Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : -
รายการกำหนดการของขั้นตอน
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำของงาน) (วันที่ 0 543)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำของงาน) (วันที่ 0 543)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 5 มี.ค. 2557)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 14 เม.ย. 2557)
- 2 ขั้นดำเนินการ(ภาระงานหลัก/ร่วมสากล/โครงการ) (วันที่ 14 เม.ย. 2557)
- 3. ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (วันที่ 14 เม.ย. 2557)
- 4. ขั้นสรุปรายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 14 เม.ย. 2557)
- ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2557)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 1 ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- อบรม/วิทยากร (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 (วันที่ 8 พ.ค. 2557)
- อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 (วันที่ 9 พ.ค. 2557)
- สัมมนาเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน (วันที่ 18 พ.ค. 2557)
- อบรมการใช้งานเครื่อง Tablet สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- อบรมหัวข้อ Meeting แฟนพันธุ์แท้ครอสติชภิญญ์ (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 7 มิ.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 14 มิ.ย. 2557)
- โครงการอบรมมารยาทไทย (วันที่ 20 มิ.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 21 มิ.ย. 2557)
- อบรมธุรกิจสร้างสรรค์กับการอาหารสร้างอาชีพ (วันที่ 23 มิ.ย. 2557)
- อบรมธุรกิจสร้างสรรค์กับการอาหารสร้างอาชีพ (วันที่ 25 มิ.ย. 2557)
- อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 12/2557 (วันที่ 25 มิ.ย. 2557)
- อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 12/2557 (วันที่ 27 มิ.ย. 2557)
- ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนอัมสัมชัญหลักสุตรภาษาอังกฤษ (วันที่ 27 มิ.ย. 2557)
- ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนอัมสัมชัญหลักสุตรภาษาอังกฤษ (วันที่ 27 มิ.ย. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ICamp for teaching and learning in the 21st Century Classroom. (วันที่ 28 มิ.ย. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ICamp for teaching and learning in the 21st Century Classroom. (วันที่ 28 มิ.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 28 มิ.ย. 2557)
- อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 12/2557 (วันที่ 29 มิ.ย. 2557)
- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา ประจำปี 2557 (วันที่ 30 มิ.ย. 2557)
- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา ประจำปี 2557 (วันที่ 30 มิ.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 5 ก.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 19 ก.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 26 ก.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 2 ส.ค. 2557)
- อบรมครูพันธุ์ใหม่ยุคดิจิตอล (วันที่ 3 ส.ค. 2557)
- อบรมหัวข้อ ชวนคุณครูใช้หนังสือสาระท้องถิ่น (วันที่ 5 ส.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 9 ส.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 16 ส.ค. 2557)
- test2 (วันที่ 19 ส.ค. 2557)
- test3 (วันที่ 20 ส.ค. 2557)
- การอบรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (วันที่ 20 ส.ค. 2557)
- (วันที่ 23 ส.ค. 2557)
- การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ (วันที่ 23 ส.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 23 ส.ค. 2557)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2557)
- การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ (วันที่ 25 ส.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 30 ส.ค. 2557)
- การเขียนการ์ตูนสร้างสรรค์เพื่อสร้างหนังสือนิทานหน้าเดียว (วันที่ 31 ส.ค. 2557)
- สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ ผู้บริหารยุคใหม่กับการพัฒนาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับเด็ก Gen Z (วันที่ 4 ก.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 6 ก.ย. 2557)
- อบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาประจำปี 2557 (วันที่ 11 ก.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 13 ก.ย. 2557)
- สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ ผู้บริหารยุคใหม่กับการพัฒนาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับเด็ก Gen Z test (วันที่ 17 ก.ย. 2557)
- สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ ผู้บริหารยุคใหม่กับการพัฒนาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับเด็ก Gen Z (วันที่ 17 ก.ย. 2557)
- สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ ผู้บริหารยุคใหม่กับการพัฒนาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับเด็ก Gen Z (วันที่ 17 ก.ย. 2557)
- สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ ผู้บริหารยุคใหม่กับการพัฒนาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับเด็ก Gen Z test (วันที่ 17 ก.ย. 2557)
- สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ ผู้บริหารยุคใหม่กับการพัฒนาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับเด็ก Gen Z (วันที่ 17 ก.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 20 ก.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 20 ก.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 27 ก.ย. 2557)
- อบรมแก้ไขตำรากลางทุกรายวิชา (วันที่ 29 ก.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 4 ต.ค. 2557)
- การปฏิบัติธรรมในโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่ 5 ต.ค. 2557)
- 1 ขั้นวางแผน (วันที่ 6 ต.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1 ขั้นวางแผน (วันที่ 7 ต.ค. 2557)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (ทดสอบ) (วันที่ 7 ต.ค. 2557)
- การแข่งขันบาสเกตบอล (วันที่ 7 ต.ค. 2557)
- การปฏิบัติธรรมในโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่ 7 ต.ค. 2557)
- ประชุม (วันที่ 8 ต.ค. 2557)
- การประชุมสัมมนากรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทราและผู้ร่วมบริหารสถานศึกษาแต่ละโรงเรียน (วันที่ 8 ต.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการงานสารบรรณ (ทดสอบ) (วันที่ 9 ต.ค. 2557)
- การปฏิบัติธรรมในโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่ 9 ต.ค. 2557)
- การปฏิบัติธรรมในโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่ 11 ต.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 11 ต.ค. 2557)
- ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ - การเงิน (วันที่ 13 ต.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 18 ต.ค. 2557)
- อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร "การใช้ชีวิต" โดยอิหม่ามสินนำใจ อิหม่ามประจำมัสยิดกลางจังหวัดฉะเชิงเทรา และสานสัมพันธ์สามัคคีบุคลากร (วันที่ 24 ต.ค. 2557)
- พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร "การใช้ชีวิต" โดยอิหม่ามสินนำใจ อิหม่ามประจำมัสยินกลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 24 ต.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 25 ต.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 1 พ.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 8 พ.ย. 2557)
- การจัดทำหลักสูตรวิชาหน้าที่พลเมือง (วันที่ 8 พ.ย. 2557)
- ร่วมงาน Open House สถานที่ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยรังสิต (วันที่ 12 พ.ย. 2557)
- เกาะกระแสโลกาภิวัฒน์ อาชีพใหม่ในยุคดิจิตอล (วันที่ 12 พ.ย. 2557)
- นำนักเรียนดูสถานที่ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- เกาะกระแสโลกาภิวัฒน์ อาชีพใหม่ในยุคดิจิตอล (วันที่ 14 พ.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 15 พ.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 22 พ.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 29 พ.ย. 2557)
- การใช้ซอฟแวร์กรอกข้อมูลรายงานผลการเรียน (GPA) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนว PISA (วันที่ 10 ธ.ค. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนว PISA (วันที่ 10 ธ.ค. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนว PISA (วันที่ 10 ธ.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 13 ธ.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 20 ธ.ค. 2557)
- การจัดทำแผนงานโครงการ ปี 2558 (วันที่ 22 ธ.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 27 ธ.ค. 2557)
- การประเมินผลการสอบโอเน็ต สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 12 ม.ค. 2558)
- ทบทวนระบบประกันคุณภาพภายใน และการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา (วันที่ 14 ม.ค. 2558)
- ทบทวนระบบประกันคุณภาพภายใน และการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- การเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน ด้วยการจัดประสบการณ์แบบ Active Learning (AL) (วันที่ 17 ม.ค. 2558)
- การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองและการสร้างเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (วันที่ 17 ม.ค. 2558)
- อบรมโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียนที่พบบ่อย (วันที่ 17 ม.ค. 2558)
- การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองและการสร้างเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (วันที่ 24 ม.ค. 2558)
- การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองและการสร้างเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (วันที่ 24 ม.ค. 2558)
- โครงการนิทรรศการสัญจร SEX วัยรุ่น...เลือกได้ (วันที่ 3 ก.พ. 2558)
- การจัดงานวันการศึกษาเอกชนและรับฟังคำชี้แจงการสอบโอเน็ต (วันที่ 3 ก.พ. 2558)
- อบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์สีเขียว (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- test 2 (วันที่ 11 ก.พ. 2558)
- การประเมินผลการสอบข้อสอบกลางระดับชาติ (NT) และการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานของเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ฉะเชิงเทรา (วันที่ 25 ก.พ. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- werwerwr (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด test 2 (วันที่ 4 มี.ค. 2558)
- 1.1 แต่งตั้งกรรมการบริหารงานสอนเสริม (วันที่ 4 มี.ค. 2558)
- การพัฒนาองค์กรเชิงบวกแบบสมองรอบด้านเพื่อการศึกษาเปลี่ยนแปลง (Whole-Brain Based Organization Development for Transformative Education (วันที่ 7 มี.ค. 2558)
- กิจกรรมด้านความเป็นผุ้นำและการเรียนรู้ของ Apple (วันที่ 10 มี.ค. 2558)
- การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ประจำปี 2557 (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- test (วันที่ 13 มี.ค. 2558)
- อบรมโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียนที่พบบ่อย (วันที่ 14 มี.ค. 2558)
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสุตรการศึกษาปฐมวัยฉบับใหม่ (วันที่ 14 มี.ค. 2558)
- การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองและการสร้างเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (วันที่ 17 มี.ค. 2558)
- เสนออนุมัติงบประมาณ (วันที่ 17 มี.ค. 2558)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 มี.ค. 2558)
- การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองและการสร้างเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (วันที่ 19 มี.ค. 2558)
- การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองและการสร้างเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (วันที่ 21 มี.ค. 2558)
- การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองและการสร้างเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 27 มี.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2 ขั้นดำเนินการ(ภาระงานหลัก/ร่วมสากล/โครงการ) (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุปรายงานปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด เสนออนุมัติงบประมาณ (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- ประดิษฐ์หน้าพระทรงเครื่องศิราภรณ์ (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 1.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินการงานสอนเสริม (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 1.5 จัดทำคำสั่งการบริหารงานสอนเสริม จัดทำตารางปฏิบัติงานสอนเสริม จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานสอนเสริม จัดทำตารางปฏิทินการปฏิบัติงานสอนเสริม (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 2.1.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ภายใน วงเงินงบประมาณที่ (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 2.2 จัดระบบการดำเนินงานในความรับผิดชอบให้มี ประสิทธิภาพ 2.3 จัดให้มีการสอนเสริมนอกเวลา ตามนโยบายของ โรงเรียนและเป็นไปตามระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการ สอนเสริมนอกเวลา (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 2.4. จัดสรรประโยชน์ตอบแทนในการสอนเสริมฯ ให้แก่ครูอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายของ ผู้อำนวยการ ควบคุมดูแลการสอนเสริมฯ ในระบบให้ เหมาะสม (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 2.6. ติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงาน ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 2.8 บันทึกสรุปการปฏิบัติงานเป็นรายวัน และ รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายในสัปดาห์ สุดท้ายของเดือน จัดทำรายละเอียดของงานและโครงการ พร้อม ทั้งงบประมาณรายจ่ายของปีต่อไป เพื่อเสนอขอ อนุมัติตามขั้นตอน (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ ประเมินผลการบริหารงานสอนเสริม (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงานสอนเสริม จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 4.3 นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- ประดิษฐ์หน้าพระทรงเครื่องศิราภรณ์ (วันที่ 3 เม.ย. 2558)
