Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : -
รายการกำหนดการของขั้นตอน
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำของงาน) (วันที่ 0 543)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำของงาน) (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด Cambridge (วันที่ 0 543)
- บรรยากาศการเรียน Cambridge (วันที่ 0 543)
- การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ. 2559-2564 (วันที่ 30 พ.ย. 2542)
- เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรม (9.3) (วันที่ 1 ม.ค. 2544)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 5 มี.ค. 2557)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 14 เม.ย. 2557)
- 2 ขั้นดำเนินการ(ภาระงานหลัก/ร่วมสากล/โครงการ) (วันที่ 14 เม.ย. 2557)
- 3. ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (วันที่ 14 เม.ย. 2557)
- 4. ขั้นสรุปรายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 14 เม.ย. 2557)
- ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2557)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1 ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- อบรม/วิทยากร (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 (วันที่ 8 พ.ค. 2557)
- อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 (วันที่ 9 พ.ค. 2557)
- สัมมนาเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน (วันที่ 18 พ.ค. 2557)
- อบรมการใช้งานเครื่อง Tablet สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- อบรมหัวข้อ Meeting แฟนพันธุ์แท้ครอสติชภิญญ์ (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 7 มิ.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 14 มิ.ย. 2557)
- โครงการอบรมมารยาทไทย (วันที่ 20 มิ.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 21 มิ.ย. 2557)
- อบรมธุรกิจสร้างสรรค์กับการอาหารสร้างอาชีพ (วันที่ 23 มิ.ย. 2557)
- อบรมธุรกิจสร้างสรรค์กับการอาหารสร้างอาชีพ (วันที่ 25 มิ.ย. 2557)
- อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 12/2557 (วันที่ 25 มิ.ย. 2557)
- อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 12/2557 (วันที่ 27 มิ.ย. 2557)
- ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนอัมสัมชัญหลักสุตรภาษาอังกฤษ (วันที่ 27 มิ.ย. 2557)
- ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนอัมสัมชัญหลักสุตรภาษาอังกฤษ (วันที่ 27 มิ.ย. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ICamp for teaching and learning in the 21st Century Classroom. (วันที่ 28 มิ.ย. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ICamp for teaching and learning in the 21st Century Classroom. (วันที่ 28 มิ.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 28 มิ.ย. 2557)
- อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 12/2557 (วันที่ 29 มิ.ย. 2557)
- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา ประจำปี 2557 (วันที่ 30 มิ.ย. 2557)
- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา ประจำปี 2557 (วันที่ 30 มิ.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 5 ก.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 19 ก.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 26 ก.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 2 ส.ค. 2557)
- อบรมครูพันธุ์ใหม่ยุคดิจิตอล (วันที่ 3 ส.ค. 2557)
- อบรมหัวข้อ ชวนคุณครูใช้หนังสือสาระท้องถิ่น (วันที่ 5 ส.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 9 ส.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 16 ส.ค. 2557)
- test2 (วันที่ 19 ส.ค. 2557)
- test3 (วันที่ 20 ส.ค. 2557)
- การอบรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (วันที่ 20 ส.ค. 2557)
- (วันที่ 23 ส.ค. 2557)
- การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ (วันที่ 23 ส.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 23 ส.ค. 2557)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2557)
- การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ (วันที่ 25 ส.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 30 ส.ค. 2557)
- การเขียนการ์ตูนสร้างสรรค์เพื่อสร้างหนังสือนิทานหน้าเดียว (วันที่ 31 ส.ค. 2557)
- สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ ผู้บริหารยุคใหม่กับการพัฒนาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับเด็ก Gen Z (วันที่ 4 ก.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 6 ก.ย. 2557)
- อบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาประจำปี 2557 (วันที่ 11 ก.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 13 ก.ย. 2557)
- สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ ผู้บริหารยุคใหม่กับการพัฒนาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับเด็ก Gen Z test (วันที่ 17 ก.ย. 2557)
- สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ ผู้บริหารยุคใหม่กับการพัฒนาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับเด็ก Gen Z (วันที่ 17 ก.ย. 2557)
- สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ ผู้บริหารยุคใหม่กับการพัฒนาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับเด็ก Gen Z (วันที่ 17 ก.ย. 2557)
- สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ ผู้บริหารยุคใหม่กับการพัฒนาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับเด็ก Gen Z test (วันที่ 17 ก.ย. 2557)
- สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ ผู้บริหารยุคใหม่กับการพัฒนาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับเด็ก Gen Z (วันที่ 17 ก.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 20 ก.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 20 ก.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 27 ก.ย. 2557)
- อบรมแก้ไขตำรากลางทุกรายวิชา (วันที่ 29 ก.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 4 ต.ค. 2557)
- การปฏิบัติธรรมในโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่ 5 ต.ค. 2557)
- 1 ขั้นวางแผน (วันที่ 6 ต.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1 ขั้นวางแผน (วันที่ 7 ต.ค. 2557)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (ทดสอบ) (วันที่ 7 ต.ค. 2557)
- การแข่งขันบาสเกตบอล (วันที่ 7 ต.ค. 2557)
- การปฏิบัติธรรมในโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่ 7 ต.ค. 2557)
- ประชุม (วันที่ 8 ต.ค. 2557)
- การประชุมสัมมนากรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทราและผู้ร่วมบริหารสถานศึกษาแต่ละโรงเรียน (วันที่ 8 ต.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการงานสารบรรณ (ทดสอบ) (วันที่ 9 ต.ค. 2557)
- การปฏิบัติธรรมในโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่ 9 ต.ค. 2557)
- การปฏิบัติธรรมในโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่ 11 ต.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 11 ต.ค. 2557)
- ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ - การเงิน (วันที่ 13 ต.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 18 ต.ค. 2557)
- อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร "การใช้ชีวิต" โดยอิหม่ามสินนำใจ อิหม่ามประจำมัสยิดกลางจังหวัดฉะเชิงเทรา และสานสัมพันธ์สามัคคีบุคลากร (วันที่ 24 ต.ค. 2557)
- พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร "การใช้ชีวิต" โดยอิหม่ามสินนำใจ อิหม่ามประจำมัสยินกลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 24 ต.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 25 ต.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 1 พ.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 8 พ.ย. 2557)
- การจัดทำหลักสูตรวิชาหน้าที่พลเมือง (วันที่ 8 พ.ย. 2557)
- ร่วมงาน Open House สถานที่ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยรังสิต (วันที่ 12 พ.ย. 2557)
- เกาะกระแสโลกาภิวัฒน์ อาชีพใหม่ในยุคดิจิตอล (วันที่ 12 พ.ย. 2557)
- นำนักเรียนดูสถานที่ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- เกาะกระแสโลกาภิวัฒน์ อาชีพใหม่ในยุคดิจิตอล (วันที่ 14 พ.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 15 พ.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 22 พ.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 29 พ.ย. 2557)
- การใช้ซอฟแวร์กรอกข้อมูลรายงานผลการเรียน (GPA) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนว PISA (วันที่ 10 ธ.ค. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนว PISA (วันที่ 10 ธ.ค. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนว PISA (วันที่ 10 ธ.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 13 ธ.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 20 ธ.ค. 2557)
- การจัดทำแผนงานโครงการ ปี 2558 (วันที่ 22 ธ.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 27 ธ.ค. 2557)
- การประเมินผลการสอบโอเน็ต สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 12 ม.ค. 2558)
- ทบทวนระบบประกันคุณภาพภายใน และการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา (วันที่ 14 ม.ค. 2558)
- ทบทวนระบบประกันคุณภาพภายใน และการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- การเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน ด้วยการจัดประสบการณ์แบบ Active Learning (AL) (วันที่ 17 ม.ค. 2558)
- การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองและการสร้างเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (วันที่ 17 ม.ค. 2558)
- อบรมโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียนที่พบบ่อย (วันที่ 17 ม.ค. 2558)
- การศึกษาดูงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยลาดกระบัง (วันที่ 21 ม.ค. 2558)
- การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองและการสร้างเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (วันที่ 24 ม.ค. 2558)
- การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองและการสร้างเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (วันที่ 24 ม.ค. 2558)
- โครงการนิทรรศการสัญจร SEX วัยรุ่น...เลือกได้ (วันที่ 3 ก.พ. 2558)
- การจัดงานวันการศึกษาเอกชนและรับฟังคำชี้แจงการสอบโอเน็ต (วันที่ 3 ก.พ. 2558)
- โครงการนิทรรศการสัญจร SEX วัยรุ่น...เลือกได้ (วันที่ 3 ก.พ. 2558)
- โครงการนิทรรศการสัญจร SEX วัยรุ่น...เลือกได้ (วันที่ 3 ก.พ. 2558)
- อบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์สีเขียว (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- test 2 (วันที่ 11 ก.พ. 2558)
- การประเมินผลการสอบข้อสอบกลางระดับชาติ (NT) และการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานของเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ฉะเชิงเทรา (วันที่ 25 ก.พ. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- werwerwr (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด test 2 (วันที่ 4 มี.ค. 2558)
- 1.1 แต่งตั้งกรรมการบริหารงานสอนเสริม (วันที่ 4 มี.ค. 2558)
- การพัฒนาองค์กรเชิงบวกแบบสมองรอบด้านเพื่อการศึกษาเปลี่ยนแปลง (Whole-Brain Based Organization Development for Transformative Education (วันที่ 7 มี.ค. 2558)
- SLC Teacher Training "English Teaching Technique Training" (วันที่ 7 มี.ค. 2558)
- SLC Teacher Training "English Teaching Technique Training" (วันที่ 9 มี.ค. 2558)
- กิจกรรมด้านความเป็นผุ้นำและการเรียนรู้ของ Apple (วันที่ 10 มี.ค. 2558)
- การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ประจำปี 2557 (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- test (วันที่ 13 มี.ค. 2558)
- อบรมโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียนที่พบบ่อย (วันที่ 14 มี.ค. 2558)
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสุตรการศึกษาปฐมวัยฉบับใหม่ (วันที่ 14 มี.ค. 2558)
- การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองและการสร้างเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (วันที่ 17 มี.ค. 2558)
- เสนออนุมัติงบประมาณ (วันที่ 17 มี.ค. 2558)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 มี.ค. 2558)
- การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองและการสร้างเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (วันที่ 19 มี.ค. 2558)
- การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองและการสร้างเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (วันที่ 21 มี.ค. 2558)
- การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองและการสร้างเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 27 มี.ค. 2558)
- จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 รุ่นที่ 2 (วันที่ 29 มี.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2 ขั้นดำเนินการ(ภาระงานหลัก/ร่วมสากล/โครงการ) (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุปรายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด เสนออนุมัติงบประมาณ (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- การแข่งขันภายนอก (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 รุ่นที่ 2 (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- ประดิษฐ์หน้าพระทรงเครื่องศิราภรณ์ (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 1.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินการงานสอนเสริม (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 1.5 จัดทำคำสั่งการบริหารงานสอนเสริม จัดทำตารางปฏิบัติงานสอนเสริม จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานสอนเสริม จัดทำตารางปฏิทินการปฏิบัติงานสอนเสริม (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 2.1.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ภายใน วงเงินงบประมาณที่ (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 2.2 จัดระบบการดำเนินงานในความรับผิดชอบให้มี ประสิทธิภาพ 2.3 จัดให้มีการสอนเสริมนอกเวลา ตามนโยบายของ โรงเรียนและเป็นไปตามระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการ สอนเสริมนอกเวลา (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 2.4. จัดสรรประโยชน์ตอบแทนในการสอนเสริมฯ ให้แก่ครูอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายของ ผู้อำนวยการ ควบคุมดูแลการสอนเสริมฯ ในระบบให้ เหมาะสม (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 2.6. ติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงาน ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 2.8 บันทึกสรุปการปฏิบัติงานเป็นรายวัน และ รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายในสัปดาห์ สุดท้ายของเดือน จัดทำรายละเอียดของงานและโครงการ พร้อม ทั้งงบประมาณรายจ่ายของปีต่อไป เพื่อเสนอขอ อนุมัติตามขั้นตอน (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ ประเมินผลการบริหารงานสอนเสริม (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงานสอนเสริม จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 4.3 นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- การศึกษาดูงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- ประดิษฐ์หน้าพระทรงเครื่องศิราภรณ์ (วันที่ 3 เม.ย. 2558)
- 1.1 เสนองานเพื่อขออนุมัติ (วันที่ 4 เม.ย. 2558)
- ปรึกษาและร่วมวางแผนในโครงการจัดทำเบเกอรี่ของโรงเรียน (วันที่ 27 เม.ย. 2558)
- ปรึกษาและร่วมวางแผนในโครงการจัดทำเบเกอรี่ของโรงเรียน (วันที่ 27 เม.ย. 2558)
- การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้ (วันที่ 29 เม.ย. 2558)
- ปรึกษาและร่วมวางแผนในโครงการจัดทำเบเกอรี่ของโรงเรียน (วันที่ 29 เม.ย. 2558)
- ปรึกษาและร่วมวางแผนในโครงการจัดทำเบเกอรี่ของโรงเรียน (วันที่ 29 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 1 ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 1.2 ประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- กิจกรรมเข้าค่าย ป.1-ม.3 (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.4 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1 เสนองบประมาณ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- พิธีเปิดกองลูกเสือและอบรมนายหมู่ลูกเสือ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าค่ายวิชาการ/นักเรียนศึกษาดูงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- เทควันโด (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ผู้บริหารอบรมนักเรียนหน้าแถว (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการประจำสัปดาห์ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ประชาสัมพันธ์งานบุคลากร (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (มูลนิธิ ฯ) (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรม / โครงการหน่วยงานที่จะดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- วางแผนหรือเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ดำเนินงานตามแผนงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- เสนออนุมัติงบประมาณ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการงานนโยบายและแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- เสนออนุมัติงบประมาณ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงานและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ดำเนินการตามแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- รับ/มอบรางวัลด้านวิชาการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- รับรางวัลด้านวิชาการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- โครงการ Cambridge Young Learners English Course (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- กองร้อยอาสา (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- การประชุมกลุ่มสาระฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- นักเรียนร่วมโครงการสอบกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการประจำสัปดาห์ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- โครงการเพชร SLC (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ประชุม (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- นิเทศการสอนครู (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ประชุมหน่วยงานภายนอก/ตำรากลาง (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานสอนเสริมเย็น (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- สอนเสริมวันเสาร์ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- สอนเสริมภาคฤดูร้อน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- สอนเสริมเดือนตุลาคม (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- บรรยากาศการเรียนการสอน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- การเรียนการสอน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- การเรียนการสอน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- โครงการ Intensive course (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- จัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- โครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ส่งนักเรียนแข่งขัน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ส่งนักเรียนแข่งขัน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- นักเรียนแข่งขัน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ประเมินผลนักเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ประชุมครูช่วงชั้น วันศุกร์ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- นักเรียนแข่งขัน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ประชุมงานประกันคุณภาพ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- วันสำคัญ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ชมรม (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- วันสำคัญ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ศึกษาดูงาน/อบรม (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ศึกษาดูงาน/อบรม (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- การแข่งขันกีฬา (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ประชุม (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- นักเรียนแข่งขัน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ซ้อมการแสดง (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- พัฒนาบุคลากรด้านภาษา (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ครูส่งหลักสูตร (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- นักเรียนติว (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- นักเรียน Giftedทัศนศึกษา/ดูงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าค่ายฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ประกวดสื่อ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- กิจกรรม Academic Day (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- แนะแนวการศึกษาต่อ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ค่ายภาษาจีน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ค่ายภาษาอังกฤษ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- อบรมครูผู้สอน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- นักเรียนแข่งขันทักษะภาษาจีน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- มอบทุนการศึกษามูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแสต็ค (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- การแข่งขันหมากล้อม (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- พิธีมอบเกียรติบัตรจบ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ตรวจสอบเอกสารการรับเงิน (วันที่ 4 พ.ค. 2558)
- ตรวจสอบยอดเงินรับประจำวัน และออกใบเสร็จรับเงินให้ตรงกับยอดเงินในใบสรุปรายรับประจำวัน นำเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ (วันที่ 4 พ.ค. 2558)
- จัดทำใบสรุปการรับ-จ่ายเงินประจำวัน นำเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ (วันที่ 4 พ.ค. 2558)
- จัดทำใบสรุปการรับ-จ่ายเงินประจำวัน นำเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ (วันที่ 4 พ.ค. 2558)
- ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน (วันที่ 4 พ.ค. 2558)
- ตรวจสอบยอดเบิกจ่ายใบขอซื้อ ใบเบิกพัสดุ รหัสงบประมาณ ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ (วันที่ 4 พ.ค. 2558)
- ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงิน(ใบเสร็จรับเงิน) ให้ตรงกับยอดจ่าย นำเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ (วันที่ 4 พ.ค. 2558)
- ตรวจสอบการบันทึกรายการจ่ายเช็คให้ตรงกับเช็คที่สั่งจ่าย พร้อมลงชื่อผู้ตรวจสอบในใบรายงานตรวจสอบรายการเช็ค ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ (วันที่ 4 พ.ค. 2558)
- ควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ มีการบันทึกการใช้งบประมาณตรงตามที่ใช้ไปจริง (วันที่ 4 พ.ค. 2558)
- ติดตามและปรับปรุงแก้ไขแผนงาน (วันที่ 4 พ.ค. 2558)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานลูกเสือ,ชมรม,นักศึกษาวิชาทหาร) 1.2 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(งาน ลูกเสือ,ชมรม,นักศึกษาวิชาทหาร) 1.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 5 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 5 พ.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 5 พ.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 10 พ.ค. 2558)
- 1.1 เสนออนุมัติงาน (วันที่ 10 พ.ค. 2558)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 10 พ.ค. 2558)
- 1.3 วางแผนการปฏิบัติงาน (วันที่ 10 พ.ค. 2558)
- 1.1 เสนออนุมัติงาน (วันที่ 10 พ.ค. 2558)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงานนิเทศ (วันที่ 10 พ.ค. 2558)
- 1.1.แต่งตั้งคณะกรรมการงานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 10 พ.ค. 2558)
- 1.2.ประชุมวางแผน ประสานงาน ชี้แจง การดำเนินงาน หลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 10 พ.ค. 2558)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (วันแรก) (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- จัดทำผลงานครูดีเด่นสมาพันธ์ ฯ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- การประชุมครู ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- กิจกรรมวันคล้ายวันเกิด (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- อบรมพัฒนาบุคลากร (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สร้างขวัญ กำลังใจให้กับบุคลากร (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- รางวัลครู / พนักงานนานปี (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- ค่ายวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ม.ปลาย รุ่นที่ 18 ครั้งที่ 1 วันแรก (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- ส่งบุคลากรศึกษาดูงานต่างประเทศ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- รางวัลครูไม่ขาด ไม่ลา ไม่สาย (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- งานมุทิตาจิตครูเกษียณ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- งานเลี้ยงปิดภาคเรียน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- งาน Thank you party (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- ส่งบุคลากรศึกษาต่อปริญญาโท / เอก (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- พัฒนาอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี / โสต ฯ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- พัฒนาระบบฮาร์ดแวร์ ระบบซอฟแวร์ และระบบเครือข่าย (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- วัสดุ อุปกรณ์ใช้ในงานนโยบายและแผน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- พัฒนาบุคลากร (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- รับรอง (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- บริหารสำนัก ฯ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- ฉุกเฉิน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- จัดทำรายงานประจำปี (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สนับสุนนฝ่ายการศึกาษ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- เลี้ยงต้อนรับคณะกรรมการ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- ของที่ระลึกกรรมการ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณวันฉลองนักบุญหลุยส์และพิธีแห่เทิดเกียรติ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สรรค์ทั้งกายและวิญญาณและพิธีแห่เทิดเกียรติ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชคริสตสมภพ / เสกถ้ำพระกุมาร (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณวันครู (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- การสอนคำสอนนักเรียนคาทอลิก (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- การอบรมฟื้นฟูจิตใจบุคลากร (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- การอบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- กิจกรรมค่ายกระแสเรียก (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- เยี่ยมเยียนสุสาน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- อาหารเสริม (นมโรงเรียน) (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- พัฒนาบุคลากรฝ่ายธุรการ - การเงิน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- งานธุรการฝ่ายธุรการ - การเงิน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนและการปฐมนิเทศครูอาสาสมัครจีน รุ่นที่ 14 ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558 (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- ค่ายวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ม.ปลาย รุ่นที่ 18 ครั้งที่ 1 วันที่สอง (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- 2.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของนักเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- 2.4 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- 2.5 จัดทำทะเบียนทรัพย์สินเครื่องดนตรีทุกชนิด (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- 2.6 จัดการแสดงดนตรีและการแสดงต่อต้านยาเสพติด ในโอกาสต่าง ๆ (10.3.1) (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- 2.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรัก ความนิยม ความชื่นชมความเป็นไทย(10.3.3) (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- 2.8 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย 10.3.4(1) (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- 2.9 จัดทำเกณฑ์การไปร่วมกิจกรรมการแสดงดนตรี นอกสถานศึกษา (15.1.2) (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- 2.10 จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้ครบทุกด้าน (TQA.3.3) (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- 2.11 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และศิษย์เก่ามีส่วนร่วม สนับสนุนกิจกรรมของนักเรียน(G.6) (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- 3.4 ประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรครู (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- 3.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรม (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็น ข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- บุคลากรรับรางวัล (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- บุคลากรรับรางวัล (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2558)
- ค่ายวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ม.ปลาย รุ่นที่ 18 ครั้งที่ 1 วันสุดท้าย (วันที่ 16 พ.ค. 2558)
- 2.1วางแผนให้สถานศึกษาจัดสิ่งที่จำเป็น เอื้อประโยชน์อำนวยความสะดวง ต่อการพัฒนาเด็กครบทั้ง 4 ด้าน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.2 วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.3 ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/แผนงานหน่วยงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.4 พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.5 สร้างความสัมพันธ์ต่อชุมชน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.6 จัดสิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งที่จำเป็น จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.7 กิจกรรมประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.8 จัดทำสารสนเทศของฝ่ายและหน่วยงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.1.ตรวจสอบติดตามการใช้หลักสูตรปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.2.ปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงานหลักสูตร (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.3.จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.4.ประเมินหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.5.ประเมินผลการใช้หลักสูตรโดยครูผู้ปกครองและชุมชน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลหลักสูตรปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4. 2 รายงานผลการใช้หลักสูตรฝ่ายปฐมวัยเพื่อนำ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งหน้าที่บุคลากร ประจำปี (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งหน้าที่บุคลากรประจำห้อง (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.3 ประชุม (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.4 ให้ครูดำเนินการจัดทำแผนฯและจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็ก (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.5 ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.6 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.1 ประสานกับงานหลักสูตรเพื่อประชุม/ชี้แจ้งครูเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.2 ประสานกับงานหลักสูตรเพื่อจัดอบรมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.3ให้ครูออกแบบ จัดทำแผนการจัดประสบการณ์และปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความคุ้มค่า (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.4 ให้ครูจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.5ให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.6 วางแผนจัดกิจกรรมให้ครูนำไปพัฒนาส่งเสริมเด็ก (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.1 ตรวจสอบแผนการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่า มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้น ตอนใดบ้าง (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.1.ประเมินผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่ามีข้อผิดพลาดในขั้นตอนใดให้หาสาเหตุและแก้ไข (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.2.สรุปผลการดำเนินงาน แก้ไขปรับปรุง และพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.4 ออกแบบเอกสารการประเมินผล / พัฒนาการ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.5 วางแผนการติดตามงานอย่างเป็นระยะ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.1.วางแผนการวัดและประเมินผลเด็กปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.2.วัดและประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.3.จัดทำสมุดรายงานประจำตัวเด็ก (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.4.จัดทำแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) เด็กปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.1 ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.2 ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่างๆ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานวัดและประเมินผล (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปการประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน รายบุคคลและภาพรวมของเด็กปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.3 นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.2ประชุมคณะกรรมการงานนิเทศ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.3 จัดทำคำสั่งงานนิเทศและมอบหมายงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.4 ออกแบบเครื่องมือวัด / เกณฑ์การนิเทศ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.5 จัดทำตารางปฏิบัติงานนิเทศ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.1 เพื่อให้ครูเข้าใจ ปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.2 แผนการจัดประสบการณ์สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.3 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้เด็กมีโอกาสในการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.4 กำกับ / วางแผนการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมของครูให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.2 ปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมิน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.4 ประเมินผลการนิเทศ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.5 ประเมินผลโครงการ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลการนิเทศรายบุคคลและภาพรวม (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.3 นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.2.วางแผนการปฏิบัติงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.3.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.4.สำรวจความต้องการในการชื่อและวัสดุอุปกรณ์ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.1 .ดำเนินการให้ครูฝ่ายปฐมวัยจัดทำสื่อ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.2จัดซื้อสื่อและวัสดุ อุปกรณ์ ในห้องเรียน 26 ห้อง (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.1 ตรวจสอบและติดตามบันทึกการยืมสื่อของครูและเด็กฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.2ประเมินคุณภาพของสื่อและวัสดุ อุปกรณ์ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.3 ประเมินการใช้สื่อการจัดประสบการณ์ของครูฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.4 สรุปผลการประเมินการใช้สื่อการจัดประสบการณ์ของครูฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.1ให้บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสาร การบริการการติดตามตรวจสอบการบริหารการติดตามตรวจสอบการบริหาร (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.1 เสนองานเพื่อขออนุมัติ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.1.วางแผนงานส่งเสริมให้เด็กมีน้ำหนักวัดส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.2 วางแผนงานส่งเสริมให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.3 วางแผนงานส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติตนหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุภัย และสิ่งเสพติด (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.4 วางแผนงานกรีฑาสี (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.5.วางแผนงานกีฬาเอกชน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.6 วางแผนงานอุปกรณ์กีฬา (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.7.ประเมินงานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.8.รายงานผลการประเมินงานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยให้กับหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.1 ติดตามการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.2 ประเมินผลงานและโครงการ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลและรายงานผลการดำเนินการ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.4 จัดทำเอกสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาศักยภาพนักเรียน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.1. วางแผน คิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อจัดกิจกรรม โครงการ ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.2. ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.1 ออกแบบเอกสารการประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.2 ติดตามการดำเนินกิจกรรม โครงการตามแผนงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.3ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.4ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม โครงการแผนงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.2รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.3.จัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.4.พิจารณาอนุมัติ ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.5.ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.2.ประชุมคณะกรรมการงานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.3.จัดทำปฏิทินการดำเนินงานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.4. จัดทำหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.5. เสนอใช้การทำหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย ให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณา อนุมัติใช้หลักสูตร (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.1.ตรวจสอบติดตามการใช้หลักสูตรปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.2 ปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงานหลักสูตรที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.4ประเมินหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.5 ประเมินผลการใช้หลักสูตรโดยครูผู้ปกครองและชุมชน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.1สรุปผลหลักสูตรปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.2รายงานผลการใช้หลักสูตรฝ่ายปฐมวัยเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.6 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.7 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ มอบหมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1 เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของนักเรียนและการประสานงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.3 กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.4 วางแนวทางการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.5 กำหนดเครื่องมือในการประเมินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.2จัดกิจกรรมบริการชุมชน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.3.จัดให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี ส่วนร่วมกับสถานศึกษา (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.4 จัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม(2.4) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.5จัดกิจกรรมสนับสนุนชมชน(ส1.2ค) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.6 จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง (ส3.2ข.(1) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.1 ออกแบบสอบถามประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.2 สรุปผลการประเมินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุป เป็นข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของนักเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.3 กำหนดเป้าหมายในการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.4 วางแนวทางการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.5 กำหนดเครื่องมือในการประเมินกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.6 จัดทำคำสั่งงานกิจกรรมภายใน-นอก และมอบหมายงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.7 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบ หมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1.ดำเนินงานตามแผนงานโครงการและงบประมาณ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.2 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนการสอน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.3จัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม อนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.4 ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนิน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.5 จัดทำมาตรการส่งเสริม -กำหนดเหตุผลในการกำหนดความร่วมมือและ/หรือ ช่วยเหลือชุมชน สังคม รอบสถานศึกษา -กำหนดตัวบ่งชี้และระดับความสำเร็จของเป้าหมาย -กำหนดแนวปฏิบัติและกระบวนการที่ชัดเจนและ ต่อเนื่อง -จัดทำระบบกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและสร้าง การมีส่วนร่วมผู้เกี่ยวข้อง -จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของชุมชน ตรงตามความต้องการของชุมชนไม่น้องกว่าร้อยละ80 (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ(ร่วม2.2) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.7.จัดกิจกรรมและพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.1 ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.2 สรุปผลการประเมินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของครู ในการจัดอบรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.3 กำหนดเป้าหมายในการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.4 วางแนวทางในการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.5 กำหนดเครื่องมือในการประเมินกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.6 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบ มอบหมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1 ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1.1 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้บุคลากรครูมี การจัดประชุมคณะกรรมการแผนกปกครองจัด อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรครูทุก ศาสนา (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1.2 จัดทำใบอนุญาตการมาสาย, ขาดเรียน, การแต่งกายผิดระเบียบ,ใบขออนุญาตออกนอก โรงเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1.3 เบิกอุปกรณ์สำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1.4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานสารเสพติด (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1.5จัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.2 ติดตามนักเรียนให้มีการปฏิบัติตนตามสุข บัญญัติ 10 ประการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งครบ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่ สมบูรณ์ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3. จัดทำเครื่องมือในการประเมินต่างๆ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4. ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1. สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.ส่งผลการดำเนินงานส่งฝ่ายต่างๆ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 5.นำข้อมูลที่ปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็น ข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 6. จัดเก็บเอกสารเพื่อรองรับการประเมิน จากภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของนักเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.3 กำหนดเป้าหมายมในการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.4 วางแนวทางการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.5 กำหนดเครื่องเมือในการประเมินกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.6 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบ หมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.2 ส่งเสริม สร้างความตระหนักให้นักเรียนมีความ กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ (2.2) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.1 ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.2 สรุปผลการประเมินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุป เป็นข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของ นักเรียนและการประสานงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.3 กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.4 วางแนวทางการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.5 กำหนดเครื่องมือในการประเมินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.6 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ มอบหมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.2ส่งเสริมแกนนำการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.3 ประชุมสภานักเรียน( G.7) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.4จัดกิจกรรมส่งเสริมภายใน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.5จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.6 โครงการแกนนำการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่ สมบูรณ์ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.4 ประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรครู (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุป เป็น ข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.3 ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการในการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.4 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน โครงการและมอบหมายงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.5 จัดทำปฏิทินงานการจัดกิจกรรมตลอดปี (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.6 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในการประสานงานตามระบบ ของโรงเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1 วางแผนการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ของแผนกกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.2 พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานด้วยการไปศึกษาดูงานจาก หน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.3 ตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานของบุคลากร (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.4 สร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.5 ติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.6 กำหนดความเสี่ยงการนำนักเรียนออกนอก สถานศึกษา 8.3.2(5) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.7 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน ตลอดปีและ ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง(13.2) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.7.1 กำหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน โรงเรียนผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 13.2(1) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.7.2 นำความรู้จากการศึกษามาจัดประสบการณ์การ เรียนรู้มาประยุกต์ 13.2(2) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.7.3 กำหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้องผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสานเทศแห่งเรียนรู้ทั้งในและนอก โรงเรียน และดำเนินตามแนวทางที่กำหนด 13.2(3) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.7.4 นำความรู้ที่ได้จากการทัศนศึกษา มาแบ่งปัน ความรู้ให้กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 13.2(4) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.7.5 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในและนอก สถานศึกษา มีการเผยแพร่ความรู้และนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์ 13.2(5) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.8 การจัดการความรู้ TQA(ส.4.2ก.(3) วิธีการจัดการความรู้ขององค์องค์เพื่อให้บรรลุผลดังนี้ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.9 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า มีส่วน ร่วมในการจัดกิจกรรม (G.6) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.4 ประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรครู (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็น ข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ในการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ในการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.4 วางแนวทางในการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.5 กำหนดเครื่องมือในการประเมินกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.6 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบ หมายงานตามคำสั่งโรงเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1.1 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้กับนักเรียน เรื่องยาเสพติด, การดูแลตนเองเมื่อเกิดอุบัติภัย (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1.2 ดูแลนักเรียนให้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบของ โรงเรียน มีการตรวจระเบียบทุกวัน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1.3 ส่งเสริมอบรมนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1.5 เบิกงบประมาณของงานระดับชั้น (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ ติด ปัญหาทางเพศ และสิ่งมอมเมา (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนให้ครบทุกด้าน (TQA 3.3) เช่น (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.1 ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.2 สรุปผลการประเมินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุป เป็นข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.1 เสนองานเพื่อขออนุมัติการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1 ดำเนินงานตามแผนงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.1 ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.2 สรุปผลการประเมินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.2 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.4 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็น ข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของนักเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.3 กำหนดเป้าหมายในการจัดการแข่งขันกีฬา (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.4 วางแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬา (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.5 กำหนดเครื่องมือในการประเมินกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.6 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบ หมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1 ดำเนินงานตามแผนงานและโครงการด้วยการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.2.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.2.2 จัดการแข่งขันกีฬาภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.3 ควบคุม ติดตามการดำเนินงาน/โครงการ ติดตามจากการสรุปผลการแข่งขัน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.4 ส่งเสริมเผยแพร่ศักยภาพของนักเรียนนักเรียนและ คุณครู (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.5 จัดบุคลากรในหน่วยงานกีฬามานำเต้นแอโรบิค (9.3.1,9.3.2) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.6 จัดบุคลากรในหน่วยงานกีฬามาจัดกิจกรรม กีฬาต้านยาเสพติด(10.3.1) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.7 จัดบุคลากรและนักเรียนไปช่วยสอนทักษะ(15.1.2) กีฬาฟุตบอลเดือนละ 1 ครั้ง ได้แก่ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.8จัดการแข่งขันกีฬาพัฒนานักเรียนให้ครบทุกด้าน (TQA.3.3) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.9เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และศิษย์เก่ามีส่วนร่วม สนับสนุนกิจกรรมของนักเรียน(G.6) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.4 ประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรครู (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็น ข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็น ข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- เปิดรับสมัครนักเรียนร่วมโครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET 2558 วันแรก (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ-ร่วม/ภาระงาน) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ-ร่วม/ภาระงาน) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ(ภาระงานประจำ-ร่วม/ภาระงาน) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของนักเรียนและการประสานงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.4 วางแนวทางการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1 ดำเนินงานตามแผนงานและโครงการด้วยการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.2 จัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียน (11.2) โดยจัดกิจกรรมป้องกัน อุบัติภัย (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.1 ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.2 สรุปผลการประเมินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุป เป็นข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของนักเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.4 วางแนวทางการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1 สรรหานักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรี และการแสดง (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.2 ส่งเสริมและฝึกซ้อมดนตรีให้นักเรียนกล้า แสดงออก (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.3 กำหนดเป้าหมายในการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.4 วางแนวทางการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.5 กำหนดเครื่องเมือในการประเมินกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.6 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบ หมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.2 จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนทั้งครบ (3.3) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.3 ฝึกอบรมสร้างความตระหนักในเรื่องความเสมอ ภาค ไม่มีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ฯลฯ TQA 9 (1) โดยการจัดกิจกรรมตรวจระเบียบนักเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.1 ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.2 สรุปผลการประเมินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานทะเบียนสถิติ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- งานจัดทำหลักฐานการศึกษาของนักเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- งานจัดทำทะเบียนประวัตินักเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- งานขออนุญาตเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโรงเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- งานจัดทำสถิติการขาด ลา มาสาย ของบุคลากรครู (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- งานเงินอุดหนุนของโรงเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- การจัดทำคู่มือนักเรียน (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- ประชุมครูนักรถรับ-ส่งนักเรียน (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- โครงการติวเข้มนักเรียนคาบ 8 และเรียนเสริมวันเสาร์ (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- นักเรียน อ.1-ม.3 ร่วมโครงการติวเข้มคาบที่ 8 ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี วันแรก (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- ผู้อำนวยการอบรมนักเรียนมัธยมปลายตอนเช้า (วันที่ 21 พ.ค. 2558)
- การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 21 พ.ค. 2558)
- ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 22 พ.ค. 2558)
- ะชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาครั้งบที่ 1/2558 (วันที่ 22 พ.ค. 2558)
- ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ห้องเรียน Gifted (วันที่ 23 พ.ค. 2558)
- เริ่มโครงการเรียนเสริมวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 23 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการต้อนรับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา (วันที่ 25 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนครั้งที่ี 2_58 (วันที่ 25 พ.ค. 2558)
- นักเรียน ป.2-ป.6 เข้าร่วมโครงการ Cambridgeฯ Pre-Test วันแรก (วันที่ 25 พ.ค. 2558)
- จัดทำแผนงาน (วันที่ 25 พ.ค. 2558)
- นักเรียนชมการแนะนำศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัว (เทควันโด) (วันที่ 26 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 26 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 26 พ.ค. 2558)
- นักเรียน ป.1-ม.3 ร่วมพิธีเปิดกองลูกเสือ และอบรมนายหมู่ลูกเสือ (วันที่ 27 พ.ค. 2558)
- จัดทำแผนงาน (วันที่ 27 พ.ค. 2558)
- การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 28 พ.ค. 2558)
- ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับชั้น ป.1 - ป.3 (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิด-ปิดปีการศึกษา (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2558 (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- ประชุมครู ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- กิจกรรมวันคล้ายวันเกิดครูประจำเดือนพฤษภาคม 2558 (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- ปะชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาครั้งบที่ 2/2558 (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด จัดทำแผนงาน (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด จัดทำแผนงาน (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- โครงการเกมส์สมดุล ชีวิตสมดุล (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 30 พ.ค. 2558)
- จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 (วันที่ 31 พ.ค. 2558)
- เริ่มโครงการ Cambridge Young Learners English Course ภาคเรียนที่ 1/2558 (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- รับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา (วันที่ 2 มิ.ย. 2558)
- รับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา (วันที่ 2 มิ.ย. 2558)
- ตรวจฟันเด็กประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 2-3 มิถุนายน (วันที่ 2 มิ.ย. 2558)
- ตรวจฟันเด็กประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 2-3 มิถุนายน (วันที่ 2 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด ตรวจฟันเด็กประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 2-3 มิถุนายน (วันที่ 3 มิ.ย. 2558)
- ตรวจฟันเด็กประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 2-3 มิถุนายน (วันที่ 3 มิ.ย. 2558)
- กำหนดการพิธีไหว้ครู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- กำหนดการพิธีไหว้ครู ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- พิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในฉลองวันสถาปนาโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด รับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- ผู้แทนครูฝ่ายวิชาการรับรางวัล O-NET ระดับประเทศ (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- ฝ่ายวิชาการส่งผู้แทนรับรางวัล O-NETระดับประเทศ (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ เข้าร่วมการประชุมพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเจียระไนเพชร SLC (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- การประชุมพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.4 - ป.6 (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- การเลือกตั้งประธานสภานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนเข้าค่ายอบรมลูกเสือ – เนตรนารีกองร้อยพิเศษอาสาจราจร รุ่นที่ 7 (วันแรก) (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- การประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาครั้งบที่ 3/2558 (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนเข้าค่ายอบรมลูกเสือ – เนตรนารีกองร้อยพิเศษอาสาจราจร รุ่นที่ 7 (วันที่สอง) (วันที่ 6 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนเข้าค่ายอบรมลูกเสือ – เนตรนารีกองร้อยพิเศษอาสาจราจร รุ่นที่ 7 (วันสุดท้าย) (วันที่ 7 มิ.ย. 2558)
- ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ และมิสรัชนก อบรม เข้าร่วมจัดนิทรรศการกระแสเรียก ในงานเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์พระศาสนจักรคาทอลิกไทย เขต 4 (วันที่ 7 มิ.ย. 2558)
- ภราดา และคุณครูเข้าร่วมจัดนิทรรศการกระแสเรียก ในงานเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์พระศาสนจักรคาทอลิกไทย เขต 4 (วันที่ 7 มิ.ย. 2558)
- จัดนิทรรศการกระแสเรียก ในงานเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์พระศาสนจักรคาทอลิกไทย เขต 4 (วันที่ 7 มิ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 8 มิ.ย. 2558)
- การประชุมภายนอก (วันที่ 8 มิ.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ (วันที่ 8 มิ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนครั้งที่ี 3_58 (วันที่ 8 มิ.ย. 2558)
- การนิเทศการสอนมิสจารุวรรณ สัจจะวัฒนวิมล และมาสเตอร์สิรวิทย์ ฉ่ำตุ๋ย ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (วันที่ 8 มิ.ย. 2558)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ (วันที่ 8 มิ.ย. 2558)
- การบริจาคโลหิตต่อชีวิต ครั้งที่ 1 (วันที่ 9 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "การใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น" (ฺBio Gang Project) (วันที่ 9 มิ.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสอนวรรณคดีไทยในแบบเรียนระดับมัธยมศึกษา (วันแรก) (วันที่ 9 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.3 (วันที่ 9 มิ.ย. 2558)
- การสอนวรรณคดีไทยในแบบเรียนระดับมัธยมศึกษา (วันที่ 9 มิ.ย. 2558)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนวรรณคดีไทยในแบบเรียนระดับมัธยมศึกษา (วันที่ 9 มิ.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสอนวรรณคดีไทยในแบบเรียนระดับมัธยมศึกษา (วันสุดท้าย) (วันที่ 10 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.1 (วันที่ 10 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนสอบโครงการเพชร SL กิจกรรมเจียระไนเพชร SLC (วันที่ 10 มิ.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมประชุมเรื่องขอคำปรึกษาในการจัดกิจกรรมรักการอ่าน ครั้งที่ 3 (วันที่ 10 มิ.ย. 2558)
- การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.5/7 Gifted สอนโดยมิสชฏามาศ ศรีชนะวัฒน์ (วันที่ 10 มิ.ย. 2558)
- กำหนดการพิธีไหว้ครู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- กำหนดการพิธีไหว้ครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- กำหนดการพิธีวันไหว้ครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น อ.1 (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ป.4 (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1- ม.3 (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- มิสพวงทอง วงศ์พลับ เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (วันแรก) (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 6 (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- มิสพวงทอง วงศ์พลับ เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (วันที่สอง) (วันที่ 13 มิ.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการอบรมการถ่ายภาพ แบบมือโปร เพื่อใช้ในการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ (วันที่ 14 มิ.ย. 2558)
- มิสพวงทอง วงศ์พลับ เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (วันสุดท้าย) (วันที่ 14 มิ.ย. 2558)
- จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 6 (วันที่ 14 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนระดับ ป.1-3 เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน (วันแรก) (วันที่ 15 มิ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนครั้งที่ี 4_58 (วันที่ 15 มิ.ย. 2558)
- โครงการศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะระดับภูมิภาค (วันที่ 15 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.2 (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1 / 2558 (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- การเข้าสีของนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- การเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียน ม.5/1 สายวิทย์-คณิต สอนโดยมิสฤทัยทิพย์ ฉันวิจิตร (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- การเรียนการสอนวิชากราฟิก 1 ม.5/4 สอนโดย ม.สมมาตร ศรีวิศาลศักดิ์ (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น อ.3 (วันที่ 17 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ป.2 (วันที่ 17 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ป.6 (วันที่ 17 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมโครงการ กรุงไทย ยุววาณิช ประจำปี 2558 (วันที่ 17 มิ.ย. 2558)
- โครงการกรุงไทย ยุววาณิช ประจำปี 2558 (วันที่ 17 มิ.ย. 2558)
- ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 17 มิ.ย. 2558)
- การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเสริม ม.6/4 สอนโดย ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ (วันที่ 17 มิ.ย. 2558)
- กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 18 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น อ.2 (วันที่ 18 มิ.ย. 2558)
- การประชุมคณะกรรมการงานสื่อการสอน ครั้งที่ 2 (วันที่ 18 มิ.ย. 2558)
- การประชุมคณะกรรมการงานสื่อการสอน ครั้งที่ 2 (วันที่ 18 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนประถมศึกษาตอนปลายร่วมกิจกรรมชมรมงานประดิษฐ์ถักกระเป๋าจากเชือก (วันที่ 18 มิ.ย. 2558)
- การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2558 (วันที่ 18 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมพฤหัสหรรษา "เกมซุปเปอร์แมนแปลงร่าง" (วันที่ 18 มิ.ย. 2558)
- กองร้อยพิเศษปฏิบัติจกรรมอาสาจราจรของภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา2558 (วันที่ 18 มิ.ย. 2558)
- การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.4 - ม.6 (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ"ชวนครูวิทย์ มาคิดให้ Work สำหรับครูระดับประถมศึกษา ตอน 7 Wonders เจ็ดมหัศจรรย์ สาระเรียนรู้" (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ป.6 ทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- ภราดาและคณะครูเข้าร่วมการอบรม "Garageband" (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.4 (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.5 (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.6 (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมประชุมหัวหน้าฝ่ายวิชาการและครูสอนภาษาต่างประเทศ (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- ไทยพีบีเอส ชวนครูวิทย์มาคิดให้ WORK ตอน SEVEN WONDERS เจ็ดมหัศจรรย์สาระการเรียนรู้ (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- การอบรม "Garageband" (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- หัวหน้าฝ่ายวิชาการและผู้รับผิดชอบงานด้านการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- อบรมตำรากลางของมูลนิธิฯ (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนรับเกียรติบัตร โครงการ Cambridge Young Learners English Course (วันที่ 20 มิ.ย. 2558)
- พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดีเด่นด้านวิชาการและกิจกรรม (วันที่ 20 มิ.ย. 2558)
- การจัดทำมาตรฐานครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) (วันที่ 20 มิ.ย. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าเนื่องในโอกาสปฏิญาณตนตลอดชีวิตการเป็นนักบวชของคณะภราดา (วันที่ 21 มิ.ย. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าเนื่องในโอกาสปฏิญาณตนตลอดชีวิตการเป็นนักบวชของคณะภราดา (วันที่ 21 มิ.ย. 2558)
- เริ่มโครงการ Intensive course นักเรียนระดับชั้น ม.6 (วันที่ 22 มิ.ย. 2558)
- ผู้แทนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรารับมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับมาตรฐาน เล่มที่ 39 (วันที่ 22 มิ.ย. 2558)
- การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.4/5 สอนโดยมิสจารุวรรณ สัจจะวัฒนวิมล (วันที่ 22 มิ.ย. 2558)
- การทำความสะอาดห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 22 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ป.1 (วันที่ 23 มิ.ย. 2558)
- กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (วันที่ 23 มิ.ย. 2558)
- เปิดรับสมัครนักเรียนร่วมการแข่งขัน ASMO วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 (วันที่ 23 มิ.ย. 2558)
- เปิดรับสมัครนักเรียนร่วมการแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 (วันที่ 23 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นร่วมกิจกรรมชมรมงานประดิษฐ์ถักกระเป๋าจากเชือก (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- งานห้องสมุดจัดโครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ประจำเดือนมิถุนายน 2558 "กิจกรรมการแข่งขันเปิดพจนานุกรมและการแข่งขันเรียงคำตามพจนานุกรม" ระดับชั้น ป.3-ป.4 (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- การตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แข่งขันแต่งคำประพันธ์ สดุดีสุนทรภูท วันแรก (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ป.3 (วันที่ 25 มิ.ย. 2558)
- กิจกรรมนักอนุรักษ์รุ่นจิ๋ว ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 25 มิ.ย. 2558)
- การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2558 (วันที่ 25 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แข่งขันแต่งคำประพันธ์ สดุดดีสุนทรภู่ วันสุดท้าย (วันที่ 25 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ป.5 (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- คณะภราดา และคณะครูเข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ / งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเซนต์หลุยส์เกมส์ (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- กิจกรรมอวยพรวันเกิดครูเดือนมิถุนายน 2558 (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- พิธีมอบรางวัลครูไม่ขาด ลา มาสาย (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- ประชุมครู ครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- กิจกรรม 6 หลักของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- ระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน / งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- ระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน / งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- ประชุมผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน/มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- กิจกรรมวันสุนทรภู่ (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- ร่วมประชุมผู้รับผิดชอบระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน / งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- ประชุมผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนและงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- ประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ"ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน/มาตรฐานคุณภาพการศึกษาครั้งที่ 1/2558" (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- อบรมมาตรฐานของมูลนิธิฯ (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- คุณครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558 (วันแรก) (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- การจัดทำมาตรฐานครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- คุณครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558 (วันที่สอง) (วันที่ 28 มิ.ย. 2558)
- ผู้อำนวยการอบรมนักเรียนมัธยมปลายตอนเช้า (วันที่ 28 มิ.ย. 2558)
- การบัญชีสำหรับผู้บริหาร (วันที่ 28 มิ.ย. 2558)
- คุณครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- นักเรียน ป.1-2 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือน มิถุนายน 2558 "กิจกรรมการแข่งขันเรียงคำ ทำประโยค" (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนครั้งที่ี 5_58 (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- การแข่งขันกีฬาห้องเรียน (วันแรก) (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- คณะครูฝ่ายปฐมวัยรับเกียรติบัตร (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- ครูฝ่ายปฐมวัย จัดทำสมุดบัญชีรายชื่อประจำเดือน พ.ค. - มิ.ย.2558 (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- การแข่งขันกีฬาห้องเรียน (วันที่สอง) (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพ (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา ณ ท่าเรือแหลมฉบัง (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- นักเรียน ป.5-ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือน มิถุนายน 2558 "กิจกรรมการแข่งขันอ่านจับใจความสำคัญ" (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรม "วันอาชีพ" ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- นักเรียนสมัครโครงการโอลิมปคกวิชาการ สอวน. (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- การแข่งขันกีฬาห้องเรียน (วันที่สาม) (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- นักเรียนร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ(วันแรก) (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการตรวจสอบจำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ขอรับการอุดหนุนเป็นเงินค่าใช้จ่ายรายบุคคลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการตรวจสอบจำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ขอรับการอุดหนุนเป็นเงินค่าใช้จ่ายรายบุคคลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมพฤหัสหรรษา "เกมสร้างตึก" (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- กำหนดการประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่า ครั้งที่ 1 (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558(วันแรก) (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ ร่วมกิจกรรมการจัดค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันแรก) (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- การแข่งขันกีฬาห้องเรียน (วันที่สี่) (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น อ.1-ป.6 รับนมโรงเรียน ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- อบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- อบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- อบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- กิจกรรมการจัดค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาคุรภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- อบรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Moodle (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- นักเรียนร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ(วันที่สอง) (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนกรกฎาคม 2558 (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนกรกฎาคม 2558 (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- ทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่สอง) (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้ารับการอบรมการคัดกรองพัฒนาการเด็ก (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ ร่วมกิจกรรมการจัดค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่สอง) (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- ประชุมครูแยกตามช่วงชั้น (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- การแข่งขันกีฬาห้องเรียน (วันที่ห้า) (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- ทำความสะอาดห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- การประชุมครูระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- นักเรียนร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ(วันสุดท้าย) (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่สาม) (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ ร่วมกิจกรรมการจัดค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันสุดท้าย) (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าแข่งขันแบรนด์ครอสเวิร์ดเกมคิงส์คัพ วันแรก (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- อบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- อบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- อบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- กิจกรรมการจัดค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาคุรภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- การจัดทำมาตรฐานครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- อบรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Moodle (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 5 ก.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าแข่งขันแบรนด์ครอสเวิร์ดเกมคิงส์คัพ วันที่สอง (วันที่ 5 ก.ค. 2558)
- นักเรียนแข่งขันหมากล้อม Standard Rating & Friendship Game ครั้งที่่ 1/2558 (วันที่ 5 ก.ค. 2558)
- นักเรียน ม.1-3 เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี เรื่องระเบียบแถวภาคสนาม (วันที่ 5 ก.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนแบบโครงการ (Project Approach)ระยะเริ่มต้นโครงการ (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ และคณะครูเข้าร่วมการประชุมการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี (วันที่ 7 ก.ค. 2558)
- การตรวจประเมินห้องเรียนของระดับปฐมวัยปีที่ 1-3 (วันที่ 7 ก.ค. 2558)
- อนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการประชุมเพื่อชี้แจงการจัดซื้อครุภัทณฑ์และอุปกรณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 7 ก.ค. 2558)
- การประชุมครูระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 7 ก.ค. 2558)
- นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในงานครบรอบ 60 ปีมหาวิทยาลัยบูรพา วันแรก (วันที่ 7 ก.ค. 2558)
- นิเทศการสอนครูผู้สอน ช่วงชั้นที่ 1 (วันที่ 7 ก.ค. 2558)
- การประชุมการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี (วันที่ 7 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับ ป.1-3 เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน (เดือนที่สอง) (วันที่ 8 ก.ค. 2558)
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจคัดกรองเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (วันที่ 8 ก.ค. 2558)
- ท่านผู้อำนวยการรับมอบรางวัล Standard Rating & Friendship Game ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ,รางวัลตอบปัญหาวิทยาศาสตร์,และเกียรติคุณ ให้กับนักเรียน (วันที่ 8 ก.ค. 2558)
- นักเรียน ม.1-3 เรียนชมรม (วันที่ 8 ก.ค. 2558)
- ผู้อำนวยการอบรมนักเรียนมัธยมปลายตอนเช้า (วันที่ 8 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันแรก) (วันที่ 9 ก.ค. 2558)
- นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในงานครบรอบ 60 ปีมหาวิทยาลัยบูรพา วันสุดท้าย (วันที่ 9 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 9 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 9 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี (วันที่ 9 ก.ค. 2558)
- กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 10 ก.ค. 2558)
- กิจกรรมค่ายธรรมะนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 10 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่สอง) (วันที่ 10 ก.ค. 2558)
- การนิเทศครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) (วันที่ 10 ก.ค. 2558)
- ครูสอบ Pretest ครูในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 10 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่สาม) (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "รู้เนื้อหาก่อนสอนเก่ง...สู่ครูTPCK ในศตวรรษที่ 21" (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- การจัดทำมาตรฐานครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 12 ก.ค. 2558)
- กำหนดการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสภานักเรียน หัวข้อ "เยาวชนแกนนำการปกครองระบอบประชาธิปไตย" ตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (วันแรก) (วันที่ 12 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง เตย (วันที่ 13 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/8 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง น้ำตาล (วันที่ 13 ก.ค. 2558)
- กำหนดการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสภานักเรียน หัวข้อ "เยาวชนแกนนำการปกครองระบอบประชาธิปไตย" ตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (วันสุดท้าย) (วันที่ 13 ก.ค. 2558)
- ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่องการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-Net (วันที่ 13 ก.ค. 2558)
- ฉีดวัคซีน ประจำปี 2558 วันที่ 18-22 มิถุนายน (วันที่ 13 ก.ค. 2558)
