าสีเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมกรีฑาสี (วันแรก) (วันที่ 24 ส.ค. 2558)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องธุระกิจผลิตและจำหน่ายอาหารว่างไทยโบราณ (วันที่ 24 ส.ค. 2558)
- คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ สวนเสือศรีราชา จังหวัดชลบุรี (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- รองผู้อำนวยการและคุณครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2558 หัวข้อ "350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย : เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (วันที่สาม) (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนประถมศึกษา (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- คุณครู และนักเรียนเข้าสีเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมกรีฑาสี (วันที่สอง) (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- การประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2558 ของสภาการศึกษาคาทอลิกไทย ครั้งที่ 45 "350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย เหลียวหลังด้วยความกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- โครงการบรรยายและเสวนา เรื่อง โซล่ารูฟท๊อป..ศักยภาพที่น่าลงทุน (ไหม) (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.4 ห้องเรียน Gifted เข้าเยี่ยมชมสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- กิจกรรมป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- สิ้นสุด รองผู้อำนวยการและคุณครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2558 หัวข้อ "350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย : เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- รองผู้อำนวยการและคุณครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2558 หัวข้อ "350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย : เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (วันสุดท้าย) (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- คุณครู และนักเรียนเข้าสีเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมกรีฑาสี (วันที่สาม) (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องธุระกิจผลิตและจำหน่ายอาหารว่างไทยโบราณ (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ เนื่องในงาน Academic Excellence 2015 "เซนต์คาเบรียล การศึกษามาตรฐานสากล บริบทไทย" (วันที่ 27 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในงาน Academic Excellence 2015 "เซนต์คาเบรียล การศึกษามาตรฐานสากล บริบทไทย" (วันที่ 27 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในงาน Academic Excellence 2015 "เซนต์คาเบรียล การศึกษามาตรฐานสากล บริบทไทย" (วันที่ 27 ส.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการอบรมเรื่อง "7อุปนิสัยของนักการศึกษา ผู้มีประสิทธิผล" หรือ "7 Habits for Educators" (วันแรก) (วันที่ 27 ส.ค. 2558)
- คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลองห้า จังหวัดปทุมธานี (วันที่ 27 ส.ค. 2558)
- คุณครู และนักเรียนเข้าสีเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมกรีฑาสี (วันที่สี่) (วันที่ 27 ส.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8/2558 (วันที่ 27 ส.ค. 2558)
- 7 อุปนิสัยของนักการศึกษา (วันที่ 27 ส.ค. 2558)
- การอบรม 7 อุปนิสัยนักการศึกษา โดยบริษัทแพคริมฟิวเจอร์ (วันที่ 27 ส.ค. 2558)
- คณะครูร่วมชมคอนเสิร์ตอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยคลายเครียดเพื่อการกุศล (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการอบรมเรื่อง "7อุปนิสัยของนักการศึกษา ผู้มีประสิทธิผล" หรือ "7 Habits for Educators" (วันสุดท้าย) (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- กิจกรรมอวยพรวันเกิดครูเดือนสิงหาคม (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- ประชุมครู ครั้งที่ 4/2558 (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (Campus Ministry) ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (Campus Ministry) ครั้งที่ 1/2558 (วันแรก) (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญออกัสติน ศาสนนามของผู้อำนวยการ (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญออกัสติน ศาสนนามของผู้อำนวยการ (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- กิจกรรมประกวดร้องเพลงจีนเนื่องในเทศกาลวันสารทจีน (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- คุณครู และนักเรียนเข้าสีเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมกรีฑาสี (วันสุดท้าย) (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- สิ้นสุด คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (Campus Ministry) ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 29 ส.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (Campus Ministry) ครั้งที่ 1/2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 29 ส.ค. 2558)
- นักเรียนแข่งขันหมากล้อม Women Go Championship 2015 (วันที่ 29 ส.ค. 2558)
- นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎวิทยาศาสตร์ (วันที่ 29 ส.ค. 2558)
- นักเรียนโรงเรียนเซนตฺหลุยส์ ได้รับรางสวัลจากการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12 (วันที่ 29 ส.ค. 2558)
- นักเรียนร่วมโครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET 2558 (วันที่ 30 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมการสอบประเมินเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ TDET (วันที่ 30 ส.ค. 2558)
- นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎวิทยาศาสตร์ (วันที่ 30 ส.ค. 2558)
- ฝ่ายปฐมวัย จัดประกวดมารยาทไทย (วันที่ 31 ส.ค. 2558)
- กำหนดการประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่า ครั้งที่ 2 (วันที่ 31 ส.ค. 2558)
- การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัย หัวหน้างานนิเทศครูผู้สอน ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1/2558 (วันที่ 31 ส.ค. 2558)
- การจัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศล/การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น (วันที่ 31 ส.ค. 2558)
- กำหนดการจัดกิจกรรมรำลึก 25 ปี สืบ นาคะเสถียร (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- กิจกรรมประกวดสื่อการจัดประสบการณ์ (ฝ่ายปฐมวัย) (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (วันแรก) (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- เริ่มจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันแรก) (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- การประกวดสื่อการเรียนการสอน รอบตัดสิน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 2 ก.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (วันที่สอง) (วันที่ 2 ก.ย. 2558)
- การประชุมคุณครูนั่งรถรับ - ส่งนักเรียน ในวันที่ 2 กันยายน 2558 (วันที่ 2 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่สอง) (วันที่ 2 ก.ย. 2558)
- คณะครูร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรม "ปลูกป่าเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" (วันที่ 3 ก.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (วันที่สาม) (วันที่ 3 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่สาม) (วันที่ 3 ก.ย. 2558)
- ผู้อำนวยการมอบทุนการศึกษามูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ (วันที่ 3 ก.ย. 2558)
- การจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและการจัดงาน Gala Dinner (วันที่ 3 ก.ย. 2558)
- คณะกรรมการตรวจสอบผลงานการคัดเลือกผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นสมาพันธ์สมาพันธ์ผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (วันสุดท้าย) (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- ประชุมวิชาการช่วงชั้น ประจำเดือน กันยายน 2558 (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- การตรวจระเบียบของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- การประชุมครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่สี่) (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมโครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 10 (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- Food &Hotel Thailand 2015 (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- Food &Hotel Thailand 2015 (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- ค่ายเรียนรู้อนุรักษ์วิถีไทย สไตล์วิทยาศาสตร์ (วันที่ 6 ก.ย. 2558)
- ค่ายเรียนรู้อนุรักษ์วิถีไทย สไตล์วิทยาศาสตร์ (วันแรก) (วันที่ 6 ก.ย. 2558)
- ศิษย์เก่ารุ่น 29 บริจาคเพื่อซื้อโต๊ะ เก้าอี้ (วันที่ 6 ก.ย. 2558)
- ประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 (วันที่ 6 ก.ย. 2558)
- ประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 (วันที่ 6 ก.ย. 2558)
- ประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 (วันที่ 6 ก.ย. 2558)
- ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบการคัดเลือกผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 7 ก.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 4/2558 (วันที่ 7 ก.ย. 2558)
- สิ้นสุด ค่ายเรียนรู้อนุรักษ์วิถีไทย สไตล์วิทยาศาสตร์ (วันที่ 7 ก.ย. 2558)
- ค่ายเรียนรู้อนุรักษ์วิถีไทย สไตล์วิทยาศาสตร์ (วันสุดท้าย) (วันที่ 7 ก.ย. 2558)
- รองผู้อำนวยการ พบนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 -3 ในวันที่ 7 กันยายน 2558 (วันที่ 7 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่ห้า) (วันที่ 7 ก.ย. 2558)
- รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ (วันที่ 7 ก.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนครั้งที่ี 8_58 (วันที่ 7 ก.ย. 2558)
- ผู้อำนวยการกรพบนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) (วันที่ 7 ก.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน (วันที่ 8 ก.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมประชุมของชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 8 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่หก) (วันที่ 8 ก.ย. 2558)
- การเคลือบฟลูออไรด์วานิชในเด็กอนุบาล (วันที่ 8 ก.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3 / 2558 (วันที่ 8 ก.ย. 2558)
- การตรวจปัสสาวะนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.3 (วันที่ 8 ก.ย. 2558)
- การประชุมครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 8 กันยายน 2558 (วันที่ 8 ก.ย. 2558)
- การบริจาคโลหิตต่อชีวิต ครั้งที่ 2 (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- กิจกรรมโรงเรียนแสนดี ครั้งที่ 3 (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่เจ็ด) (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- กำหนดการประชุมการจัดกิจกรรมวันเด็กเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- การจัดกิจกรรมรักการอ่าน (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- งานวันวิชาการ "60 พรรษา มหาสดุดี เฉลิมราชกุมารี SLC วิชาการ" (วันที่ 10 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่แปด) (วันที่ 10 ก.ย. 2558)
- กิจกรรมปลูกป่าเทิดพระเกียรติฯ (วันที่ 10 ก.ย. 2558)
- ประกาศผลสอบ สอวน.ปี 2558 (วันที่ 11 ก.ย. 2558)
- กิจกรรมโรงเรียนแสนดี ครั้งที่ 4 (วันที่ 11 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่เก้า) (วันที่ 11 ก.ย. 2558)
- การจัดกิจกรรมทางกีฬาในโครงการโรงเรียนแสนดี (วันที่ 11 ก.ย. 2558)
- คณะกรรมการประชุมงานตามโครงสร้างของโรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ. 2559 - 2564 ครั้งที่ 2 (วันที่ 12 ก.ย. 2558)
- คุณครูเข้ารับการอบรม "รูปแบบการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ในศตวรรษที่ 21" (วันแรก) (วันที่ 12 ก.ย. 2558)
- นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจในหัวข้อ "GOD is LOVE." ในระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2558 (วันที่ 12 ก.ย. 2558)
- นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจในหัวข้อ "GOD is LOVE." (วันแรก) (วันที่ 12 ก.ย. 2558)
- การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ. 2559-2564 (วันที่ 12 ก.ย. 2558)
- การจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ในศตวรรษที่ 21 (วันที่ 12 ก.ย. 2558)
- จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 ครั้งที่ 2 (วันที่ 12 ก.ย. 2558)
- ฟื้นฟูจิตใจ นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6ในหัวข้อ "GOD is LOVE" (วันที่ 12 ก.ย. 2558)
- นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิงปืนลูกซอง I.P.S.C. ชิงแชมป์ระดับโลก ในรายการ "IPSC Shotgun World Championship 2015, Italy" ณ ประเทศอิตาลี ในวันที่ 13 - 19 กันยายน 2558 (วันที่ 13 ก.ย. 2558)
- คณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 13 ก.ย. 2558)
- ขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 การประกวดครูดีเด่นของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 13 ก.ย. 2558)
- คุณครูเข้ารับการอบรม "รูปแบบการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ในศตวรรษที่ 21" (วันสุดท้าย) (วันที่ 13 ก.ย. 2558)
- สิ้นสุด นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจในหัวข้อ "GOD is LOVE." ในระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2558 (วันที่ 13 ก.ย. 2558)
- นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจในหัวข้อ "GOD is LOVE." (วันสุดท้าย) (วันที่ 13 ก.ย. 2558)
- การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1/2558 (นอกตาราง) (วันแรก) (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่สิบ) (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- ผู้อำนวยการอบรมนักเรียน ระดับการศึกษาปฐมวัย "เรื่องการเตรียมตัวสอบปลายภาค" (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ. 2559-2564 (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ. 2559-2564 (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- Intensive Course (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- กิจกรรม Intensive Course วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันแรก) (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 ครั้งที่ 3 (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1/2558 (นอกตาราง) (วันสุดท้าย) (วันที่ 15 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่สิบเอ็ด) (วันที่ 15 ก.ย. 2558)
- กิจกรรม Intensive Course รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่สอง) (วันที่ 15 ก.ย. 2558)
- การประชุมครูระดับชั้้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 15 กันยายน 2558 (วันที่ 15 ก.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น อ.3 ครั้งที่ 2 (วันที่ 15 ก.ย. 2558)
- การมอบรางวัลและเกียรติบัตรการประกวดโครงงานระดับ ม.1- ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 15 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่สิบสอง) (วันที่ 16 ก.ย. 2558)
- งานการเงินและบัญชี รับการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีการศึกษา 2557 (วันแรก) (วันที่ 16 ก.ย. 2558)
- สิ้นสุด Intensive Course (วันที่ 16 ก.ย. 2558)
- กิจกรรม Intensive Course รายวิชาคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงภาษาไทย (วันสุดท้าย) (วันที่ 16 ก.ย. 2558)
- นักเรียนร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นฯ (วันที่ 16 ก.ย. 2558)
- การประชุมครูผู้สอนโครงการเรียนเสริม Day Care ในวันที่ 16 กันยายน 2558 (วันที่ 16 ก.ย. 2558)
- การมอบรางวัลและเกียรติบัตรการประกวดโครงงานระดับ ป.1-ป.3 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 16 ก.ย. 2558)
- ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 17 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่สิบสาม) (วันที่ 17 ก.ย. 2558)
- งานการเงินและบัญชี รับการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่สอง) (วันที่ 17 ก.ย. 2558)
- การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 นักเรียนระดับ ม.4-ม.5 (วันแรก) (วันที่ 17 ก.ย. 2558)
- กิจกรรมพฤหัสหรรษาของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 17 กันยายน 2558 (วันที่ 17 ก.ย. 2558)
- การมอบรางวัลและเกียรติบัตรการประกวดโครงงานระดับ ป.4-ป.6 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 17 ก.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการบุคลากร ครั้งที่ 3 / 2558 (วันที่ 17 ก.ย. 2558)
- นิเทศการสอนครุ ม.ต้น โดยมิสสุพัตรา หัวหน้างานนิเทศ ในวันที่ 16-17 กันยายน 2558 (วันที่ 17 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่สิบสี่) (วันที่ 18 ก.ย. 2558)
- งานการเงินและบัญชี รับการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีการศึกษา 2557 (วันสุดท้าย) (วันที่ 18 ก.ย. 2558)