- 1.1 เสนองานเพื่อขออนุมัติ (วันที่ 4 เม.ย. 2558)
- ปรึกษาและร่วมวางแผนในโครงการจัดทำเบเกอรี่ของโรงเรียน (วันที่ 27 เม.ย. 2558)
- ปรึกษาและร่วมวางแผนในโครงการจัดทำเบเกอรี่ของโรงเรียน (วันที่ 27 เม.ย. 2558)
- การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้ (วันที่ 29 เม.ย. 2558)
- ปรึกษาและร่วมวางแผนในโครงการจัดทำเบเกอรี่ของโรงเรียน (วันที่ 29 เม.ย. 2558)
- ปรึกษาและร่วมวางแผนในโครงการจัดทำเบเกอรี่ของโรงเรียน (วันที่ 29 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 1 ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 1.2 ประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- กิจกรรมเข้าค่าย ป.1-ม.3 (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1 เสนองบประมาณ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- พิธีเปิดกองลูกเสือและอบรมนายหมู่ลูกเสือ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าค่ายวิชาการ/นักเรียนศึกษาดูงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- เทควันโด (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ผู้บริหารอบรมนักเรียนหน้าแถว (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการประจำสัปดาห์ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ประชาสัมพันธ์งานบุคลากร (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (มูลนิธิ ฯ) (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรม / โครงการหน่วยงานที่จะดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- วางแผนหรือเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ดำเนินงานตามแผนงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- เสนออนุมัติงบประมาณ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการงานนโยบายและแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- เสนออนุมัติงบประมาณ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงานและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ดำเนินการตามแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- รับ/มอบรางวัลด้านวิชาการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- รับรางวัลด้านวิชาการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- โครงการ Cambridge Young Learners English Course (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- กองร้อยอาสา (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- การประชุมกลุ่มสาระฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- นักเรียนร่วมโครงการสอบกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการประจำสัปดาห์ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- โครงการเพชร SLC (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ประชุม (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- นิเทศการสอนครู (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ประชุมหน่วยงานภายนอก/ตำรากลาง (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานสอนเสริมเย็น (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- สอนเสริมวันเสาร์ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- สอนเสริมภาคฤดูร้อน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- สอนเสริมเดือนตุลาคม (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- บรรยากาศการเรียนการสอน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- การเรียนการสอน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- การเรียนการสอน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- โครงการ Intensive course (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- จัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- โครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ส่งนักเรียนแข่งขัน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ส่งนักเรียนแข่งขัน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- นักเรียนแข่งขัน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ประเมินผลนักเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ประชุมครูช่วงชั้น วันศุกร์ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- นักเรียนแข่งขัน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ประชุมงานประกันคุณภาพ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- วันสำคัญ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ชมรม (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- วันสำคัญ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ศึกษาดูงาน/อบรม (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ศึกษาดูงาน/อบรม (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- การแข่งขันกีฬา (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ประชุม (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- นักเรียนแข่งขัน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ซ้อมการแสดง (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- พัฒนาบุคลากรด้านภาษา (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ครูส่งหลักสูตร (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- นักเรียนติว (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- นักเรียน Giftedทัศนศึกษา/ดูงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าค่ายฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ประกวดสื่อ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- กิจกรรม Academic Day (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- แนะแนวการศึกษาต่อ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ค่ายภาษาจีน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ค่ายภาษาอังกฤษ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- อบรมครูผู้สอน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- นักเรียนแข่งขันทักษะภาษาจีน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ตรวจสอบเอกสารการรับเงิน (วันที่ 4 พ.ค. 2558)
- ตรวจสอบยอดเงินรับประจำวัน และออกใบเสร็จรับเงินให้ตรงกับยอดเงินในใบสรุปรายรับประจำวัน นำเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ (วันที่ 4 พ.ค. 2558)