- อบรมเรื่อง มือ เท้า ปาก วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 (วันที่ 13 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ทหาร (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/6 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ความเป็นมาของจังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- กำหนดการเปิดนิทรรศการนักบุญหลุยส์มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- กำหนดการเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานวันแม่ ประจำปี 2558 (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- กำหนดการเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานวันแม่ ประจำปี 2558 (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมประชุมเรื่องขอคำปรึกษาในการจัดกิจกรรมรักการอ่าน ครั้งที่ 4 (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- คุณครูกรอกวุฒิลูกเสือและความต้องการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประจำปี 2558 ทางเว็บไซด์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- การแข่งขันทักษะวิชาการฝ่ายปฐมวัย เนื่องในวันนักบุญหลุยส์ (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- เปิดรับสมัครนักเรียนร่วมโครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET 2558 วันสุดท้าย (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง กล้วย (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/7 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง กล้วย (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 (วันแรก) (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแข่งขันคัดลายมืองานสัปดาห์นักบุญหลุยส์ (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- คุณครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมฝึกทักษะการเล่นหมากล้อม (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- มิสพรเพ็ญ ศาลาน้อย อบรมนักเรียนมัธยมปลายตอนเช้า (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- การทดลองวิชาชีววิทยาเรื่อง เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต รายวิชาชีววิทยา ชั้น ม.4 โดย มิสน้ำฝน คงแสนคำ (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง มะพร้าว (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง มะพร้าว (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2558 (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- คณะครูกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ศึกษาดูงานด้านหลักสูตร EP ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- กิจกรรมนักบุญหลุยส์ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1 (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานการเรียนการสอนด้าน EP วิธีการสอนว่ายน้ำ (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานการเรียนการสอนด้าน EP วิธีการสอนว่ายน้ำ (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- การศึกษาดูงานการเรียนการสอนด้านEP (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- การจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาแบบ IEP (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- การจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาแบบ IEP (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- ไปศึกษาดูงานการเรียนการสอนด้าน EP (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/5 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง เห็ด (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง รถ (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "เม็ดบัวลอยแก้ว" (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- กำหนดการ Big Cleaning Day (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ข้าว" (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- ตัวแทนนักเรียน ด.ช.ศุภากร เที่ยงพิมล นักเรียนชั้น ป.3/2 เข้าแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2558 รอบคัดเลือก (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- การประชุมครูระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- การเรียนภาษาอังกฤษของคุณครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในโครงการพัฒนาครูผู้สอนด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- ครูเรียนภาษาอังกฤษในคาบเรียนที่ 8 ของวันศุกร์ (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- ครูเรียนภาษาอังกฤษในวันศุกร์ คาบเรียนที่ 8 วันแรก (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- การเรียนของคุณครูที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ วันแรก (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- กำหนดการเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส ม.2 (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- คุณครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ประถมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมการอบรม สอนอย่างไรให้นักเรียนรักวิชาคณิตศาสตร์:เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2 (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- คณะกรรมการดำเนินงานตามโครงสร้างของโรงเรียนทุกหน่วยงานเข้าร่วมจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ. 2559 - 2564 ครั้งที่ 1 (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- สอนอย่างไรให้นักเรียนรักวิชาคณิตศาสตร์และเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2 (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ. 2559-2564 (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ. 2559-2564 (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ. 2559-2564 (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 ครั้งที่ 1 (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/6 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง หมู (วันที่ 20 ก.ค. 2558)
- กำหนดการพิธีฉลองวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 20 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมโครงการสำรวจสภาวะช่องปาก โรงพยาบาลพุทธโสธร (วันที่ 20 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/7และนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/7 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ปลา (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำมะพร้าว" (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ปอเปี๊ยะผักสด" (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำดอกอัญชัน" (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "การดูแลรักษาและการล้างรถ" (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำผักปั่น" (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2 / 2558 (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- ผู้แทนครูประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการลดภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียน (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- นักเรียนชมรมศิลปะการแสดงซ้อมโขน (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการลดความอ้วนในเด็กวัยเรียน (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- นักเรียนอัจฉริยภาพเพชร sl ติวตอนเช้า (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- การจัดการด้านอาหารโภชนาการเพื่อลดภาวะอ้วน (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- การจัดการด้านอาหารโภชนาการเพื่อลดภาวะอ้วน (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3และห้องปฐมวัยปีที่ 2/8 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ไข่ (วันที่ 22 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำผลไม้ปั่น" (วันที่ 22 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ยำลูกชิ้นปลา" (วันที่ 22 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "บ้านจากขวดนมเปรี้ยว" (วันที่ 22 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "กล้วยบวดชี" (วันที่ 22 ก.ค. 2558)
- นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 รับเกียรติบัตร จากการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันนักบุญหลุยส์ (วันที่ 22 ก.ค. 2558)
- ฝึกปฏิบัติการวิชาชีววิทยา เรื่อง การใช้กล้องจุลทรรศน์ รายวิชาชีววิทยา ชั้น ม.4 โดย มิสน้ำฝน คงแสนคำ (วันที่ 22 ก.ค. 2558)
- นักเรียนรับเกียรติบัตรแข่งขันทักษะภาษาไทย วันสัปดาห์นักบญหลุยส์ (วันที่ 22 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ดอกไม้ (วันที่ 23 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง บ้าน (วันที่ 23 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "หมูข้าวโพดปิงปอง" (วันที่ 23 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/8 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ที่วางโทรศัพท์" (วันที่ 23 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ยำเห็ดเข็มทอง" (วันที่ 23 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/8 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ไข่ครก" (วันที่ 23 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ไข่ยัดไส้" (วันที่ 23 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมหลักสูตรคำสอน ชุดชีวิตคริสตัง เล่ม 4 - 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 (วันที่ 23 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมหลักสูตรคำสอน ชุดชีวิตคริสตัง เล่ม 4 - 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 (วันที่ 23 ก.ค. 2558)
- โครงการส่งเสริมให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฏหมาย ประจำปี 2558 (วันที่ 23 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ผลไม้ (วันที่ 24 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/5 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ผลไม้ (วันที่ 24 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "แซนวิชทูน่า" (วันที่ 24 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลห้อง 2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำดอกอัญชัน" (วันที่ 24 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "วุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนแฟนซี" (วันที่ 24 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ช็อคโกแลตฟองดูว์" (วันที่ 24 ก.ค. 2558)
- กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 นักเรียนระดับ ป.1-ม.5 (วันแรก) (วันที่ 24 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมประชุม Focus Group (วันที่ 24 ก.ค. 2558)
- ประชุมครู ครั้งที่ 3/2558 (วันที่ 24 ก.ค. 2558)
- กิจกรรมอวยพรวันเกิดครูเดือนกรกฎาคม (วันที่ 24 ก.ค. 2558)
- การจัดทำแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 24 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แก้ไข /ปรับปรุง/พัฒนาต้นฉบับตำรากลางภาษาอังกฤษวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ที่จะใช้ในปีการศึกษา 2559 (วันแรก) (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- นักกีฬาสแต็คสาธิตจากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ทำการสาธิตวิธีการเล่นกีฬา Stack (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการสอบคัดเลือกเพื่อชิงทุนการศึกษามูลนิธิฯหลักสูตรระยะสั้น 8 สัปดาห์ ณ เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แก้ไข /ปรับปรุง/พัฒนาต้นฉบับตำรากลางภาษาอังกฤษวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ที่จะใช้ในปีการศึกษา 2559 (วันที่สอง) (วันที่ 26 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ดอกบัว (วันที่ 27 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/8 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง โทรศัพท์ (วันที่ 27 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลห้อง 1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ผักทอด" (วันที่ 27 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ขนมจาก" (วันที่ 27 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "วุ้นใบเตย" (วันที่ 27 ก.ค. 2558)
- กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 นักเรียนระดับ ป.1-ม.5 (วันที่สอง) (วันที่ 27 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเรียนการสอนแบบบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ" รุ่นที่ 3 (วันแรก) (วันที่ 27 ก.ค. 2558)
- คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558 (วันที่ 27 ก.ค. 2558)
- เริ่มให้คุณครูทุกท่าน upload งานหลักสูตรฉบับครูผู้สอน (วันที่ 27 ก.ค. 2558)
- งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 27 ก.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 27 ก.ค. 2558)
- โครงการเกมส์สมดุล ชีวิตสมดุล (วันที่ 27 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1 และระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ผัก (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/8 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "โดนัทน้ำตาลไอซ์ซิ่ง" (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ส้มตำผลไม้" (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "เครื่องแบบทหารและการปฏิบัติหน้าที่" (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 นักเรียนระดับ ป.1-ม.5 (วันสุดท้าย) (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- คณะครูร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเรียนการสอนแบบบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ" รุ่นที่ 3 (วันสุดท้าย) (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำคู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- หลักสูตรคำสอน "ชุดชีวิตคริสตัง" เล่ม 7-9 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/4 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ข้าว (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- กำหนดการงานหล่อเทียนจำนำพรรษา (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- กำหนดการงานวันภาษาไทยแห่งชาติ (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- พิธีเปิดศูนย์ทดสอบภาษาต่างประเทศ (Foreign Language testing Center) (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- คณะกรรมการออกข้อสอบกลางเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 30 ก.ค. 2558)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ จัดค่ายปันความสุข มุ่งสู่...สมุทรสงคราม (วันแรก) (วันที่ 30 ก.ค. 2558)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ จัดค่ายปันความสุข มุ่งสู่...สมุทรสงคราม (วันที่สอง) (วันที่ 31 ก.ค. 2558)
- โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach ระยะพัฒนา (สัปดาห์ที่ 2) ระหว่างวันที่ 13 - 31 กรกฎาคม 2558 (วันที่ 31 ก.ค. 2558)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ จัดค่ายปันความสุข มุ่งสู่...สมุทรสงคราม (วันสุดท้าย) (วันที่ 1 ส.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการอบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันแรก) (วันที่ 3 ส.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 3/2558 (วันที่ 3 ส.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.5 ห้องเรียน Gifted เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลศิริราช และพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน (วันที่ 3 ส.ค. 2558)
- อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 13/2558 (วันที่ 3 ส.ค. 2558)
- อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 13/2558 (วันที่ 3 ส.ค. 2558)
- อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 13/2558 (วันที่ 3 ส.ค. 2558)
- อบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน ของมูลนิธิฯ (วันที่ 3 ส.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการอบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่สอง) (วันที่ 4 ส.ค. 2558)
- ประกวดโครงงานระดับชั้น ป.1-ม.6 (รอบคัดเลือก) (วันที่ 4 ส.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการอบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันสุดท้าย) (วันที่ 5 ส.ค. 2558)
- อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 13/2558 (วันที่ 5 ส.ค. 2558)
- อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 13/2558 (วันที่ 5 ส.ค. 2558)
- อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 13/2558 (วันที่ 5 ส.ค. 2558)
- นิเทศการสอนจากผู้ประเมินภายนอกและภายใน มิสน้ำฝน คงแสนคำ รายวิชาชีววิทยา เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต (วันที่ 5 ส.ค. 2558)
- อบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน ของมูลนิธิฯ (วันที่ 5 ส.ค. 2558)
- นักเรียนแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย "โครงการวันรพี 58" (วันที่ 6 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันหมากล้อม KUKSU Mountains International Baduk Championship 2015 ณ ประเทศเกาหลีใต้ (วันแรก) (วันที่ 6 ส.ค. 2558)
- คุณครูทุกท่าน upload งานหลักสูตรฉบับครูผู้สอน (วันสุดท้าย) (วันที่ 6 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันและตอบกฎหมาย"โครงการวันระพี 58" (วันที่ 6 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันหมากล้อม KUKSU Mountains International Baduk Championship 2015 ณ ประเทศเกาหลีใต้ (วันที่สอง) (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม.6 ห้องเรียน Gifted เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลศิริราช และพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม 2558 (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม 2558 (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ รองผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- กำหนดการประชุมระดมสมองจัดทำแผน 6 ปี (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ รองผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- นิทรรศการกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ Project Approach ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- งานสุขอนามัยดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- ฉีดวัคซีน ประจำปี 2558 วันที่ 7 สิงหาคม (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันหมากล้อม KUKSU Mountains International Baduk Championship 2015 ณ ประเทศเกาหลีใต้ (วันที่สาม) (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- คณะครุูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการนิทานเพื่อนรัก ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ระหว่างโรงเรียน ประจำปี 2558 (วันแรก) (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- คณะครูและพนักงานเข้าร่วมการอบรมการจัดตกแต่งผ้าและการจัดดอกไม้ (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยนิทานเพื่อนรักเพื่อพัฒนาสำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยนิทานเพื่อนรักเพื่อพัฒนาสำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยนิทานเพื่อนรักเพื่อพัฒนาสำหรับเด้กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยนิทานเพื่อนรักเพื่อพัฒนาสำหรับเด้กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันหมากล้อม KUKSU Mountains International Baduk Championship 2015 ณ ประเทศเกาหลีใต้ (วันที่สี่) (วันที่ 9 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ระหว่างโรงเรียน ประจำปี 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 9 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันหมากล้อม KUKSU Mountains International Baduk Championship 2015 ณ ประเทศเกาหลีใต้ (วันที่ห้า) (วันที่ 10 ส.ค. 2558)
- รับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (วันที่ 10 ส.ค. 2558)
- รับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (วันแรก) (วันที่ 10 ส.ค. 2558)
- การประกวดสื่อการเรียนการสอน รอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 10 ส.ค. 2558)
- กำหนดการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติระดับชั้น ป.1-ป.3 (วันที่ 10 ส.ค. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น อ.1 ครั้งที่ 2 (วันที่ 10 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันหมากล้อม KUKSU Mountains International Baduk Championship 2015 ณ ประเทศเกาหลีใต้ (วันที่หก) (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- รับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- รับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (วันสุดท้าย) (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- นักเรียน ม.6 ฟังการแนะแนวการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- กำหนดการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติระดับชั้น ป.4-ป.6 (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- กำหนดการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติระดับชั้น ม.1-ม.3 (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- กำหนดการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติระดับชั้น ม.4-ม.6 (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- การแข่งขันทักษะวิชาการฝ่ายปฐมวัย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันหมากล้อม KUKSU Mountains International Baduk Championship 2015 ณ ประเทศเกาหลีใต้ (วันสุดท้าย) (วันที่ 12 ส.ค. 2558)
- คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาร่วมงานวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 12 ส.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2558 (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- ฝ่ายปฐมวัยจัดกิจกรรมเปิดโลกเรียนรู้นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น อ.2 ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- ตรวจคัดกรองโรคติดต่อไม่เรื้อรัง นักเรียนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ม.4-ม.6 วันที่ 13-14 สิงหาคม (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- กำหนดส่งผลงานผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 ส.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมรับเกียรติบัตรนักเรียนแข่งขันวันวิชาการ (วันที่ 14 ส.ค. 2558)
- พิธีฉลองพระแม่มารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 (วันที่ 14 ส.ค. 2558)
- พิธีฉลองพระแม่มารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ (วันที่ 14 ส.ค. 2558)
- เตรียมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (วันที่ 14 ส.ค. 2558)
- กิจกรรมโรงเรียนแสนดี ครั้งที่ 1 (วันที่ 14 ส.ค. 2558)
- สิ้นสุด ตรวจคัดกรองโรคติดต่อไม่เรื้อรัง นักเรียนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ม.4-ม.6 วันที่ 13-14 สิงหาคม (วันที่ 14 ส.ค. 2558)
- การจัดกิจกรรมทางกีฬาในโครงการโรงเรียนแสนดี (วันที่ 14 ส.ค. 2558)
- คณะกรรมการตรวจสอบผลงานการคัดเลือกผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นสมาพันธ์สมาพันธ์ผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2558 (วันแรก) (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 18 (วันแรก) (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 18 (วันสุดท้าย) (วันที่ 16 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 32 (ระดับประถมศึกษา) (วันแรก) (วันที่ 16 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 32 (ระดับมัธยมศึกษา) (วันสุดท้าย) (วันที่ 17 ส.ค. 2558)
- รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือก รอบที่ 1 สสวท.ปี 2558 (วันที่ 17 ส.ค. 2558)
- หัวหน้าฝ่ายปฐมวัยพบนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 (วันที่ 17 ส.ค. 2558)
- การประชุมครูระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 17 ส.ค. 2558)
- กิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (วันแรก) (วันที่ 17 ส.ค. 2558)
- สำรวจพื้นที่จัดกิจกรรมค่ายอาสา (วันที่ 17 ส.ค. 2558)
- test1 (วันที่ 18 ส.ค. 2558)
- รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 18 ส.ค. 2558)
- รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (วันแรก) (วันที่ 18 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เนื่องใน "วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2558" (ระดับประถมศึกษา) (วันที่ 18 ส.ค. 2558)
- นักเรียนแข่งขันทักษะภาษาจีน โรงเรียนดัดดรุณี (วันที่ 18 ส.ค. 2558)
- กิจกรรมเปิดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (วันที่สอง) (วันที่ 18 ส.ค. 2558)
- การประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม (วันที่ 18 ส.ค. 2558)
- test2 (วันที่ 19 ส.ค. 2558)
- รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (วันที่สอง) (วันที่ 19 ส.ค. 2558)
- กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับปฐมวัย (วันที่ 19 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เนื่องใน "วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2558" (ระดับมัธยมศึกษา) (วันที่ 19 ส.ค. 2558)
- วิทยากรภายนอกเข้ามาสังเกตการครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (วันแรก) (วันที่ 19 ส.ค. 2558)
- กิจกรรมโรงเรียนแสนดี ครั้งที่ 2 (วันที่ 19 ส.ค. 2558)
- กิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (วันสุดท้าย) (วันที่ 19 ส.ค. 2558)
- สิ้นสุด test ปี 58 (วันที่ 20 ส.ค. 2558)
- สิ้นสุด test ปี 58 (วันที่ 20 ส.ค. 2558)
- test3 (วันที่ 20 ส.ค. 2558)
- รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (วันที่สาม) (วันที่ 20 ส.ค. 2558)
- กิจกรรมพฤหัสของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 20 ส.ค. 2558)
- วิทยากรภายนอกเข้ามาสังเกตการครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (วันที่สอง) (วันที่ 20 ส.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานทะเบียนสถิติ (วันที่ 20 ส.ค. 2558)
- คุณครูร่วมงานย้อนยุควิถีไทย ร้อยดวงใจถวายแม่หลวง (วันที่ 20 ส.ค. 2558)
- นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- สิ้นสุด รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- วิทยากรภายนอกเข้ามาสังเกตการครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (วันสุดท้าย) (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในการนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบของโรงเรียนเอกชน ONLINE ผ่าน WEB APPLICATION (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- อวยพรวันเกิดหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมการประดวดสุนทรพจน์ภาษาจีนในกิจกรรม Arts Open House ณ มหาลัย ABAC (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนในกิจกรรม Arts Open House ณ มหาลัยอัสสัมชัญ (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- กิจกรรมแรลลี่การกุศล SLC FAMILY Tour 2015 ครั้งที่ 2 (วันแรก) (วันที่ 22 ส.ค. 2558)
- คุณครูเข้ารับการอบรมหัวข้อ "สื่อการสอนกับเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ที่ลงตัว การสร้างแบบสอบถามและการประเมินผลทางคณิตศาสตร์" (วันที่ 22 ส.ค. 2558)
- นิเทศการสอนครูช่วงชั้นที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 (วันที่ 22 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขันเพื่อเข้าอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 23 ส.ค. 2558)
- กิจกรรมแรลลี่การกุศล SLC FAMILY Tour 2015 ครั้งที่ 2 (วันสุดท้าย) (วันที่ 23 ส.ค. 2558)
- รองผู้อำนวยการและคุณครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2558 หัวข้อ "350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย : เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (วันที่ 23 ส.ค. 2558)
- รองผู้อำนวยการและคุณครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2558 หัวข้อ "350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย : เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (วันแรก) (วันที่ 23 ส.ค. 2558)
- การประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2558 ของสภาการศึกษาคาทอลิกไทย ครั้งที่ 45 "350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย เหลียวหลังด้วยความกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (วันที่ 23 ส.ค. 2558)
- การประชุมครูระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 24 ส.ค. 2558)
- รองผู้อำนวยการและคุณครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2558 หัวข้อ "350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย : เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (วันที่สอง) (วันที่ 24 ส.ค. 2558)
- ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษาตอนต้น พบนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 -3 (วันที่ 24 ส.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนครั้งที่ี 8_58 (วันที่ 24 ส.ค. 2558)
- คุณครู และนักเรียนเข้าสีเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมกรีฑาสี (วันแรก) (วันที่ 24 ส.ค. 2558)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องธุระกิจผลิตและจำหน่ายอาหารว่างไทยโบราณ (วันที่ 24 ส.ค. 2558)
- คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ สวนเสือศรีราชา จังหวัดชลบุรี (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- รองผู้อำนวยการและคุณครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2558 หัวข้อ "350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย : เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (วันที่สาม) (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนประถมศึกษา (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- คุณครู และนักเรียนเข้าสีเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมกรีฑาสี (วันที่สอง) (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- การประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2558 ของสภาการศึกษาคาทอลิกไทย ครั้งที่ 45 "350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย เหลียวหลังด้วยความกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- โครงการบรรยายและเสวนา เรื่อง โซล่ารูฟท๊อป..ศักยภาพที่น่าลงทุน (ไหม) (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.4 ห้องเรียน Gifted เข้าเยี่ยมชมสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- กิจกรรมป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- สิ้นสุด รองผู้อำนวยการและคุณครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2558 หัวข้อ "350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย : เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- รองผู้อำนวยการและคุณครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2558 หัวข้อ "350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย : เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (วันสุดท้าย) (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- คุณครู และนักเรียนเข้าสีเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมกรีฑาสี (วันที่สาม) (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องธุระกิจผลิตและจำหน่ายอาหารว่างไทยโบราณ (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ เนื่องในงาน Academic Excellence 2015 "เซนต์คาเบรียล การศึกษามาตรฐานสากล บริบทไทย" (วันที่ 27 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในงาน Academic Excellence 2015 "เซนต์คาเบรียล การศึกษามาตรฐานสากล บริบทไทย" (วันที่ 27 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในงาน Academic Excellence 2015 "เซนต์คาเบรียล การศึกษามาตรฐานสากล บริบทไทย" (วันที่ 27 ส.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการอบรมเรื่อง "7อุปนิสัยของนักการศึกษา ผู้มีประสิทธิผล" หรือ "7 Habits for Educators" (วันแรก) (วันที่ 27 ส.ค. 2558)
- คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลองห้า จังหวัดปทุมธานี (วันที่ 27 ส.ค. 2558)
- คุณครู และนักเรียนเข้าสีเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมกรีฑาสี (วันที่สี่) (วันที่ 27 ส.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8/2558 (วันที่ 27 ส.ค. 2558)
- 7 อุปนิสัยของนักการศึกษา (วันที่ 27 ส.ค. 2558)
- การอบรม 7 อุปนิสัยนักการศึกษา โดยบริษัทแพคริมฟิวเจอร์ (วันที่ 27 ส.ค. 2558)
- คณะครูร่วมชมคอนเสิร์ตอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยคลายเครียดเพื่อการกุศล (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการอบรมเรื่อง "7อุปนิสัยของนักการศึกษา ผู้มีประสิทธิผล" หรือ "7 Habits for Educators" (วันสุดท้าย) (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- กิจกรรมอวยพรวันเกิดครูเดือนสิงหาคม (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- ประชุมครู ครั้งที่ 4/2558 (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (Campus Ministry) ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (Campus Ministry) ครั้งที่ 1/2558 (วันแรก) (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญออกัสติน ศาสนนามของผู้อำนวยการ (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญออกัสติน ศาสนนามของผู้อำนวยการ (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- กิจกรรมประกวดร้องเพลงจีนเนื่องในเทศกาลวันสารทจีน (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- คุณครู และนักเรียนเข้าสีเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมกรีฑาสี (วันสุดท้าย) (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- สิ้นสุด คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (Campus Ministry) ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 29 ส.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (Campus Ministry) ครั้งที่ 1/2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 29 ส.ค. 2558)
- นักเรียนแข่งขันหมากล้อม Women Go Championship 2015 (วันที่ 29 ส.ค. 2558)
- นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎวิทยาศาสตร์ (วันที่ 29 ส.ค. 2558)
- นักเรียนโรงเรียนเซนตฺหลุยส์ ได้รับรางสวัลจากการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12 (วันที่ 29 ส.ค. 2558)
- นักเรียนร่วมโครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET 2558 (วันที่ 30 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมการสอบประเมินเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ TDET (วันที่ 30 ส.ค. 2558)
- นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎวิทยาศาสตร์ (วันที่ 30 ส.ค. 2558)
- ฝ่ายปฐมวัย จัดประกวดมารยาทไทย (วันที่ 31 ส.ค. 2558)
- กำหนดการประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่า ครั้งที่ 2 (วันที่ 31 ส.ค. 2558)
- การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัย หัวหน้างานนิเทศครูผู้สอน ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1/2558 (วันที่ 31 ส.ค. 2558)
- การจัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศล/การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น (วันที่ 31 ส.ค. 2558)
- กำหนดการจัดกิจกรรมรำลึก 25 ปี สืบ นาคะเสถียร (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- กิจกรรมประกวดสื่อการจัดประสบการณ์ (ฝ่ายปฐมวัย) (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (วันแรก) (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- เริ่มจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันแรก) (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- การประกวดสื่อการเรียนการสอน รอบตัดสิน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 2 ก.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (วันที่สอง) (วันที่ 2 ก.ย. 2558)
- การประชุมคุณครูนั่งรถรับ - ส่งนักเรียน ในวันที่ 2 กันยายน 2558 (วันที่ 2 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่สอง) (วันที่ 2 ก.ย. 2558)
- คณะครูร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรม "ปลูกป่าเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" (วันที่ 3 ก.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (วันที่สาม) (วันที่ 3 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่สาม) (วันที่ 3 ก.ย. 2558)
- ผู้อำนวยการมอบทุนการศึกษามูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ (วันที่ 3 ก.ย. 2558)
- การจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและการจัดงาน Gala Dinner (วันที่ 3 ก.ย. 2558)
- คณะกรรมการตรวจสอบผลงานการคัดเลือกผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นสมาพันธ์สมาพันธ์ผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (วันสุดท้าย) (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- ประชุมวิชาการช่วงชั้น ประจำเดือน กันยายน 2558 (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- การตรวจระเบียบของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- การประชุมครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่สี่) (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมโครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 10 (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- Food &Hotel Thailand 2015 (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- Food &Hotel Thailand 2015 (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- ค่ายเรียนรู้อนุรักษ์วิถีไทย สไตล์วิทยาศาสตร์ (วันที่ 6 ก.ย. 2558)
- ค่ายเรียนรู้อนุรักษ์วิถีไทย สไตล์วิทยาศาสตร์ (วันแรก) (วันที่ 6 ก.ย. 2558)
- ศิษย์เก่ารุ่น 29 บริจาคเพื่อซื้อโต๊ะ เก้าอี้ (วันที่ 6 ก.ย. 2558)
- ประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 (วันที่ 6 ก.ย. 2558)
- ประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 (วันที่ 6 ก.ย. 2558)
- ประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 (วันที่ 6 ก.ย. 2558)
- ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบการคัดเลือกผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 7 ก.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 4/2558 (วันที่ 7 ก.ย. 2558)
- สิ้นสุด ค่ายเรียนรู้อนุรักษ์วิถีไทย สไตล์วิทยาศาสตร์ (วันที่ 7 ก.ย. 2558)
- ค่ายเรียนรู้อนุรักษ์วิถีไทย สไตล์วิทยาศาสตร์ (วันสุดท้าย) (วันที่ 7 ก.ย. 2558)
- รองผู้อำนวยการ พบนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 -3 ในวันที่ 7 กันยายน 2558 (วันที่ 7 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่ห้า) (วันที่ 7 ก.ย. 2558)
- รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ (วันที่ 7 ก.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนครั้งที่ี 8_58 (วันที่ 7 ก.ย. 2558)
- ผู้อำนวยการกรพบนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) (วันที่ 7 ก.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน (วันที่ 8 ก.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมประชุมของชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 8 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่หก) (วันที่ 8 ก.ย. 2558)
- การเคลือบฟลูออไรด์วานิชในเด็กอนุบาล (วันที่ 8 ก.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3 / 2558 (วันที่ 8 ก.ย. 2558)
- การตรวจปัสสาวะนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.3 (วันที่ 8 ก.ย. 2558)
- การประชุมครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 8 กันยายน 2558 (วันที่ 8 ก.ย. 2558)
- การบริจาคโลหิตต่อชีวิต ครั้งที่ 2 (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- กิจกรรมโรงเรียนแสนดี ครั้งที่ 3 (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่เจ็ด) (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- กำหนดการประชุมการจัดกิจกรรมวันเด็กเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- การจัดกิจกรรมรักการอ่าน (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- งานวันวิชาการ "60 พรรษา มหาสดุดี เฉลิมราชกุมารี SLC วิชาการ" (วันที่ 10 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่แปด) (วันที่ 10 ก.ย. 2558)
- กิจกรรมปลูกป่าเทิดพระเกียรติฯ (วันที่ 10 ก.ย. 2558)
- ประกาศผลสอบ สอวน.ปี 2558 (วันที่ 11 ก.ย. 2558)
- กิจกรรมโรงเรียนแสนดี ครั้งที่ 4 (วันที่ 11 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่เก้า) (วันที่ 11 ก.ย. 2558)
- การจัดกิจกรรมทางกีฬาในโครงการโรงเรียนแสนดี (วันที่ 11 ก.ย. 2558)
- คณะกรรมการประชุมงานตามโครงสร้างของโรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ. 2559 - 2564 ครั้งที่ 2 (วันที่ 12 ก.ย. 2558)
- คุณครูเข้ารับการอบรม "รูปแบบการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ในศตวรรษที่ 21" (วันแรก) (วันที่ 12 ก.ย. 2558)
- นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจในหัวข้อ "GOD is LOVE." ในระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2558 (วันที่ 12 ก.ย. 2558)
- นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจในหัวข้อ "GOD is LOVE." (วันแรก) (วันที่ 12 ก.ย. 2558)
- การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ. 2559-2564 (วันที่ 12 ก.ย. 2558)
- การจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ในศตวรรษที่ 21 (วันที่ 12 ก.ย. 2558)
- จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 ครั้งที่ 2 (วันที่ 12 ก.ย. 2558)
- ฟื้นฟูจิตใจ นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6ในหัวข้อ "GOD is LOVE" (วันที่ 12 ก.ย. 2558)
- นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิงปืนลูกซอง I.P.S.C. ชิงแชมป์ระดับโลก ในรายการ "IPSC Shotgun World Championship 2015, Italy" ณ ประเทศอิตาลี ในวันที่ 13 - 19 กันยายน 2558 (วันที่ 13 ก.ย. 2558)
- คณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 13 ก.ย. 2558)
- ขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 การประกวดครูดีเด่นของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 13 ก.ย. 2558)
- คุณครูเข้ารับการอบรม "รูปแบบการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ในศตวรรษที่ 21" (วันสุดท้าย) (วันที่ 13 ก.ย. 2558)
- สิ้นสุด นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจในหัวข้อ "GOD is LOVE." ในระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2558 (วันที่ 13 ก.ย. 2558)
- นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจในหัวข้อ "GOD is LOVE." (วันสุดท้าย) (วันที่ 13 ก.ย. 2558)
- การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1/2558 (นอกตาราง) (วันแรก) (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่สิบ) (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- ผู้อำนวยการอบรมนักเรียน ระดับการศึกษาปฐมวัย "เรื่องการเตรียมตัวสอบปลายภาค" (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ. 2559-2564 (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ. 2559-2564 (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- Intensive Course (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- กิจกรรม Intensive Course วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันแรก) (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 ครั้งที่ 3 (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1/2558 (นอกตาราง) (วันสุดท้าย) (วันที่ 15 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่สิบเอ็ด) (วันที่ 15 ก.ย. 2558)
- กิจกรรม Intensive Course รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (วันที่สอง) (วันที่ 15 ก.ย. 2558)
- การประชุมครูระดับชั้้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 15 กันยายน 2558 (วันที่ 15 ก.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น อ.3 ครั้งที่ 2 (วันที่ 15 ก.ย. 2558)
- การมอบรางวัลและเกียรติบัตรการประกวดโครงงานระดับ ม.1- ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 15 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่สิบสอง) (วันที่ 16 ก.ย. 2558)
- งานการเงินและบัญชี รับการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีการศึกษา 2557 (วันแรก) (วันที่ 16 ก.ย. 2558)
- สิ้นสุด Intensive Course (วันที่ 16 ก.ย. 2558)