- การประชุมฝ่ายธุรการ - การเงิน (วันที่ 18 ก.ย. 2558)
- การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 นักเรียนระดับ ม1-ม.3(วันแรก) ม.4-ม.5(วันที่สอง) และ ม.6 (วันแรก) (วันที่ 18 ก.ย. 2558)
- การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (วันที่ 21 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันสิบห้า) (วันที่ 21 ก.ย. 2558)
- การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 นักเรียนระดับ ป.1-ป.6, ม.4-ม.6 (วันที่สาม) (วันที่ 21 ก.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 21 ก.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือและรูปแบบอัตโนมัติการจัดทำเอกสารของโรงเรียน (วันที่ 21 ก.ย. 2558)
- ผู้อำนวยการอ่านสาสน์วันสันติภาพโลก (วันที่ 21 ก.ย. 2558)
- การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (วันที่ 22 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันสิบหก) (วันที่ 22 ก.ย. 2558)
- การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 นักเรียนระดับ ม.1-ม.3 (วันที่สี่) (วันที่ 22 ก.ย. 2558)
- การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (วันที่ 23 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่สิบเจ็ด) (วันที่ 23 ก.ย. 2558)
- การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 นักเรียนระดับ ป.1-ป.6(วันที่ห้า) (วันที่ 23 ก.ย. 2558)
- สัมมนาประจำปี 2558 ในหัวข้อ "350 ปี การศึกษาคาทอลิกไทย : เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (วันที่ 23 ก.ย. 2558)
- กำหนดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล "สมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ (วันที่ 24 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่สิบแปด) (วันที่ 24 ก.ย. 2558)
- การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 นักเรียนระดับ ม.1-ม.3(วันที่หก) (วันที่ 24 ก.ย. 2558)
- คุณครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ตรวจข้อสอบและจัดทำสมุดพก (วันที่ 24 ก.ย. 2558)
- เยี่ยมบ้านนักเรียน (วันที่ 24 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่สิบเก้า) (วันที่ 25 ก.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการประชุมเตรียมการแสดง และขอรายละเอียดการแสดงในงาน CGPTA Gala Dinner (วันที่ 25 ก.ย. 2558)
- การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 นักเรียนระดับ ป.1-ป.6(วันสุดท้าย) (วันที่ 25 ก.ย. 2558)
- กิจกรรมอวยพรวันเกิดครูเดือนกันยายน (วันที่ 25 ก.ย. 2558)
- ประชุมครู ครั้งที่ 5/2558 (วันที่ 25 ก.ย. 2558)
- รับสมัคร คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 25 ก.ย. 2558)
- รับสมัคร คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 25 ก.ย. 2558)
- สัมมนาประจำปี 2558 ในหัวข้อ "350 ปี การศึกษาคาทอลิกไทย : เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (วันที่ 25 ก.ย. 2558)
- งานเซนต์หลุยส์โบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 11 (วันที่ 26 ก.ย. 2558)
- นักเรียนร่วมกิจกรรมเทศกาลดนตรี KCC Music Festival (วันที่ 26 ก.ย. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 (วันที่ 26 ก.ย. 2558)
- กำหนดการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันแรก) (วันที่ 27 ก.ย. 2558)
- กำหนดการกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท (วันแรก) (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่ยี่สิบ) (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- กำหนดการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่สอง) (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- คณะครูฝ่ายปฐมวัย เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคสิ่งของเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- กำหนดการกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท (วันสุดท้าย) (วันที่ 29 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่ยี่สิบเอ็ด (วันที่ 29 ก.ย. 2558)
- กำหนดการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่สาม) (วันที่ 29 ก.ย. 2558)
- จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 ครั้งที่ 4 (วันที่ 29 ก.ย. 2558)
- การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ. 2559-2564 (วันที่ 29 ก.ย. 2558)
- ความรู้ ทักษะ และจริยธรรม ยุค Digital Age สู่มาตรฐานสากล (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- ค่ายภาษาอังกฤษ (วันแรก) (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- สัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือฯ (วันแรก) (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมระบบการเงิน-บัญชี ผู้รับผิดชอบการเงิน-บัญชีโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558 (วันแรก) (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่ยี่สิบสอง) (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- กำหนดการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่สี่) (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- สัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- การบัญชี งบการเงินและการวิเคราะห์ การวางแผนการเงินและการควบคุมภายในโรงเรียนเอกชนในระบบ (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- การบัญชี งบการเงินและการวิเคราะห์ การวางแผนการเงินและการควบคุมภายในโรงเรียนเอกชนในระบบ (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ "การสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- ความรู้ ทักษะ และจริยธรรม ยุค Digital Age สู่มาตรฐานสากล (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- พิธีมอบรางวัลผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- ค่ายภาษาอังกฤษ (วันที่สอง) (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- สัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือฯ (วันที่สอง) (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมระบบการเงิน-บัญชี ผู้รับผิดชอบการเงิน-บัญชีโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่สอง) (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- กำหนดการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่ห้า) (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- โครงการเรียนเสริมเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- ความรู้ ทักษะ และจริยธรรม ยุค Digital Age สู่มาตรฐานสากล (วันที่ 2 ต.ค. 2558)
- ค่ายภาษาอังกฤษ (วันสุดท้าย) (วันที่ 2 ต.ค. 2558)
- สัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือฯ (วันสุดท้าย) (วันที่ 2 ต.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมระบบการเงิน-บัญชี ผู้รับผิดชอบการเงิน-บัญชีโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 2 ต.ค. 2558)
- กำหนดการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่หก) (วันที่ 2 ต.ค. 2558)
- สัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 2 ต.ค. 2558)
- การบัญชี งบการเงินและการวิเคราะห์ การวางแผนการเงินและการควบคุมภายในโรงเรียนเอกชนในระบบ (วันที่ 2 ต.ค. 2558)
- การบัญชี งบการเงินและการวิเคราะห์ การวางแผนการเงินและการควบคุมภายในโรงเรียนเอกชนในระบบ (วันที่ 2 ต.ค. 2558)
- เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ "การสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" (วันที่ 2 ต.ค. 2558)
- ความรู้ ทักษะ และจริยธรรม ยุค Digital Age สู่มาตรฐานสากล (วันที่ 2 ต.ค. 2558)
- คณะกรรมการประชุมงานตามโครงสร้างของโรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ. 2559 - 2564 ครั้งที่ 3 วันแรก (วันที่ 3 ต.ค. 2558)
- กำหนดการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่เจ็ด) (วันที่ 3 ต.ค. 2558)
- การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 3 ต.ค. 2558)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพ็ชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2558 (วันที่ 3 ต.ค. 2558)
- กำหนดการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันสุดท้าย) (วันที่ 4 ต.ค. 2558)
- สิ้นสุด การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 4 ต.ค. 2558)
- จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 ครั้งที่ 5 (วันแรก) (วันที่ 5 ต.ค. 2558)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ป.5 (วันแรก) (วันที่ 5 ต.ค. 2558)
- ค่ายกลุ่มสาระฯ (วันที่ 5 ต.ค. 2558)
- กำหนดการค่ายรวมพลฅนรักศิลป์ (วันแรก) (วันที่ 5 ต.ค. 2558)
- จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 ครั้งที่ 5 (วันที่สอง) (วันที่ 6 ต.ค. 2558)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ป.5 (วันที่สอง) (วันที่ 6 ต.ค. 2558)
- สิ้นสุด ค่ายกลุ่มสาระฯ (วันที่ 6 ต.ค. 2558)
- กำหนดการค่ายรวมพลฅนรักศิลป์ (วันสุดท้าย) (วันที่ 6 ต.ค. 2558)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการ (ทดสอบ) (วันที่ 7 ต.ค. 2558)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่าย (วันที่ 7 ต.ค. 2558)
- จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 ครั้งที่ 5 (วันสุดท้าย) (วันที่ 7 ต.ค. 2558)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ป.5 (วันสุดท้าย) (วันที่ 7 ต.ค. 2558)
- คณะครูฝึกซ้อมกีฬา เพื่อเตรียมตัวแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 8 ต.ค. 2558)
- คณะภราดา คณะครูคาทอลิกเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ในหัวข้อ “ธรรมะในการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน” (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- คณะภราดา คณะครูคาทอลิกเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- ค่ายwalk Rally @ไกลกังวล 2 ประจวบคีรีขันธ์ (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- กำหนดการค่าย Walk Rally @ไกลกังวล 2 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (วันแรก) (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- พนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพพนักงาน (วันที่ 10 ต.ค. 2558)
- กำหนดการค่าย Walk Rally @ไกลกังวล 2 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (วันที่สอง) (วันที่ 10 ต.ค. 2558)
- สิ้นสุด ค่ายwalk Rally @ไกลกังวล 2 ประจวบคีรีขันธ์ (วันที่ 11 ต.ค. 2558)
- กำหนดการค่าย Walk Rally @ไกลกังวล 2 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (วันสุดท้าย) (วันที่ 11 ต.ค. 2558)
- นักเรียนได้รับรางวัลชมเชยยอดเยี่ยม และขวัญใจหนูน้อยนักเล่านิทาน ระดับ 6-9 ปี ในโครงการนลับสมอง ประลองปัญญาสรรหาหนูน้อยนักเล่านิทานครั้งที่ 10 (วันที่ 11 ต.ค. 2558)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( วันแรก) (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่สอง) (วันที่ 13 ต.ค. 2558)
- การศึกษาดูงานด้านดาราศาสตร์ (วันที่ 13 ต.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (วันแรก) (วันที่ 14 ต.ค. 2558)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันสุดท้าย) (วันที่ 14 ต.ค. 2558)
- ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ม.3 (วันแรก) (วันที่ 14 ต.ค. 2558)
- Educa Thailand (วันที่ 14 ต.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่สอง) (วันที่ 15 ต.ค. 2558)
- ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ม.3 (วันที่สอง) (วันที่ 15 ต.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ม. (วันสุดท้าย) (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- Educa Thailand (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- กำหนดการ กำหนดการ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ม.2 (วันแรก) (วันที่ 20 ต.ค. 2558)
- กำหนดการ กำหนดการ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ม.2 (วันที่สอง) (วันที่ 21 ต.ค. 2558)
- มาตรฐานวิชาชีพครูที่ 6 "การบริหารจัดการในห้องเรียน" (วันที่ 21 ต.ค. 2558)
- การบริหารจัดการในห้องเรียน (วันที่ 21 ต.ค. 2558)
- กำหนดการ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ม. 1 (วันแรก) (วันที่ 22 ต.ค. 2558)
- ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ม.2 (วันสุดท้าย) (วันที่ 22 ต.ค. 2558)
- กำหนดการ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ม.1 (วันที่สอง) (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- มาตรฐานวิชาชีพครูที่ 6 "การบริหารจัดการในห้องเรียน" (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- การบริหารจัดการในห้องเรียน (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- กำหนดการ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ม.1 (วันสุดท้าย) (วันที่ 24 ต.ค. 2558)
- มาตรฐานวิชาชีพครูที่ 6 "การบริหารจัดการในห้องเรียน" (วันที่ 25 ต.ค. 2558)
- การบริหารจัดการในห้องเรียน (วันที่ 25 ต.ค. 2558)
- คณะครูฝ่ายธุรการ – การเงิน ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ - การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานระบบการเงินและบัญชี (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานระบบการเงินและบัญชี (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานระบบการเงินและบัญชี (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานการเงิน (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานระบบการเงินและบัญชี (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- มาตรฐานวิชาชีพครูที่ 6 "การบริหารจัดการในห้องเรียน" (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- การบริหารจัดการในห้องเรียน (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- กิจกรรมชมรม ม.1 - ม.3 (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- การประชุมครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2558 (วันที่ 29 ต.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการวิชาการ (วันที่ 29 ต.ค. 2558)
- มาตรฐานวิชาชีพครูที่ 6 "การบริหารจัดการในห้องเรียน" (วันที่ 29 ต.ค. 2558)
- การบริหารจัดการในห้องเรียน (วันที่ 29 ต.ค. 2558)
- สิ้นสุด จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- การประกาศผลสอบและรับสมุดพก ระดับอนุบาล (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- ประชุมครู ครั้งที่ 6/2558 (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- กิจกรรมอวยพรวันเกิดครูเดือนตุลาคม (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- การประกาศผลสอบและรับสมุดพก ระดับ ป.1-ม.6 (วันที่ 31 ต.ค. 2558)
- มาตรฐานวิชาชีพครูที่ 6 "การบริหารจัดการในห้องเรียน" (วันที่ 31 ต.ค. 2558)
- การบริหารจัดการในห้องเรียน (วันที่ 31 ต.ค. 2558)
- กิจกรรม Open House (วันที่ 1 พ.ย. 2558)
- โครงการ cambridge young leaners English Course (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- โครงการ cambridge young leaners English Course (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 5/2558 (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- โครงการเรียนเสริมตอนเย็นของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- ตารางเวลาการเข้าสี ประจำปี 2558 (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- ตารางเวลาการเข้าสี ประจำปี 2558 (วันแรก) (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- กิจกรรมลอยกระทง (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- มาตรฐานวิชาชีพครูที่ 6 "การบริหารจัดการในห้องเรียน" (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- เยี่ยมบ้านนักเรียน (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- การบริหารจัดการในห้องเรียน (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- นักเรียนระดับปฐมวัยเข้าร่วมแข่งขันวิชาการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) (วันที่ 3 พ.ย. 2558)
- ตารางเวลาการเข้าสี ประจำปี 2558 (วันที่สอง) (วันที่ 3 พ.ย. 2558)
- เยี่ยมบ้านนักเรียน (วันที่ 3 พ.ย. 2558)
- คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม TU Open House Green & Sustainability 2015 (วันที่ 4 พ.ย. 2558)
- นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการแข่งขันร้องเพลง ที่โรงเรียนพานิชยการ (วันที่ 4 พ.ย. 2558)
- การแข่งขันจรวด (วันที่ 4 พ.ย. 2558)
- ตารางเวลาการเข้าสี ประจำปี 2558 (วันที่สาม) (วันที่ 4 พ.ย. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 เข้าร่วมฝึกทักษะการเล่นหมากล้อมในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 (วันที่ 4 พ.ย. 2558)
- พานักเรียนร่วมงาน Openhouse สถานที่ศึกษาต่อ (วันที่ 4 พ.ย. 2558)
- กำหนดการประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม ครั้งที่ 3 (วันที่ 5 พ.ย. 2558)
- พิธีเปิดกองลูกเสือ - เนตรนารี ชั้น ม.2 (วันที่ 5 พ.ย. 2558)
- ตารางเวลาการเข้าสี ประจำปี 2558 (วันที่สี่) (วันที่ 5 พ.ย. 2558)
- นักเรียนเดินทางไปแข่งขันสแต็คชิงแชมป์เอเซีย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (วันแรก) (วันที่ 6 พ.ย. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน 2558 (วันที่ 6 พ.ย. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน 2558 (วันที่ 6 พ.ย. 2558)
- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระบบโควตา (ภายใน) (วันที่ 6 พ.ย. 2558)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนยอห์นแมรี่ ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 6 พ.ย. 2558)
- สิ้นสุด ตารางเวลาการเข้าสี ประจำปี 2558 (วันที่ 6 พ.ย. 2558)
- ตารางเวลาการเข้าสี ประจำปี 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 6 พ.ย. 2558)
- การประชุมครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 (วันที่ 6 พ.ย. 2558)
- การประชุมคุณครูสอนเสริมวันเสาร์ และนอกเวลา ของฝ่ายปฐมวัย ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 (วันที่ 6 พ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 6 พ.ย. 2558)
- Education Leadership Summit 2015 (วันที่ 6 พ.ย. 2558)
- Thailand Education Leader Summit 2015 (วันที่ 6 พ.ย. 2558)
- นักเรียนเดินทางไปแข่งขันสแต็คชิงแชมป์เอเซีย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (วันที่สอง) (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสหิรัญสมโภชการปฏิญาณตนและสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตนของคณะภราดาเซนต์คาเบรียล (วันที่ 8 พ.ย. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสหิรัญสมโภชการปฏิญาณตนและสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตนของคณะภราดาเซนต์คาเบรียล (วันที่ 8 พ.ย. 2558)
- นักเรียนเดินทางไปแข่งขันสแต็คชิงแชมป์เอเซีย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (วันสุดท้าย) (วันที่ 8 พ.ย. 2558)
- กำหนดการอบรม "SLC Teacher Training Using English to the Classroom" (วันแรก) (วันที่ 9 พ.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมประชุม "เตรียมงาน 6th CGPTA Gala Dinner" (วันที่ 9 พ.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมประชุม "เตรียมงาน 6th CGPTA Gala Dinner" (วันที่ 9 พ.ย. 2558)
- ประชุมชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับ "ทุนยอห์นแมรี่" และทำสัญญา (วันที่ 9 พ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถของนักเรียนในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (วันที่ 9 พ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถของนักเรียนในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (วันที่ 9 พ.ย. 2558)
- คุณครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันแรก) (วันที่ 9 พ.ย. 2558)
- หัวหน้าระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 พบนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 (วันที่ 9 พ.ย. 2558)
- การฝึกซ้อมกรีฑาสี ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 (วันที่ 9 พ.ย. 2558)
- Thailand Education Leadership Summit 2015 (วันที่ 9 พ.ย. 2558)
- กำหนดการอบรม "SLC Teacher Training Using English to the Classroom" (วันที่สอง) (วันที่ 10 พ.ย. 2558)
- กำหนดการ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ป.1 (วันที่ 10 พ.ย. 2558)
- ตรวจสภาพแอร์รถ และการประชุมผู้ประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 10 พ.ย. 2558)
- คุณครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่สอง) (วันที่ 10 พ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 4 / 2558 (วันที่ 10 พ.ย. 2558)
- กิจกรรมโรงเรียนแสนดี ครั้งที่ 5 (วันที่ 11 พ.ย. 2558)
- กำหนดการอบรม "SLC Teacher Training Using English to the Classroom" (วันที่สาม) (วันที่ 11 พ.ย. 2558)
- กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.2 (วันที่ 11 พ.ย. 2558)
- คุณครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่สาม) (วันที่ 11 พ.ย. 2558)
- รับมอบตัวนักเรียนที่ได้โควตาระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (รอบภายใน) (วันแรก) (วันที่ 11 พ.ย. 2558)
- "SLC Teacher Training Using English to the Classroom" (วันที่ 11 พ.ย. 2558)
- SLC Teacher Training Using English to the Classroom (วันที่ 11 พ.ย. 2558)
- กำหนดการอบรม "SLC Teacher Training Using English to the Classroom" (วันที่สี่) (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.3 (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- คุณครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันสุดท้าย) (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- รับมอบตัวนักเรียนที่ได้โควตาระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (รอบภายใน) (วันสุดท้าย) (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการแข่งขันร้องเพลง ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- คณะครูและนักเรียน ม.6 เข้าฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ การให้ทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- การจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- นำนักเรียนไปดูสถานศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- การจัดกิจกรรมทางกีฬาในโครงการโรงเรียนแสนดี (วันที่ 13 พ.ย. 2558)
- กิจกรรมโรงเรียนแสนดี ครั้งที่ 6 (วันที่ 13 พ.ย. 2558)
- กำหนดการอบรม "SLC Teacher Training Using English to the Classroom" (วันสุดท้าย) (วันที่ 13 พ.ย. 2558)
- คณะครูและนักเรียนชั้น ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ฟังการแนะแนวหลักสูตรการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต (วันที่ 13 พ.ย. 2558)
- กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้น ป.4 (วันแรก) (วันที่ 13 พ.ย. 2558)
- ซ้อมเดินขบวนพาเหรดงานแห่หลวงพ่อพุทธโสธรทางบก ประจำปี 2558 (วันแรก) (วันที่ 13 พ.ย. 2558)
- อาชีพใหม่ในยุก AEC และการเลือกเรียนในคณะที่สำคัญ (วันที่ 13 พ.ย. 2558)
- นักเรียนสอบ สสวท. ปี 2558 (วันที่ 14 พ.ย. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ระหว่างโรงเรียน ประจำปี 2558 WSSA 2015 Thailand National Sport Stacking Championships ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (วันแรก) (วันที่ 14 พ.ย. 2558)
- กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้น ป.4 (วันสุดท้าย) (วันที่ 14 พ.ย. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ระหว่างโรงเรียน ประจำปี 2558 WSSA 2015 Thailand National Sport Stacking Championships ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (วันสุดท้าย) (วันที่ 15 พ.ย. 2558)
- คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน เปิดเรือน เยือนจุฬา "CU Open House 2015" (วันที่ 15 พ.ย. 2558)
- นักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยแข่งขันกีฬาประเภทลาน (วันที่ 16 พ.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการประชุมสัมมนาและนิทรรศการดิจิทัลทางการศึกษา 2015 "ดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน" (วันที่ 16 พ.ย. 2558)
- ผู้ช่วยวิชาการ เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (วันที่ 16 พ.ย. 2558)
- คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 เข้าร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE (วันที่ 16 พ.ย. 2558)
- คณะครูและนักเรียนชั้น ม.6 เข้าร่วมงานจุฬาฯวิชาการ (วันที่ 16 พ.ย. 2558)
- การประชุมสัมมนาและนิทรรศการดิจิตัลทางการศึกษา 2015 (วันที่ 16 พ.ย. 2558)
- ศึกษาดูงานวันวิชาการ (วันที่ 17 พ.ย. 2558)
- รับสมัคร คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบแรก) (วันที่ 17 พ.ย. 2558)
- คณะกรรมการงานวิชาการเข้าร่วมศึกษาดูงาน "วิชาการสัมพันธ์ อัสสัมชัญ 130 ปี" (วันที่ 17 พ.ย. 2558)
- รองผู้อำนวยการและครูเข้าร่วมประชุมเรื่องการปรับปรุงตราสารจัดตั้งนิติบุคคลของโรงเรียนในระบบ (วันที่ 17 พ.ย. 2558)
- คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันแรก) (วันที่ 17 พ.ย. 2558)
- ซ้อมเดินขบวนพาเหรดงานแห่หลวงพ่อพุทธโสธรทางบก ประจำปี 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 17 พ.ย. 2558)
- วันวิชาการสัมพันธ์ อัสสัมชัญ 130 ปี (วันที่ 17 พ.ย. 2558)
- การแข่งขันวิชาการอัสสัมชัญ บางรัก (วันที่ 17 พ.ย. 2558)
- คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่สอง) (วันที่ 18 พ.ย. 2558)
- กรีฑาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์" (วันที่ 19 พ.ย. 2558)
- กรีฑาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์" ระดับมัธยมศึกษา (วันที่ 19 พ.ย. 2558)
- คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่สาม) (วันที่ 19 พ.ย. 2558)
- กรีฑาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์" (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- กรีฑาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์" ระดับประถมศึกษา (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันสุดท้าย) (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- การแข่งขันกรีฑาสี เซนต์หลุยส์เกมส์ ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 21 พ.ย. 2558)
- การแข่งขันกรีฑาสี เซนต์หลุยส์เกมส์ ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 21 พ.ย. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (วันที่ 22 พ.ย. 2558)
- นักเรียนรับการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Interview) ในวันที่ 23,26,27 พฤศจิกายน 2558 (วันที่ 23 พ.ย. 2558)
- นักเรียนรับการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Interview) (วันแรก) (วันที่ 23 พ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ครั้งที่ 2 (วันที่ 23 พ.ย. 2558)
- การแข่งขันฟุตบอล 9 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(วันแรก) (วันที่ 23 พ.ย. 2558)
- คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม (วันแรก) (วันที่ 24 พ.ย. 2558)
- ผู้ช่วยฝ่ายบริหารทั่วไป พบนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 (วันที่ 24 พ.ย. 2558)
- คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม (วันที่สอง) (วันที่ 25 พ.ย. 2558)
- งาน SLC สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง (วันที่ 25 พ.ย. 2558)
- SLC สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง (วันที่ 25 พ.ย. 2558)
- คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม (วันที่สาม) (วันที่ 26 พ.ย. 2558)
- นักเรียนรับการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Interview) (วันทื่สอง) (วันที่ 26 พ.ย. 2558)
- คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม (วันสุดท้าย) (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- นักเรียนรับการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Interview) ในวันที่ 23,26,27 พฤศจิกายน 2558 (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- นักเรียนรับการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Interview) (วันสุดท้าย) (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- ประชุมครู ครั้งที่ 7/2558 (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- กิจกรรมอวยพรวันเกิดเดือนพฤศจิกายน 2558 (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 รับการตรวจสุขภาพนักเรียนตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- ค่ายสร้างศิลป์สู่ปฐมวัย (วันที่ 28 พ.ย. 2558)
- นักเรียนโรงเียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา ชิงถ้วยพระราชทานฯ (วันที่ 28 พ.ย. 2558)
- SE-EDUCATION Imagining Future :ปริทัศน์อนาคตการศึกษาไทย สู่ความยั่งยืน (วันที่ 28 พ.ย. 2558)
- ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงเรื่อง "การจัดทำข้อมูลประกันสังคมเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 3" วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 (วันที่ 28 พ.ย. 2558)
- กิจกรรม SLC Gifted Open House 2015 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมธยมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 28 พ.ย. 2558)
- ิกิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 28 พ.ย. 2558)
- กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 28 พ.ย. 2558)
- การเรียนและการวัดประเมินผลภาษาอังกฤษ ตามกรอบ DEFR (วันที่ 28 พ.ย. 2558)
- การเรียนและการวัดประเมินผลภาษาอังกฤษ ตามกรอบ DEFR (วันที่ 28 พ.ย. 2558)
- การจัดทำข้อมูลประกันสังคมเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 3 (วันที่ 28 พ.ย. 2558)
- คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง (วันแรก) (วันที่ 30 พ.ย. 2558)
- สิ้นสุด กิจกรรมลอยกระทง (วันที่ 30 พ.ย. 2558)
- กิจกรรม Open House ระดับชั้นอนุบาลปีที่2-3 (วันที่ 30 พ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 30 พ.ย. 2558)
- คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง (วันที่สอง) (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- วจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมารและเปิดไฟต้นคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- วจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมารและเปิดไฟต้นคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- กิจกรรม Open House ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- การอบรมครูผู้ดูแลเด็กและครูอนุบาลในโรงเรียนประถมศึกษา ในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กอนุบาลในโรงเรียนประถมศึกษา CUP เมืองฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2558 (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- การอบรมครูผู้ดูแลเด็กและครูอนุบาลในโรงเรียนประถมศึกษาในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กอนุบาลในโรงเรียนประถมศึกษา CUP เมืองฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2558 (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง (วันที่สาม) (วันที่ 2 ธ.ค. 2558)
- คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง (วันสุดท้าย) (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- กำหนดการวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้น ป.1-ป.3 (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- กำหนดการวันพ่อ ระดับการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- กำหนดการวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้น ป.4-ป.6 (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- กำหนดการวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้น ม.1-ม.3 (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- กำหนดการวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้น ม.4-ม.6 (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันพ่อแห่งชาติและวันศุกร์ต้นเดือนธันวาคม 2558 (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันพ่อแห่งชาติและวันศุกร์ต้นเดือนธันวาคม 2558 (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 17 (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 17 (วันแรก) (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- การแข่งขันทักษะวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย เนื่องในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประดิษฐ์สื่อรัก เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2558 (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- การประชุมครูระดับชั้้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประจำวันศุกร์ต้นเดือน ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- เยี่ยมบ้านนักเรียน (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 17 (วันที่สอง) (วันที่ 5 ธ.ค. 2558)
- Using i-Pad in the classroom (วันที่ 6 ธ.ค. 2558)
- Using i-Pad in the classroom (วันที่ 6 ธ.ค. 2558)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 17 (วันที่สาม) (วันที่ 6 ธ.ค. 2558)
- ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ และคณะครูศึกษาดูงาน ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง (วันแรก) (วันที่ 6 ธ.ค. 2558)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 17 (วันที่สี่) (วันที่ 7 ธ.ค. 2558)
- ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ และคณะครูศึกษาดูงาน ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง(วันที่สอง) (วันที่ 7 ธ.ค. 2558)
- Using i-Pad in the classroom (วันที่ 8 ธ.ค. 2558)
- Using i-Pad in the classroom (วันที่ 8 ธ.ค. 2558)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 17 (วันที่ห้า) (วันที่ 8 ธ.ค. 2558)
- ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ และคณะครูศึกษาดูงาน ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง(วันที่สาม) (วันที่ 8 ธ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 3/2558 (วันที่ 8 ธ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 6/2558 (วันที่ 8 ธ.ค. 2558)
- การอบรมครูชาวต่างชาติ เรื่อง การเขียนแผนการสอนเทคนิคและการใช้สื่อ (วันที่ 8 ธ.ค. 2558)