- จัดทำใบสรุปการรับ-จ่ายเงินประจำวัน นำเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ (วันที่ 4 พ.ค. 2558)
- จัดทำใบสรุปการรับ-จ่ายเงินประจำวัน นำเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ (วันที่ 4 พ.ค. 2558)
- ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน (วันที่ 4 พ.ค. 2558)
- ตรวจสอบยอดเบิกจ่ายใบขอซื้อ ใบเบิกพัสดุ รหัสงบประมาณ ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ (วันที่ 4 พ.ค. 2558)
- ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงิน(ใบเสร็จรับเงิน) ให้ตรงกับยอดจ่าย นำเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ (วันที่ 4 พ.ค. 2558)
- ตรวจสอบการบันทึกรายการจ่ายเช็คให้ตรงกับเช็คที่สั่งจ่าย พร้อมลงชื่อผู้ตรวจสอบในใบรายงานตรวจสอบรายการเช็ค ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ (วันที่ 4 พ.ค. 2558)
- ควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ มีการบันทึกการใช้งบประมาณตรงตามที่ใช้ไปจริง (วันที่ 4 พ.ค. 2558)
- ติดตามและปรับปรุงแก้ไขแผนงาน (วันที่ 4 พ.ค. 2558)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานลูกเสือ,ชมรม,นักศึกษาวิชาทหาร) 1.2 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(งาน ลูกเสือ,ชมรม,นักศึกษาวิชาทหาร) 1.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 5 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 5 พ.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 5 พ.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 10 พ.ค. 2558)
- 1.1 เสนออนุมัติงาน (วันที่ 10 พ.ค. 2558)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 10 พ.ค. 2558)
- 1.3 วางแผนการปฏิบัติงาน (วันที่ 10 พ.ค. 2558)
- 1.1 เสนออนุมัติงาน (วันที่ 10 พ.ค. 2558)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงานนิเทศ (วันที่ 10 พ.ค. 2558)
- 1.1.แต่งตั้งคณะกรรมการงานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 10 พ.ค. 2558)
- 1.2.ประชุมวางแผน ประสานงาน ชี้แจง การดำเนินงาน หลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 10 พ.ค. 2558)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (วันแรก) (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- จัดทำผลงานครูดีเด่นสมาพันธ์ ฯ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- การประชุมครู ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- กิจกรรมวันคล้ายวันเกิด (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- อบรมพัฒนาบุคลากร (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สร้างขวัญ กำลังใจให้กับบุคลากร (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- รางวัลครู / พนักงานนานปี (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- ค่ายวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ม.ปลาย รุ่นที่ 18 ครั้งที่ 1 วันแรก (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- ส่งบุคลากรศึกษาดูงานต่างประเทศ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- รางวัลครูไม่ขาด ไม่ลา ไม่สาย (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- งานมุทิตาจิตครูเกษียณ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- งานเลี้ยงปิดภาคเรียน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- งาน Thank you party (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- ส่งบุคลากรศึกษาต่อปริญญาโท / เอก (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- พัฒนาอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี / โสต ฯ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- พัฒนาระบบฮาร์ดแวร์ ระบบซอฟแวร์ และระบบเครือข่าย (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- วัสดุ อุปกรณ์ใช้ในงานนโยบายและแผน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- พัฒนาบุคลากร (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- รับรอง (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- บริหารสำนัก ฯ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- ฉุกเฉิน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- จัดทำรายงานประจำปี (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สนับสุนนฝ่ายการศึกาษ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- เลี้ยงต้อนรับคณะกรรมการ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- ของที่ระลึกกรรมการ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณวันฉลองนักบุญหลุยส์และพิธีแห่เทิดเกียรติ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สรรค์ทั้งกายและวิญญาณและพิธีแห่เทิดเกียรติ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชคริสตสมภพ / เสกถ้ำพระกุมาร (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณวันครู (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- การสอนคำสอนนักเรียนคาทอลิก (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- การอบรมฟื้นฟูจิตใจบุคลากร (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- การอบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- กิจกรรมค่ายกระแสเรียก (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- เยี่ยมเยียนสุสาน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- อาหารเสริม (นมโรงเรียน) (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- พัฒนาบุคลากรฝ่ายธุรการ - การเงิน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- งานธุรการฝ่ายธุรการ - การเงิน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนและการปฐมนิเทศครูอาสาสมัครจีน รุ่นที่ 14 ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558 (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- ค่ายวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ม.ปลาย รุ่นที่ 18 ครั้งที่ 1 วันที่สอง (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2558)
- ค่ายวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ม.ปลาย รุ่นที่ 18 ครั้งที่ 1 วันสุดท้าย (วันที่ 16 พ.ค. 2558)