- กิจกรรม Intensive Course รายวิชาคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงภาษาไทย (วันสุดท้าย) (วันที่ 16 ก.ย. 2558)
- นักเรียนร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นฯ (วันที่ 16 ก.ย. 2558)
- การประชุมครูผู้สอนโครงการเรียนเสริม Day Care ในวันที่ 16 กันยายน 2558 (วันที่ 16 ก.ย. 2558)
- การมอบรางวัลและเกียรติบัตรการประกวดโครงงานระดับ ป.1-ป.3 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 16 ก.ย. 2558)
- ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 17 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่สิบสาม) (วันที่ 17 ก.ย. 2558)
- งานการเงินและบัญชี รับการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่สอง) (วันที่ 17 ก.ย. 2558)
- การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 นักเรียนระดับ ม.4-ม.5 (วันแรก) (วันที่ 17 ก.ย. 2558)
- กิจกรรมพฤหัสหรรษาของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 17 กันยายน 2558 (วันที่ 17 ก.ย. 2558)
- การมอบรางวัลและเกียรติบัตรการประกวดโครงงานระดับ ป.4-ป.6 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 17 ก.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการบุคลากร ครั้งที่ 3 / 2558 (วันที่ 17 ก.ย. 2558)
- นิเทศการสอนครุ ม.ต้น โดยมิสสุพัตรา หัวหน้างานนิเทศ ในวันที่ 16-17 กันยายน 2558 (วันที่ 17 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่สิบสี่) (วันที่ 18 ก.ย. 2558)
- งานการเงินและบัญชี รับการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีการศึกษา 2557 (วันสุดท้าย) (วันที่ 18 ก.ย. 2558)
- การประชุมฝ่ายธุรการ - การเงิน (วันที่ 18 ก.ย. 2558)
- การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 นักเรียนระดับ ม1-ม.3(วันแรก) ม.4-ม.5(วันที่สอง) และ ม.6 (วันแรก) (วันที่ 18 ก.ย. 2558)
- การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (วันที่ 21 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันสิบห้า) (วันที่ 21 ก.ย. 2558)
- การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 นักเรียนระดับ ป.1-ป.6, ม.4-ม.6 (วันที่สาม) (วันที่ 21 ก.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 21 ก.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือและรูปแบบอัตโนมัติการจัดทำเอกสารของโรงเรียน (วันที่ 21 ก.ย. 2558)
- ผู้อำนวยการอ่านสาสน์วันสันติภาพโลก (วันที่ 21 ก.ย. 2558)
- การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (วันที่ 22 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันสิบหก) (วันที่ 22 ก.ย. 2558)
- การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 นักเรียนระดับ ม.1-ม.3 (วันที่สี่) (วันที่ 22 ก.ย. 2558)
- การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (วันที่ 23 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่สิบเจ็ด) (วันที่ 23 ก.ย. 2558)
- การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 นักเรียนระดับ ป.1-ป.6(วันที่ห้า) (วันที่ 23 ก.ย. 2558)
- สัมมนาประจำปี 2558 ในหัวข้อ "350 ปี การศึกษาคาทอลิกไทย : เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (วันที่ 23 ก.ย. 2558)
- กำหนดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล "สมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ (วันที่ 24 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่สิบแปด) (วันที่ 24 ก.ย. 2558)
- การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 นักเรียนระดับ ม.1-ม.3(วันที่หก) (วันที่ 24 ก.ย. 2558)
- คุณครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ตรวจข้อสอบและจัดทำสมุดพก (วันที่ 24 ก.ย. 2558)
- เยี่ยมบ้านนักเรียน (วันที่ 24 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่สิบเก้า) (วันที่ 25 ก.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการประชุมเตรียมการแสดง และขอรายละเอียดการแสดงในงาน CGPTA Gala Dinner (วันที่ 25 ก.ย. 2558)
- การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 นักเรียนระดับ ป.1-ป.6(วันสุดท้าย) (วันที่ 25 ก.ย. 2558)
- กิจกรรมอวยพรวันเกิดครูเดือนกันยายน (วันที่ 25 ก.ย. 2558)
- ประชุมครู ครั้งที่ 5/2558 (วันที่ 25 ก.ย. 2558)
- รับสมัคร คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 25 ก.ย. 2558)
- รับสมัคร คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 25 ก.ย. 2558)
- สัมมนาประจำปี 2558 ในหัวข้อ "350 ปี การศึกษาคาทอลิกไทย : เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (วันที่ 25 ก.ย. 2558)
- งานเซนต์หลุยส์โบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 11 (วันที่ 26 ก.ย. 2558)
- นักเรียนร่วมกิจกรรมเทศกาลดนตรี KCC Music Festival (วันที่ 26 ก.ย. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 (วันที่ 26 ก.ย. 2558)
- กำหนดการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันแรก) (วันที่ 27 ก.ย. 2558)
- กำหนดการกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท (วันแรก) (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่ยี่สิบ) (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- กำหนดการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่สอง) (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- คณะครูฝ่ายปฐมวัย เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคสิ่งของเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- กำหนดการกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท (วันสุดท้าย) (วันที่ 29 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่ยี่สิบเอ็ด (วันที่ 29 ก.ย. 2558)
- กำหนดการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่สาม) (วันที่ 29 ก.ย. 2558)
- จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 ครั้งที่ 4 (วันที่ 29 ก.ย. 2558)
- การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ. 2559-2564 (วันที่ 29 ก.ย. 2558)
- ความรู้ ทักษะ และจริยธรรม ยุค Digital Age สู่มาตรฐานสากล (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- ค่ายภาษาอังกฤษ (วันแรก) (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- สัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือฯ (วันแรก) (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมระบบการเงิน-บัญชี ผู้รับผิดชอบการเงิน-บัญชีโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558 (วันแรก) (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่ยี่สิบสอง) (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- กำหนดการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่สี่) (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- สัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- การบัญชี งบการเงินและการวิเคราะห์ การวางแผนการเงินและการควบคุมภายในโรงเรียนเอกชนในระบบ (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- การบัญชี งบการเงินและการวิเคราะห์ การวางแผนการเงินและการควบคุมภายในโรงเรียนเอกชนในระบบ (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ "การสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- ความรู้ ทักษะ และจริยธรรม ยุค Digital Age สู่มาตรฐานสากล (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- พิธีมอบรางวัลผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- ค่ายภาษาอังกฤษ (วันที่สอง) (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- สัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือฯ (วันที่สอง) (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมระบบการเงิน-บัญชี ผู้รับผิดชอบการเงิน-บัญชีโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่สอง) (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- กำหนดการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่ห้า) (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- โครงการเรียนเสริมเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- ความรู้ ทักษะ และจริยธรรม ยุค Digital Age สู่มาตรฐานสากล (วันที่ 2 ต.ค. 2558)
- ค่ายภาษาอังกฤษ (วันสุดท้าย) (วันที่ 2 ต.ค. 2558)
- สัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือฯ (วันสุดท้าย) (วันที่ 2 ต.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมระบบการเงิน-บัญชี ผู้รับผิดชอบการเงิน-บัญชีโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 2 ต.ค. 2558)
- กำหนดการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่หก) (วันที่ 2 ต.ค. 2558)
- สัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 2 ต.ค. 2558)
- การบัญชี งบการเงินและการวิเคราะห์ การวางแผนการเงินและการควบคุมภายในโรงเรียนเอกชนในระบบ (วันที่ 2 ต.ค. 2558)
- การบัญชี งบการเงินและการวิเคราะห์ การวางแผนการเงินและการควบคุมภายในโรงเรียนเอกชนในระบบ (วันที่ 2 ต.ค. 2558)
- เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ "การสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" (วันที่ 2 ต.ค. 2558)
- ความรู้ ทักษะ และจริยธรรม ยุค Digital Age สู่มาตรฐานสากล (วันที่ 2 ต.ค. 2558)
- คณะกรรมการประชุมงานตามโครงสร้างของโรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ. 2559 - 2564 ครั้งที่ 3 วันแรก (วันที่ 3 ต.ค. 2558)
- กำหนดการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่เจ็ด) (วันที่ 3 ต.ค. 2558)
- การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 3 ต.ค. 2558)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพ็ชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2558 (วันที่ 3 ต.ค. 2558)
- กำหนดการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันสุดท้าย) (วันที่ 4 ต.ค. 2558)
- สิ้นสุด การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 4 ต.ค. 2558)
- จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 ครั้งที่ 5 (วันแรก) (วันที่ 5 ต.ค. 2558)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ป.5 (วันแรก) (วันที่ 5 ต.ค. 2558)
- ค่ายกลุ่มสาระฯ (วันที่ 5 ต.ค. 2558)
- กำหนดการค่ายรวมพลฅนรักศิลป์ (วันแรก) (วันที่ 5 ต.ค. 2558)
- จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 ครั้งที่ 5 (วันที่สอง) (วันที่ 6 ต.ค. 2558)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ป.5 (วันที่สอง) (วันที่ 6 ต.ค. 2558)
- สิ้นสุด ค่ายกลุ่มสาระฯ (วันที่ 6 ต.ค. 2558)
- กำหนดการค่ายรวมพลฅนรักศิลป์ (วันสุดท้าย) (วันที่ 6 ต.ค. 2558)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการ (ทดสอบ) (วันที่ 7 ต.ค. 2558)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่าย (วันที่ 7 ต.ค. 2558)
- จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 ครั้งที่ 5 (วันสุดท้าย) (วันที่ 7 ต.ค. 2558)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ป.5 (วันสุดท้าย) (วันที่ 7 ต.ค. 2558)
- คณะครูฝึกซ้อมกีฬา เพื่อเตรียมตัวแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 8 ต.ค. 2558)
- คณะภราดา คณะครูคาทอลิกเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ในหัวข้อ “ธรรมะในการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน” (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- คณะภราดา คณะครูคาทอลิกเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- ค่ายwalk Rally @ไกลกังวล 2 ประจวบคีรีขันธ์ (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- กำหนดการค่าย Walk Rally @ไกลกังวล 2 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (วันแรก) (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- พนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพพนักงาน (วันที่ 10 ต.ค. 2558)
- กำหนดการค่าย Walk Rally @ไกลกังวล 2 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (วันที่สอง) (วันที่ 10 ต.ค. 2558)
- สิ้นสุด ค่ายwalk Rally @ไกลกังวล 2 ประจวบคีรีขันธ์ (วันที่ 11 ต.ค. 2558)
- กำหนดการค่าย Walk Rally @ไกลกังวล 2 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (วันสุดท้าย) (วันที่ 11 ต.ค. 2558)
- นักเรียนได้รับรางวัลชมเชยยอดเยี่ยม และขวัญใจหนูน้อยนักเล่านิทาน ระดับ 6-9 ปี ในโครงการนลับสมอง ประลองปัญญาสรรหาหนูน้อยนักเล่านิทานครั้งที่ 10 (วันที่ 11 ต.ค. 2558)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( วันแรก) (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่สอง) (วันที่ 13 ต.ค. 2558)
- การศึกษาดูงานด้านดาราศาสตร์ (วันที่ 13 ต.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (วันแรก) (วันที่ 14 ต.ค. 2558)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันสุดท้าย) (วันที่ 14 ต.ค. 2558)
- ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ม.3 (วันแรก) (วันที่ 14 ต.ค. 2558)
- Educa Thailand (วันที่ 14 ต.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่สอง) (วันที่ 15 ต.ค. 2558)
- ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ม.3 (วันที่สอง) (วันที่ 15 ต.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ม. (วันสุดท้าย) (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- Educa Thailand (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- กำหนดการ กำหนดการ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ม.2 (วันแรก) (วันที่ 20 ต.ค. 2558)
- กำหนดการ กำหนดการ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ม.2 (วันที่สอง) (วันที่ 21 ต.ค. 2558)
- มาตรฐานวิชาชีพครูที่ 6 "การบริหารจัดการในห้องเรียน" (วันที่ 21 ต.ค. 2558)
- การบริหารจัดการในห้องเรียน (วันที่ 21 ต.ค. 2558)
- กำหนดการ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ม. 1 (วันแรก) (วันที่ 22 ต.ค. 2558)
- ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ม.2 (วันสุดท้าย) (วันที่ 22 ต.ค. 2558)
- กำหนดการ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ม.1 (วันที่สอง) (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- มาตรฐานวิชาชีพครูที่ 6 "การบริหารจัดการในห้องเรียน" (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- การบริหารจัดการในห้องเรียน (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- กำหนดการ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ม.1 (วันสุดท้าย) (วันที่ 24 ต.ค. 2558)
- มาตรฐานวิชาชีพครูที่ 6 "การบริหารจัดการในห้องเรียน" (วันที่ 25 ต.ค. 2558)
- การบริหารจัดการในห้องเรียน (วันที่ 25 ต.ค. 2558)
- คณะครูฝ่ายธุรการ – การเงิน ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ - การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานระบบการเงินและบัญชี (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานระบบการเงินและบัญชี (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานระบบการเงินและบัญชี (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานการเงิน (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานระบบการเงินและบัญชี (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- มาตรฐานวิชาชีพครูที่ 6 "การบริหารจัดการในห้องเรียน" (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- การบริหารจัดการในห้องเรียน (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- กิจกรรมชมรม ม.1 - ม.3 (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- การประชุมครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2558 (วันที่ 29 ต.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการวิชาการ (วันที่ 29 ต.ค. 2558)
- มาตรฐานวิชาชีพครูที่ 6 "การบริหารจัดการในห้องเรียน" (วันที่ 29 ต.ค. 2558)
- การบริหารจัดการในห้องเรียน (วันที่ 29 ต.ค. 2558)
- สิ้นสุด จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- การประกาศผลสอบและรับสมุดพก ระดับอนุบาล (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- ประชุมครู ครั้งที่ 6/2558 (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- กิจกรรมอวยพรวันเกิดครูเดือนตุลาคม (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- การประกาศผลสอบและรับสมุดพก ระดับ ป.1-ม.6 (วันที่ 31 ต.ค. 2558)
- มาตรฐานวิชาชีพครูที่ 6 "การบริหารจัดการในห้องเรียน" (วันที่ 31 ต.ค. 2558)
- การบริหารจัดการในห้องเรียน (วันที่ 31 ต.ค. 2558)
- กิจกรรม Open House (วันที่ 1 พ.ย. 2558)
- โครงการ cambridge young leaners English Course (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- โครงการ cambridge young leaners English Course (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 5/2558 (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- โครงการเรียนเสริมตอนเย็นของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- ตารางเวลาการเข้าสี ประจำปี 2558 (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- ตารางเวลาการเข้าสี ประจำปี 2558 (วันแรก) (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- กิจกรรมลอยกระทง (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- มาตรฐานวิชาชีพครูที่ 6 "การบริหารจัดการในห้องเรียน" (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- เยี่ยมบ้านนักเรียน (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- การบริหารจัดการในห้องเรียน (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- นักเรียนระดับปฐมวัยเข้าร่วมแข่งขันวิชาการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) (วันที่ 3 พ.ย. 2558)
- ตารางเวลาการเข้าสี ประจำปี 2558 (วันที่สอง) (วันที่ 3 พ.ย. 2558)
- เยี่ยมบ้านนักเรียน (วันที่ 3 พ.ย. 2558)
- คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม TU Open House Green & Sustainability 2015 (วันที่ 4 พ.ย. 2558)
- นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการแข่งขันร้องเพลง ที่โรงเรียนพานิชยการ (วันที่ 4 พ.ย. 2558)
- การแข่งขันจรวด (วันที่ 4 พ.ย. 2558)
- ตารางเวลาการเข้าสี ประจำปี 2558 (วันที่สาม) (วันที่ 4 พ.ย. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 เข้าร่วมฝึกทักษะการเล่นหมากล้อมในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 (วันที่ 4 พ.ย. 2558)
- พานักเรียนร่วมงาน Openhouse สถานที่ศึกษาต่อ (วันที่ 4 พ.ย. 2558)
- กำหนดการประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม ครั้งที่ 3 (วันที่ 5 พ.ย. 2558)
- พิธีเปิดกองลูกเสือ - เนตรนารี ชั้น ม.2 (วันที่ 5 พ.ย. 2558)
- ตารางเวลาการเข้าสี ประจำปี 2558 (วันที่สี่) (วันที่ 5 พ.ย. 2558)
- นักเรียนเดินทางไปแข่งขันสแต็คชิงแชมป์เอเซีย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (วันแรก) (วันที่ 6 พ.ย. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน 2558 (วันที่ 6 พ.ย. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน 2558 (วันที่ 6 พ.ย. 2558)
- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระบบโควตา (ภายใน) (วันที่ 6 พ.ย. 2558)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนยอห์นแมรี่ ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 6 พ.ย. 2558)
- สิ้นสุด ตารางเวลาการเข้าสี ประจำปี 2558 (วันที่ 6 พ.ย. 2558)
- ตารางเวลาการเข้าสี ประจำปี 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 6 พ.ย. 2558)
- การประชุมครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 (วันที่ 6 พ.ย. 2558)
- การประชุมคุณครูสอนเสริมวันเสาร์ และนอกเวลา ของฝ่ายปฐมวัย ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 (วันที่ 6 พ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 6 พ.ย. 2558)
- Education Leadership Summit 2015 (วันที่ 6 พ.ย. 2558)
- Thailand Education Leader Summit 2015 (วันที่ 6 พ.ย. 2558)
- นักเรียนเดินทางไปแข่งขันสแต็คชิงแชมป์เอเซีย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (วันที่สอง) (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสหิรัญสมโภชการปฏิญาณตนและสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตนของคณะภราดาเซนต์คาเบรียล (วันที่ 8 พ.ย. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสหิรัญสมโภชการปฏิญาณตนและสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตนของคณะภราดาเซนต์คาเบรียล (วันที่ 8 พ.ย. 2558)
- นักเรียนเดินทางไปแข่งขันสแต็คชิงแชมป์เอเซีย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (วันสุดท้าย) (วันที่ 8 พ.ย. 2558)
- กำหนดการอบรม "SLC Teacher Training Using English to the Classroom" (วันแรก) (วันที่ 9 พ.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมประชุม "เตรียมงาน 6th CGPTA Gala Dinner" (วันที่ 9 พ.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมประชุม "เตรียมงาน 6th CGPTA Gala Dinner" (วันที่ 9 พ.ย. 2558)
- ประชุมชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับ "ทุนยอห์นแมรี่" และทำสัญญา (วันที่ 9 พ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถของนักเรียนในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (วันที่ 9 พ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถของนักเรียนในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (วันที่ 9 พ.ย. 2558)
- คุณครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันแรก) (วันที่ 9 พ.ย. 2558)
- หัวหน้าระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 พบนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 (วันที่ 9 พ.ย. 2558)
- การฝึกซ้อมกรีฑาสี ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 (วันที่ 9 พ.ย. 2558)
- Thailand Education Leadership Summit 2015 (วันที่ 9 พ.ย. 2558)
- กำหนดการอบรม "SLC Teacher Training Using English to the Classroom" (วันที่สอง) (วันที่ 10 พ.ย. 2558)
- กำหนดการ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ป.1 (วันที่ 10 พ.ย. 2558)
- ตรวจสภาพแอร์รถ และการประชุมผู้ประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 10 พ.ย. 2558)
- คุณครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่สอง) (วันที่ 10 พ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 4 / 2558 (วันที่ 10 พ.ย. 2558)
- กิจกรรมโรงเรียนแสนดี ครั้งที่ 5 (วันที่ 11 พ.ย. 2558)
- กำหนดการอบรม "SLC Teacher Training Using English to the Classroom" (วันที่สาม) (วันที่ 11 พ.ย. 2558)
- กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.2 (วันที่ 11 พ.ย. 2558)
- คุณครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่สาม) (วันที่ 11 พ.ย. 2558)
- รับมอบตัวนักเรียนที่ได้โควตาระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (รอบภายใน) (วันแรก) (วันที่ 11 พ.ย. 2558)
- "SLC Teacher Training Using English to the Classroom" (วันที่ 11 พ.ย. 2558)
- SLC Teacher Training Using English to the Classroom (วันที่ 11 พ.ย. 2558)
- กำหนดการอบรม "SLC Teacher Training Using English to the Classroom" (วันที่สี่) (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.3 (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- คุณครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันสุดท้าย) (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- รับมอบตัวนักเรียนที่ได้โควตาระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (รอบภายใน) (วันสุดท้าย) (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการแข่งขันร้องเพลง ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- คณะครูและนักเรียน ม.6 เข้าฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ การให้ทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- การจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- นำนักเรียนไปดูสถานศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- การจัดกิจกรรมทางกีฬาในโครงการโรงเรียนแสนดี (วันที่ 13 พ.ย. 2558)
- กิจกรรมโรงเรียนแสนดี ครั้งที่ 6 (วันที่ 13 พ.ย. 2558)
- กำหนดการอบรม "SLC Teacher Training Using English to the Classroom" (วันสุดท้าย) (วันที่ 13 พ.ย. 2558)
- คณะครูและนักเรียนชั้น ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ฟังการแนะแนวหลักสูตรการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต (วันที่ 13 พ.ย. 2558)
- กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้น ป.4 (วันแรก) (วันที่ 13 พ.ย. 2558)
- ซ้อมเดินขบวนพาเหรดงานแห่หลวงพ่อพุทธโสธรทางบก ประจำปี 2558 (วันแรก) (วันที่ 13 พ.ย. 2558)
- อาชีพใหม่ในยุก AEC และการเลือกเรียนในคณะที่สำคัญ (วันที่ 13 พ.ย. 2558)
- นักเรียนสอบ สสวท. ปี 2558 (วันที่ 14 พ.ย. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ระหว่างโรงเรียน ประจำปี 2558 WSSA 2015 Thailand National Sport Stacking Championships ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (วันแรก) (วันที่ 14 พ.ย. 2558)
- กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้น ป.4 (วันสุดท้าย) (วันที่ 14 พ.ย. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ระหว่างโรงเรียน ประจำปี 2558 WSSA 2015 Thailand National Sport Stacking Championships ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (วันสุดท้าย) (วันที่ 15 พ.ย. 2558)
- คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน เปิดเรือน เยือนจุฬา "CU Open House 2015" (วันที่ 15 พ.ย. 2558)
- นักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยแข่งขันกีฬาประเภทลาน (วันที่ 16 พ.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการประชุมสัมมนาและนิทรรศการดิจิทัลทางการศึกษา 2015 "ดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน" (วันที่ 16 พ.ย. 2558)
- ผู้ช่วยวิชาการ เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (วันที่ 16 พ.ย. 2558)
- คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 เข้าร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE (วันที่ 16 พ.ย. 2558)
- คณะครูและนักเรียนชั้น ม.6 เข้าร่วมงานจุฬาฯวิชาการ (วันที่ 16 พ.ย. 2558)
- การประชุมสัมมนาและนิทรรศการดิจิตัลทางการศึกษา 2015 (วันที่ 16 พ.ย. 2558)
- ศึกษาดูงานวันวิชาการ (วันที่ 17 พ.ย. 2558)
- รับสมัคร คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบแรก) (วันที่ 17 พ.ย. 2558)
- คณะกรรมการงานวิชาการเข้าร่วมศึกษาดูงาน "วิชาการสัมพันธ์ อัสสัมชัญ 130 ปี" (วันที่ 17 พ.ย. 2558)
- รองผู้อำนวยการและครูเข้าร่วมประชุมเรื่องการปรับปรุงตราสารจัดตั้งนิติบุคคลของโรงเรียนในระบบ (วันที่ 17 พ.ย. 2558)
- คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันแรก) (วันที่ 17 พ.ย. 2558)
- ซ้อมเดินขบวนพาเหรดงานแห่หลวงพ่อพุทธโสธรทางบก ประจำปี 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 17 พ.ย. 2558)
- วันวิชาการสัมพันธ์ อัสสัมชัญ 130 ปี (วันที่ 17 พ.ย. 2558)
- การแข่งขันวิชาการอัสสัมชัญ บางรัก (วันที่ 17 พ.ย. 2558)
- คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่สอง) (วันที่ 18 พ.ย. 2558)
- กรีฑาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์" (วันที่ 19 พ.ย. 2558)
- กรีฑาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์" ระดับมัธยมศึกษา (วันที่ 19 พ.ย. 2558)
- คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่สาม) (วันที่ 19 พ.ย. 2558)
- กรีฑาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์" (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- กรีฑาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์" ระดับประถมศึกษา (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันสุดท้าย) (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- การแข่งขันกรีฑาสี เซนต์หลุยส์เกมส์ ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 21 พ.ย. 2558)
- การแข่งขันกรีฑาสี เซนต์หลุยส์เกมส์ ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 21 พ.ย. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (วันที่ 22 พ.ย. 2558)
- นักเรียนรับการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Interview) ในวันที่ 23,26,27 พฤศจิกายน 2558 (วันที่ 23 พ.ย. 2558)
- นักเรียนรับการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Interview) (วันแรก) (วันที่ 23 พ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ครั้งที่ 2 (วันที่ 23 พ.ย. 2558)
- การแข่งขันฟุตบอล 9 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(วันแรก) (วันที่ 23 พ.ย. 2558)
- คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม (วันแรก) (วันที่ 24 พ.ย. 2558)
- ผู้ช่วยฝ่ายบริหารทั่วไป พบนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 (วันที่ 24 พ.ย. 2558)
- คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม (วันที่สอง) (วันที่ 25 พ.ย. 2558)
- งาน SLC สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง (วันที่ 25 พ.ย. 2558)
- SLC สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง (วันที่ 25 พ.ย. 2558)
- คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม (วันที่สาม) (วันที่ 26 พ.ย. 2558)
- นักเรียนรับการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Interview) (วันทื่สอง) (วันที่ 26 พ.ย. 2558)
- คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม (วันสุดท้าย) (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- นักเรียนรับการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Interview) ในวันที่ 23,26,27 พฤศจิกายน 2558 (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- นักเรียนรับการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Interview) (วันสุดท้าย) (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- ประชุมครู ครั้งที่ 7/2558 (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- กิจกรรมอวยพรวันเกิดเดือนพฤศจิกายน 2558 (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 รับการตรวจสุขภาพนักเรียนตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- ค่ายสร้างศิลป์สู่ปฐมวัย (วันที่ 28 พ.ย. 2558)
- นักเรียนโรงเียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา ชิงถ้วยพระราชทานฯ (วันที่ 28 พ.ย. 2558)
- SE-EDUCATION Imagining Future :ปริทัศน์อนาคตการศึกษาไทย สู่ความยั่งยืน (วันที่ 28 พ.ย. 2558)
- ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงเรื่อง "การจัดทำข้อมูลประกันสังคมเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 3" วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 (วันที่ 28 พ.ย. 2558)
- กิจกรรม SLC Gifted Open House 2015 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมธยมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 28 พ.ย. 2558)
- ิกิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 28 พ.ย. 2558)
- กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 28 พ.ย. 2558)
- การเรียนและการวัดประเมินผลภาษาอังกฤษ ตามกรอบ DEFR (วันที่ 28 พ.ย. 2558)
- การเรียนและการวัดประเมินผลภาษาอังกฤษ ตามกรอบ DEFR (วันที่ 28 พ.ย. 2558)
- การจัดทำข้อมูลประกันสังคมเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 3 (วันที่ 28 พ.ย. 2558)
- คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง (วันแรก) (วันที่ 30 พ.ย. 2558)
- สิ้นสุด กิจกรรมลอยกระทง (วันที่ 30 พ.ย. 2558)
- กิจกรรม Open House ระดับชั้นอนุบาลปีที่2-3 (วันที่ 30 พ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 30 พ.ย. 2558)
- คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง (วันที่สอง) (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- วจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมารและเปิดไฟต้นคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- วจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมารและเปิดไฟต้นคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- กิจกรรม Open House ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- การอบรมครูผู้ดูแลเด็กและครูอนุบาลในโรงเรียนประถมศึกษา ในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กอนุบาลในโรงเรียนประถมศึกษา CUP เมืองฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2558 (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- การอบรมครูผู้ดูแลเด็กและครูอนุบาลในโรงเรียนประถมศึกษาในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กอนุบาลในโรงเรียนประถมศึกษา CUP เมืองฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2558 (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง (วันที่สาม) (วันที่ 2 ธ.ค. 2558)
- คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง (วันสุดท้าย) (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- กำหนดการวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้น ป.1-ป.3 (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- กำหนดการวันพ่อ ระดับการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- กำหนดการวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้น ป.4-ป.6 (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- กำหนดการวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้น ม.1-ม.3 (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- กำหนดการวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้น ม.4-ม.6 (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันพ่อแห่งชาติและวันศุกร์ต้นเดือนธันวาคม 2558 (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันพ่อแห่งชาติและวันศุกร์ต้นเดือนธันวาคม 2558 (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 17 (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 17 (วันแรก) (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- การแข่งขันทักษะวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย เนื่องในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประดิษฐ์สื่อรัก เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2558 (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- การประชุมครูระดับชั้้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประจำวันศุกร์ต้นเดือน ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- เยี่ยมบ้านนักเรียน (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 17 (วันที่สอง) (วันที่ 5 ธ.ค. 2558)
- Using i-Pad in the classroom (วันที่ 6 ธ.ค. 2558)
- Using i-Pad in the classroom (วันที่ 6 ธ.ค. 2558)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 17 (วันที่สาม) (วันที่ 6 ธ.ค. 2558)
- ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ และคณะครูศึกษาดูงาน ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง (วันแรก) (วันที่ 6 ธ.ค. 2558)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 17 (วันที่สี่) (วันที่ 7 ธ.ค. 2558)
- ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ และคณะครูศึกษาดูงาน ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง(วันที่สอง) (วันที่ 7 ธ.ค. 2558)
- Using i-Pad in the classroom (วันที่ 8 ธ.ค. 2558)
- Using i-Pad in the classroom (วันที่ 8 ธ.ค. 2558)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 17 (วันที่ห้า) (วันที่ 8 ธ.ค. 2558)
- ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ และคณะครูศึกษาดูงาน ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง(วันที่สาม) (วันที่ 8 ธ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 3/2558 (วันที่ 8 ธ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 6/2558 (วันที่ 8 ธ.ค. 2558)
- การอบรมครูชาวต่างชาติ เรื่อง การเขียนแผนการสอนเทคนิคและการใช้สื่อ (วันที่ 8 ธ.ค. 2558)
- การบริจาคโลหิตต่อชีวิต ครั้งที่ 3 (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- กิจกรรมโรงเรียนแสนดี ครั้งที่ 7 (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 17 (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 17 (วันสุดท้าย) (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ และคณะครูศึกษาดูงาน ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง (วันสุดท้าย) (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าแข่งขันตอบปัญหาหนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- นักเรียนรับทุนการศึกษาจากธนาคารออมสิน (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- นักเรียนรับทุนการศึกษาจากธนาคารออมสินเนื่องจากมียอดสะสมการออมต่อเนื่องในปี พ.ศ.2558 (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- ประชุมสมาคมผุ้ปกครองและครู ครั้งที่2/2558 (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- การจัดกิจกรรมทางกีฬาในโครงการโรงเรียนแสนดี (วันที่ 11 ธ.ค. 2558)
- กิจกรรมโรงเรียนแสนดี ครั้งที่ 8 (วันที่ 11 ธ.ค. 2558)
- คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรม Bike for Dad (วันที่ 11 ธ.ค. 2558)
- หัวหน้าแผนกกิจกรรม พบนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 (วันที่ 14 ธ.ค. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น อ.2 ครั้งที่ 3 (วันที่ 14 ธ.ค. 2558)
- รับเสด็จพระกุมารเยซู (วันที่ 14 ธ.ค. 2558)
- รับเสด็จพระกุมารเยซู (วันที่ 14 ธ.ค. 2558)
- ประชุมคุณครูนั่งรถรับ - ส่งนักเรียน (วันที่ 15 ธ.ค. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น อ.3 ครั้งที่ 3 (วันที่ 15 ธ.ค. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ป.3 ครั้งที่ 2 (วันที่ 15 ธ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 5 / 2558 (วันที่ 15 ธ.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประดิษฐ์สื่อตกแต่งต้นคริสต์มาส (วันที่ 16 ธ.ค. 2558)
- รับสมัคร และตรวจหลักฐานนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้อง Gifted ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 16 ธ.ค. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น อ.1 ครั้งที่ 3 (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- อวยพรวันเกิดเดือนธันวาคม 2558 (วันที่ 18 ธ.ค. 2558)
- ประชุมครู ครั้งที่ 8/2558 (วันที่ 18 ธ.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอกชนสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 18 ธ.ค. 2558)
- การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 นักเรียนระดับ ป.1-ม.6 (วันแรก) (วันที่ 18 ธ.ค. 2558)
- ผู้อำนวยการพบนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 18 ธ.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วม "งานชุมนุมครูคำสอนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 10" ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 (วันที่ 19 ธ.ค. 2558)
- คณะครูร่วม "งานชุมนุมครูคำสอนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 10" (วันที่ 19 ธ.ค. 2558)
- มิสอาภรณ์ วิริยะรัมภ์ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการแผนกประถมปลาย และคณะครู เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ "การจัดการศึกาาเพื่อการมีงานทำ" ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ (วันที่ 19 ธ.ค. 2558)
- ทดสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้อง Gifted ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 19 ธ.ค. 2558)
- การศึกษาเพื่อการมีงานทำ (วันที่ 19 ธ.ค. 2558)
- สร้างสรรค์ปั้นศิลป์ด้วยดินน้ำมัน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย (วันที่ 20 ธ.ค. 2558)
- สร้างสรรค์ปั้นศิลป์ด้วยดินน้ำมัน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย (วันที่ 20 ธ.ค. 2558)
- สร้างสรรค์ปั้นศิลป์ด้วยดินน้ำมัน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย (วันที่ 20 ธ.ค. 2558)
- สร้างสรรค์ปั้นศิลป์ด้วยดินน้ำมัน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย (วันที่ 20 ธ.ค. 2558)
- สร้างสรรค์ปั้นศิลป์ด้วยดินน้ำมัน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย (วันที่ 20 ธ.ค. 2558)
- สร้างสรรค์ปั้นศิลป์ด้วยดินน้ำมัน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย (วันที่ 20 ธ.ค. 2558)
- สร้างสรรค์ปั้นศิลป์ด้วยดินน้ำมัน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย (วันที่ 20 ธ.ค. 2558)
- สร้างสรรค์ปั้นศิลป์ด้วยดินน้ำมัน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย (วันที่ 20 ธ.ค. 2558)
- สร้างสรรค์ปั้นศิลป์ด้วยดินน้ำมัน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย (วันที่ 20 ธ.ค. 2558)
- สร้างสรรค์ปั้นศิลป์ด้วยดินน้ำมัน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย (วันที่ 20 ธ.ค. 2558)
- สร้างสรรค์ปั้นศิลป์ด้วยดินน้ำมัน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย (วันที่ 20 ธ.ค. 2558)
- สร้างสรรค์ปั้นศิลป์ด้วยดินน้ำมัน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย (วันที่ 20 ธ.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมประชุมเตรียมงาน SLC HOMECOMING DAY 2015 (วันที่ 21 ธ.ค. 2558)
- การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 นักเรียนระดับ ป.1-ม.6 (วันที่สอง) (วันที่ 21 ธ.ค. 2558)
- การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 นักเรียนระดับ ป.1-ม.6 (วันที่สาม) (วันที่ 22 ธ.ค. 2558)
- กำหนดการจัดงานคริสต์มาสในห้องเรียน (วันที่ 23 ธ.ค. 2558)
- งานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวพนักงานเซนต์หลุยส์ (วันที่ 23 ธ.ค. 2558)
- การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 นักเรียนระดับ ป.1-ม.6 (วันที่สี่) (วันที่ 23 ธ.ค. 2558)
- งาน "เซนต์หลุยส์คริสต์มาสแฟร์ 2015" (วันที่ 24 ธ.ค. 2558)
- งานเลี้ยงสังสรรค์บุคลากรครูเซนต์หลุยส์ “Winter Wonderland SLC Fancy Christmas Party 2015” (วันที่ 24 ธ.ค. 2558)
- การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 นักเรียนระดับ ป.1-ม.6 (วันสุดท้าย) (วันที่ 24 ธ.ค. 2558)
- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้อง Gifted ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 24 ธ.ค. 2558)
- ประกาศผลสอบ คัดเลือกรอบที่ 1 สสวท. ปี 2558 (วันที่ 30 ธ.ค. 2558)
- กิจกรรม Open House (วันที่ 30 ธ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 7/2558 (วันที่ 4 ม.ค. 2559)
- คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (วันแรก) (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- รับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้อง Gifted ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- การแข่งขันฟุตบอล 9 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(วันสุดท้าย) (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- กิจกรรมโรงเรียนแสนดี ครั้งที่ 9 (วันที่ 6 ม.ค. 2559)
- คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (วันที่สอง) (วันที่ 6 ม.ค. 2559)
- คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (วันที่สาม) (วันที่ 7 ม.ค. 2559)