- การบริจาคโลหิตต่อชีวิต ครั้งที่ 3 (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- กิจกรรมโรงเรียนแสนดี ครั้งที่ 7 (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 17 (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 17 (วันสุดท้าย) (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ และคณะครูศึกษาดูงาน ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง (วันสุดท้าย) (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าแข่งขันตอบปัญหาหนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- นักเรียนรับทุนการศึกษาจากธนาคารออมสิน (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- นักเรียนรับทุนการศึกษาจากธนาคารออมสินเนื่องจากมียอดสะสมการออมต่อเนื่องในปี พ.ศ.2558 (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- ประชุมสมาคมผุ้ปกครองและครู ครั้งที่2/2558 (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- การจัดกิจกรรมทางกีฬาในโครงการโรงเรียนแสนดี (วันที่ 11 ธ.ค. 2558)
- กิจกรรมโรงเรียนแสนดี ครั้งที่ 8 (วันที่ 11 ธ.ค. 2558)
- คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรม Bike for Dad (วันที่ 11 ธ.ค. 2558)
- หัวหน้าแผนกกิจกรรม พบนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 (วันที่ 14 ธ.ค. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น อ.2 ครั้งที่ 3 (วันที่ 14 ธ.ค. 2558)
- รับเสด็จพระกุมารเยซู (วันที่ 14 ธ.ค. 2558)
- รับเสด็จพระกุมารเยซู (วันที่ 14 ธ.ค. 2558)
- ประชุมคุณครูนั่งรถรับ - ส่งนักเรียน (วันที่ 15 ธ.ค. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น อ.3 ครั้งที่ 3 (วันที่ 15 ธ.ค. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ป.3 ครั้งที่ 2 (วันที่ 15 ธ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 5 / 2558 (วันที่ 15 ธ.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประดิษฐ์สื่อตกแต่งต้นคริสต์มาส (วันที่ 16 ธ.ค. 2558)
- รับสมัคร และตรวจหลักฐานนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้อง Gifted ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 16 ธ.ค. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น อ.1 ครั้งที่ 3 (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- อวยพรวันเกิดเดือนธันวาคม 2558 (วันที่ 18 ธ.ค. 2558)
- ประชุมครู ครั้งที่ 8/2558 (วันที่ 18 ธ.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอกชนสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 18 ธ.ค. 2558)
- การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 นักเรียนระดับ ป.1-ม.6 (วันแรก) (วันที่ 18 ธ.ค. 2558)
- ผู้อำนวยการพบนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 18 ธ.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วม "งานชุมนุมครูคำสอนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 10" ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 (วันที่ 19 ธ.ค. 2558)
- คณะครูร่วม "งานชุมนุมครูคำสอนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 10" (วันที่ 19 ธ.ค. 2558)
- มิสอาภรณ์ วิริยะรัมภ์ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการแผนกประถมปลาย และคณะครู เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ "การจัดการศึกาาเพื่อการมีงานทำ" ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ (วันที่ 19 ธ.ค. 2558)
- ทดสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้อง Gifted ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 19 ธ.ค. 2558)
- การศึกษาเพื่อการมีงานทำ (วันที่ 19 ธ.ค. 2558)
- สร้างสรรค์ปั้นศิลป์ด้วยดินน้ำมัน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย (วันที่ 20 ธ.ค. 2558)
- สร้างสรรค์ปั้นศิลป์ด้วยดินน้ำมัน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย (วันที่ 20 ธ.ค. 2558)
- สร้างสรรค์ปั้นศิลป์ด้วยดินน้ำมัน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย (วันที่ 20 ธ.ค. 2558)
- สร้างสรรค์ปั้นศิลป์ด้วยดินน้ำมัน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย (วันที่ 20 ธ.ค. 2558)
- สร้างสรรค์ปั้นศิลป์ด้วยดินน้ำมัน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย (วันที่ 20 ธ.ค. 2558)
- สร้างสรรค์ปั้นศิลป์ด้วยดินน้ำมัน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย (วันที่ 20 ธ.ค. 2558)
- สร้างสรรค์ปั้นศิลป์ด้วยดินน้ำมัน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย (วันที่ 20 ธ.ค. 2558)
- สร้างสรรค์ปั้นศิลป์ด้วยดินน้ำมัน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย (วันที่ 20 ธ.ค. 2558)
- สร้างสรรค์ปั้นศิลป์ด้วยดินน้ำมัน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย (วันที่ 20 ธ.ค. 2558)
- สร้างสรรค์ปั้นศิลป์ด้วยดินน้ำมัน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย (วันที่ 20 ธ.ค. 2558)
- สร้างสรรค์ปั้นศิลป์ด้วยดินน้ำมัน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย (วันที่ 20 ธ.ค. 2558)
- สร้างสรรค์ปั้นศิลป์ด้วยดินน้ำมัน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย (วันที่ 20 ธ.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมประชุมเตรียมงาน SLC HOMECOMING DAY 2015 (วันที่ 21 ธ.ค. 2558)
- การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 นักเรียนระดับ ป.1-ม.6 (วันที่สอง) (วันที่ 21 ธ.ค. 2558)
- การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 นักเรียนระดับ ป.1-ม.6 (วันที่สาม) (วันที่ 22 ธ.ค. 2558)
- กำหนดการจัดงานคริสต์มาสในห้องเรียน (วันที่ 23 ธ.ค. 2558)
- งานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวพนักงานเซนต์หลุยส์ (วันที่ 23 ธ.ค. 2558)
- การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 นักเรียนระดับ ป.1-ม.6 (วันที่สี่) (วันที่ 23 ธ.ค. 2558)
- งาน "เซนต์หลุยส์คริสต์มาสแฟร์ 2015" (วันที่ 24 ธ.ค. 2558)
- งานเลี้ยงสังสรรค์บุคลากรครูเซนต์หลุยส์ “Winter Wonderland SLC Fancy Christmas Party 2015” (วันที่ 24 ธ.ค. 2558)
- การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 นักเรียนระดับ ป.1-ม.6 (วันสุดท้าย) (วันที่ 24 ธ.ค. 2558)
- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้อง Gifted ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 24 ธ.ค. 2558)
- ประกาศผลสอบ คัดเลือกรอบที่ 1 สสวท. ปี 2558 (วันที่ 30 ธ.ค. 2558)
- กิจกรรม Open House (วันที่ 30 ธ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 7/2558 (วันที่ 4 ม.ค. 2559)
- คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (วันแรก) (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- รับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้อง Gifted ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- การแข่งขันฟุตบอล 9 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(วันสุดท้าย) (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- กิจกรรมโรงเรียนแสนดี ครั้งที่ 9 (วันที่ 6 ม.ค. 2559)
- คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (วันที่สอง) (วันที่ 6 ม.ค. 2559)
- คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (วันที่สาม) (วันที่ 7 ม.ค. 2559)
- วงโยธวาทิต ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 35 และนานาชาติ ประจำปี 2559 (รอบคัดเลือก) (วันที่ 7 ม.ค. 2559)
- ประกวดคำขวัญวันครู เนื่องในสัปดาห์วันครูแห่งชาติ (วันที่ 7 ม.ค. 2559)
- คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (วันสุดท้าย) (วันที่ 8 ม.ค. 2559)
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 (วันที่ 8 ม.ค. 2559)
- นักเรียนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ที่ KCC (วันที่ 9 ม.ค. 2559)
- ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่ KCC (วันที่ 9 ม.ค. 2559)
- อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาไทย (วันที่ 9 ม.ค. 2559)
- อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาไทย (วันที่ 9 ม.ค. 2559)
- ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลโครงการ "ครูแสนดี" ประจำปี 2559 โดยมูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ร่วมกับสมาคมคนของแผ่นดิน (วันที่ 10 ม.ค. 2559)
- ประกวดคำขวัญวันครูเนื่องในสัปดาหืวันครูแห่งชาติ (วันที่ 11 ม.ค. 2559)
- โครงการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิ (FSG,FSGST)เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 11 ม.ค. 2559)
- การประชุมพิจารณาสรรหาเครื่องถ่ายเอกสารฝ่ายวิชาการ (วันที่ 11 ม.ค. 2559)
- รับสมัคร คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบสอง) (วันที่ 12 ม.ค. 2559)
- กำหนดการ โครงการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิ (FSG,FSGST)เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 12 ม.ค. 2559 (วันที่ 12 ม.ค. 2559)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่านเข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (MS) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 12 ม.ค. 2559)
- ประกาศผลสอบนักเรียนสอบเข้าระดับชั้นป.4ห้องเรียนศักยภาพ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (MS) (วันที่ 12 ม.ค. 2559)
- ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 14/2558 (วันที่ 12 ม.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายดูดาว ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- มิสพวงทอง วงศ์พลับ เข้าร่วมเป็นวิทยากรช่วยค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายสาริกา อ.เมือง จ.นครนายก (วันแรก) (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- กำหนดการ มิสพวงทอง วงศ์พลับ เข้าร่วมเป็นวิทยากรช่วยค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายสาริกา อ.เมือง จ.นครนายก (วันที่สอง) (วันที่ 14 ม.ค. 2559)
- นิเทศมิสอรพรรณ ประภาศิริสุลี (วันที่ 14 ม.ค. 2559)
- นิเทศมิสอุมาทิพย์ วรพิพัฒน์ (วันที่ 14 ม.ค. 2559)
- กิจกรรมโรงเรียนแสนดี ครั้งที่ 10 (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันครู ประจำปี 2559 (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันครู ประจำปี 2559 (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- รับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนศักยภาพ วิทย์ - คณิต (MS) ระดับชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- กำหนดการ มิสพวงทอง วงศ์พลับ เข้าร่วมเป็นวิทยากรช่วยค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายสาริกา อ.เมือง จ.นครนายก (วันสุดท้าย) (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันครู (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- นิเทศมิสเกษรา เกิดมงคล (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- นิเทศมิสพูนทรัพย์ รักษาสุข (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- การจัดกิจกรรมทางกีฬาในโครงการโรงเรียนแสนดี (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมการสอบคัดเลือกครูผู้สอนตำรากลางมูลนิธิฯ เพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิฯ หลักสูตรระยะสั้น 8 สัปดาห์ ณ เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย (วันที่ 16 ม.ค. 2559)
- คณะครูรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558 (วันที่ 16 ม.ค. 2559)
- คณะครูรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2558 (วันที่ 16 ม.ค. 2559)
- คุณครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบ SWIS+ โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 16 ม.ค. 2559)
- test (วันที่ 16 ม.ค. 2559)
- tset (วันที่ 16 ม.ค. 2559)
- test (วันที่ 16 ม.ค. 2559)
- พิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2558 (วันที่ 17 ม.ค. 2559)
- รับสมัคร และตรวจหลักฐานนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1, ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559 (ระบบคัดเลือกปกติและโควตาภายนอก) (วันแรก) (วันที่ 18 ม.ค. 2559)
- กิจกรรม English Day (วันที่ 18 ม.ค. 2559)
- กิจกรรม 6 หลักของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 18 ม.ค. 2559)
- คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (วันแรก) (วันที่ 19 ม.ค. 2559)
- นักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนไทย ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม (วันแรก) (วันที่ 19 ม.ค. 2559)
- รับสมัคร และตรวจหลักฐานนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1, ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559 (ระบบคัดเลือกปกติและโควตาภายนอก) (วันสุดท้าย) (วันที่ 19 ม.ค. 2559)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ประจำเดือนมกราคม 2559 (วันที่ 19 ม.ค. 2559)
- กิจกรรมสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 19 ม.ค. 2559)
- คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (วันที่สอง) (วันที่ 20 ม.ค. 2559)
- นักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนไทย ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม (วันสุดท้าย) (วันที่ 20 ม.ค. 2559)
- กิจกรรม English Day (วันที่ 20 ม.ค. 2559)
- คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (วันที่สาม) (วันที่ 21 ม.ค. 2559)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ประจำเดือนมกราคม 2559 (วันที่ 21 ม.ค. 2559)
- คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (วันที่ 21 ม.ค. 2559)
- เข้าค่าย (วันที่ 21 ม.ค. 2559)
- การบริหารจัดการหลักสูตร ภาคอุตสาหกรรมเกษตร, การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์และการจัดการความร่วมมือทางการศึกษา (วันที่ 21 ม.ค. 2559)
- เยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (วันที่ 21 ม.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และการทำMOU เพื่อประโยชน์แก่นักเรียน (วันที่ 21 ม.ค. 2559)
- การพัฒนาศักยภาพในการเรียนการสอนด้านโครงงานและงานวิจัย ตลอดทั้งการทำ MOU เพื่อพัฒนาครูและนักเรียน (วันที่ 21 ม.ค. 2559)
- คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (วันสุดท้าย) (วันที่ 22 ม.ค. 2559)
- กิจกรรมอวยพรวันเกิดเดือนมกราคม 2559 (วันที่ 22 ม.ค. 2559)
- ประชุมครู ครั้งที่ 9/2558 (วันที่ 22 ม.ค. 2559)
- ค่ายคณิตศาสตร์ สัญจร ณ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี(วันแรก) (วันที่ 22 ม.ค. 2559)
- กำหนดการทดสอบ / สัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1, ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 23 ม.ค. 2559)
- กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559 (โควตาภายนอก) (วันที่ 23 ม.ค. 2559)
- ค่ายคณิตศาสตร์ สัญจร ณ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี(วันที่สอง) (วันที่ 23 ม.ค. 2559)
- นักเรียนเข้าค่ายคณิตศาสตร์ (วันที่สอง) (วันที่ 23 ม.ค. 2559)
- คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมงานชุมนุมศิษย์แท้พระเยซู (โอกาส "ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม" ในวันที่ 23 มกราคม 2559 (วันที่ 23 ม.ค. 2559)
- คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมงานชุมนุมศิษย์แท้พระเยซู (โอกาส "ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม") (วันที่ 23 ม.ค. 2559)
- นักเรียนเข้าค่ายคณิตศาสตร์ (วันสุดท้าย) (วันที่ 24 ม.ค. 2559)
- ค่ายคณิตศาสตร์ สัญจร ณ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี(วันที่สุดท้าย) (วันที่ 24 ม.ค. 2559)
- ภราดา Joseph Jozwiak จากคณะ เดอ ลาซาล (FSC) ซึ่งดำรงตำแหน่ง President ของโรงเรียน Christian Brothers Academy เมืองซีราคิวส์ มลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมชมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ซึ่งพิธีต้อนรับจะจัดขึ้นที่ หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ยอห์นแมรี่ (วันที่ 25 ม.ค. 2559)
- ภราดา Joseph Jozwiak จากคณะ เดอ ลาซาล (FSC) ซึ่งดำรงตำแหน่ง President ของโรงเรียน Christian Brothers Academy เมืองซีราคิวส์ มลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมชมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (วันที่ 25 ม.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาดูงาน ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติครบ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา (วันที่ 25 ม.ค. 2559)
- นักเรียนเข้าแข่งขันวิชาการ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จ.ระยอง (วันแรก) (วันที่ 25 ม.ค. 2559)
- คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม (วันแรก) (วันที่ 26 ม.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติครบ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา (วันที่ 26 ม.ค. 2559)
- นักเรียนเข้าแข่งขันวิชาการ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จ.ระยอง (วันสุดท้าย) (วันที่ 26 ม.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เตรียมความพร้อมการสอบ O-Net (วันแรก) (วันที่ 26 ม.ค. 2559)
- คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม (วันที่สอง) (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย รุ่นที่ 2 (วันแรก) (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาดูงาน ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติครบ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการหัวข้อ "Teaching Teachniques and Tips for an Effective Primary School" (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- คณะกรรมการเครือข่ายระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 มอบหนังสือนิทานให้กับนักเรียน (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- กิจกรรมหนูน้อยนักออมของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- กิจกรรมสวดมนต์ก่อนนอนของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 27 มกราคม 2559 (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- การเตรียมงานและฝึกซ้อมใหญ่การแสดงงานราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์ ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์ ศุภชัย พิศิษฐวานิช (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- Teaching Techniques and Tips for an affective Primary Classroom by Oliver Bayley, Jan2016 (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เตรียมความพร้อมการสอบ O-Net (วันที่สอง) (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- โครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย รุ่นที่ 2 (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม (วันที่สาม) (วันที่ 28 ม.ค. 2559)
- คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย รุ่นที่ 2 (วันที่สอง) (วันที่ 28 ม.ค. 2559)
- ประกาศผลการสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1, ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559 (ระบบโควตาภายนอกและสอบภายนอก) (วันที่ 28 ม.ค. 2559)
- ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมประชุมแนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559 ที่ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564 (วันที่ 28 ม.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติครบ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา (วันที่ 28 ม.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เตรียมความพร้อมการสอบ O-Net (วันที่สาม) (วันที่ 28 ม.ค. 2559)
- คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม (วันสุดท้าย) (วันที่ 29 ม.ค. 2559)
- คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย รุ่นที่ 2 (วันสุดท้าย) (วันที่ 29 ม.ค. 2559)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 29 ม.ค. 2559)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 29 ม.ค. 2559)
- กิจกรรม Morning Program ทุกวันศุกร์ ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 29 ม.ค. 2559)
- คณะครูฝ่ายปฐมวัย จัดบอร์ดเกี่ยวกับวันตรุษจีน (วันที่ 29 ม.ค. 2559)
- นิเทศการสอนมิส สุภัสสร บำรุงทรัพย์ และ มาสเตอร์ วีรยุทธ วัชรพงษ์ (วันที่ 29 ม.ค. 2559)
- โครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย รุ่นที่ 2 (วันที่ 29 ม.ค. 2559)
- งานคืนสู่เหย้าชาวเซนต์หลุยส์ "SLC HOMECOMING DAY 2015" (วันที่ 30 ม.ค. 2559)
- งานคืนสู่เหย้าชาวเซนต์หลุยส์ "SLC HOMECOMING DAY 2015" (วันที่ 30 ม.ค. 2559)
- ค่ายภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยจี้หนาน เมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน (วันสุดท้าย) (วันที่ 30 ม.ค. 2559)
- นักเรียนแข่งขันกีฬาสแต็ค WSSA STACK FAST 2016 (วันที่ 30 ม.ค. 2559)
- สิ้นสุด tset (วันที่ 31 ม.ค. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- ลงทะเบียนมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1, ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (ระบบโควตาภายนอก และสอบภายนอก) (วันแรก) (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 8/2558 (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- นิเทศการสอน มิสปูรดา จี๊ดนาเกลือ (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เตรียมความพร้อมการสอบ O-Net (วันที่สี่) (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม (วันแรก) (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- ลงทะเบียนมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1, ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (ระบบโควตาภายนอก และสอบภายนอก) (วันสุดท้าย) (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 6/2558 (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- การตรวจระเบียบของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- นิเทศมิส กัลยาณี จันทร์เทศ ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เตรียมความพร้อมการสอบ O-Net (วันสุดท้าย) (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม (วันที่สอง) (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัย หัวหน้างานนิเทศครูผู้สอน ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2558 (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- การประชุมครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม (วันที่สาม) (วันที่ 4 ก.พ. 2559)
- งานราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์ "วันวาน เบิกบานใจ วินเทจ ปาร์ตี้" ระดับมัธยมศึกษา (วันแรก) (วันที่ 4 ก.พ. 2559)
- ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม (วันสุดท้าย) (วันที่ 5 ก.พ. 2559)
- งานราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์ "วันวาน เบิกบานใจ วินเทจ ปาร์ตี้" ระดับประถมศึกษา (วันที่สอง) (วันที่ 5 ก.พ. 2559)
- การใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษในแนวทางการจัดการเรียนการสอน การใช้เอกสารและตำราเรียนในวิชา Physical Dducation (วันที่ 5 ก.พ. 2559)
- งานราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์ "วันวาน เบิกบานใจ วินเทจ ปาร์ตี้" ระดับการศึกษาปฐมวัย (วันสุดท้าย) (วันที่ 6 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 6 ก.พ. 2559)
- กิจกรรมวันตรุษจีน (วันที่ 8 ก.พ. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม (วันแรก) (วันที่ 9 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด วันตรุษจีน (วันที่ 9 ก.พ. 2559)
- การมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน งานห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 9 ก.พ. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เตรียมความพร้อมการสอบ O-Net (วันแรก) (วันที่ 9 ก.พ. 2559)
- พิธีกตเวทิตาจิต (วันที่ 10 ก.พ. 2559)
- คณะครูรับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ผู้ให้การสนับสนุนดีเด่น และครูดีเด่นของชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 10 ก.พ. 2559)
- คณะครูได้รับรางวัลครูสอนนาน 35 ปี, 30 - 34 ปี และ 25 - 29 ปี ของสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 10 ก.พ. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม (วันที่สอง) (วันที่ 10 ก.พ. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เตรียมความพร้อมการสอบ O-Net (วันที่สอง) (วันที่ 10 ก.พ. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม (วันที่สาม) (วันที่ 11 ก.พ. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เตรียมความพร้อมการสอบ O-Net (วันที่สาม) (วันที่ 11 ก.พ. 2559)
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการ "เด็กไทยรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ Health Gen Z" (วันที่ 11 ก.พ. 2559)
- นักเรียนเข้าแข่งขันครอสเวิร์ดเกม และเอแม็ท ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันแรก) (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- กิจกรรมโรงเรียนแสนดี ครั้งที่ 12 (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม (วันสุดท้าย) (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- การจัดกิจกรรมทางกีฬาในโครงการโรงเรียนแสนดี (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2558 (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2558 (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- พิธีวางดอกไม้เคารพคณะครูเซนต์หลุยส์ฯ ผู้ล่วงลับไปแล้ว (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- พิธีวางดอกไม้เคารพคณะครูเซนต์หลุยส์ฯ ผู้ล่วงลับไปแล้ว (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เตรียมความพร้อมการสอบ O-Net (วันสุดท้าย) (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- คุณครูเข้าร่วมประชุมสัญจรสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ (วันแรก) (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมอบรม การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันแรก) (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- นักเรียนเข้าแข่งขันครอสเวิร์ดเกม และเอแม็ท ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันสุดท้าย) (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- คุณครูเข้าร่วมประชุมสัญจรสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ (วันที่สอง) (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- คุณครูเข้าร่วมประชุมสัญจรสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ (วันสุดท้าย) (วันที่ 14 ก.พ. 2559)
- แจ้งการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2558 (นอกตาราง) (วันแรก) (วันที่ 15 ก.พ. 2559)
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ติวประมวลความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net (วันแรก) (วันที่ 15 ก.พ. 2559)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 (วันแรก) (วันที่ 15 ก.พ. 2559)
- แจ้งการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2558 (นอกตาราง) (วันสุดท้าย) (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ติวประมวลความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net (วันที่สอง) (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 (วันที่สอง) (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม ครั้งที่ 4/2558 (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- การประชุมวิชาการของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ห้องสมุดเพื่อการพัฒนาสังคมดิจิตอลที่ยั่งยืน (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2558, ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 17 ก.พ. 2559)
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ติวประมวลความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net (วันที่สาม) (วันที่ 17 ก.พ. 2559)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 17 ก.พ. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 17 ก.พ. 2559)
- ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และคณะครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ร่วมศึกษาดูงาน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันที่ 17 ก.พ. 2559)
- การพัฒนาระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ Digital Classroom แบบต้นทุนต่ำ (วันที่ 17 ก.พ. 2559)
- การพัฒนาระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ Digital Classroom แบบต้นทุนต่ำ (วันที่ 17 ก.พ. 2559)
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ติวประมวลความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net (วันสุดท้าย) (วันที่ 18 ก.พ. 2559)
- มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะวิชาการ (วันที่ 18 ก.พ. 2559)
- การประชุมวิชาการของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ห้องสมุดเพื่อการพัฒนาสังคมดิจิตอลที่ยั่งยืน (วันที่ 18 ก.พ. 2559)
- ซ้อมพิธีมอบเกียรติบัตรจบการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันแรก) (วันที่ 19 ก.พ. 2559)
- นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ผู้แทนจากประเทศไทยผ่านการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 13 (วันที่ 19 ก.พ. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมอบรม การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันสุดท้าย) (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล Campus Ministry ครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล Campus Ministry ครั้งที่ 2/2558 (วันแรก) (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คารเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล Campus Ministry ครั้งที่ 2/2558 (วันที่สอง) (วันที่ 21 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล Campus Ministry ครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล Campus Ministry ครั้งที่ 2/2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คารเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาคเรียนที่ 2/2558 (วันแรก) (วันที่ 23 ก.พ. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา (วันแรก) (วันที่ 23 ก.พ. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาคเรียนที่ 2/2558 (วันที่สอง) (วันที่ 24 ก.พ. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา (วันที่สอง) (วันที่ 24 ก.พ. 2559)
- ซ้อมพิธีมอบเกียรติบัตรจบการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 24 ก.พ. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาคเรียนที่ 2/2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- กิจกรรมอวยพรวันเกิดเดือนกุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- ประชุมครู ครั้งที่ 10/2558 (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา (วันที่สาม) (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- ปัจฉิมนิเทศ/กราบบูรพาจารย์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- พิธีทอดผ้าป่าการศึกษาสามัคคีมหากุศล เพิ่มเสบียงบุญ ต่อทุนให้ชีวิต ปลูกจิตการศึกษา "สร้างพระประธาน" (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา (วันสุดท้าย) (วันที่ 26 ก.พ. 2559)
- คณะครูร่วมถ่ายภาพหมู่ (วันที่ 26 ก.พ. 2559)
- คณะครูร่วมถ่ายภาพหมู่ (วันที่ 26 ก.พ. 2559)
- พิธีมอบเกียรติบัตรจบการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 26 ก.พ. 2559)
- จำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้น ป.1-ม.6 ปีการศึกษา 2559 (วันสุดท้าย) (วันที่ 26 ก.พ. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ยิ้มสดใส เด็กแปดริ้วฟันดี" ประจำปี 2559 (วันที่ 26 ก.พ. 2559)
- พิธีเลี้ยงอำลาสถาบันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 62/21 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 27 ก.พ. 2559)
- พิธีมอบเกียรติบัตรจบการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 27 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.3 ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/แผนงานหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.4 พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.5 สร้างความสัมพันธ์ต่อชุมชน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.6 จัดสิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งที่จำเป็น จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.7 กิจกรรมประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.8 จัดทำสารสนเทศของฝ่ายและหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.1.ตรวจสอบติดตามการใช้หลักสูตรปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.2.ปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงานหลักสูตร (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.3.จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.4.ประเมินหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.5.ประเมินผลการใช้หลักสูตรโดยครูผู้ปกครองและชุมชน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลหลักสูตรปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 4. 2 รายงานผลการใช้หลักสูตรฝ่ายปฐมวัยเพื่อนำ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งหน้าที่บุคลากร ประจำปี (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งหน้าที่บุคลากรประจำห้อง (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 ประชุม (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 ให้ครูดำเนินการจัดทำแผนฯและจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็ก (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.5 ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.6 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 ประสานกับงานหลักสูตรเพื่อประชุม/ชี้แจ้งครูเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 ประสานกับงานหลักสูตรเพื่อจัดอบรมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.3ให้ครูออกแบบ จัดทำแผนการจัดประสบการณ์และปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความคุ้มค่า (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.4 ให้ครูจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.5ให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.6 วางแผนจัดกิจกรรมให้ครูนำไปพัฒนาส่งเสริมเด็ก (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ตรวจสอบแผนการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่า มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้น ตอนใดบ้าง (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 4.1.ประเมินผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่ามีข้อผิดพลาดในขั้นตอนใดให้หาสาเหตุและแก้ไข (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 4.2.สรุปผลการดำเนินงาน แก้ไขปรับปรุง และพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.1 เสนออนุมัติงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 ออกแบบเอกสารการประเมินผล / พัฒนาการ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.5 วางแผนการติดตามงานอย่างเป็นระยะ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.1.วางแผนการวัดและประเมินผลเด็กปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.2.วัดและประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.3.จัดทำสมุดรายงานประจำตัวเด็ก (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.4.จัดทำแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) เด็กปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่างๆ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานวัดและประเมินผล (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปการประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน รายบุคคลและภาพรวมของเด็กปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- 4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 4.3 นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงานนิเทศ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.2ประชุมคณะกรรมการงานนิเทศ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 จัดทำคำสั่งงานนิเทศและมอบหมายงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 ออกแบบเครื่องมือวัด / เกณฑ์การนิเทศ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.5 จัดทำตารางปฏิบัติงานนิเทศ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 เพื่อให้ครูเข้าใจ ปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 แผนการจัดประสบการณ์สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.3 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้เด็กมีโอกาสในการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.4 กำกับ / วางแผนการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมของครูให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 ปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมิน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.4 ประเมินผลการนิเทศ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.5 ประเมินผลโครงการ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการนิเทศรายบุคคลและภาพรวม (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 4.3 นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.2.วางแผนการปฏิบัติงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.3.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.4.สำรวจความต้องการในการชื่อและวัสดุอุปกรณ์ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 .ดำเนินการให้ครูฝ่ายปฐมวัยจัดทำสื่อ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.2จัดซื้อสื่อและวัสดุ อุปกรณ์ ในห้องเรียน 26 ห้อง (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ตรวจสอบและติดตามบันทึกการยืมสื่อของครูและเด็กฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.2ประเมินคุณภาพของสื่อและวัสดุ อุปกรณ์ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.3 ประเมินการใช้สื่อการจัดประสบการณ์ของครูฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.4 สรุปผลการประเมินการใช้สื่อการจัดประสบการณ์ของครูฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 4.1ให้บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสาร การบริการการติดตามตรวจสอบการบริหารการติดตามตรวจสอบการบริหาร (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.1 เสนองานเพื่อขออนุมัติ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.1.วางแผนงานส่งเสริมให้เด็กมีน้ำหนักวัดส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 วางแผนงานส่งเสริมให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.3 วางแผนงานส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติตนหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุภัย และสิ่งเสพติด (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.4 วางแผนงานกรีฑาสี (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.5.วางแผนงานกีฬาเอกชน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.6 วางแผนงานอุปกรณ์กีฬา (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.7.ประเมินงานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.8.รายงานผลการประเมินงานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยให้กับหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ติดตามการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 ประเมินผลงานและโครงการ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลและรายงานผลการดำเนินการ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 จัดทำเอกสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาศักยภาพนักเรียน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.1. วางแผน คิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อจัดกิจกรรม โครงการ ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.2. ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ออกแบบเอกสารการประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 ติดตามการดำเนินกิจกรรม โครงการตามแผนงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.3ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.4ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม โครงการแผนงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 4.2รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.1.แต่งตั้งคณะกรรมการงานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.2.ประชุมวางแผน ประสานงาน ชี้แจง การดำเนินงาน หลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.3.จัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.4.พิจารณาอนุมัติ ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.5.ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.2.ประชุมคณะกรรมการงานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.3.จัดทำปฏิทินการดำเนินงานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.4. จัดทำหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.5. เสนอใช้การทำหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย ให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณา อนุมัติใช้หลักสูตร (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.1.ตรวจสอบติดตามการใช้หลักสูตรปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 ปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงานหลักสูตรที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.4ประเมินหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.5 ประเมินผลการใช้หลักสูตรโดยครูผู้ปกครองและชุมชน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 4.1สรุปผลหลักสูตรปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 4.2รายงานผลการใช้หลักสูตรฝ่ายปฐมวัยเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ-ร่วม/ภาระงาน) (วันที่ 29 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 29 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ(ภาระงานประจำ-ร่วม/ภาระงาน) (วันที่ 29 ก.พ. 2559)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 นักเรียนชั้น ป.1 -ม.5 (วันแรก) (วันที่ 29 ก.พ. 2559)
- รับสมัคร และตรวจหลักฐานนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.6 และห้องเรียน Gifted ปีการศึกษา 2559 (วันแรก) (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- werwerwr (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- รับสมัคร และตรวจหลักฐานนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.6 และห้องเรียน Gifted ปีการศึกษา 2559 (วันสุดท้าย) (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 นักเรียนชั้น ป.1 -ม.5 (วันที่สอง) (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge English Test (วันที่ 3 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1.1 เสนองานเพื่อขออนุมัติ (วันที่ 4 มี.ค. 2559)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 นักเรียนชั้น ป.1 -ม.5 (วันที่สุดท้าย) (วันที่ 4 มี.ค. 2559)
- กำหนดการทดสอบ / สัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 5 มี.ค. 2559)
- ทดสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้อง Gifted ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบสอง) (วันที่ 6 มี.ค. 2559)
- ประชุมคุณครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 9/2558 (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- อบรมหลักสูตร (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- รับสมัคร คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบสาม) (วันที่ 8 มี.ค. 2559)
- ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ และคณะครูเข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ และรับมอบเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2558 (วันแรก) (วันที่ 8 มี.ค. 2559)
- งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนและผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกาาของมูลนิธิฯ (วันที่ 8 มี.ค. 2559)
- ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน และผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ (วันที่ 8 มี.ค. 2559)
- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.6 และห้องเรียน Gifted ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ และคณะครูเข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ และรับมอบเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- ผู้ปกครองและนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (MS) ระดับชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2559 อบรมการใช้ Application บน I-Pad เพื่อใช้ในการเรียน (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 4/2558 (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- SLC Teacher Training Using English to the Classroom (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- SLC Teacher Training Using English to the Classroom(2) (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมอบรม เรื่อง การใช้ Application บน I-Pad เพื่อการสอน (วันที่ 10 มี.ค. 2559)
- ลงทะเบียนมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.6 และห้องเรียน Gifted ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 11 มี.ค. 2559)
- กิจกรรมอวยพรวันเกิดเดือนมีนาคม 2559 (วันที่ 11 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด อบรมหลักสูตร (วันที่ 11 มี.ค. 2559)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร เทคนิคการสอน และการวัดและประเมินผล (วันที่ 11 มี.ค. 2559)
- การประชุมคุณครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 11 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล (วันที่ 15 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 15 มี.ค. 2559)
- ห้องสมุดเพื่อการพัฒนาสังคมดิจิทัลที่ยังยืน (วันที่ 16 มี.ค. 2559)
- ห้องสมุดเพื่อการพัฒนาสังคมดิจิทัลที่ยังยืน (วันที่ 18 มี.ค. 2559)
- โครงการค่ายภาษาอังกฤษ สิงคโปร์ - มาเลเซีย (วันแรก) (วันที่ 21 มี.ค. 2559)
- โครงการค่ายภาษาอังกฤษ สิงคโปร์ - มาเลเซีย (วันที่สอง) (วันที่ 22 มี.ค. 2559)
- โครงการค่ายภาษาอังกฤษ สิงคโปร์ - มาเลเซีย (วันที่สาม) (วันที่ 23 มี.ค. 2559)
- โครงการค่ายภาษาอังกฤษ สิงคโปร์ - มาเลเซีย (วันที่สุดท้าย) (วันที่ 24 มี.ค. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 25 มี.ค. 2559)
- การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 26 มี.ค. 2559)
- ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2/2558 รับสมุดพก และรับหนังสือเรียน (ปฐมวัยและประถมศึกษา) (วันที่ 26 มี.ค. 2559)
- ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2/2558 รับสมุดพก และรับหนังสือเรียน (ระดับมัธยมศึกษา) (วันที่ 27 มี.ค. 2559)
- เรียนเสริมภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2559 (วันแรก) (วันที่ 28 มี.ค. 2559)
- การเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ( Saint Louis Summer Course ) ประจำปี 2559 ของนักเรียนฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 30 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ประกวดคำขวัญวันครู เนื่องในสัปดาห์วันครูแห่งชาติ (วันที่ 30 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ-ร่วม/ภาระงาน) (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- 2.2 วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานลูกเสือ,ชมรม,นักศึกษาวิชาทหาร) 1.2 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(งาน ลูกเสือ,ชมรม,นักศึกษาวิชาทหาร) 1.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการคิดวิเคราะห์ (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการคิดวิเคราะห์ (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- อบรมเชิงปฏิบัติการวัฏจักรวิจัยและโครงงานสำหรับเด็กปฐมวัย (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- อบรมเชิงปฏิบัติการวัฏจักรวิจัยและโครงงานสำหรับเด็กปฐมวัย (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- อบรมเชิงปฏิบัติการวัฏจักรวิจัยและโครงงานสำหรับเด็กปฐมวัย (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- อบรมเชิงปฏิบัติการวัฏจักรวิจัยและโครงงานสำหรับเด็กปฐมวัย (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- อบรมเชิงปฏิบัติการวัฏจักรวิจัยและโครงงานสำหรับเด็กปฐมวัย (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวัฏจักรวิจัยและโครงงานสำหรับเด็กปฐมวัย โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 2 หลักสูตรที่ 1 (วันแรก) (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.6 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการคิดวิเคราะห์ โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 2 หลักสูตรที่ 2 (วันแรก) (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวัฏจักรวิจัยและโครงงานสำหรับเด็กปฐมวัย โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 2 หลักสูตรที่ 2 (วันสุดท้าย) (วันที่ 2 เม.ย. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการคิดวิเคราะห์ โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 2 หลักสูตรที่ 2 (วันสุดท้าย) (วันที่ 2 เม.ย. 2559)
- พิธีลงนามเซ็นสัญญาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร (Gifted) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 5 เม.ย. 2559)
- ฝ่ายปฐมวัย เข้ารับสื่อการเล่น "เล่นล้อมรัก" เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (วันที่ 5 เม.ย. 2559)
- งาน"สุขสันต์หรรษามหาสงกรานต์เซนต์หลุยส์" (วันที่ 8 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1 เสนองบประมาณ (วันที่ 15 เม.ย. 2559)
- คณะครูเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 (วันแรก) (วันที่ 18 เม.ย. 2559)
- หลักสูตรพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 (วันที่ 18 เม.ย. 2559)
- ่คณะครูเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 (วันที่สอง) (วันที่ 19 เม.ย. 2559)
- ผู้ประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา นำรถเข้าตรวจสภาพรถ และทำสัญญาเข้าร่วมประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 20 เม.ย. 2559)
- คณะครูเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 (วันที่สาม) (วันที่ 20 เม.ย. 2559)
- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.6 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 20 เม.ย. 2559)
- หลักสูตรพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 (วันที่ 20 เม.ย. 2559)
- กิจกรรมอวยพรวันเกิดเดือนเมษายน 2559 (วันที่ 21 เม.ย. 2559)
- คณะครูเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 (วันที่สี่) (วันที่ 21 เม.ย. 2559)
- คณะครูเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 (วันที่สุดท้าย) (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- หลักสูตรพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 ประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม (วันที่ 25 เม.ย. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 28 เม.ย. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมประชุมส่งเสริมให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฏหมาย ประจำปี 2559 (วันที่ 28 เม.ย. 2559)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด จัดทำผลงานครูดีเด่นสมาพันธ์ ฯ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด รางวัลครู / พนักงานนานปี (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สร้างขวัญ กำลังใจให้กับบุคลากร (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- ประชาสัมพันธ์งานบุคลากร (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (มูลนิธิ ฯ) (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด รางวัลครูไม่ขาด ไม่ลา ไม่สาย (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานมุทิตาจิตครูเกษียณ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานเลี้ยงปิดภาคเรียน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งาน Thank you party (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ส่งบุคลากรศึกษาดูงานต่างประเทศ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ส่งบุคลากรศึกษาต่อปริญญาโท / เอก (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรม / โครงการหน่วยงานที่จะดำเนินการ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด วางแผนหรือเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ดำเนินงานตามแผนงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด พัฒนาอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี / โสต ฯ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด พัฒนาระบบฮาร์ดแวร์ ระบบซอฟแวร์ และระบบเครือข่าย (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด เสนออนุมัติงบประมาณ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการงานนโยบายและแผน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด วัสดุ อุปกรณ์ใช้ในงานนโยบายและแผน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด พัฒนาบุคลากร (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- เสนออนุมัติงบประมาณ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงานและมอบหมายงาน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด รับรอง (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด บริหารสำนัก ฯ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ฉุกเฉิน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด จัดทำรายงานประจำปี (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด สนับสุนนฝ่ายการศึกาษ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด เลี้ยงต้อนรับคณะกรรมการ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ของที่ระลึกกรรมการ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด พิธีบูชาขอบพระคุณวันฉลองนักบุญหลุยส์และพิธีแห่เทิดเกียรติ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สรรค์ทั้งกายและวิญญาณและพิธีแห่เทิดเกียรติ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด พิธีบูชาขอบพระคุณวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชคริสตสมภพ / เสกถ้ำพระกุมาร (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- พิธีบูชาขอบพระคุณวันครู (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด การสอนคำสอนนักเรียนคาทอลิก (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด การอบรมฟื้นฟูจิตใจบุคลากร (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด การอบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด กิจกรรมค่ายกระแสเรียก (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด เยี่ยมเยียนสุสาน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด จัดทำใบสรุปการรับ-จ่ายเงินประจำวัน นำเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด จัดทำใบสรุปการรับ-จ่ายเงินประจำวัน นำเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- ตรวจสอบยอดเบิกจ่ายใบขอซื้อ ใบเบิกพัสดุ รหัสงบประมาณ ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงิน(ใบเสร็จรับเงิน) ให้ตรงกับยอดจ่าย นำเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ตรวจสอบการบันทึกรายการจ่ายเช็คให้ตรงกับเช็คที่สั่งจ่าย พร้อมลงชื่อผู้ตรวจสอบในใบรายงานตรวจสอบรายการเช็ค ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ มีการบันทึกการใช้งบประมาณตรงตามที่ใช้ไปจริง (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ติดตามและปรับปรุงแก้ไขแผนงาน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- งาน "พิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4" ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด อาหารเสริม (นมโรงเรียน) (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด พัฒนาบุคลากรฝ่ายธุรการ - การเงิน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานธุรการฝ่ายธุรการ - การเงิน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด การประชุมฝ่ายธุรการ - การเงิน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด นักเรียนรับทุนการศึกษาจากธนาคารออมสิน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- เรียนเสริมภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2559 (วันสุดท้าย) (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- พิธีมุทิตาจิต ครูเกษียณ พนักงานเกษียณ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- กิจกรรมแสดงผลงานของนักเรียน Summer ระดับชั้น ป.1-ป.6 (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.6 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.7 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ มอบหมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของนักเรียนและการประสานงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 วางแนวทางการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.5 กำหนดเครื่องมือในการประเมินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2จัดกิจกรรมบริการชุมชน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.3.จัดให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี ส่วนร่วมกับสถานศึกษา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.4 จัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม(2.4) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.5จัดกิจกรรมสนับสนุนชมชน(ส1.2ค) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.6 จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง (ส3.2ข.(1) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ออกแบบสอบถามประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 สรุปผลการประเมินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุป เป็นข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของนักเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 กำหนดเป้าหมายในการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 วางแนวทางการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.5 กำหนดเครื่องมือในการประเมินกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.6 จัดทำคำสั่งงานกิจกรรมภายใน-นอก และมอบหมายงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.7 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบ หมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1.ดำเนินงานตามแผนงานโครงการและงบประมาณ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนการสอน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 2.3จัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม อนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.4 ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนิน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.5 จัดทำมาตรการส่งเสริม -กำหนดเหตุผลในการกำหนดความร่วมมือและ/หรือ ช่วยเหลือชุมชน สังคม รอบสถานศึกษา -กำหนดตัวบ่งชี้และระดับความสำเร็จของเป้าหมาย -กำหนดแนวปฏิบัติและกระบวนการที่ชัดเจนและ ต่อเนื่อง -จัดทำระบบกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและสร้าง การมีส่วนร่วมผู้เกี่ยวข้อง -จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของชุมชน ตรงตามความต้องการของชุมชนไม่น้องกว่าร้อยละ80 (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ(ร่วม2.2) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.7.จัดกิจกรรมและพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 สรุปผลการประเมินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด การประชุมครู ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- กิจกรรมวันคล้ายวันเกิด (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.1 แต่งตั้งกรรมการบริหารงานสอนเสริม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 1.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินการงานสอนเสริม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 1.5 จัดทำคำสั่งการบริหารงานสอนเสริม จัดทำตารางปฏิบัติงานสอนเสริม จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานสอนเสริม จัดทำตารางปฏิทินการปฏิบัติงานสอนเสริม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ภายใน วงเงินงบประมาณที่ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 จัดระบบการดำเนินงานในความรับผิดชอบให้มี ประสิทธิภาพ 2.3 จัดให้มีการสอนเสริมนอกเวลา ตามนโยบายของ โรงเรียนและเป็นไปตามระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการ สอนเสริมนอกเวลา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.4. จัดสรรประโยชน์ตอบแทนในการสอนเสริมฯ ให้แก่ครูอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายของ ผู้อำนวยการ ควบคุมดูแลการสอนเสริมฯ ในระบบให้ เหมาะสม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.6. ติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงาน ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.8 บันทึกสรุปการปฏิบัติงานเป็นรายวัน และ รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายในสัปดาห์ สุดท้ายของเดือน จัดทำรายละเอียดของงานและโครงการ พร้อม ทั้งงบประมาณรายจ่ายของปีต่อไป เพื่อเสนอขอ อนุมัติตามขั้นตอน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ ประเมินผลการบริหารงานสอนเสริม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการดำเนินงานสอนเสริม จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.3 นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด พิธีเปิดกองลูกเสือและอบรมนายหมู่ลูกเสือ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของครู ในการจัดอบรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 กำหนดเป้าหมายในการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 วางแนวทางในการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.5 กำหนดเครื่องมือในการประเมินกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.6 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบ มอบหมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1.1 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้บุคลากรครูมี การจัดประชุมคณะกรรมการแผนกปกครองจัด อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรครูทุก ศาสนา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1.2 จัดทำใบอนุญาตการมาสาย, ขาดเรียน, การแต่งกายผิดระเบียบ,ใบขออนุญาตออกนอก โรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1.3 เบิกอุปกรณ์สำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1.4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานสารเสพติด (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1.5จัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 ติดตามนักเรียนให้มีการปฏิบัติตนตามสุข บัญญัติ 10 ประการ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งครบ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่ สมบูรณ์ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3. จัดทำเครื่องมือในการประเมินต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4. ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1. สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.ส่งผลการดำเนินงานส่งฝ่ายต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 5.นำข้อมูลที่ปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็น ข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 6. จัดเก็บเอกสารเพื่อรองรับการประเมิน จากภายนอก (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของนักเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 กำหนดเป้าหมายมในการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 วางแนวทางการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.5 กำหนดเครื่องเมือในการประเมินกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.6 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบ หมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 2.1 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 ส่งเสริม สร้างความตระหนักให้นักเรียนมีความ กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ (2.2) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 สรุปผลการประเมินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุป เป็นข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- นักเรียนเข้าค่ายวิชาการ/นักเรียนศึกษาดูงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของ นักเรียนและการประสานงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 วางแนวทางการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.5 กำหนดเครื่องมือในการประเมินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.6 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ มอบหมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2ส่งเสริมแกนนำการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.3 ประชุมสภานักเรียน( G.7) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.4จัดกิจกรรมส่งเสริมภายใน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.5จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.6 โครงการแกนนำการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่ สมบูรณ์ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.4 ประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรครู (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุป เป็น ข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการในการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน โครงการและมอบหมายงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.5 จัดทำปฏิทินงานการจัดกิจกรรมตลอดปี (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.6 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในการประสานงานตามระบบ ของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 วางแผนการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ของแผนกกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานด้วยการไปศึกษาดูงานจาก หน่วยงานภายนอก (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.3 ตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานของบุคลากร (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.4 สร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.5 ติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.6 กำหนดความเสี่ยงการนำนักเรียนออกนอก สถานศึกษา 8.3.2(5) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.7 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน ตลอดปีและ ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง(13.2) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.7.1 กำหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน โรงเรียนผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 13.2(1) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.7.2 นำความรู้จากการศึกษามาจัดประสบการณ์การ เรียนรู้มาประยุกต์ 13.2(2) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.7.3 กำหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้องผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสานเทศแห่งเรียนรู้ทั้งในและนอก โรงเรียน และดำเนินตามแนวทางที่กำหนด 13.2(3) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.7.4 นำความรู้ที่ได้จากการทัศนศึกษา มาแบ่งปัน ความรู้ให้กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 13.2(4) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.7.5 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในและนอก สถานศึกษา มีการเผยแพร่ความรู้และนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์ 13.2(5) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.8 การจัดการความรู้ TQA(ส.4.2ก.(3) วิธีการจัดการความรู้ขององค์องค์เพื่อให้บรรลุผลดังนี้ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.9 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า มีส่วน ร่วมในการจัดกิจกรรม (G.6) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.4 ประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรครู (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็น ข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด เทควันโด (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- ผู้บริหารอบรมนักเรียนหน้าแถว (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการประจำสัปดาห์ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- รับ/มอบรางวัลด้านวิชาการ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด รับรางวัลด้านวิชาการ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ในการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ในการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 วางแนวทางในการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.5 กำหนดเครื่องมือในการประเมินกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.6 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบ หมายงานตามคำสั่งโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1.1 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้กับนักเรียน เรื่องยาเสพติด, การดูแลตนเองเมื่อเกิดอุบัติภัย (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1.2 ดูแลนักเรียนให้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบของ โรงเรียน มีการตรวจระเบียบทุกวัน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1.3 ส่งเสริมอบรมนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1.5 เบิกงบประมาณของงานระดับชั้น (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ ติด ปัญหาทางเพศ และสิ่งมอมเมา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 2.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนให้ครบทุกด้าน (TQA 3.3) เช่น (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- โครงการติวเข้มนักเรียนคาบ 8 และเรียนเสริมวันเสาร์ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 สรุปผลการประเมินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุป เป็นข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.1 เสนองานเพื่อขออนุมัติการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 ดำเนินงานตามแผนงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 สรุปผลการประเมินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.2 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.4 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็น ข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- โครงการ Cambridge Young Learners English Course (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของนักเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 1.3 กำหนดเป้าหมายในการจัดการแข่งขันกีฬา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 วางแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.5 กำหนดเครื่องมือในการประเมินกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.6 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบ หมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 ดำเนินงานตามแผนงานและโครงการด้วยการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2.2 จัดการแข่งขันกีฬาภายนอก (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.3 ควบคุม ติดตามการดำเนินงาน/โครงการ ติดตามจากการสรุปผลการแข่งขัน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.4 ส่งเสริมเผยแพร่ศักยภาพของนักเรียนนักเรียนและ คุณครู (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.5 จัดบุคลากรในหน่วยงานกีฬามานำเต้นแอโรบิค (9.3.1,9.3.2) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.6 จัดบุคลากรในหน่วยงานกีฬามาจัดกิจกรรม กีฬาต้านยาเสพติด(10.3.1) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 2.7 จัดบุคลากรและนักเรียนไปช่วยสอนทักษะ(15.1.2) กีฬาฟุตบอลเดือนละ 1 ครั้ง ได้แก่ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.8จัดการแข่งขันกีฬาพัฒนานักเรียนให้ครบทุกด้าน (TQA.3.3) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.9เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และศิษย์เก่ามีส่วนร่วม สนับสนุนกิจกรรมของนักเรียน(G.6) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด กองร้อยอาสา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.4 ประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรครู (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็น ข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็น ข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- การประชุมกลุ่มสาระฯ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด นักเรียนร่วมโครงการสอบกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ตรวจสอบเอกสารการรับเงิน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการประจำสัปดาห์ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ตรวจสอบยอดเงินรับประจำวัน และออกใบเสร็จรับเงินให้ตรงกับยอดเงินในใบสรุปรายรับประจำวัน นำเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด โครงการเพชร SLC (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด อบรม/วิทยากร (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- ประชุม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด นิเทศการสอนครู (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ประชุมหน่วยงานภายนอก/ตำรากลาง (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานสอนเสริมเย็น (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด สอนเสริมวันเสาร์ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด สอนเสริมภาคฤดูร้อน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด สอนเสริมเดือนตุลาคม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด กิจกรรมเข้าค่าย ป.1-ม.3 (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด บรรยากาศการเรียนการสอน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด การเรียนการสอน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 2.1วางแผนให้สถานศึกษาจัดสิ่งที่จำเป็น เอื้อประโยชน์อำนวยความสะดวง ต่อการพัฒนาเด็กครบทั้ง 4 ด้าน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด การเรียนการสอน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของนักเรียนและการประสานงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 วางแนวทางการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 ดำเนินงานตามแผนงานและโครงการด้วยการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 จัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียน (11.2) โดยจัดกิจกรรมป้องกัน อุบัติภัย (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 สรุปผลการประเมินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุป เป็นข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด โครงการ Intensive course (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด จัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด โครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ส่งนักเรียนแข่งขัน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ส่งนักเรียนแข่งขัน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของนักเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 วางแนวทางการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 สรรหานักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรี และการแสดง (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 ส่งเสริมและฝึกซ้อมดนตรีให้นักเรียนกล้า แสดงออก (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 กำหนดเป้าหมายในการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 วางแนวทางการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.5 กำหนดเครื่องเมือในการประเมินกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.6 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบ หมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนทั้งครบ (3.3) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.3 ฝึกอบรมสร้างความตระหนักในเรื่องความเสมอ ภาค ไม่มีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ฯลฯ TQA 9 (1) โดยการจัดกิจกรรมตรวจระเบียบนักเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 สรุปผลการประเมินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด นักเรียนแข่งขัน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ประเมินผลนักเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- ประชุมครูช่วงชั้น วันศุกร์ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด นักเรียนแข่งขัน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด วันสำคัญ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ชมรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด วันสำคัญ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- ศึกษาดูงาน/อบรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ศึกษาดูงาน/อบรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด การแข่งขันกีฬา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ประชุม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด นักเรียนแข่งขัน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ซ้อมการแสดง (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด พัฒนาบุคลากรด้านภาษา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ครูส่งหลักสูตร (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด นักเรียนติว (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด นักเรียน Giftedทัศนศึกษา/ดูงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด นักเรียนเข้าค่ายฯ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ประกวดสื่อ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด กิจกรรม Academic Day (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด แนะแนวการศึกษาต่อ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ค่ายภาษาจีน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ค่ายภาษาอังกฤษ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด อบรมครูผู้สอน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด นักเรียนแข่งขันทักษะภาษาจีน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานจัดทำทะเบียนประวัตินักเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- งานจัดทำหลักฐานการศึกษาของนักเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- งานขออนุญาตเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานจัดทำสถิติการขาด ลา มาสาย ของบุคลากรครู (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานเงินอุดหนุนของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎวิทยาศาสตร์ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด การแข่งขันภายนอก (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด มอบทุนการศึกษามูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแสต็ค (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด โครงการ cambridge young leaners English Course (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด การแข่งขันหมากล้อม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด การศึกษาดูงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด บุคลากรรับรางวัล (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด การจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด บุคลากรรับรางวัล (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด กิจกรรม English Day (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด เข้าค่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด พิธีมอบเกียรติบัตรจบ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมอบรม สะเต็มศึกษา รุ่นที่ 2 (วันแรก) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมอบรม สะเต็มศึกษา รุ่นที่ 2 (วันสุดท้าย) (วันที่ 3 พ.ค. 2559)
- อบรมพัฒนาบุคลากร (วันที่ 6 พ.ค. 2559)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 6 พ.ค. 2559)
- ทัศนศึกษาครู ณ ประเทศญี่ปุ่น (วันแรก) (วันที่ 9 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 10 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1.1 เสนออนุมัติงาน (วันที่ 10 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 10 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 วางแผนการปฏิบัติงาน (วันที่ 10 พ.ค. 2559)
- ทัศนศึกษาครู ณ ประเทศญี่ปุ่น (วันสุดท้าย) (วันที่ 14 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของนักเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.5 จัดทำทะเบียนทรัพย์สินเครื่องดนตรีทุกชนิด (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.6 จัดการแสดงดนตรีและการแสดงต่อต้านยาเสพติด ในโอกาสต่าง ๆ (10.3.1) (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรัก ความนิยม ความชื่นชมความเป็นไทย(10.3.3) (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.8 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย 10.3.4(1) (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.9 จัดทำเกณฑ์การไปร่วมกิจกรรมการแสดงดนตรี นอกสถานศึกษา (15.1.2) (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- 2.10 จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้ครบทุกด้าน (TQA.3.3) (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.11 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และศิษย์เก่ามีส่วนร่วม สนับสนุนกิจกรรมของนักเรียน(G.6) (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 3.4 ประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรครู (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 3.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรม (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็น ข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด ดำเนินการตามแผนงาน (วันที่ 29 มิ.ย. 2559)
- นักเรียนรับการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (วันที่ 23 พ.ย. 3101)
- สิ้นสุด นักเรียนรับการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (วันที่ 27 พ.ย. 3101)
แผนงาน : -
โครงการ : 419 โครงการ 5 รั้วล้อมโรงเรียนป้องกันยาเสพติด

หน่วยงาน : งานระเบียบวินัย ฝ่าย : แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ลำเพย    พวงมาลัย
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์
กำหนดการ
พิธีเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 24 มิถุนายน 2554

สถานที่ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.15  นักเรียนระดับ ม.5 พร้อมกันที่ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  มิส  ลำเพย    พวงมาลัย  
08.30  ประธานพร้อมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ กรรมการสมาคมผู้ปกครองเข้าสู่บริเวณงาน (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)  ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  มิส  ลำเพย    พวงมาลัย  
00.00  พิธีกรแนะนำประธานในพิธี  ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  มิส  ลำเพย    พวงมาลัย  
00.00  พิธีกรเชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระ ประธานขึ้นบนโพเดียมรับฟังคำกล่าวรายงาน  ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  มิส  ลำเพย    พวงมาลัย  
00.00  มิสลำเพย พวงมาลัย หัวหน้าระดับชั้น ม.5 กล่าวรายงาน  ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  มิส  ลำเพย    พวงมาลัย  
00.00  ประธานกล่าวเปิดงาน และประกอบพิธีเปิดงาน (ตีฆ้อง)    มิส  ลำเพย    พวงมาลัย  
00.00  ประธานมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการจัดกิจกรรม    มิส  ลำเพย    พวงมาลัย  
00.00  ประธานเข้าที่นั่งรับรอง    มิส  ลำเพย    พวงมาลัย  
00.00  ประธานนักเรียนกล่าวนำนักเรียนปฏิญาณตนรณรงค์ต่าต้านยาเสพติด    มิส  ลำเพย    พวงมาลัย  
00.00  การแสดงรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และวันสุนทรภู่    มิส  ลำเพย    พวงมาลัย  
00.00  ผู้อำนวยการมอบที่ระลึกให้กับประธานในพิธี    มิส  ลำเพย    พวงมาลัย  
00.00  ทุกคนร่วมร้องเพลงโรงเรียน    มิส  ลำเพย    พวงมาลัย  
00.00  ประธานและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ กรรมการสมาคมฯ ชมนิทรรศการ ผลงานของนักเรียนที่บริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคารเฉลิมพระเกียรติกับโรงอาหาร และเดินทางกลับ    มิส  ลำเพย    พวงมาลัย  
00.00  นักเรียนขึ้นห้องเรียนตามปกติ    มิส  ลำเพย    พวงมาลัย  

•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)