- วงโยธวาทิต ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 35 และนานาชาติ ประจำปี 2559 (รอบคัดเลือก) (วันที่ 7 ม.ค. 2559)
- ประกวดคำขวัญวันครู เนื่องในสัปดาห์วันครูแห่งชาติ (วันที่ 7 ม.ค. 2559)
- คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (วันสุดท้าย) (วันที่ 8 ม.ค. 2559)
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 (วันที่ 8 ม.ค. 2559)
- นักเรียนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ที่ KCC (วันที่ 9 ม.ค. 2559)
- ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่ KCC (วันที่ 9 ม.ค. 2559)
- อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาไทย (วันที่ 9 ม.ค. 2559)
- อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาไทย (วันที่ 9 ม.ค. 2559)
- ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลโครงการ "ครูแสนดี" ประจำปี 2559 โดยมูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ร่วมกับสมาคมคนของแผ่นดิน (วันที่ 10 ม.ค. 2559)
- ประกวดคำขวัญวันครูเนื่องในสัปดาหืวันครูแห่งชาติ (วันที่ 11 ม.ค. 2559)
- โครงการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิ (FSG,FSGST)เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 11 ม.ค. 2559)
- การประชุมพิจารณาสรรหาเครื่องถ่ายเอกสารฝ่ายวิชาการ (วันที่ 11 ม.ค. 2559)
- รับสมัคร คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบสอง) (วันที่ 12 ม.ค. 2559)
- กำหนดการ โครงการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิ (FSG,FSGST)เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 12 ม.ค. 2559 (วันที่ 12 ม.ค. 2559)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่านเข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (MS) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 12 ม.ค. 2559)
- ประกาศผลสอบนักเรียนสอบเข้าระดับชั้นป.4ห้องเรียนศักยภาพ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (MS) (วันที่ 12 ม.ค. 2559)
- ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 14/2558 (วันที่ 12 ม.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายดูดาว ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- มิสพวงทอง วงศ์พลับ เข้าร่วมเป็นวิทยากรช่วยค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายสาริกา อ.เมือง จ.นครนายก (วันแรก) (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- กำหนดการ มิสพวงทอง วงศ์พลับ เข้าร่วมเป็นวิทยากรช่วยค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายสาริกา อ.เมือง จ.นครนายก (วันที่สอง) (วันที่ 14 ม.ค. 2559)
- นิเทศมิสอรพรรณ ประภาศิริสุลี (วันที่ 14 ม.ค. 2559)
- นิเทศมิสอุมาทิพย์ วรพิพัฒน์ (วันที่ 14 ม.ค. 2559)
- กิจกรรมโรงเรียนแสนดี ครั้งที่ 10 (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันครู ประจำปี 2559 (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันครู ประจำปี 2559 (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- รับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนศักยภาพ วิทย์ - คณิต (MS) ระดับชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- กำหนดการ มิสพวงทอง วงศ์พลับ เข้าร่วมเป็นวิทยากรช่วยค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายสาริกา อ.เมือง จ.นครนายก (วันสุดท้าย) (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันครู (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- นิเทศมิสเกษรา เกิดมงคล (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- นิเทศมิสพูนทรัพย์ รักษาสุข (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- การจัดกิจกรรมทางกีฬาในโครงการโรงเรียนแสนดี (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมการสอบคัดเลือกครูผู้สอนตำรากลางมูลนิธิฯ เพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิฯ หลักสูตรระยะสั้น 8 สัปดาห์ ณ เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย (วันที่ 16 ม.ค. 2559)
- คณะครูรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558 (วันที่ 16 ม.ค. 2559)
- คณะครูรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2558 (วันที่ 16 ม.ค. 2559)
- คุณครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบ SWIS+ โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 16 ม.ค. 2559)
- test (วันที่ 16 ม.ค. 2559)
- tset (วันที่ 16 ม.ค. 2559)
- test (วันที่ 16 ม.ค. 2559)
- พิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2558 (วันที่ 17 ม.ค. 2559)
- รับสมัคร และตรวจหลักฐานนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1, ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559 (ระบบคัดเลือกปกติและโควตาภายนอก) (วันแรก) (วันที่ 18 ม.ค. 2559)
- กิจกรรม English Day (วันที่ 18 ม.ค. 2559)
- กิจกรรม 6 หลักของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 18 ม.ค. 2559)
- คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (วันแรก) (วันที่ 19 ม.ค. 2559)
- นักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนไทย ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม (วันแรก) (วันที่ 19 ม.ค. 2559)
- รับสมัคร และตรวจหลักฐานนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1, ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559 (ระบบคัดเลือกปกติและโควตาภายนอก) (วันสุดท้าย) (วันที่ 19 ม.ค. 2559)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ประจำเดือนมกราคม 2559 (วันที่ 19 ม.ค. 2559)
- กิจกรรมสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 19 ม.ค. 2559)
- คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (วันที่สอง) (วันที่ 20 ม.ค. 2559)
- นักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนไทย ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม (วันสุดท้าย) (วันที่ 20 ม.ค. 2559)
- กิจกรรม English Day (วันที่ 20 ม.ค. 2559)
- คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (วันที่สาม) (วันที่ 21 ม.ค. 2559)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ประจำเดือนมกราคม 2559 (วันที่ 21 ม.ค. 2559)
- คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (วันที่ 21 ม.ค. 2559)
- เข้าค่าย (วันที่ 21 ม.ค. 2559)
- การบริหารจัดการหลักสูตร ภาคอุตสาหกรรมเกษตร, การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์และการจัดการความร่วมมือทางการศึกษา (วันที่ 21 ม.ค. 2559)
- เยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (วันที่ 21 ม.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และการทำMOU เพื่อประโยชน์แก่นักเรียน (วันที่ 21 ม.ค. 2559)
- การพัฒนาศักยภาพในการเรียนการสอนด้านโครงงานและงานวิจัย ตลอดทั้งการทำ MOU เพื่อพัฒนาครูและนักเรียน (วันที่ 21 ม.ค. 2559)
- คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (วันสุดท้าย) (วันที่ 22 ม.ค. 2559)
- กิจกรรมอวยพรวันเกิดเดือนมกราคม 2559 (วันที่ 22 ม.ค. 2559)
- ประชุมครู ครั้งที่ 9/2558 (วันที่ 22 ม.ค. 2559)
- ค่ายคณิตศาสตร์ สัญจร ณ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี(วันแรก) (วันที่ 22 ม.ค. 2559)
- กำหนดการทดสอบ / สัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1, ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 23 ม.ค. 2559)
- กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559 (โควตาภายนอก) (วันที่ 23 ม.ค. 2559)
- ค่ายคณิตศาสตร์ สัญจร ณ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี(วันที่สอง) (วันที่ 23 ม.ค. 2559)
- นักเรียนเข้าค่ายคณิตศาสตร์ (วันที่สอง) (วันที่ 23 ม.ค. 2559)
- คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมงานชุมนุมศิษย์แท้พระเยซู (โอกาส "ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม" ในวันที่ 23 มกราคม 2559 (วันที่ 23 ม.ค. 2559)
- คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมงานชุมนุมศิษย์แท้พระเยซู (โอกาส "ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม") (วันที่ 23 ม.ค. 2559)
- นักเรียนเข้าค่ายคณิตศาสตร์ (วันสุดท้าย) (วันที่ 24 ม.ค. 2559)
- ค่ายคณิตศาสตร์ สัญจร ณ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี(วันที่สุดท้าย) (วันที่ 24 ม.ค. 2559)
- ภราดา Joseph Jozwiak จากคณะ เดอ ลาซาล (FSC) ซึ่งดำรงตำแหน่ง President ของโรงเรียน Christian Brothers Academy เมืองซีราคิวส์ มลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมชมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ซึ่งพิธีต้อนรับจะจัดขึ้นที่ หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ยอห์นแมรี่ (วันที่ 25 ม.ค. 2559)
- ภราดา Joseph Jozwiak จากคณะ เดอ ลาซาล (FSC) ซึ่งดำรงตำแหน่ง President ของโรงเรียน Christian Brothers Academy เมืองซีราคิวส์ มลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมชมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (วันที่ 25 ม.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาดูงาน ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติครบ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา (วันที่ 25 ม.ค. 2559)
- นักเรียนเข้าแข่งขันวิชาการ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จ.ระยอง (วันแรก) (วันที่ 25 ม.ค. 2559)
- คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม (วันแรก) (วันที่ 26 ม.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติครบ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา (วันที่ 26 ม.ค. 2559)
- นักเรียนเข้าแข่งขันวิชาการ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จ.ระยอง (วันสุดท้าย) (วันที่ 26 ม.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เตรียมความพร้อมการสอบ O-Net (วันแรก) (วันที่ 26 ม.ค. 2559)
- คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม (วันที่สอง) (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย รุ่นที่ 2 (วันแรก) (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาดูงาน ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติครบ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการหัวข้อ "Teaching Teachniques and Tips for an Effective Primary School" (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- คณะกรรมการเครือข่ายระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 มอบหนังสือนิทานให้กับนักเรียน (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- กิจกรรมหนูน้อยนักออมของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- กิจกรรมสวดมนต์ก่อนนอนของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 27 มกราคม 2559 (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- การเตรียมงานและฝึกซ้อมใหญ่การแสดงงานราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์ ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์ ศุภชัย พิศิษฐวานิช (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- Teaching Techniques and Tips for an affective Primary Classroom by Oliver Bayley, Jan2016 (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เตรียมความพร้อมการสอบ O-Net (วันที่สอง) (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- โครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย รุ่นที่ 2 (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- SLC Teacher Training "English Teaching Technique Training" (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- Teaching Teachniques and Tips for an Effective Primary School (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- Teaching Teachniques and Tips for an Effective Primary School (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม (วันที่สาม) (วันที่ 28 ม.ค. 2559)
- คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย รุ่นที่ 2 (วันที่สอง) (วันที่ 28 ม.ค. 2559)
- ประกาศผลการสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1, ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559 (ระบบโควตาภายนอกและสอบภายนอก) (วันที่ 28 ม.ค. 2559)
- ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมประชุมแนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559 ที่ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564 (วันที่ 28 ม.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติครบ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา (วันที่ 28 ม.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เตรียมความพร้อมการสอบ O-Net (วันที่สาม) (วันที่ 28 ม.ค. 2559)
- คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม (วันสุดท้าย) (วันที่ 29 ม.ค. 2559)
- คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย รุ่นที่ 2 (วันสุดท้าย) (วันที่ 29 ม.ค. 2559)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 29 ม.ค. 2559)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 29 ม.ค. 2559)
- กิจกรรม Morning Program ทุกวันศุกร์ ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 29 ม.ค. 2559)
- คณะครูฝ่ายปฐมวัย จัดบอร์ดเกี่ยวกับวันตรุษจีน (วันที่ 29 ม.ค. 2559)
- นิเทศการสอนมิส สุภัสสร บำรุงทรัพย์ และ มาสเตอร์ วีรยุทธ วัชรพงษ์ (วันที่ 29 ม.ค. 2559)
- โครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย รุ่นที่ 2 (วันที่ 29 ม.ค. 2559)
- งานคืนสู่เหย้าชาวเซนต์หลุยส์ "SLC HOMECOMING DAY 2015" (วันที่ 30 ม.ค. 2559)
- งานคืนสู่เหย้าชาวเซนต์หลุยส์ "SLC HOMECOMING DAY 2015" (วันที่ 30 ม.ค. 2559)
- ค่ายภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยจี้หนาน เมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน (วันสุดท้าย) (วันที่ 30 ม.ค. 2559)
- นักเรียนแข่งขันกีฬาสแต็ค WSSA STACK FAST 2016 (วันที่ 30 ม.ค. 2559)
- สิ้นสุด tset (วันที่ 31 ม.ค. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- ลงทะเบียนมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1, ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (ระบบโควตาภายนอก และสอบภายนอก) (วันแรก) (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 8/2558 (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- นิเทศการสอน มิสปูรดา จี๊ดนาเกลือ (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เตรียมความพร้อมการสอบ O-Net (วันที่สี่) (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม (วันแรก) (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- ลงทะเบียนมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1, ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (ระบบโควตาภายนอก และสอบภายนอก) (วันสุดท้าย) (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 6/2558 (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- การตรวจระเบียบของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- นิเทศมิส กัลยาณี จันทร์เทศ ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เตรียมความพร้อมการสอบ O-Net (วันสุดท้าย) (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม (วันที่สอง) (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัย หัวหน้างานนิเทศครูผู้สอน ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2558 (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- การประชุมครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม (วันที่สาม) (วันที่ 4 ก.พ. 2559)
- งานราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์ "วันวาน เบิกบานใจ วินเทจ ปาร์ตี้" ระดับมัธยมศึกษา (วันแรก) (วันที่ 4 ก.พ. 2559)
- ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม (วันสุดท้าย) (วันที่ 5 ก.พ. 2559)
- งานราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์ "วันวาน เบิกบานใจ วินเทจ ปาร์ตี้" ระดับประถมศึกษา (วันที่สอง) (วันที่ 5 ก.พ. 2559)
- การใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษในแนวทางการจัดการเรียนการสอน การใช้เอกสารและตำราเรียนในวิชา Physical Dducation (วันที่ 5 ก.พ. 2559)
- ดูแลความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียนให้เป็นไปตามกฎระเบียบของนักเรียน (วันที่ 5 ก.พ. 2559)
- งานราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์ "วันวาน เบิกบานใจ วินเทจ ปาร์ตี้" ระดับการศึกษาปฐมวัย (วันสุดท้าย) (วันที่ 6 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 6 ก.พ. 2559)
- กิจกรรมวันตรุษจีน (วันที่ 8 ก.พ. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม (วันแรก) (วันที่ 9 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด วันตรุษจีน (วันที่ 9 ก.พ. 2559)
- การมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน งานห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 9 ก.พ. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เตรียมความพร้อมการสอบ O-Net (วันแรก) (วันที่ 9 ก.พ. 2559)
- พิธีกตเวทิตาจิต (วันที่ 10 ก.พ. 2559)
- คณะครูรับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ผู้ให้การสนับสนุนดีเด่น และครูดีเด่นของชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 10 ก.พ. 2559)
- คณะครูได้รับรางวัลครูสอนนาน 35 ปี, 30 - 34 ปี และ 25 - 29 ปี ของสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 10 ก.พ. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม (วันที่สอง) (วันที่ 10 ก.พ. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เตรียมความพร้อมการสอบ O-Net (วันที่สอง) (วันที่ 10 ก.พ. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม (วันที่สาม) (วันที่ 11 ก.พ. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เตรียมความพร้อมการสอบ O-Net (วันที่สาม) (วันที่ 11 ก.พ. 2559)
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการ "เด็กไทยรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ Health Gen Z" (วันที่ 11 ก.พ. 2559)
- นักเรียนเข้าแข่งขันครอสเวิร์ดเกม และเอแม็ท ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันแรก) (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- กิจกรรมโรงเรียนแสนดี ครั้งที่ 12 (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม (วันสุดท้าย) (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- การจัดกิจกรรมทางกีฬาในโครงการโรงเรียนแสนดี (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2558 (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2558 (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- พิธีวางดอกไม้เคารพคณะครูเซนต์หลุยส์ฯ ผู้ล่วงลับไปแล้ว (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- พิธีวางดอกไม้เคารพคณะครูเซนต์หลุยส์ฯ ผู้ล่วงลับไปแล้ว (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เตรียมความพร้อมการสอบ O-Net (วันสุดท้าย) (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- คุณครูเข้าร่วมประชุมสัญจรสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ (วันแรก) (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมอบรม การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันแรก) (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- นักเรียนเข้าแข่งขันครอสเวิร์ดเกม และเอแม็ท ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันสุดท้าย) (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- คุณครูเข้าร่วมประชุมสัญจรสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ (วันที่สอง) (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- คุณครูเข้าร่วมประชุมสัญจรสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ (วันสุดท้าย) (วันที่ 14 ก.พ. 2559)
- แจ้งการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2558 (นอกตาราง) (วันแรก) (วันที่ 15 ก.พ. 2559)
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ติวประมวลความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net (วันแรก) (วันที่ 15 ก.พ. 2559)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 (วันแรก) (วันที่ 15 ก.พ. 2559)
- แจ้งการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2558 (นอกตาราง) (วันสุดท้าย) (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ติวประมวลความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net (วันที่สอง) (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 (วันที่สอง) (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม ครั้งที่ 4/2558 (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- การประชุมวิชาการของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ห้องสมุดเพื่อการพัฒนาสังคมดิจิตอลที่ยั่งยืน (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2558, ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 17 ก.พ. 2559)
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ติวประมวลความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net (วันที่สาม) (วันที่ 17 ก.พ. 2559)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 17 ก.พ. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 17 ก.พ. 2559)
- ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และคณะครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ร่วมศึกษาดูงาน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันที่ 17 ก.พ. 2559)
- การพัฒนาระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ Digital Classroom แบบต้นทุนต่ำ (วันที่ 17 ก.พ. 2559)
- การพัฒนาระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ Digital Classroom แบบต้นทุนต่ำ (วันที่ 17 ก.พ. 2559)
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ติวประมวลความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net (วันสุดท้าย) (วันที่ 18 ก.พ. 2559)
- มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะวิชาการ (วันที่ 18 ก.พ. 2559)
- การประชุมวิชาการของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ห้องสมุดเพื่อการพัฒนาสังคมดิจิตอลที่ยั่งยืน (วันที่ 18 ก.พ. 2559)
- ซ้อมพิธีมอบเกียรติบัตรจบการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันแรก) (วันที่ 19 ก.พ. 2559)
- นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ผู้แทนจากประเทศไทยผ่านการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 13 (วันที่ 19 ก.พ. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมอบรม การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันสุดท้าย) (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล Campus Ministry ครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล Campus Ministry ครั้งที่ 2/2558 (วันแรก) (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คารเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล Campus Ministry ครั้งที่ 2/2558 (วันที่สอง) (วันที่ 21 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล Campus Ministry ครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล Campus Ministry ครั้งที่ 2/2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คารเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาคเรียนที่ 2/2558 (วันแรก) (วันที่ 23 ก.พ. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา (วันแรก) (วันที่ 23 ก.พ. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาคเรียนที่ 2/2558 (วันที่สอง) (วันที่ 24 ก.พ. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา (วันที่สอง) (วันที่ 24 ก.พ. 2559)
- ซ้อมพิธีมอบเกียรติบัตรจบการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 24 ก.พ. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาคเรียนที่ 2/2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- กิจกรรมอวยพรวันเกิดเดือนกุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- ประชุมครู ครั้งที่ 10/2558 (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา (วันที่สาม) (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- ปัจฉิมนิเทศ/กราบบูรพาจารย์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- พิธีทอดผ้าป่าการศึกษาสามัคคีมหากุศล เพิ่มเสบียงบุญ ต่อทุนให้ชีวิต ปลูกจิตการศึกษา "สร้างพระประธาน" (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา (วันสุดท้าย) (วันที่ 26 ก.พ. 2559)
- คณะครูร่วมถ่ายภาพหมู่ (วันที่ 26 ก.พ. 2559)
- คณะครูร่วมถ่ายภาพหมู่ (วันที่ 26 ก.พ. 2559)
- พิธีมอบเกียรติบัตรจบการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 26 ก.พ. 2559)
- จำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้น ป.1-ม.6 ปีการศึกษา 2559 (วันสุดท้าย) (วันที่ 26 ก.พ. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ยิ้มสดใส เด็กแปดริ้วฟันดี" ประจำปี 2559 (วันที่ 26 ก.พ. 2559)
- พิธีเลี้ยงอำลาสถาบันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 62/21 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 27 ก.พ. 2559)
- พิธีมอบเกียรติบัตรจบการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 27 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.3 ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/แผนงานหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.4 พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.5 สร้างความสัมพันธ์ต่อชุมชน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.6 จัดสิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งที่จำเป็น จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.7 กิจกรรมประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.8 จัดทำสารสนเทศของฝ่ายและหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.1.ตรวจสอบติดตามการใช้หลักสูตรปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.2.ปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงานหลักสูตร (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.3.จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.4.ประเมินหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.5.ประเมินผลการใช้หลักสูตรโดยครูผู้ปกครองและชุมชน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลหลักสูตรปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 4. 2 รายงานผลการใช้หลักสูตรฝ่ายปฐมวัยเพื่อนำ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งหน้าที่บุคลากร ประจำปี (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งหน้าที่บุคลากรประจำห้อง (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 ประชุม (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 ให้ครูดำเนินการจัดทำแผนฯและจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็ก (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.5 ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.6 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 ประสานกับงานหลักสูตรเพื่อประชุม/ชี้แจ้งครูเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 ประสานกับงานหลักสูตรเพื่อจัดอบรมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.3ให้ครูออกแบบ จัดทำแผนการจัดประสบการณ์และปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความคุ้มค่า (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.4 ให้ครูจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.5ให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.6 วางแผนจัดกิจกรรมให้ครูนำไปพัฒนาส่งเสริมเด็ก (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ตรวจสอบแผนการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่า มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้น ตอนใดบ้าง (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 4.1.ประเมินผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่ามีข้อผิดพลาดในขั้นตอนใดให้หาสาเหตุและแก้ไข (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 4.2.สรุปผลการดำเนินงาน แก้ไขปรับปรุง และพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.1 เสนออนุมัติงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 ออกแบบเอกสารการประเมินผล / พัฒนาการ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.5 วางแผนการติดตามงานอย่างเป็นระยะ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.1.วางแผนการวัดและประเมินผลเด็กปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.2.วัดและประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.3.จัดทำสมุดรายงานประจำตัวเด็ก (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.4.จัดทำแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) เด็กปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่างๆ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานวัดและประเมินผล (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปการประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน รายบุคคลและภาพรวมของเด็กปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- 4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 4.3 นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงานนิเทศ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.2ประชุมคณะกรรมการงานนิเทศ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 จัดทำคำสั่งงานนิเทศและมอบหมายงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 ออกแบบเครื่องมือวัด / เกณฑ์การนิเทศ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.5 จัดทำตารางปฏิบัติงานนิเทศ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 เพื่อให้ครูเข้าใจ ปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 แผนการจัดประสบการณ์สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.3 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้เด็กมีโอกาสในการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.4 กำกับ / วางแผนการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมของครูให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 ปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมิน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.4 ประเมินผลการนิเทศ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.5 ประเมินผลโครงการ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการนิเทศรายบุคคลและภาพรวม (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 4.3 นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.2.วางแผนการปฏิบัติงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.3.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.4.สำรวจความต้องการในการชื่อและวัสดุอุปกรณ์ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 .ดำเนินการให้ครูฝ่ายปฐมวัยจัดทำสื่อ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.2จัดซื้อสื่อและวัสดุ อุปกรณ์ ในห้องเรียน 26 ห้อง (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ตรวจสอบและติดตามบันทึกการยืมสื่อของครูและเด็กฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.2ประเมินคุณภาพของสื่อและวัสดุ อุปกรณ์ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.3 ประเมินการใช้สื่อการจัดประสบการณ์ของครูฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.4 สรุปผลการประเมินการใช้สื่อการจัดประสบการณ์ของครูฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 4.1ให้บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสาร การบริการการติดตามตรวจสอบการบริหารการติดตามตรวจสอบการบริหาร (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.1 เสนองานเพื่อขออนุมัติ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.1.วางแผนงานส่งเสริมให้เด็กมีน้ำหนักวัดส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 วางแผนงานส่งเสริมให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.3 วางแผนงานส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติตนหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุภัย และสิ่งเสพติด (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.4 วางแผนงานกรีฑาสี (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.5.วางแผนงานกีฬาเอกชน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.6 วางแผนงานอุปกรณ์กีฬา (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.7.ประเมินงานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.8.รายงานผลการประเมินงานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยให้กับหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ติดตามการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 ประเมินผลงานและโครงการ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลและรายงานผลการดำเนินการ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 จัดทำเอกสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาศักยภาพนักเรียน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.1. วางแผน คิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อจัดกิจกรรม โครงการ ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.2. ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ออกแบบเอกสารการประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 ติดตามการดำเนินกิจกรรม โครงการตามแผนงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.3ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.4ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม โครงการแผนงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 4.2รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.1.แต่งตั้งคณะกรรมการงานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.2.ประชุมวางแผน ประสานงาน ชี้แจง การดำเนินงาน หลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.3.จัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.4.พิจารณาอนุมัติ ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.5.ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.2.ประชุมคณะกรรมการงานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.3.จัดทำปฏิทินการดำเนินงานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.4. จัดทำหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.5. เสนอใช้การทำหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย ให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณา อนุมัติใช้หลักสูตร (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.1.ตรวจสอบติดตามการใช้หลักสูตรปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 ปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงานหลักสูตรที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.4ประเมินหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.5 ประเมินผลการใช้หลักสูตรโดยครูผู้ปกครองและชุมชน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 4.1สรุปผลหลักสูตรปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 4.2รายงานผลการใช้หลักสูตรฝ่ายปฐมวัยเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ-ร่วม/ภาระงาน) (วันที่ 29 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 29 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ(ภาระงานประจำ-ร่วม/ภาระงาน) (วันที่ 29 ก.พ. 2559)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 นักเรียนชั้น ป.1 -ม.5 (วันแรก) (วันที่ 29 ก.พ. 2559)
- รับสมัคร และตรวจหลักฐานนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.6 และห้องเรียน Gifted ปีการศึกษา 2559 (วันแรก) (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- werwerwr (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- รับสมัคร และตรวจหลักฐานนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.6 และห้องเรียน Gifted ปีการศึกษา 2559 (วันสุดท้าย) (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 นักเรียนชั้น ป.1 -ม.5 (วันที่สอง) (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge English Test (วันที่ 3 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1.1 เสนองานเพื่อขออนุมัติ (วันที่ 4 มี.ค. 2559)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 นักเรียนชั้น ป.1 -ม.5 (วันที่สุดท้าย) (วันที่ 4 มี.ค. 2559)
- กำหนดการทดสอบ / สัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 5 มี.ค. 2559)
- ทดสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้อง Gifted ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบสอง) (วันที่ 6 มี.ค. 2559)
- ประชุมคุณครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 9/2558 (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- อบรมหลักสูตร (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- SLC Teacher Training "English Teaching Technique Training" (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- SLC Teacher Training "English Teaching Technique Training" (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- SLC Teacher Training "English Teaching Technique Training" (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- SLC Teacher Training "English Teaching Technique Training" (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- SLC Teacher Training "English Teaching Technique Training" (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- รับสมัคร คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบสาม) (วันที่ 8 มี.ค. 2559)
- ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ และคณะครูเข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ และรับมอบเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2558 (วันแรก) (วันที่ 8 มี.ค. 2559)
- งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนและผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกาาของมูลนิธิฯ (วันที่ 8 มี.ค. 2559)
- ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน และผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ (วันที่ 8 มี.ค. 2559)
- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.6 และห้องเรียน Gifted ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ และคณะครูเข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ และรับมอบเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- ผู้ปกครองและนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (MS) ระดับชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2559 อบรมการใช้ Application บน I-Pad เพื่อใช้ในการเรียน (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 4/2558 (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- SLC Teacher Training Using English to the Classroom (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- SLC Teacher Training Using English to the Classroom(2) (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- SLC Teacher Training Using English to the Classroom(2) (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- SLC Teacher Training "English Teaching Technique Training" (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- SLC Teacher Training "English Teaching Technique Training" (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- SLC Teacher Training "English Teaching Technique Training" (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- SLC Teacher Training "English Teaching Technique Training" (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- SLC Teacher Training "English Teaching Technique Training" (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมอบรม เรื่อง การใช้ Application บน I-Pad เพื่อการสอน (วันที่ 10 มี.ค. 2559)
- ลงทะเบียนมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.6 และห้องเรียน Gifted ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 11 มี.ค. 2559)
- กิจกรรมอวยพรวันเกิดเดือนมีนาคม 2559 (วันที่ 11 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด อบรมหลักสูตร (วันที่ 11 มี.ค. 2559)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร เทคนิคการสอน และการวัดและประเมินผล (วันที่ 11 มี.ค. 2559)
- การประชุมคุณครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 11 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล (วันที่ 15 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 15 มี.ค. 2559)
- ห้องสมุดเพื่อการพัฒนาสังคมดิจิทัลที่ยังยืน (วันที่ 16 มี.ค. 2559)
- ห้องสมุดเพื่อการพัฒนาสังคมดิจิทัลที่ยังยืน (วันที่ 18 มี.ค. 2559)
- โครงการค่ายภาษาอังกฤษ สิงคโปร์ - มาเลเซีย (วันแรก) (วันที่ 21 มี.ค. 2559)
- โครงการค่ายภาษาอังกฤษ สิงคโปร์ - มาเลเซีย (วันที่สอง) (วันที่ 22 มี.ค. 2559)
- โครงการค่ายภาษาอังกฤษ สิงคโปร์ - มาเลเซีย (วันที่สาม) (วันที่ 23 มี.ค. 2559)
- โครงการค่ายภาษาอังกฤษ สิงคโปร์ - มาเลเซีย (วันที่สุดท้าย) (วันที่ 24 มี.ค. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 25 มี.ค. 2559)
- การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 26 มี.ค. 2559)
- ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2/2558 รับสมุดพก และรับหนังสือเรียน (ปฐมวัยและประถมศึกษา) (วันที่ 26 มี.ค. 2559)
- ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2/2558 รับสมุดพก และรับหนังสือเรียน (ระดับมัธยมศึกษา) (วันที่ 27 มี.ค. 2559)
- เรียนเสริมภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2559 (วันแรก) (วันที่ 28 มี.ค. 2559)
- การเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ( Saint Louis Summer Course ) ประจำปี 2559 ของนักเรียนฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 30 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ประกวดคำขวัญวันครู เนื่องในสัปดาห์วันครูแห่งชาติ (วันที่ 30 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ-ร่วม/ภาระงาน) (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- 2.2 วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- 1 ขั้นวางแผน (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- 1.1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งหน้าที่บุคลากร ประจำปีการศึกษา (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- 1.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งหน้าที่บุคลากรประจำห้อง ประจำปีการศึกษา (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- 1.3ประชุม (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- 1.4.ให้ครูดำเนินการจัดทำแผนฯและจัดกิจกรรม (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- 1.5.ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- 1.6.ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- 2.1 ประสานกับงานหลักสูตรเพื่อประชุม/ชี้แจ้งครู เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- 2.2 ประสานกับงานหลักสูตรเพื่อจัดอบรมให้ครูมี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- 2.3.ให้ครูออกแบบ จัดทำแผนการจัดประสบการณ์และ ปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความคุ้มค่า สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- 2.4 ครูจัดกิจกรรมจัดประสบการณ์ประจำวันกิจกรรม หลัก 6 กิจกรรม (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- 2.5ครูบูรณาการการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบต่างๆ เช่น STEM , PROJECT ,การใช้ภาษาต่างประเทศ (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- 2.6 กำกับ ติดตามให้ครูในการจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- 2.7ให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- 2.8 วางแผน การจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ให้ครู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยผ่านกิจกรรม สื่อ เทคโนโลยี หรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆ (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- 2.9มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับบุคลากรภายนอก สถานศึกษา เช่น ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่ เกี่ยวข้อง (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- 3.11.ตรวจสอบแผนการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของ แผนงานว่า มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นจำเป็นต้อง เปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้น ตอนใดบ้าง (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- 4.1.ประเมินผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่ามี ข้อผิดพลาดในขั้นตอนใดให้หาสาเหตุและแก้ไข สาเหตุ (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- 4.2.สรุปผลการดำเนินงาน แก้ไขปรับปรุง และพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานลูกเสือ,ชมรม,นักศึกษาวิชาทหาร) 1.2 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(งาน ลูกเสือ,ชมรม,นักศึกษาวิชาทหาร) 1.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการคิดวิเคราะห์ (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการคิดวิเคราะห์ (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- อบรมเชิงปฏิบัติการวัฏจักรวิจัยและโครงงานสำหรับเด็กปฐมวัย (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- อบรมเชิงปฏิบัติการวัฏจักรวิจัยและโครงงานสำหรับเด็กปฐมวัย (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- อบรมเชิงปฏิบัติการวัฏจักรวิจัยและโครงงานสำหรับเด็กปฐมวัย (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- อบรมเชิงปฏิบัติการวัฏจักรวิจัยและโครงงานสำหรับเด็กปฐมวัย (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- อบรมเชิงปฏิบัติการวัฏจักรวิจัยและโครงงานสำหรับเด็กปฐมวัย (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวัฏจักรวิจัยและโครงงานสำหรับเด็กปฐมวัย โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 2 หลักสูตรที่ 1 (วันแรก) (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.6 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการคิดวิเคราะห์ โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 2 หลักสูตรที่ 2 (วันแรก) (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- เสนองานเพื่อขออนุมัติการดำเนินงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- Cambridge (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวัฏจักรวิจัยและโครงงานสำหรับเด็กปฐมวัย โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 2 หลักสูตรที่ 2 (วันสุดท้าย) (วันที่ 2 เม.ย. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการคิดวิเคราะห์ โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 2 หลักสูตรที่ 2 (วันสุดท้าย) (วันที่ 2 เม.ย. 2559)
- ให้ผู้เรียนมีส่วนในการช่วยเหลือสังคม (วันที่ 2 เม.ย. 2559)
- ร่วมมือประสานงานกับฝ่ายต่างๆทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียน ในการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางการศึกษาตามนโยบายของโรงเรียน (วันที่ 2 เม.ย. 2559)
- การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรมาตรฐาน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ABAC Track IEP (วันที่ 4 เม.ย. 2559)
- พิธีลงนามเซ็นสัญญาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร (Gifted) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 5 เม.ย. 2559)
- ฝ่ายปฐมวัย เข้ารับสื่อการเล่น "เล่นล้อมรัก" เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (วันที่ 5 เม.ย. 2559)
- การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรมาตรฐาน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ABAC Track IEP (วันที่ 6 เม.ย. 2559)
- งาน"สุขสันต์หรรษามหาสงกรานต์เซนต์หลุยส์" (วันที่ 8 เม.ย. 2559)
- การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรมาตรฐาน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ABAC Track IEP (วันที่ 8 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1 เสนองบประมาณ (วันที่ 15 เม.ย. 2559)
- คณะครูเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 (วันแรก) (วันที่ 18 เม.ย. 2559)
- หลักสูตรพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 (วันที่ 18 เม.ย. 2559)
- หลักสูตรพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 (วันที่ 18 เม.ย. 2559)
- ่คณะครูเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 (วันที่สอง) (วันที่ 19 เม.ย. 2559)
- ผู้ประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา นำรถเข้าตรวจสภาพรถ และทำสัญญาเข้าร่วมประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 20 เม.ย. 2559)
- คณะครูเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 (วันที่สาม) (วันที่ 20 เม.ย. 2559)
- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.6 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 20 เม.ย. 2559)
- หลักสูตรพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 (วันที่ 20 เม.ย. 2559)
- หลักสูตรพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 (วันที่ 20 เม.ย. 2559)
- กิจกรรมอวยพรวันเกิดเดือนเมษายน 2559 (วันที่ 21 เม.ย. 2559)
- คณะครูเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 (วันที่สี่) (วันที่ 21 เม.ย. 2559)
- คณะครูเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 (วันที่สุดท้าย) (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- หลักสูตรพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- หลักสูตรพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 ประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม (วันที่ 25 เม.ย. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 28 เม.ย. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมประชุมส่งเสริมให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฏหมาย ประจำปี 2559 (วันที่ 28 เม.ย. 2559)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด จัดทำผลงานครูดีเด่นสมาพันธ์ ฯ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด รางวัลครู / พนักงานนานปี (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สร้างขวัญ กำลังใจให้กับบุคลากร (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- ประชาสัมพันธ์งานบุคลากร (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (มูลนิธิ ฯ) (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด รางวัลครูไม่ขาด ไม่ลา ไม่สาย (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานมุทิตาจิตครูเกษียณ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานเลี้ยงปิดภาคเรียน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งาน Thank you party (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ส่งบุคลากรศึกษาดูงานต่างประเทศ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ส่งบุคลากรศึกษาต่อปริญญาโท / เอก (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรม / โครงการหน่วยงานที่จะดำเนินการ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด วางแผนหรือเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ดำเนินงานตามแผนงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด พัฒนาอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี / โสต ฯ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด พัฒนาระบบฮาร์ดแวร์ ระบบซอฟแวร์ และระบบเครือข่าย (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด เสนออนุมัติงบประมาณ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการงานนโยบายและแผน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด วัสดุ อุปกรณ์ใช้ในงานนโยบายและแผน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด พัฒนาบุคลากร (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- เสนออนุมัติงบประมาณ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงานและมอบหมายงาน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด รับรอง (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด บริหารสำนัก ฯ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ฉุกเฉิน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด จัดทำรายงานประจำปี (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด สนับสุนนฝ่ายการศึกาษ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด เลี้ยงต้อนรับคณะกรรมการ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ของที่ระลึกกรรมการ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด พิธีบูชาขอบพระคุณวันฉลองนักบุญหลุยส์และพิธีแห่เทิดเกียรติ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สรรค์ทั้งกายและวิญญาณและพิธีแห่เทิดเกียรติ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด พิธีบูชาขอบพระคุณวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชคริสตสมภพ / เสกถ้ำพระกุมาร (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- พิธีบูชาขอบพระคุณวันครู (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด การสอนคำสอนนักเรียนคาทอลิก (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด การอบรมฟื้นฟูจิตใจบุคลากร (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด การอบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด กิจกรรมค่ายกระแสเรียก (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด เยี่ยมเยียนสุสาน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด จัดทำใบสรุปการรับ-จ่ายเงินประจำวัน นำเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด จัดทำใบสรุปการรับ-จ่ายเงินประจำวัน นำเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- ตรวจสอบยอดเบิกจ่ายใบขอซื้อ ใบเบิกพัสดุ รหัสงบประมาณ ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงิน(ใบเสร็จรับเงิน) ให้ตรงกับยอดจ่าย นำเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ตรวจสอบการบันทึกรายการจ่ายเช็คให้ตรงกับเช็คที่สั่งจ่าย พร้อมลงชื่อผู้ตรวจสอบในใบรายงานตรวจสอบรายการเช็ค ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ มีการบันทึกการใช้งบประมาณตรงตามที่ใช้ไปจริง (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ติดตามและปรับปรุงแก้ไขแผนงาน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- งาน "พิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4" ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด อาหารเสริม (นมโรงเรียน) (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด พัฒนาบุคลากรฝ่ายธุรการ - การเงิน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานธุรการฝ่ายธุรการ - การเงิน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด การประชุมฝ่ายธุรการ - การเงิน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด นักเรียนรับทุนการศึกษาจากธนาคารออมสิน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- เรียนเสริมภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2559 (วันสุดท้าย) (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- พิธีมุทิตาจิต ครูเกษียณ พนักงานเกษียณ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- กิจกรรมแสดงผลงานของนักเรียน Summer ระดับชั้น ป.1-ป.6 (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.6 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.7 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ มอบหมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของนักเรียนและการประสานงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 วางแนวทางการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.5 กำหนดเครื่องมือในการประเมินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2จัดกิจกรรมบริการชุมชน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.3.จัดให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี ส่วนร่วมกับสถานศึกษา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.4 จัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม(2.4) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.5จัดกิจกรรมสนับสนุนชมชน(ส1.2ค) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.6 จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง (ส3.2ข.(1) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ออกแบบสอบถามประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 สรุปผลการประเมินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุป เป็นข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของนักเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 กำหนดเป้าหมายในการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 วางแนวทางการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.5 กำหนดเครื่องมือในการประเมินกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.6 จัดทำคำสั่งงานกิจกรรมภายใน-นอก และมอบหมายงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.7 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบ หมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1.ดำเนินงานตามแผนงานโครงการและงบประมาณ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนการสอน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 2.3จัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม อนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.4 ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนิน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.5 จัดทำมาตรการส่งเสริม -กำหนดเหตุผลในการกำหนดความร่วมมือและ/หรือ ช่วยเหลือชุมชน สังคม รอบสถานศึกษา -กำหนดตัวบ่งชี้และระดับความสำเร็จของเป้าหมาย -กำหนดแนวปฏิบัติและกระบวนการที่ชัดเจนและ ต่อเนื่อง -จัดทำระบบกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและสร้าง การมีส่วนร่วมผู้เกี่ยวข้อง -จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของชุมชน ตรงตามความต้องการของชุมชนไม่น้องกว่าร้อยละ80 (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ(ร่วม2.2) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.7.จัดกิจกรรมและพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 สรุปผลการประเมินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด การประชุมครู ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- กิจกรรมวันคล้ายวันเกิด (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.1 แต่งตั้งกรรมการบริหารงานสอนเสริม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 1.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินการงานสอนเสริม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 1.5 จัดทำคำสั่งการบริหารงานสอนเสริม จัดทำตารางปฏิบัติงานสอนเสริม จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานสอนเสริม จัดทำตารางปฏิทินการปฏิบัติงานสอนเสริม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ภายใน วงเงินงบประมาณที่ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 จัดระบบการดำเนินงานในความรับผิดชอบให้มี ประสิทธิภาพ 2.3 จัดให้มีการสอนเสริมนอกเวลา ตามนโยบายของ โรงเรียนและเป็นไปตามระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการ สอนเสริมนอกเวลา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.4. จัดสรรประโยชน์ตอบแทนในการสอนเสริมฯ ให้แก่ครูอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายของ ผู้อำนวยการ ควบคุมดูแลการสอนเสริมฯ ในระบบให้ เหมาะสม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.6. ติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงาน ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.8 บันทึกสรุปการปฏิบัติงานเป็นรายวัน และ รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายในสัปดาห์ สุดท้ายของเดือน จัดทำรายละเอียดของงานและโครงการ พร้อม ทั้งงบประมาณรายจ่ายของปีต่อไป เพื่อเสนอขอ อนุมัติตามขั้นตอน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ ประเมินผลการบริหารงานสอนเสริม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการดำเนินงานสอนเสริม จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.3 นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด พิธีเปิดกองลูกเสือและอบรมนายหมู่ลูกเสือ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของครู ในการจัดอบรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 กำหนดเป้าหมายในการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 วางแนวทางในการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.5 กำหนดเครื่องมือในการประเมินกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.6 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบ มอบหมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1.1 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้บุคลากรครูมี การจัดประชุมคณะกรรมการแผนกปกครองจัด อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรครูทุก ศาสนา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1.2 จัดทำใบอนุญาตการมาสาย, ขาดเรียน, การแต่งกายผิดระเบียบ,ใบขออนุญาตออกนอก โรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1.3 เบิกอุปกรณ์สำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1.4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานสารเสพติด (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1.5จัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 ติดตามนักเรียนให้มีการปฏิบัติตนตามสุข บัญญัติ 10 ประการ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งครบ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่ สมบูรณ์ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3. จัดทำเครื่องมือในการประเมินต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4. ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1. สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.ส่งผลการดำเนินงานส่งฝ่ายต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 5.นำข้อมูลที่ปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็น ข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 6. จัดเก็บเอกสารเพื่อรองรับการประเมิน จากภายนอก (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของนักเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 กำหนดเป้าหมายมในการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 วางแนวทางการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.5 กำหนดเครื่องเมือในการประเมินกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.6 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบ หมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 2.1 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 ส่งเสริม สร้างความตระหนักให้นักเรียนมีความ กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ (2.2) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 สรุปผลการประเมินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุป เป็นข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- นักเรียนเข้าค่ายวิชาการ/นักเรียนศึกษาดูงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของ นักเรียนและการประสานงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 วางแนวทางการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.5 กำหนดเครื่องมือในการประเมินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.6 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ มอบหมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2ส่งเสริมแกนนำการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.3 ประชุมสภานักเรียน( G.7) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.4จัดกิจกรรมส่งเสริมภายใน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.5จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.6 โครงการแกนนำการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่ สมบูรณ์ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.4 ประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรครู (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุป เป็น ข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการในการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน โครงการและมอบหมายงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.5 จัดทำปฏิทินงานการจัดกิจกรรมตลอดปี (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.6 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในการประสานงานตามระบบ ของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 วางแผนการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ของแผนกกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานด้วยการไปศึกษาดูงานจาก หน่วยงานภายนอก (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.3 ตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานของบุคลากร (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.4 สร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.5 ติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.6 กำหนดความเสี่ยงการนำนักเรียนออกนอก สถานศึกษา 8.3.2(5) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.7 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน ตลอดปีและ ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง(13.2) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.7.1 กำหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน โรงเรียนผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 13.2(1) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.7.2 นำความรู้จากการศึกษามาจัดประสบการณ์การ เรียนรู้มาประยุกต์ 13.2(2) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.7.3 กำหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้องผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสานเทศแห่งเรียนรู้ทั้งในและนอก โรงเรียน และดำเนินตามแนวทางที่กำหนด 13.2(3) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.7.4 นำความรู้ที่ได้จากการทัศนศึกษา มาแบ่งปัน ความรู้ให้กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 13.2(4) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.7.5 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในและนอก สถานศึกษา มีการเผยแพร่ความรู้และนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์ 13.2(5) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.8 การจัดการความรู้ TQA(ส.4.2ก.(3) วิธีการจัดการความรู้ขององค์องค์เพื่อให้บรรลุผลดังนี้ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.9 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า มีส่วน ร่วมในการจัดกิจกรรม (G.6) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.4 ประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรครู (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็น ข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด เทควันโด (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- ผู้บริหารอบรมนักเรียนหน้าแถว (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการประจำสัปดาห์ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- รับ/มอบรางวัลด้านวิชาการ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด รับรางวัลด้านวิชาการ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ในการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ในการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 วางแนวทางในการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.5 กำหนดเครื่องมือในการประเมินกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.6 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบ หมายงานตามคำสั่งโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1.1 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้กับนักเรียน เรื่องยาเสพติด, การดูแลตนเองเมื่อเกิดอุบัติภัย (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1.2 ดูแลนักเรียนให้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบของ โรงเรียน มีการตรวจระเบียบทุกวัน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1.3 ส่งเสริมอบรมนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1.5 เบิกงบประมาณของงานระดับชั้น (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ ติด ปัญหาทางเพศ และสิ่งมอมเมา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 2.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนให้ครบทุกด้าน (TQA 3.3) เช่น (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- โครงการติวเข้มนักเรียนคาบ 8 และเรียนเสริมวันเสาร์ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 สรุปผลการประเมินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุป เป็นข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.1 เสนองานเพื่อขออนุมัติการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 ดำเนินงานตามแผนงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 สรุปผลการประเมินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.2 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.4 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็น ข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- โครงการ Cambridge Young Learners English Course (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของนักเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 1.3 กำหนดเป้าหมายในการจัดการแข่งขันกีฬา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 วางแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.5 กำหนดเครื่องมือในการประเมินกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.6 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบ หมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 ดำเนินงานตามแผนงานและโครงการด้วยการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2.2 จัดการแข่งขันกีฬาภายนอก (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.3 ควบคุม ติดตามการดำเนินงาน/โครงการ ติดตามจากการสรุปผลการแข่งขัน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.4 ส่งเสริมเผยแพร่ศักยภาพของนักเรียนนักเรียนและ คุณครู (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.5 จัดบุคลากรในหน่วยงานกีฬามานำเต้นแอโรบิค (9.3.1,9.3.2) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.6 จัดบุคลากรในหน่วยงานกีฬามาจัดกิจกรรม กีฬาต้านยาเสพติด(10.3.1) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 2.7 จัดบุคลากรและนักเรียนไปช่วยสอนทักษะ(15.1.2) กีฬาฟุตบอลเดือนละ 1 ครั้ง ได้แก่ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.8จัดการแข่งขันกีฬาพัฒนานักเรียนให้ครบทุกด้าน (TQA.3.3) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.9เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และศิษย์เก่ามีส่วนร่วม สนับสนุนกิจกรรมของนักเรียน(G.6) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด กองร้อยอาสา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.4 ประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรครู (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็น ข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็น ข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- การประชุมกลุ่มสาระฯ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด นักเรียนร่วมโครงการสอบกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ตรวจสอบเอกสารการรับเงิน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการประจำสัปดาห์ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ตรวจสอบยอดเงินรับประจำวัน และออกใบเสร็จรับเงินให้ตรงกับยอดเงินในใบสรุปรายรับประจำวัน นำเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด โครงการเพชร SLC (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด อบรม/วิทยากร (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- ประชุม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด นิเทศการสอนครู (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ประชุมหน่วยงานภายนอก/ตำรากลาง (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานสอนเสริมเย็น (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด สอนเสริมวันเสาร์ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด สอนเสริมภาคฤดูร้อน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด สอนเสริมเดือนตุลาคม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด กิจกรรมเข้าค่าย ป.1-ม.3 (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด บรรยากาศการเรียนการสอน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด การเรียนการสอน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 2.1วางแผนให้สถานศึกษาจัดสิ่งที่จำเป็น เอื้อประโยชน์อำนวยความสะดวง ต่อการพัฒนาเด็กครบทั้ง 4 ด้าน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด การเรียนการสอน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของนักเรียนและการประสานงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 วางแนวทางการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 ดำเนินงานตามแผนงานและโครงการด้วยการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 จัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียน (11.2) โดยจัดกิจกรรมป้องกัน อุบัติภัย (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 สรุปผลการประเมินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุป เป็นข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด โครงการ Intensive course (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด จัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด โครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ส่งนักเรียนแข่งขัน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ส่งนักเรียนแข่งขัน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของนักเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 วางแนวทางการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 สรรหานักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรี และการแสดง (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 ส่งเสริมและฝึกซ้อมดนตรีให้นักเรียนกล้า แสดงออก (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 กำหนดเป้าหมายในการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 วางแนวทางการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.5 กำหนดเครื่องเมือในการประเมินกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.6 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบ หมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนทั้งครบ (3.3) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.3 ฝึกอบรมสร้างความตระหนักในเรื่องความเสมอ ภาค ไม่มีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ฯลฯ TQA 9 (1) โดยการจัดกิจกรรมตรวจระเบียบนักเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 สรุปผลการประเมินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด นักเรียนแข่งขัน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ประเมินผลนักเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- ประชุมครูช่วงชั้น วันศุกร์ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด นักเรียนแข่งขัน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด วันสำคัญ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ชมรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด วันสำคัญ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- ศึกษาดูงาน/อบรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ศึกษาดูงาน/อบรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด การแข่งขันกีฬา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ประชุม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด นักเรียนแข่งขัน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ซ้อมการแสดง (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด พัฒนาบุคลากรด้านภาษา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ครูส่งหลักสูตร (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด นักเรียนติว (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด นักเรียน Giftedทัศนศึกษา/ดูงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด นักเรียนเข้าค่ายฯ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ประกวดสื่อ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด กิจกรรม Academic Day (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด แนะแนวการศึกษาต่อ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ค่ายภาษาจีน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ค่ายภาษาอังกฤษ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด อบรมครูผู้สอน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด นักเรียนแข่งขันทักษะภาษาจีน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานจัดทำทะเบียนประวัตินักเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- งานจัดทำหลักฐานการศึกษาของนักเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- งานขออนุญาตเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานจัดทำสถิติการขาด ลา มาสาย ของบุคลากรครู (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานเงินอุดหนุนของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎวิทยาศาสตร์ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด การแข่งขันภายนอก (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด มอบทุนการศึกษามูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแสต็ค (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด โครงการ cambridge young leaners English Course (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด การแข่งขันหมากล้อม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด การศึกษาดูงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด บุคลากรรับรางวัล (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด การจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด บุคลากรรับรางวัล (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด กิจกรรม English Day (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด เข้าค่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด พิธีมอบเกียรติบัตรจบ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด พัฒนาคุณภาพการใช้ชีวิตของครูให้เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- คณะครูอบรม สัมนา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- อบรมนายหมู่ลูกเสือ - เนตรนารี (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- อบรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- อบรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- กีฬาสแต็ค (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- ปฐมนิเทศผู้ปกครอง (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- งานแนะแนว (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- พิธีมอบเกียรติบัตร (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- กองร้อยพิเศษ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- นักเรียนแข่งขัน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- โรงเรียนศีล 5 (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สวนสนาม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- วันภาษาไทย (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- นักเรียนแข่งขัน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- Open House (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สืบ นาคะเสถียร (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- ค่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- ค่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- อบรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- ค่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- อบรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- นักศึกษาวิชาทหาร (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- การแข่งขัน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- อบรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- การประกวดการสอน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- โครงการหุ่นดีหุ่นสวย (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- แต่งตั้งกรรมการบริหารงานฝ่ายวิชาการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายวิชาการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- จัดทำคำสั่งการบริหารงานฝ่ายวิชาการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- จัดทำตารางปฏิบัติงานบริหารฝ่ายวิชาการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- กิจกรรม Academic day (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- กิจกรรม เพรช SLC (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- กิจกรรม Intensive course (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- กิจกรรมติวเจียระไนเพชร (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- กิจกรรมการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- กิจกรรมธุดงคศึกษา (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- งานสอนเสริมเย็น (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- งานสอนเสริมเย็น (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- งานสอนเสริมวันเสาร์ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- Summer (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- การประกวดวาดภาพระบายสีเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการทางสติปัญญา รายปี รายหน่วย รายคาบ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะการกลุ่มสาระฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- จัดทำตารางปฏิบัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานกลุ่มสาระฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ประชุมชี้แจงในแต่ละภาระงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1) วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาทั้งที่เป็นหลักสูตร แกนกลางและหลักสูตรท้องถิ่นตามที่สถานศึกษา กำหนด ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะและ คุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อกำหนดเป้าหมาย ผู้เรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2) จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ รายปีรายหน่วยราย คาบ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- . ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะการกลุ่มสาระฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- จัดทำตารางปฏิบัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานกลุ่มสาระฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 1. ออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการทางสติปัญญา รายปี รายหน่วย รายคาบ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการ วางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ ผู้เรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 3. ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำ บริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา บูรณาการในการ จัดการเรียนรู้ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 4. วัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางศิลปะ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- รับการนิเทศการศึกษาจากผู้รับผิดชอบ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งกรรมการบริหารงานสอนเสริม (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ประชุมชี้แจงการดำเนินการงานสอนเสริม (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- จัดทำคำสั่งการบริหารงานสอนเสริม (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- จัดทำตารางปฏิบัติงานสอนเสริม (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานสอนเสริม (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- จัดทำตารางปฏิทินการปฏิบัติงานสอนเสริม (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.1.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ภายใน วงเงินงบประมาณที่ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- จัดระบบการดำเนินงานในความรับผิดชอบให้มี ประสิทธิภาพ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- จัดให้มีการสอนเสริมนอกเวลา ตามนโยบายของ โรงเรียนและเป็นไปตามระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- จัดสรรประโยชน์ตอบแทนในการสอนเสริมฯ ให้แก่ครูอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายของ ผู้อำนวยการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ควบคุมดูแลการสอนเสริมฯ ในระบบให้เหมาะสม (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ 3.4 ประเมินผลการบริหารงานสอนเสริม (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงานสอนเสริม 4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 4.3 นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุงและ พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- Morning Program (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ประเมินผลการสอบประจำภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมอบรม สะเต็มศึกษา รุ่นที่ 2 (วันแรก) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- เสนออนุมัติงบประมาณ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรรหาคณะกรรมการงานกิจกรรมภายใน-ภายนอก (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของนักเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กำหนดเป้าหมายในการจัดกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- วางแนวทางการจัดกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กำหนดเครื่องมือในการจัดกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำคำสั่งงานกิจกรรมภายใน-ภายนอก และมอบหมายงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนมอบหมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ดำเนินงานตามแผนงานโครงการและงบประมาณ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนการสอน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กิจกรรมประดับเข็มนักเรียน ม.4 (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กิจกรรมค่ายพัฒนาตนเอง (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กิจกรรมปัจฉิมนักเรียน ม.6 (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กิจกรรมกราบบูรพาจารย์ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กิจกรรมเลี้ยงอำลาสถาบัน นักเรียน ม.6 (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กิจกรรม Big Cleaning Day (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กิจกรรมลอยกระทง (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กิจกรรมลอยกระทง (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กิจกรรมแห่พระพุทธโสธรทางบก (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำมาตรการส่งเสริม (15.1.2) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กำหนดเหตุผลในการกำหนดความร่วมมือและ/หรือช่วยเหลือชุมชน สังคม รอบสถานศึกษา (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กำหนดตัวบ่งชี้และระดับความสำเร็จของเป้าหมาย (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กำหนดแนวปฏิบัติและกระบวนการที่ชัดเจนและต่อเนื่อง (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำระบบกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและสร้างการมีส่วนร่วมผู้เกี่ยวข้อง (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของชุมชนตรงตามความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย (15.2) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดกิจกรรมส่งเสริมความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ (ร่วม 2.2) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดกิจกรรมและพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- วันไหว้ครู (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- วันฉลองนักบุญหลุยส์ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- วันปิยมหาราช (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- วันคริสต์มาส (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- วันเด็ก (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- วันสงกรานต์ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปผลการประเมินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่างๆ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็นข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- เสนอขออนุมัติงบประมาณ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงานและมอบหมายงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประสานงานในการจัดทำแผนงานและแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สอบถามความพึงพอใจในการให้บริการในภาคเรียนนที่ 1/2557 (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สอบถามความพึงพอใจในการให้บริการในภาคเรียนนที่ 2/2557 (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ติดตามและรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- พัฒนาโรงเรียนให้มีความโดดเด่นเฉพาะ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นที่ปรึกษาหน่วยงานของมูลนิธิ ฯ และโรงเรียนตามความจำเป็น (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดอบรม / เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารของมูลนิธิ ฯ บทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารของมูลนิธิ ฯ แผนยุทธศาสตร์ ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต ผลงาน นวัตกรรม งานวิจัย องค์ความรู้ที่ดีเลิศ (Best Practice) ฯลฯ ให้แก่ สมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำแผนการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กร (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดหาแนวทางช่วยเหลือครู ผู้ปกครองที่ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- พัฒนาคุณภาพการใช้ชีวิตของครูให้เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ให้ความรู้การบริหารการเงิน การออมแก่บุคลากร (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- นำผลสัมฤทธิ์ระดับมูลนิธิ ฯ และระดับชาติไปเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- พัฒนาโรงเรียนในเครือ ฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ติดตามผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำเป็นรูปเล่ม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- เสนออนุมัติงบประมาณ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการงานนโยบายและแผน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ติดตามและรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ติดตามและรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กำหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม การถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมสู่การปฏิบัติ ความมุ่งมั่นต่อค่านิยมขององค์กร (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สร้างบรรยากาศให้เกิดการปรับปรุงผลการดำเนินการ การบรรลุพันธกิจและวัฒถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การสร้างนวัตกรรมการเป็นผู้นำในด้านผลการดำเนินการ และความคล่องตัวขององค์กร (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำแผนกลยุทธ์ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- วิเคราะห์ และทบทวนผลการดำเนินการขององค์กร (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้ระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์ TQA (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กร (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการงานบุคลากร (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการงานบุคลากร (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ดำเนินการตามปฏิทินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำสรุปการปฏิบัติตามกฎหมายของสถานศึกษา (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำสรุปเชิงจริยธรรมในการดำเนินงานของสถานศึกษา (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- การติดป้ายประชาสัมพันธ์ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำและประกาศ การประพฤติและปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมขององค์กร (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำกระบวนการ และตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญในการส่งเสริมและกำกับดูแลให้มีการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรมขององค์กร (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำแผนด้านบุคลากรที่สำคัญทำให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาว (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำ JD, KRA, KPI หน่วยงาน ตำแหน่งงานและสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำแนวทาง / วิธีการ สรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ไว้ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- พัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติการร่วมมือ ร่วมงาน เอื้ออาทรต่อทุกคน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- พัฒนาครู ผู้บริหารทุกระดับ เป็นผู้ชี้แนะและผู้นำให้ความสนใจส่วนตัวในการพัฒนาเชาว์ปัญญา อารมณ์ ศีลธรรม การเห็นคุณค่าในตนเอง และความรับผิดชอบของผู้เรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ยกระดับคุณภาพครู (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- พัฒนาครูผู้สอนตำรากลางภาษาอังกฤษ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- พัฒนาคุณภาพการใช้ชีวิตของครูให้เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- นำผลสัมฤทธิ์ระดับมูลนิธิ ฯ และระดับชาติไปเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สร้างระบบรองรับอัตราการเข้าออกของบุคลากร (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก ความยุติธรรม และสันติ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจากผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่าในการระดมทุนเพื่อจัดกองทุนเพิ่มเติมในเงินเดือน / สวัสดิการแก่บุคลากร (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดหาแนวทางช่วยเหลือครู ผู้ปกครองที่ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ให้ความรู้การบริหารการเงิน การออมแก่บุคลากร (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ติดตามและปรับปรุงแก้ไขแผนงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการงานวิจัยและพัฒนา (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการงานวิจัยและพัฒนา (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานวิจัยและพัฒนา (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำตารางการปฏิบัติงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนา (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดอบรมงานวิจัยในชั้นเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ติดตามการดำเนินงานวิจัยชั้นเรียนภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ติดตามการตรวจรูปเล่มของคณะกรรมการตรวจงานวิจัยชั้นเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ติดตามการตรวจรูปเล่มของคณะกรรมการตรวจงานวิจัยชั้นเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ ภาคเรียนที่ 1/2559 (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ ภาคเรียนที่ 1/2552 (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามละวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ ภาคเรียนที่ 1/2559 (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามละวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ ภาคเรียนที่ 2/2559 (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดเก็บข้อมูลและบริการหน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานวิจัยและพัฒนา (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- พัฒนาคุณภาพการวิจัย (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ยกระดับคุณภาพครู (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประเมินการจัดอบรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประเมินการตรวจรูปเล่มงานวิจัยชั้นเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประเมินการทำรายงานความพึงพอใจประเมินผลโครงการ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- test (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปผลการดำเนินงานวิจัยและพัฒนา (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานวิจัยและพัฒนา (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดสรุปสารสนเทศการดำเนินงานหน่วยงานภายในและภายนอก (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดสรุปรูปเล่มรายงานวิจัยของบุคลากรครู (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- เผยแพร่ข้อมูลรายงานวิจัยของบุคลากรครูทางสื่อออนไลน์และออฟไลน์หรือวารสารโรงเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ศึกษาข้อมูล วิธีการ สำรวจความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และการประสานงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กำหนดรูปแบบกิจกรรม เป้าหมาย และแนวทางในการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายงานตามฝ่ายต่างๆ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงานตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กำหนดเครื่องมือในการประเมินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ดำเนินการตามแผนโดยการประชุมวางแผนการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน และศิษย์เก่า (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ตรวจสอบ ติดตาม ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำแบบสอบถามประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปขัอปรับปรุงเป็นข้อมูลดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการให้ทุกฝ่ายรับทราบ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพภายใน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประชุมชี้แจงและดำเนินการตามปฏิทิน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ดำเนินการตามปฏิทินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปผลการตรวจติดตามภายในภาคเรียน / 1 ครั้ง (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปผลและนำไปเขียนรายงานประเมินตนเอง (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- นำรายงานประเมินตนเองเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- เผยแพร่ให้หน่วยงานต้นสังกัด และผู้เกี่ยวข้อง (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- การดำเนินการผลการประกันคุณภาพภายในและภายนอกมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- พัฒนาโรงเรียนให้มีความโดดเด่นเฉพาะ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นที่ปรึกษาหน่วยงานของมูลนิธิ ฯ และโรงเรียนตามความจำเป็น (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดอบรม / เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารของมูลนิธิ ฯ บทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารของมูลนิธิ ฯ แผนยุทธศาสตร์ ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต ผลงาน นวัตกรรม งานวิจัย องค์ความรู้ที่ดีเลิศ (Best Practice) ฯลฯ ให้แก่ สมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- พัฒนาโรงเรียนในเครือ ฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้ระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์ TQA (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำแผนการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กร (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ตรวจสอบ ติดตามงานดำเนินงานตามปฏิทิน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประเมินผลสรุปการดำเนินการ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในภาคเรียนละ 1 ครั้ง (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำผลการดำเนินงานของงานประกันคุณภาพ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- นำผลการประเมินมาประชุมกับคณะครูเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- เสนออนุมัติงบประมาณ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำแผนงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดพิธีบูชาขอบพระคุณตามวันสำคัญต่าง ๆ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดให้มีการสอนคำสอนแก่นักเรียนคาทอลิกทุกระดับชั้น (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดวจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมารและพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดการแสดงละคร พระคริสตสมภพ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจบุคลากรประจำปีการศึกษา (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายกระแสเรียก (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ร่วมกับงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- นำตัวแทนคณะครูร่วมพิธีระลึกถึงอดีตบุคลากรที่ล่วงลับไปแล้ว ณ สุสานวัดเซนต์ปอลและสุสานวัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด บางคล้า (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความจริงและดำเนินชีวิตตามที่ค้นพบ จากประสบการณ์/กิจกรรม จิตใจ/ศาสนา วัฒนธรรมของสถานศึกษาของความไว้วางใจ ความยุติธรรม ความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม มีน้ำใจ และการให้อภัย (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์และยอมรับสภาพใหม่ ๆ ของชุมชนทางการศึกษา ในเรื่องความยากจน ความอยุติธรรม การละเมิดสิทธิต่าง ๆ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- พัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติการร่วมมือ ร่วมงานและเอื้ออาทรต่อทุกคน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- พัฒนาครู ผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้ชี้แนะและผู้นำ ให้ความสนใจส่วนตัวในการพัฒนาเชาว์ปัญญา อารมณ์ ศีลธรรม การเห็นคุณค่าในตนเองและความรับผิดชอบของผู้เรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- มีโครงการช่วยเหลือชุมชนด้านความยุติธรรมและสันติ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ปลูกฝังผู้เรียนให้เคารพและใส่ใจต่อชุมชนของชีวิต (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- พัฒนาวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงการเคารพและใส่ใจต่อชุมชนของชีวิตและการใช้ทรัพยากรของโลกอย่างยั่งยืน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- พัฒนาคุณภาพการใช้ชีวิตของครูให้เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ให้ความรู้การบริหารการเงิน การออมแก่บุคลากร (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ติดตามและปรับปรุงแก้ไขแผนงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการ ด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรม/โครงการหน่วยงานที่จะดำเนินการ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- วางแผนหรือเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดหา ติดตั้ง ดูแลรักษาและให้บริการด้านระบบ Network เครื่อง Server Hardware และ Software (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดหาและพัฒนาโปรแกรมบริหารโรงเรียนสำหรับนำมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ให้คำปรึกษาแนะนำและอบรมการใช้งาน การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เทคโนโลยีและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับบุคลากร (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดระบบสารสนเทศเพื่อให้ผู้บริหารนำมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการบริหารจัดการ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ออกแบบและจัดทำระบบสารสนเทศที่ทันสมัยในการสนับสนุนให้ผู้ปกครองสามารถได้รับสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน สถานศึกษา และการทำธุรกรรมกับสถานศึกษา (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำสารสนเทศเปรียบเทียบผู้ปกครอง และผู้ปกครองคู่แข่ง เช่น วุฒิการศึกษา อาชีพ รายได้ บริเวณที่อยู่ เป็นต้น (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กำหนดข้อมูลสารสนเทศที่จะจัดเก็บ (โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ Core Competency ขององค์กร) กำหนด Knowledge Mapping จัดการและดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดเก็บความรู้ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ออกแบบทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งครอบคลุมการจัดเก็บ การสืบค้น และการนำใช้ที่มีประสิทธิภาพ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอย่างเป็นระบบ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- พัฒนาโรงเรียนในเครือ ฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประสานงานกับหน่วยงาน และชุมชนที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมโครงการ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดตัวแทนครูเข้ามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดบริการชุมชนด้านต่างๆ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา (9.3.1,9.3.2) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สร้างความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (2.4) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมวางแผนกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดบุคลากรฝ่ายต่างๆ เป็นตัวแทนของโรงเรียนไปร่วมงานในโอกาสต่างๆ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดประชุมร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู/สมาคมศิษย์เก่าฯ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามแบบอย่างนักบุญหลุยส์มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- -จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะและรักในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีตระหนักรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการดำเนินชีวิต ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ยอมรับสภาพของชุมชน และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม (มาตรการ 1.1.1,1.1.2,1.1.3) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับโรงเรียน (มาตรการ 1.3.4,1.3.11) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดกิจกรรมเรียนรู้/อนุรักษ์/สร้างเครือข่ายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (มาตรการ 1.5.3,1.5.4,1.5.6) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์เก่าเพื่อพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (มาตรการ 3.2.1) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- พัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่าเพื่อจัดหาแนวทางช่วยเหลือครู (มาตรการ 4.3.1,4.3.3) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (มาตรการ 5.2.1,5.2.2) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ตรวจสอบ ติดตาม ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำแบบสอบถามประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปขัอปรับปรุงเป็นข้อมูลดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดกิจกรรมให้นักเรียนไปบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในด้านวิชาการ ช่วยเหลือสังคม และป้องกันจากสิ่งเสพติด (มาตรการ 2.3.1) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำโครงการเปิดประตูสู่อาเซียน ด้วยการจัดกิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษในประเทศอาเซียน จัดกลุ่มย่อยศึกษาหาความรู้เรื่องภาษาต่างประเทศ ฝึกการฟัง พูด อ่าน และเขียนบทความ จัดบอร์ดให้ความรู้ประเทศอาเซียน ออกเสียงตามสายประเทศอาเซียน จัดแสดงวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน จัดให้มีการประกวดร้องเพลงของประเทศอาเซียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำกิจกรรมที่ให้การช่วยเหลือด้านความยุติธรรมและสันติ (มาตรการ 1.3.4,1.3.11 ข้อ3) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดกิจกรรมปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเป็นระบบ (มาตรการ 1.5.3 ข้อ 2-3) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำแหล่งเรียนรู้ธนาคารขยะรีไซเคิล ด้วยการนำวัสดุรีไซเคิลมาผลิตสื่อและอุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียน (มาตรการ 1.5.4 ข้อ 2,3,5) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปผลการประเมินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่างๆ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็นข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของนักเรียนและการประสานงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- วางแนวทางการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กำหนดเครื่องมือในการประเมินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดกิจกรรมเลือกตั้งประะานสภานักเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดระบบการบริหารงานสภานักเรียนโดยแยกแต่งตั้งคณะกรรมการเป็น 2 กลุ่ม คณะกรรมการสภานักเรียนประถม คณะกรรมการสภานักเรียนมัธยม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดกิจกรรมส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยตามวิถีสากล เน้นจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดกิจกรรมส่งเสริมตามวิถีสากลเน้นจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนตามวิถีสากล (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 1 ขั้นวางแผน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดให้นักเรียนมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก ความยุติธรรมและสันติเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน ด้วยดารจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่นกิจกรรมถนนเด็กเดิน กิจกรรมชมรม To Be Number One (มาตรการ 1.3.11 ข้อ3) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการงานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย(7.2) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจัดทำกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล จัดนักเรียนแกนนำเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน (มาตรการ 1.5.4 ข้อ2-3) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 2.ประชุมวางแผน ประสานงาน ชี้แจง การดำเนิน งาน หลักสูตรฝ่ายปฐมวัย(7.3) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 3.จัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (7.1,7.3) ,G2.1 (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 4.พิจารณาอนุมัติ ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย(7.2) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- มีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล (1.5.6) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 5.ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย(7.1,7.3) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 2.1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 2.2.ประชุมคณะกรรมการงานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 2.3.จัดทำปฏิทินการดำเนินงานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 2.4. จัดทำหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย(G 1.1) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 2.5. เสนอใช้การทำหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย ให้ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณา อนุมัติ ใช้หลักสูตร(7.1,7.3) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 3.1.ตรวจสอบติดตามการใช้หลักสูตรปฐมวัย (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 3.2.ปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงานหลักสูตรที่ยังไม่ สมบูรณ์ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 3.จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 3.4.ประเมินหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 3.5.ประเมินผลการใช้หลักสูตรโดยครูผู้ปกครองและ ชุมชน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 4.1สรุปผลหลักสูตรปฐมวัย (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 4.2รายงานผลการใช้หลักสูตรฝ่ายปฐมวัยเพื่อนำ ไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของฝ่ายกิจการนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดมุ่งหมายของโรงเรียนโดยมีคณะกรรมการเป็นที่ปรึกษา (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สนับสนุน ควบคุม ประสานงาน ดูแลให้บุคลากรในหน่วยงานดำเนินงานด้านปกครอง กิจกรรม และบริการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของโรงเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำเครื่องมือประเมินต่างๆ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินงานของสภานักเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประสานงาน ติดตาม ประเมินผล และรายงานการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายและเสนอผู้อำนวยการตามขั้นตอน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประเมินผลการจัดกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ดำเนินการควบคุมจัดทำแผนปฏิบัติการ/งบประมาณของฝ่ายกิจการนักเรียนให้เป็นไปตามงานและโครงการ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่างๆ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาระยะสั้นและระยะยาว (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็นข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- เสนอความคิดเห็นต่อผู้อำนวยการในการแต่งตั้งพิจารณาความดี ความชอบของบุคลากรในส่วนของงานกิจการนักเรียนในโรงเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรรหาคณะกรรมการงานดนตรีและการแสดง (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประเมินผลทางด้านปกครอง และกิจกรรมของนักเรียน อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาต่อผู้อำนวยการตามขั้นตอน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- พิจารณากลั่นกรอง แผนงาน/โครงการต่างๆในสายงานทุกระดับก่อนเสนอขออนุมัติจากผู้อำนวยการตามขั้นตอน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- รับนโยบายการดำเนินการ การปฏิบัติงานด้านปกครอง และด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประสานงานกับผู้ปกครอง เพื่อร่วมมือกันแก้ปัญหาของนักเรียน และเป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายปกครองของโรงเรียนอื่น (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ดูแลให้ครู และนักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบและวินัยของโรงเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดประชุมกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ติดตาม ตรวจสอบ และพัฒนางาน ระเบียบและวินัยของโรงเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนระยะสั้นและระยะยาวของฝ่ายกิจการนักเรียน ให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ควบคุม/ประสานงาน/ติดต่อ/และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐบาลและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมชุมชน ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างมีระบบ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประสานงาน/ติดต่อกับผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าที่เกี่ยวข้องกับงานทางฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิพลในการทำงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ควบคุมการใช้จ่ายในหน่วยงานให้เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ออกหนังสือชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงานในฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- รวบรวม/ประสานงานในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาของฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของนักเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กำหนดเป้าหมายในการจัดกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- วางแนวทางการจัดกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ติดตามผล และประเมินผลการดำเนินการต่างๆเสนอผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายกิจการนักเรียนและผู้อำนวยการตามขั้นตอน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กำหนดเครื่องมือในการประเมินกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ส่งเสริมให้บุคลากรในฝ่ายกิจการนักเรียน เกิดความสามัคคี ความรับผิดชอบ และมีมนุษย์สัมพันธ์อันดีต่อบุคคลทั่วไป (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำแผนงาน/โครงการและงบประมาณประจำปีการศึกษา (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนมอบหมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปผลการประเมินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรรหานักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรีและการแสดง (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ส่งเสริมและฝึกซ้อมดนตรีให้นักเรียนกล้าแสดงออก (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ส่งผลการดำเนินงานให้กับฝ่ายต่างๆ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็นข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของนักเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำทะเบียนทรัพย์สินเครื่องดนตรีทุกชนิด (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดการแสดงดนตรีและการแสดงต่อต้านยาเสพติดในโอกาสต่างๆ (10.3.1) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรัก ความนิยม ความชื่นชมความเป็นไทย (10.3.3) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย (10.3.4 ข้อ1) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำเกณฑ์การไปร่วมกิจกรรมการแสดงดนตรีนอกสถานศึกษา (15.1.2) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้ครบทุกด้าน (TQA) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดให้นักเรียนเล่นดนตรีและการแสดงตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล (มาตรการ 1.3.2) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดให้นักเรียนเล่นดนตรีและการแสดงในงานและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน (มาตรการ 1.3.5) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดให้นักเรียนแสดงดนตรีในกิจกรรมของชุมชนในโอกาสและเทสกาลต่างๆ ของชุมชน (มาตรการ 2.3.1) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำเครื่องมือประเมินต่างๆ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรครู (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประเมินผลการจัดกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่างๆ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็นข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของนักเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กำหนดเป้าหมายในการจัดการแข่งขันกีฬา (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- วางแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬา (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กำหนดเครื่องมือในการประเมินกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ดำเนินงานตามแผนงานและโครงการด้วยการ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดการแข่งขันกีฬาภายใน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 1 ขั้นวางแผน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 1.1 เสนองานเพื่อขออนุมัติ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 1.4 ออกแบบเอกสารการประเมินผล / พัฒนาการ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 1.5 วางแผนการติดตามงานอย่างเป็นระยะ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 2.1.วางแผนการวัดและประเมินผลเด็กปฐมวัย (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดการแข่งขันกีฬาภายนอก (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 2.2.วัดและประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 2.3.จัดทำสมุดรายงานประจำตัวเด็ก (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 2.4.จัดทำแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) เด็กปฐมวัย (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 2.5.จัดกิจกรรมยินดีบันฑิตน้อยเด็กปฐมวัย (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 3.1 ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 3.2 ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม (9.3) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่างๆ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 3.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานวัดและประเมินผล (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 4.1 สรุปการประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน รายบุคคล (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- การให้ความร่วมมือที่ส่งผลต่อชุมชน (9.3.2) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 4.2 นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุง และพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดกีฬาต้านยาเสพติด (10.3.1) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดบุคลากรและนักเรียนไปช่วยสอนทักษะด้านกีฬา (15.1.2) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดสอนกีฬาฟุตบอลเดือนละ 1 ครั้ง ให้แก่ชุมชน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดการแข่งขันกีฬาพัฒนานักเรียนให้ครบทุกด้าน (TQA.3.3) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- โครงการโรงเรียนแสนดี (ทำร่วมกับกิจกรรมภายใน-ภายนอก) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- โครงการเปิดประตูสู่อาเซียน (ทำร่วมกับกิจกรรมภายใน-ภายนอก) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดให้นักเรียนเล่นกีฬาตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล (มาตรการ 1.3.2) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดให้นักเรียนเล่นกีฬาของโรงเรียนตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน (มาตรการ 1.3.5) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดให้นักเรียนเล่นกีฬาในกิจกรรมของชุมชนในโอกาสและเทศกาลต่างๆ (มาตรการ 2.3.1) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 1 ขั้นวางแผน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำเครื่องมือประเมินต่างๆ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงานนิเทศ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประเมินผลการจัดกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 1.2 ประชุมคณะกรรมการงานนิเทศ(G 7.1-7.3) (G 10) (TQA2.1-2.2) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 1.3 จัดทำคำสั่งงานนิเทศและมอบหมายงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 1.4 ออกแบบเครื่องมือวัด / เกณฑ์การนิเทศ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 1.5 จัดทำตารางปฏิบัติงานนิเทศ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่างๆ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 2 ขั้นดำเนินการ(ภาระงานประจำ-ร่วม/ภาระงาน) สู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- นำข้อมูล (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 2.1 เพื่อให้ครูเข้าใจ ปรัชญา หลักการและธรรมชาติ ของการจัดการศึกษาปฐมวัย และประยุกต์ใช้ในการ จัดประสบการณ์ (ม.5.1) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 2.2 แผนการจัดประสบการณ์สอดคล้องกับหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน (ม.5.2,ม.5.3) (G 9.1-9.2 , 10) (TQA 2.1 - 2.2) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 2.3 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้ เด็กมีโอกาสในการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ (ม.5.3) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 2.4 กำกับ / วางแผนการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ เหมาะสมของครูให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก (ม.5.4) (G 1.1, 6.1-6.4, 7.1-7.3) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 2.5 ส่งเสริมการจัดโอกาสและสถานที่ให้เด็กได้ เคลื่อนไหวร่างกายทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน พร้อมทั้งพัฒนาการของเด็กครบทุกด้าน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 2.6 กำกับให้ครูส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสม เปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ (G 2.1-2.2) (TQA 5.2) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 2.7 ส่งเสริมให้ครูมีวุฒิและความรู้สามารถในด้าน การศึกษาปฐมวัย นำความรู้ไปประยุกต์ใช้และ เชื่อมโยงการใช้ชีวิตประจำวัน (ม.5.5, ม.5.8, ม.5.9) (TQA 6.1 - 6.2) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 3 ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 3.2 ปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมิน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 3.4 ประเมินผลการนิเทศ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 3.5 ประเมินผลโครงการ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 4 ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 4.1 สรุปผลการนิเทศรายบุคคลและภาพรวม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 4.3 นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุงและ พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 1 ขั้นวางแผน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 1.1. แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 1.2.วางแผนการปฏิบัติงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 1.3.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 1.4.สำรวจความต้องการในการชื่อและวัสดุอุปกรณ์ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรรหาคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการในการจัดกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานตามที่มอบหมายงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำปกิทินงานการจัดกิจกรรมตลอดปี (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- วางแผนการดำเนินงานตามแผนงานโครงการของแผนกกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานด้วยการไปศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานของบุคลากร (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กำหนดความเสี่ยงการนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา (8.3.2 ข้อ5) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียนและ ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง (13.2) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของครูในการจัดอบรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กำหนดเป้าหมายในการจัดกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กำหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียนผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (13.2) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- วางแนวทางในการจัดกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กำหนดเครื่องมือในการประเมินกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ส่งเสริม แก้ไข พัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนให้มีการพัฒนายิ่งขึ้น (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ให้แก่นักเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- นำความรู้จากการศึกษามาจัดประสบการณ์การเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน (13.2 ข้อ2) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ป้องกันมิให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประสานงานกับผู้ปกครองในความร่วมมือแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ดูแลรักษาสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักเรียนภายในโรงเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ดูแลและป้องกันนักเรียนให้ห่างไกลอบายมุขและสิ่งเสพติดทั้งหลาย (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 2.1.ดำเนินการให้ครูฝ่ายปฐมวัยจัดทำสื่อ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ติดตามการประเมินผลการดำเนินงานของแผนกปกครอง (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 2.2. จัดซื้อสื่อและวัสดุ อุปกรณ์ ในห้องเรียน 26 ห้อง (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 3. ตรวจสอบ / ติดตาม /ประเมินผล (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 3.1 ตรวจสอบและติดตามบันทึกการยืมสื่อของครู และเด็กฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 3.2ประเมินคุณภาพของสื่อและวัสดุ อุปกรณ์ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 3.3 ประเมินการใช้สื่อการจัดประสบการณ์ของครู ฝ่ายปฐมวัย (จากการนิเทศการสอน) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 3.4 สรุปผลการประเมินการใช้สื่อการจัด ประสบการณ์ของครูฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 4.1ให้บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสาร การบริการ การปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันและมีส่วนร่วมใน การติดตามตรวจสอบการบริหาร(G 6.1-6.4/9.1-9.2) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 4.2.รายงานผลการประเมินให้ครูฝ่ายปฐมวัยรับทราบ เพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไข (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 4.3.รายงานผลการประเมินให้หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย รับทราบ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กำหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้องผ่านกิจกรรมสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน และดำเนินตามแนวทางที่กำหนด (13.2 ข้อ3) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- มีโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- นำความรู้ที่ได้จากการทัศนศึกษา มาแบ่งปันความรู้ให้กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง (13.2 ข้อ4) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมผู้เรียนทุกคน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 1 ขั้นวางแผน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- พัฒนาโรงเรียนให้มีความโดดเด่นเฉพาะเป็นที่ยอมรับของสังคม พัฒนาส่งเสริมความถนัดของนักเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 1.1 เสนอขออนุมัติงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้บุคลากรครู มีการจัดประชุมคณะกรรมการแผนกปกครอง จัดอบรมคุณธรรม จริยะรรมให้กับบุคลากรครูทุกศาสนา (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำใบอนุญาตการมาสาย ขาดเรียน การแต่งกายผิดระเบียบ ใบขออนุญาตออกนอกโรงเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา มีการเผยแพร่ความรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (13.2 ข้อ5) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 2 ขั้นดำเนินการ(ภาระงานประจำ-ร่วม/ภาระงาน) สู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ติดตามนักเรียนให้มีการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ10ประการ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 2.1.วางแผนงานกรีฑาสี (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 2.2.วางแผนงานกีฬาเอกชน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 2.3.วางแผนงานสุขอนามัย สุขนิสัย เด็กปฐมวัย (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ส่งเสริมนักเรียนให้ไปบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในด้านวิชาการ ช่วยเหลือสังคม การป้องกันจากสิ่งเสพติด ฯลฯ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 3.1 ติดตามการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 3.2 ประเมินผลงานและโครงการ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำเครื่องมือในการประเมินต่างๆ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่างๆ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้แผนงานสรุปเป็นข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ศึกษาข้อมูล วิธีการในการจัดกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กำหนดเป้าหมายในการจัดกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- วางแนวทางในการจัดกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กำหนดเครื่ิองมือในการประเมินกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงานตามคำสั่งโรงเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (TQA 6.1-6.2) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีตามที่ได้รับการอนุมัติจากมูลนิธิฯ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- เป็นอนุกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของครูในระดับชั้น (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กำกับดูแลและส่งเสริมบุคลากรครูในระดับชั้นให้ประพฤติปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับข้อโรงเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กำกับดูแลและส่งเสริมนักเรียนในระดับชั้นให้ประพฤติปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ช่วยควบคุมดูแลนักเรียนในระดับชั้นในการเข้าแถวเชิญธงชาติ สวดภาวนาหรือเข้าห้องประชุมร่วมกิจกรรมต่างๆตามระดับชั้น (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดการความรู้ TQA (ส.4.2ก ข้อ3) วิธีการจัดการความรู้ขององค์กร (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประสานงานกับครูประจำชั้น ครูประจำวิชาและนักเรียน เพื่อดำเนินการควบคุมดูแลรักษาความสะอาดของห้องเรียนและบริเวณทั่วไปตลอดจนการดูแลทรัพย์สมบัติของโรงเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประชุม พบปะติดต่อกับครูในแต่ละระดับชั้น (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ควบคุมระเบียบวินัยและจัดให้มีการอบรมนักเรียนเป็นประจำ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ดำเนินการตามนโยบายของโรงเรียนและฝ่ายกิจการนักเรียน จัดทำแผนงานประจำปี (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (มาตรการ 5.2.1) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เสนอต่อที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหาร (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- บันทึกสรุปการปฏิบัติงานและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายในสุดท้ายของเดือน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำเครื่องมือประเมินต่างๆ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำรายละเอียดของงานและโครงการพร้อมทั้งงบประมาณรายจ่ายของปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรครู (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประเมินผลการจัดกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ร้อยละของผู้เรียนทุกชั้นปีที่ทำงาน ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์(นอกหลักสูตร)ไม่น้อยกว่า 50ชั่วโมง/ปี/คน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 1.1 เสนองานเพื่อขออนุมัติ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน(G7.1-7.3) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- บันทึกความดีของผู้เรียนโดยพิจารณาจากร้อยละของผู้เรียนที่ปฏิบัติสอดคล้องกับสมุดบันทึกความดี (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน(G6.1-6.4/10) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 1.4 จัดทำเอกสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน พัฒนาศักยภาพนักเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่างๆ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ-ร่วม/ภาระงาน) (สู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็นข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ร้อยละของห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ที่สะอาด สุขลักษณะสวยงาม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 2.1 วางแผน คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อจัดกิจกรรม โครงการ ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การจัด กิจกรรม โครงการ ดังนี้ (G1.1/2.2-2.2)(TQA2.1-2.2) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 2.2. ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ เด็กทั้ง 4 ด้าน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ครูเป็นคนดี มีความสามารถ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 3.1 ออกแบบเอกสารการประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 3.2 ติดตามการดำเนินกิจกรรม โครงการตามแผนงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 3.3 ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 3.4 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม โครงการตามแผนงาน (G1.1/2.1-2.2/6.1-6.4/7.1-7.3/9.1-9.2/10) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 4.1 สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตประเภทต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด รักษาดินแดน ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม เมตตาต่อสัตว์ ประหยัดพลังงาน ลดปัญหาความขัดแย้งปรับตัวให้เหมาะกับยุคสมัย ต่อต้านยาเสพติด ต่อต้านคอรัปชั่นและกิจกรรมส่งเสริมศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 4.2 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมผู้เรียนทุกคน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- อัตลักษณ์ผู้เรียน ยึดมั่นในสัจธรรม มีวิริยะ อุตสาหะ รับผิดชอบต่อสังคม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- การแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และมีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- พัฒนาโรงเรียนให้มีความโดดเด่นเฉพาะเป็นที่ยอมรับของสังคม พัฒนาส่งเสริมความถนัดของนักเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดกิจกรรมโฮมรูมหน้าเสาธง (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดกิจกรรมอนุรักษ์การไหว้หลังเคารพธงชาติ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- โครงการเพื่อพัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริมให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีระสบการณ์และยอมรับสภาพใหม่ๆของชุมชนทางการศึกษา ในเรื่องความยากจน ความอยุติธรรม การละเมิดสิทธิต่างๆ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ให้ผู้เรียนมีส่วนในการช่วยเหลือสังคม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- มีโครงการช่วยเหลือชุมชนด้านความยุติธรรมและสันติ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- พัฒนาวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงการเคารพและใส่ใจต่อชุมชนของชีวิตและการใช้ทรัพยากรของโลกอย่างยั่งยืน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมโดยโรงเรียนออกไปมีส่วนร่วมกับชุมชนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนและจัดทำโครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ส่งเสริมนักเรียนให้ไปบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในด้านวิชาการ ช่วยเหลือสังคม การป้องกันจากสิ่งเสพติด ฯลฯ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาโดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน เช่น เชิญผู้ปกครองและศิษย์เก่าเข้ามา นำนักเรียนไปศึกษา/ใช้แหล่งเรียนรู้จากหน่วยงาน/องค์กร/สถานประกอบการของผู้ปกครองและศิษย์เก่า ร่วมมือกันสร้างแหล่งการเรียนรู้ในและนอกโรงเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปผลการประเมินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่างๆ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็นข้อมูลดำเนินงานในการศึกษาต่อไป (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- พัฒนาโรงเรียนให้มีความโดดเด่นเฉพาะเป็นที่ยอมรับของสังคม พัฒนาส่งเสริมความถนัดของนักเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- พัฒนาโรงเรียนให้มีความโดดเด่นเฉพาะเป็นที่ยอมรับของสังคม พัฒนาส่งเสริมความถนัดของนักเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- พัฒนาโรงเรียนให้มีความโดดเด่นเฉพาะเป็นที่ยอมรับของสังคม พัฒนาส่งเสริมความถนัดของนักเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- โครงการเพื่อพัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริมให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- พัฒนาโรงเรียนให้มีความโดดเด่นเฉพาะ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นที่ปรึกษาหน่วยงานของมุลนิธิฯและโรงเรียนตามความจำเป็น (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดอบรม/เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารของมุลนิธิฯบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารของมูลนิธิฯ แผนยุทธศาสตร์ ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต ผลงาน นวัตกรรม งานวิจัย องค์ความรู้ที่ดีเลิศ(best practice)ฯลฯ ให้แก่ สมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำแผนการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กร (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดหาแนวทางช่วยเหลือครู ผู้ปกครองที่ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- พัฒนาคุรภาพการใช้ชีวิตของครุให้เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ให้ความรู้การบริหารการเงิน การออมแก่บุคลากร (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- นำผลสัมฤทธิ์ระดับมุลนิธิฯและระดับชาติไปเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- พัฒนาโรงเรียนในเครือฯให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแสวงหาองค์ความรู้ที่มีคุณค่าต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีคุณค่าต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแสวงหาองค์ความรู้ที่มีคุณค่าต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการการจัดเก็บและสืบค้นความรู้ของบุคลากร (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดและการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ส่งเสริมกระบวนการรวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ องค์ความรู้ที่ดีเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรุ้อย่างยั่งยืน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ศึกษาข้อมูล วิธีการ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กำหนดเป้าหมายในการจัดกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- วางแนวทางการจัดกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กำหนดเครื่องมือในการประเมินกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีตามที่ได้รับการอนุมัติจากมูลนิธิ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดประชุมนักเรียนในระดับชั้นต่างๆเพื่อชี้แจงถึงระเบียบปฏิบัติของโรงเรียน โดยผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดตารางอบรมนักเรียนแต่ละกลุ่มตามวัน เวลาและหัวข้อที่กำหนด (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดให้มีการอบรมสั่งสอนนักเรียนให้พื้นฐานประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมต่อไป (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ติดตามผลพฤติกรรมของนักเรียนหลังการอบรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประกาศยกย่องชมเชยนักเรียนที่ประกอบคุณงามความดีจนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมและบันทึกไว้เป็นหลักฐาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- พิจารณาความผิดของนักเรียนที่ประพฤติตนผิดระเบียบของโรงเรียน หรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้อื่นส่วนรวม บันทึกไว้เป็นหลักฐาน รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ร่วมกับครูประจำชั้น ครูผู้ช่วยประจำชั้นและครูพิเศษ ในการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนบางคนที่มีปัญหา (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประสานงานร่วมมือกับทุกฝ่ายหรือทุกอย่างหน่วยงาน เพื่อให้งานปกครองนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องออกตรวจตราดูแลพฤติกรรมนักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประสานงานและดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณใกล้เคียง เพื่อดูแลความประพฤติของนักเรียนนอกโรงเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- รายงานความประพฤติของนักเรียนทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ให้แก่ผู้บังคับบัญชาทราบตามขั้นตอน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- บันทึกสรุปการปฏิบัติงานและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำรายละเอียดของงานและโครงการพร้อมทั้งงบประมาณรายจ่ายของปีต่อไปเพื่อเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- พัฒนาโรงเรียนให้มีความโดดเด่นเฉพาะ เป็นที่ยอมรับของสังคม พัฒนาส่งเสริมความถนัดของนักเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- โครงการเพื่อพัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริมให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- พัฒนาวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงการเคารพและใส่ใจต่อชุมชนของชีวิตและการใช้ทรัพยากรของโลกอย่างยั่งยืน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ส่งเสริมนักเรียนให้ไปบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในด้านวิชาการ ช่วยเหลือสังคม การป้องกันจากสิ่งเสพติด ฯลฯ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปผลการประเมินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่างๆ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็นข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของนักเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กำหนดเป้าหมายในการจัดกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- วางแนวทางการจัดกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กำหนดเครื่องมือในการประเมินกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีภายในวงเงินงบประมาณที่กำหนด (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- หาแนวทางและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามให้แก่นักเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดอบรม สัมมนา ฟื้นฟูจริยธรรมให้แก่นักเรียนและบุคลากร (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดเนื้อหาการอบรมให้สอดคล้องกับหลักธรรมของศาสนา (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในศาสนาพิธีกรรมต่างๆ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประสานงานและดำเนินการให้มีการนั่งสมาธิพร้อมกันทั้งโรงเรียนและก่อนการเรียนการสอน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประสานงานและดำเนินการให้มีการประชาสัมพันธ์ด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ข้อคิดต่างๆผ่านทางเสียงตามสายและสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- บันทึกสรุปการปฏิบัติงานและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำรายละเอียดของงานและโครงการ พร้อมทั้งงบประมาณรายจ่ายของปีต่อไป เพื่อเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- พัฒนาโรงเรียนให้ความโดดเด่นเฉพาะเป็นที่ยอมรับของสังคม พัฒนาส่งเสริมความถนัดของนักเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- โครงการเพื่อพัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริมให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความจริงและดำเนินชีวิตตามที่ค้นพบจากประสบการณ์/กิจกรรม จิตใจ/ศาสนา วัฒนธรรมของสถานศึกษา ความยุติธรรม ความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม มีน้ำใจและการให้อภัย (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์และยอมรับสภาพใหม่ๆของชุมชนทางการศึกษาในเรื่องความยากจน ความอยุติธรรม การละเมิดสิทธิต่างๆ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ให้ผู้เรียนมีส่วนในการช่วยเหลือสังคม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- พัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติการร่วมมือ ร่วมงานและเอื้ออาทรต่อทุกคน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- พัฒนาครู ผู้บริหารทุกระดับ เป็นผู้ชี้แนะและผู้นำ ให้ความสนใจส่วนตัวในการพัฒนาเชาว์ปัญญา อารมณ์ ศีลธรรม การเห็นคุณค่าในตนเองและความรับผิดชอบต่อผู้เรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก ความยุติธรรมและสันติ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- พัฒนาวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงการเคารพและใส่ใจต่อชุมชนของชีวิตและการใช้ทรัพยากรของโลกอย่างยั่งยืน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอย่างเป็นระบบ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ส่งเสริมนักเรียนให้ไปบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในด้านวิชาการ ช่วยเหลือสังคม การป้องกันจากสิ่งเสพติด ฯลฯ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปผลการประเมินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่างๆ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็นข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ศึกษาข้อมูล วิธีการ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กำหนดเป้าหมายในการจัดกิจกรรมของงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- วางแนวทางการจัดกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กำหนดเครื่องมือในการประเมินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีภายในวงเงินงบประมาณที่กำหนด (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิภาพ เพื่อดูแลเกี่ยวกับสวัสดิภาพของบุคลากรทุกคนของโรงเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สำรวจจุดที่ครูควรดูแล ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนและจัดครูประจำที่นั้นๆ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประสานงานและดำเนินการร่วมกับงานระเบียบวินัยเพื่อดูแลและตรวจตราให้ครูปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนและบุคคลทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ให้ครูบันทึกการดูแลนักเรียน พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- กำหนดมาตรการให้ผู้ขับรถคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ดูแลและตรวจตรามิให้บุคคลหรือผู้ขับขี่ยานพาหนะแปลกปลอมเข้ามาในโรงเรียนเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารหรือรปภ. เพื่อดูแลความปลอดภัยในเหตุการณ์หรือโอกาสสำคัญต่างๆทั้งภานในและภายนอกโรงเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ควบคุม ดูแลการเข้าออกโรงเรียนของยานพาหนะ บุคคลและสิ่งของต่างๆให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- เปิด-ปิดประตูของโรงเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ดูแลความปลอดภัยทั่วไป อาทิเช่น ภายในอาคารและบริเวณโรงเรียนโดยรอบทั้งกลางวันและกลางคืน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ดูแลเรื่องความสะอาดที่รับผิดชอบ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดระบบการจราจรภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- บันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบุคลากร อาคารสถานที่อย่างสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- บันทึกสรุปการปฏิบัติงานและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำรายละเอียดของงานและโครงการ พร้อมทั้งงบประมาณรายจ่ายของปีต่อไป เพื่อเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- พัฒนาโรงเรียนให้มีความโดดเด่นเฉพาะเป็นที่ยอมรับของสังคม พัฒนาส่งเสริมความถนัดของนักเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จ้างตำรวจ1นาย และ รปภ.8นายดูแลความปลอดภัยนักเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- มอบกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ตำรวจจราจร เทศบาล ฯลฯ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ครู ตำรวจ รปภ.ร่วมมือกันดูแลสวัสดิภาพนักเรียนทั้งภายใน-นอกโรงเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียน โดยจัดกิจกรรมป้องกันอุบัติภัย (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ส่งเสริมนักเรียนให้ไปบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในด้านวิชาการ ช่วยเหลือสังคม การป้องกันจากสิ่งเสพติด ฯลฯ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปผลการประเมินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่างๆ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้แผนงานสรุปเป็นข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมอบรม สะเต็มศึกษา รุ่นที่ 2 (วันสุดท้าย) (วันที่ 3 พ.ค. 2559)
- พินิจวรรณคดีไทยในแบบเรียนระดับมัธยมศึกษา: มิติตัวละครและคุณค่าของวรรณคดีไทยในสังคมไทยร่วมสมัย (วันที่ 4 พ.ค. 2559)
- อบรมเสวนาพินิจวรรณคดีไทยแบบเรียนระดับมัธยมศีกษา มิติตัวละครและคุณค่าของวรรณคดีในสังคมไทยร่วมสมัย (วันที่ 4 พ.ค. 2559)
- การอบรมเสวนาพินิจวรรณคดีไทยแบบเรียนระดับมัธยมศึกษา มิติตัวละครและคุณค่าของวรรณคดีในสังคมไทยร่วมสมัย (วันที่ 4 พ.ค. 2559)
- การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU (วันที่ 4 พ.ค. 2559)
- อบรมพัฒนาบุคลากร (วันที่ 6 พ.ค. 2559)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 6 พ.ค. 2559)
- สัมมนาก่อนเปิดปีการศึกษาประจำปี 2559 (วันที่ 6 พ.ค. 2559)
- สัมมนาก่อนเปิดปีการศึกษาประจำปี 2559 (วันที่ 6 พ.ค. 2559)
- สัมมนาก่อนเปิดปีการศึกษาประจำปี 2559 (วันที่ 6 พ.ค. 2559)
- สัมมนาก่อนเปิดปีการศึกษาประจำปี 2559 (วันที่ 6 พ.ค. 2559)
- สัมมนาก่อนเปิดปีการศึกษาประจำปี 2559 (วันที่ 6 พ.ค. 2559)
- สัมมนาก่อนเปิดปีการศึกษาประจำปี 2559 (วันที่ 6 พ.ค. 2559)
- ทัศนศึกษาครู ณ ประเทศญี่ปุ่น (วันแรก) (วันที่ 9 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 10 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1.1 เสนออนุมัติงาน (วันที่ 10 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 10 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 วางแผนการปฏิบัติงาน (วันที่ 10 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 10 พ.ค. 2559)
- 1.1 เสนออนุมัติงาน (วันที่ 10 พ.ค. 2559)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 10 พ.ค. 2559)
- 1.3 วางแผนการปฏิบัติงาน (วันที่ 10 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 10 พ.ค. 2559)
- 2.1กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 10 พ.ค. 2559)
- 2.2กิจกรรมสารสนเทศ (วันที่ 10 พ.ค. 2559)
- 2.3 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาบุคลากร (วันที่ 10 พ.ค. 2559)
- 2.4 จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ ผู้ปกครองพบครู (วันที่ 10 พ.ค. 2559)
- 2.5กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน (วันที่ 10 พ.ค. 2559)
- 2.6กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษาฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 10 พ.ค. 2559)
- 2.7 กิจกรรมอาคารสถานที่ (วันที่ 10 พ.ค. 2559)
- 2.8กิจกรรมบริหารความเสี่ยง (วันที่ 10 พ.ค. 2559)
- 2.9กิจกรรมแหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันที่ 10 พ.ค. 2559)
- 2.10กิจกรรมวิจัย (วันที่ 10 พ.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล (วันที่ 10 พ.ค. 2559)
- 3.1 ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 10 พ.ค. 2559)
- 3.2ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 10 พ.ค. 2559)
- 3.3จัดทำเครื่องมือแบบประเมิน (วันที่ 10 พ.ค. 2559)
- 3.4ประเมินผลการปฏิบัติงาน (วันที่ 10 พ.ค. 2559)
- 3.5สรุปงาน / โครงการตามแผนพัฒนา (วันที่ 10 พ.ค. 2559)
- 4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 10 พ.ค. 2559)
- 4.1 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 10 พ.ค. 2559)
- 4.2จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 10 พ.ค. 2559)
- 4.3นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนา ในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 10 พ.ค. 2559)
- โครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยภาคตะวันออก (วันที่ 10 พ.ค. 2559)
- ทัศนศึกษาครู ณ ประเทศญี่ปุ่น (วันสุดท้าย) (วันที่ 14 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- การประชุมภายนอก (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2559 (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ประชุมครูประจำเดือน ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- อวยพรวันเกิด ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- วิเคราะห์สถานการณ์ องค์กร และกลุ่มเป้าหมาย (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- กำหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานในเชิงรุก (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- วางแนวทาง กำหนดสื่อและกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- เตรียมเครื่องมือการประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- จัดทำวารสารของโรงเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- อัพโหลดข่าวสาร และกิจกรรมผ่านระบบ SWIS และจัดทำเวบเพจงานประชาสัมพันธ์ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ให้บริการเสียงตามสาย (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ออกแบบสิ่งพิมพ์ ป้ายไวนิล ป้ายแบนเนอร์ ปฏิทินโรงเรียน และสิ่งพิมพ์อื่นๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- งานบริการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- งานจัดบอร์ด/นิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- งานมอบกระเช้าและของขวัญปีใหม่ให้กับ หน่วยงานภายนอก (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- จัดทำเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และผลการดำเนินงานให้กับบุคลากร (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับ ผู้ปกครองเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้นๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- จัดทำเว็บไซต์โรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขึ้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขึ้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขึ้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขึ้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขึ้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขึ้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขึ้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- มอบรางวัลครูนานปี (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ครูเกษียณ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของนักเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2559)
- กิจกรรมตักบาตร ทำบุญ เปิดปีการศึกษา 2559 (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับชั้น อ.1 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 (E-Camp #14) (วันแรก) (วันที่ 20 พ.ค. 2559)
- นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 (E-Camp #14) (วันที่สอง) (วันที่ 21 พ.ค. 2559)
- นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 (E-Camp #14) (วันที่สาม) (วันที่ 22 พ.ค. 2559)
- ภราดาและคุณครูเข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 5/2559 และเข้ารับเกียรติบัตรผลโอเน็ตสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 5 กลุ่มสาระฯ (วันที่ 23 พ.ค. 2559)
- ประชุมครูที่สมัครสอนเสริมนอกเวลา คาบเรียนที่ 9 (วันที่ 23 พ.ค. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมประชุมแนวทางการสอนและพัฒนาหุ่นยนต์และหารือความร่วมมือกับบริษัท Learning STEM Co.,Ltd.Japan (วันที่ 23 พ.ค. 2559)
- นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 (E-Camp #14) (วันที่สี่) (วันที่ 23 พ.ค. 2559)
- กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน(จับหมายเลขผู้สมัคร) (วันที่ 23 พ.ค. 2559)
- STEM Education (วันที่ 23 พ.ค. 2559)
- การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 5/2559 (วันที่ 23 พ.ค. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมประชุมและรับฟังแนวทางการจัดการสอนในรูปแบบ Robotics and STEM Education ณ มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 24 พ.ค. 2559)
- นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 (E-Camp #14) (วันสุดท้าย) (วันที่ 24 พ.ค. 2559)
- สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ จัดการทดสอบนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (วันที่ 24 พ.ค. 2559)
- ขยายผลการอบรมโครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็ก สื่อ"เล่นล้อมรัก" (วันที่ 24 พ.ค. 2559)
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดอบรมนายหมู่ลูกเสือ - เนตรนารี (วันที่ 25 พ.ค. 2559)
- วันเปิดกองลูกเสือโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 25 พ.ค. 2559)
- การเรียนการสอนพละศึกษา ของนักเรียนฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 25 พ.ค. 2559)
- การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนฝ่ายปฐมวัย สัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 25 พ.ค. 2559)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 1 (วันแรก) (วันที่ 27 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1/2559 (วันที่ 27 พ.ค. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมเรื่อง การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา (วันที่ 27 พ.ค. 2559)
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ (วันที่ 27 พ.ค. 2559)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 1 (วันที่สอง) (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- โครงการเรียนเสริมวันเสาร์ของนักเรียนฝ่ายปฐมวัน ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 1 (วันสุดท้าย) (วันที่ 29 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (วันที่ 30 พ.ค. 2559)
- กิจกรรมหาเสียงของคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายปฐมวัย ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 (วันที่ 30 พ.ค. 2559)
- ประชาสัมพันธ์หาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน (วันที่ 30 พ.ค. 2559)
- โครงการเรียนเสริมตอนเย็นของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 30 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.5 จัดทำทะเบียนทรัพย์สินเครื่องดนตรีทุกชนิด (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.6 จัดการแสดงดนตรีและการแสดงต่อต้านยาเสพติด ในโอกาสต่าง ๆ (10.3.1) (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรัก ความนิยม ความชื่นชมความเป็นไทย(10.3.3) (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.8 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย 10.3.4(1) (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.9 จัดทำเกณฑ์การไปร่วมกิจกรรมการแสดงดนตรี นอกสถานศึกษา (15.1.2) (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- 2.10 จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้ครบทุกด้าน (TQA.3.3) (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.11 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และศิษย์เก่ามีส่วนร่วม สนับสนุนกิจกรรมของนักเรียน(G.6) (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 3.4 ประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรครู (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 3.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรม (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็น ข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1/2559 (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- คณะครู นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ร่วมแจกเอกสาร "วันงดสูบบุหรี่โลก" ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด กำหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานในเชิงรุก (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด วางแนวทาง กำหนดสื่อและกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด เตรียมเครื่องมือการประเมินผล (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการอัจฉริยภาพ เจียระไนเพชร SLC ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- การเรียนการสอนวิชาศิลปะ ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรมหนูน้อยนักคิด(หมากล้อม)ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 2 (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- การซ้อมพิธิไหว้ครูของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- การประชุมครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ตรวจฟันประจำปี 2559 (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- กำหนดการพิธีไหว้ครูระดับปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 2 มิ.ย. 2559)
- กำหนดการพิธีไหว้ครู ระดับชั้น ป.1 - ป.3 (วันที่ 2 มิ.ย. 2559)
- นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.3 ประกวดวาดภาพระบายสีเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (วันที่ 2 มิ.ย. 2559)
- พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนมิถุนายนและฉลองวันสถาปนาโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 (วันที่ 3 มิ.ย. 2559)
- พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนมิถุนายนและฉลองวันสถาปนาโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (วันที่ 3 มิ.ย. 2559)
- กำหนดการเลือกตั้งสภานักเรียน (วันที่ 3 มิ.ย. 2559)
- พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 68 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (วันที่ 3 มิ.ย. 2559)
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนร่วมกิจกรรมติวเสริมเจียระไนเพชร SLC (วันที่ 3 มิ.ย. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM Education (กลุ่มช่วงชั้นที่ 2) (วันแรก) (วันที่ 3 มิ.ย. 2559)
- ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม จ.ลำพูน (วันที่ 3 มิ.ย. 2559)
- คุณธนเดช จิตพิทยานุภาพ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ มอบทุนการศึกษา (วันที่ 3 มิ.ย. 2559)
- การชั่งน้ำหนัก - วัดส่วนสูงของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 3 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรมจัดประสบการณ์ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 3 มิ.ย. 2559)
- การเสวนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค (วันที่ 3 มิ.ย. 2559)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสแต็ครายการย่อย ณ ศูนย์สรรพสินค้า The Paseo Town (วันแรก) (วันที่ 4 มิ.ย. 2559)
- ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียน Gifted (วันที่ 4 มิ.ย. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM Education (กลุ่มช่วงชั้นที่ 2) (วันที่สอง) (วันที่ 4 มิ.ย. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมอบรม STEM Education (วันที่ 5 มิ.ย. 2559)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM Education (กลุ่มช่วงชั้นที่ 2) (วันสุดท้าย) (วันที่ 5 มิ.ย. 2559)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสแต็ครายการย่อย ณ ศูนย์สรรพสินค้า The Paseo Town (วันสุดท้าย) (วันที่ 5 มิ.ย. 2559)
- คณะครูระดับการศึกษาปฐมวัย - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมอบรม STEM Education (วันที่ 5 มิ.ย. 2559)
- STEM Education (วันที่ 5 มิ.ย. 2559)
- STEM EDUCATION (วันที่ 5 มิ.ย. 2559)
- STEM EDUCATION (วันที่ 5 มิ.ย. 2559)
- STEM EDUCATION (วันที่ 5 มิ.ย. 2559)
- STEM Education (วันที่ 5 มิ.ย. 2559)
- STEM Education (วันที่ 5 มิ.ย. 2559)
- STEM Education (วันที่ 5 มิ.ย. 2559)
- STEM Education (วันที่ 5 มิ.ย. 2559)
- STEM Education (วันที่ 5 มิ.ย. 2559)
- STEM Education (วันที่ 5 มิ.ย. 2559)
- การตรวจสุขภาพตอนเช้า และทำความสะอาดห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 -3 (วันที่ 6 มิ.ย. 2559)
- การท่องศัพท์ภาษาอังกฤษยามเช้าของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันแรก) (วันที่ 6 มิ.ย. 2559)
- SLC Teacher Training "English Teaching Technique Training" (วันที่ 7 มิ.ย. 2559)
- การศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก (วันที่ 7 มิ.ย. 2559)
- บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 (วันที่ 8 มิ.ย. 2559)
- ผู้อำนวยการและนายกสมาคมผู้ปกครองฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 1/2559 (วันที่ 8 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือนมิถุนายน 2559 "กิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ" (ระดับชั้น ม.4-ม.6) (วันที่ 8 มิ.ย. 2559)
- การเรียนการสอนคีย์บอร์ด ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2559)
- การประชุมครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2559 (วันที่ 8 มิ.ย. 2559)
- กำหนดการพิธีไหว้ครู ระดับชั้น ป.4 - ป.6 (วันที่ 9 มิ.ย. 2559)
- กำหนดการพิธีไหว้ครู ระดับชั้น ม.1 - ม.3 (วันที่ 9 มิ.ย. 2559)
- กำหนดการพิธีไหว้ครู ระดับชั้น ม.4 - ม.6 (วันที่ 9 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรมพฤหัสหรรษาของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 (วันที่ 9 มิ.ย. 2559)
- งานแนะแนว จัดกิจกรรม "ชวนน้องเข้ามอ ครั้งที่ 4" (วันที่ 9 มิ.ย. 2559)
- กรมการขนส่งทางบกเข้าตรวจสอบรถรับ - ส่งนักเรียนของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (วันที่ 9 มิ.ย. 2559)