- 2.1วางแผนให้สถานศึกษาจัดสิ่งที่จำเป็น เอื้อประโยชน์อำนวยความสะดวง ต่อการพัฒนาเด็กครบทั้ง 4 ด้าน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.2 วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.3 ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/แผนงานหน่วยงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.4 พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.5 สร้างความสัมพันธ์ต่อชุมชน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.6 จัดสิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งที่จำเป็น จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.7 กิจกรรมประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.8 จัดทำสารสนเทศของฝ่ายและหน่วยงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.1.ตรวจสอบติดตามการใช้หลักสูตรปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.2.ปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงานหลักสูตร (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.3.จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.4.ประเมินหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.5.ประเมินผลการใช้หลักสูตรโดยครูผู้ปกครองและชุมชน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลหลักสูตรปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4. 2 รายงานผลการใช้หลักสูตรฝ่ายปฐมวัยเพื่อนำ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งหน้าที่บุคลากร ประจำปี (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งหน้าที่บุคลากรประจำห้อง (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.3 ประชุม (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.4 ให้ครูดำเนินการจัดทำแผนฯและจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็ก (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.5 ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.6 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.1 ประสานกับงานหลักสูตรเพื่อประชุม/ชี้แจ้งครูเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.2 ประสานกับงานหลักสูตรเพื่อจัดอบรมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.3ให้ครูออกแบบ จัดทำแผนการจัดประสบการณ์และปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความคุ้มค่า (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.4 ให้ครูจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.5ให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.6 วางแผนจัดกิจกรรมให้ครูนำไปพัฒนาส่งเสริมเด็ก (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.1 ตรวจสอบแผนการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่า มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้น ตอนใดบ้าง (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.1.ประเมินผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่ามีข้อผิดพลาดในขั้นตอนใดให้หาสาเหตุและแก้ไข (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.2.สรุปผลการดำเนินงาน แก้ไขปรับปรุง และพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.4 ออกแบบเอกสารการประเมินผล / พัฒนาการ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.5 วางแผนการติดตามงานอย่างเป็นระยะ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.1.วางแผนการวัดและประเมินผลเด็กปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.2.วัดและประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.3.จัดทำสมุดรายงานประจำตัวเด็ก (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.4.จัดทำแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) เด็กปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.1 ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.2 ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่างๆ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานวัดและประเมินผล (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปการประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน รายบุคคลและภาพรวมของเด็กปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.3 นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.2ประชุมคณะกรรมการงานนิเทศ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.3 จัดทำคำสั่งงานนิเทศและมอบหมายงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.4 ออกแบบเครื่องมือวัด / เกณฑ์การนิเทศ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.5 จัดทำตารางปฏิบัติงานนิเทศ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.1 เพื่อให้ครูเข้าใจ ปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.2 แผนการจัดประสบการณ์สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.3 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้เด็กมีโอกาสในการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.4 กำกับ / วางแผนการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมของครูให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.2 ปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมิน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.4 ประเมินผลการนิเทศ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.5 ประเมินผลโครงการ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลการนิเทศรายบุคคลและภาพรวม (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.3 นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.2.วางแผนการปฏิบัติงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.3.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.4.สำรวจความต้องการในการชื่อและวัสดุอุปกรณ์ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.1 .ดำเนินการให้ครูฝ่ายปฐมวัยจัดทำสื่อ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.2จัดซื้อสื่อและวัสดุ อุปกรณ์ ในห้องเรียน 26 ห้อง (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.1 ตรวจสอบและติดตามบันทึกการยืมสื่อของครูและเด็กฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.2ประเมินคุณภาพของสื่อและวัสดุ อุปกรณ์ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.3 ประเมินการใช้สื่อการจัดประสบการณ์ของครูฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.4 สรุปผลการประเมินการใช้สื่อการจัดประสบการณ์ของครูฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.1ให้บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสาร การบริการการติดตามตรวจสอบการบริหารการติดตามตรวจสอบการบริหาร (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.1 เสนองานเพื่อขออนุมัติ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.1.วางแผนงานส่งเสริมให้เด็กมีน้ำหนักวัดส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.2 วางแผนงานส่งเสริมให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.3 วางแผนงานส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติตนหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุภัย และสิ่งเสพติด (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.4 วางแผนงานกรีฑาสี (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.5.วางแผนงานกีฬาเอกชน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.6 วางแผนงานอุปกรณ์กีฬา (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.7.ประเมินงานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.8.รายงานผลการประเมินงานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยให้กับหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.1 ติดตามการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.2 ประเมินผลงานและโครงการ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลและรายงานผลการดำเนินการ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.4 จัดทำเอกสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาศักยภาพนักเรียน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.1. วางแผน คิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อจัดกิจกรรม โครงการ ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.2. ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.1 ออกแบบเอกสารการประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.2 ติดตามการดำเนินกิจกรรม โครงการตามแผนงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.3ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.4ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม โครงการแผนงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.2รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.3.จัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.4.พิจารณาอนุมัติ ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.5.ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.2.ประชุมคณะกรรมการงานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.3.จัดทำปฏิทินการดำเนินงานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.4. จัดทำหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.5. เสนอใช้การทำหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย ให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณา อนุมัติใช้หลักสูตร (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.1.ตรวจสอบติดตามการใช้หลักสูตรปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.2 ปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงานหลักสูตรที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.4ประเมินหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.5 ประเมินผลการใช้หลักสูตรโดยครูผู้ปกครองและชุมชน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.1สรุปผลหลักสูตรปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.2รายงานผลการใช้หลักสูตรฝ่ายปฐมวัยเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.6 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.7 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ มอบหมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1 เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของนักเรียนและการประสานงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.3 กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.4 วางแนวทางการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.5 กำหนดเครื่องมือในการประเมินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.2จัดกิจกรรมบริการชุมชน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.3.จัดให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี ส่วนร่วมกับสถานศึกษา (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.4 จัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม(2.4) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.5จัดกิจกรรมสนับสนุนชมชน(ส1.2ค) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.6 จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง (ส3.2ข.(1) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.1 ออกแบบสอบถามประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.2 สรุปผลการประเมินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุป เป็นข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของนักเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.3 กำหนดเป้าหมายในการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.4 วางแนวทางการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.5 กำหนดเครื่องมือในการประเมินกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.6 จัดทำคำสั่งงานกิจกรรมภายใน-นอก และมอบหมายงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.7 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบ หมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1.ดำเนินงานตามแผนงานโครงการและงบประมาณ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.2 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนการสอน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.3จัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม อนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.4 ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนิน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.5 จัดทำมาตรการส่งเสริม -กำหนดเหตุผลในการกำหนดความร่วมมือและ/หรือ ช่วยเหลือชุมชน สังคม รอบสถานศึกษา -กำหนดตัวบ่งชี้และระดับความสำเร็จของเป้าหมาย -กำหนดแนวปฏิบัติและกระบวนการที่ชัดเจนและ ต่อเนื่อง -จัดทำระบบกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและสร้าง การมีส่วนร่วมผู้เกี่ยวข้อง -จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของชุมชน ตรงตามความต้องการของชุมชนไม่น้องกว่าร้อยละ80 (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ(ร่วม2.2) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.7.จัดกิจกรรมและพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.1 ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.2 สรุปผลการประเมินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของครู ในการจัดอบรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.3 กำหนดเป้าหมายในการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.4 วางแนวทางในการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.5 กำหนดเครื่องมือในการประเมินกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.6 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบ มอบหมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1 ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1.1 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้บุคลากรครูมี การจัดประชุมคณะกรรมการแผนกปกครองจัด อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรครูทุก ศาสนา (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1.2 จัดทำใบอนุญาตการมาสาย, ขาดเรียน, การแต่งกายผิดระเบียบ,ใบขออนุญาตออกนอก โรงเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1.3 เบิกอุปกรณ์สำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1.4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานสารเสพติด (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1.5จัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.2 ติดตามนักเรียนให้มีการปฏิบัติตนตามสุข บัญญัติ 10 ประการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งครบ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่ สมบูรณ์ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3. จัดทำเครื่องมือในการประเมินต่างๆ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4. ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1. สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.ส่งผลการดำเนินงานส่งฝ่ายต่างๆ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 5.นำข้อมูลที่ปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็น ข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 6. จัดเก็บเอกสารเพื่อรองรับการประเมิน จากภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของนักเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.3 กำหนดเป้าหมายมในการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.4 วางแนวทางการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.5 กำหนดเครื่องเมือในการประเมินกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.6 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบ หมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.2 ส่งเสริม สร้างความตระหนักให้นักเรียนมีความ กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ (2.2) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.1 ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.2 สรุปผลการประเมินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุป เป็นข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของ นักเรียนและการประสานงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.3 กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.4 วางแนวทางการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.5 กำหนดเครื่องมือในการประเมินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.6 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ มอบหมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.2ส่งเสริมแกนนำการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.3 ประชุมสภานักเรียน( G.7) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.4จัดกิจกรรมส่งเสริมภายใน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.5จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.6 โครงการแกนนำการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่ สมบูรณ์ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.4 ประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรครู (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุป เป็น ข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.3 ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการในการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.4 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน โครงการและมอบหมายงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.5 จัดทำปฏิทินงานการจัดกิจกรรมตลอดปี (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.6 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในการประสานงานตามระบบ ของโรงเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1 วางแผนการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ของแผนกกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.2 พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานด้วยการไปศึกษาดูงานจาก หน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.3 ตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานของบุคลากร (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.4 สร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.5 ติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.6 กำหนดความเสี่ยงการนำนักเรียนออกนอก สถานศึกษา 8.3.2(5) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.7 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน ตลอดปีและ ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง(13.2) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.7.1 กำหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน โรงเรียนผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 13.2(1) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.7.2 นำความรู้จากการศึกษามาจัดประสบการณ์การ เรียนรู้มาประยุกต์ 13.2(2) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.7.3 กำหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้องผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสานเทศแห่งเรียนรู้ทั้งในและนอก โรงเรียน และดำเนินตามแนวทางที่กำหนด 13.2(3) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.7.4 นำความรู้ที่ได้จากการทัศนศึกษา มาแบ่งปัน ความรู้ให้กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 13.2(4) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.7.5 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในและนอก สถานศึกษา มีการเผยแพร่ความรู้และนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์ 13.2(5) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.8 การจัดการความรู้ TQA(ส.4.2ก.(3) วิธีการจัดการความรู้ขององค์องค์เพื่อให้บรรลุผลดังนี้ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.9 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า มีส่วน ร่วมในการจัดกิจกรรม (G.6) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.4 ประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรครู (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็น ข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ในการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ในการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.4 วางแนวทางในการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.5 กำหนดเครื่องมือในการประเมินกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.6 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบ หมายงานตามคำสั่งโรงเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1.1 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้กับนักเรียน เรื่องยาเสพติด, การดูแลตนเองเมื่อเกิดอุบัติภัย (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1.2 ดูแลนักเรียนให้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบของ โรงเรียน มีการตรวจระเบียบทุกวัน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1.3 ส่งเสริมอบรมนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1.5 เบิกงบประมาณของงานระดับชั้น (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ ติด ปัญหาทางเพศ และสิ่งมอมเมา (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนให้ครบทุกด้าน (TQA 3.3) เช่น (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.1 ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.2 สรุปผลการประเมินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุป เป็นข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.1 เสนองานเพื่อขออนุมัติการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1 ดำเนินงานตามแผนงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.1 ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.2 สรุปผลการประเมินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.2 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.4 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็น ข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของนักเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.3 กำหนดเป้าหมายในการจัดการแข่งขันกีฬา (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.4 วางแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬา (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.5 กำหนดเครื่องมือในการประเมินกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.6 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบ หมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1 ดำเนินงานตามแผนงานและโครงการด้วยการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.2.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.2.2 จัดการแข่งขันกีฬาภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.3 ควบคุม ติดตามการดำเนินงาน/โครงการ ติดตามจากการสรุปผลการแข่งขัน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.4 ส่งเสริมเผยแพร่ศักยภาพของนักเรียนนักเรียนและ คุณครู (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.5 จัดบุคลากรในหน่วยงานกีฬามานำเต้นแอโรบิค (9.3.1,9.3.2) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.6 จัดบุคลากรในหน่วยงานกีฬามาจัดกิจกรรม กีฬาต้านยาเสพติด(10.3.1) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.7 จัดบุคลากรและนักเรียนไปช่วยสอนทักษะ(15.1.2) กีฬาฟุตบอลเดือนละ 1 ครั้ง ได้แก่ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.8จัดการแข่งขันกีฬาพัฒนานักเรียนให้ครบทุกด้าน (TQA.3.3) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.9เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และศิษย์เก่ามีส่วนร่วม สนับสนุนกิจกรรมของนักเรียน(G.6) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.4 ประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรครู (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็น ข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็น ข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- เปิดรับสมัครนักเรียนร่วมโครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET 2558 วันแรก (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ-ร่วม/ภาระงาน) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ-ร่วม/ภาระงาน) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ(ภาระงานประจำ-ร่วม/ภาระงาน) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของนักเรียนและการประสานงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.4 วางแนวทางการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1 ดำเนินงานตามแผนงานและโครงการด้วยการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.2 จัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียน (11.2) โดยจัดกิจกรรมป้องกัน อุบัติภัย (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.1 ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.2 สรุปผลการประเมินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุป เป็นข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของนักเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.4 วางแนวทางการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1 สรรหานักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรี และการแสดง (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.2 ส่งเสริมและฝึกซ้อมดนตรีให้นักเรียนกล้า แสดงออก (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.3 กำหนดเป้าหมายในการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.4 วางแนวทางการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.5 กำหนดเครื่องเมือในการประเมินกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.6 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบ หมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.1 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.2 จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนทั้งครบ (3.3) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2.3 ฝึกอบรมสร้างความตระหนักในเรื่องความเสมอ ภาค ไม่มีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ฯลฯ TQA 9 (1) โดยการจัดกิจกรรมตรวจระเบียบนักเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.1 ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 3.2 สรุปผลการประเมินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานทะเบียนสถิติ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- งานจัดทำหลักฐานการศึกษาของนักเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- งานจัดทำทะเบียนประวัตินักเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- งานขออนุญาตเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโรงเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- งานจัดทำสถิติการขาด ลา มาสาย ของบุคลากรครู (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- งานเงินอุดหนุนของโรงเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- การจัดทำคู่มือนักเรียน (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- โครงการติวเข้มนักเรียนคาบ 8 และเรียนเสริมวันเสาร์ (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- นักเรียน อ.1-ม.3 ร่วมโครงการติวเข้มคาบที่ 8 ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี วันแรก (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- ผู้อำนวยการอบรมนักเรียนมัธยมปลายตอนเช้า (วันที่ 21 พ.ค. 2558)
- การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 21 พ.ค. 2558)
- ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 22 พ.ค. 2558)
- ะชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาครั้งบที่ 1/2558 (วันที่ 22 พ.ค. 2558)
- ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ห้องเรียน Gifted (วันที่ 23 พ.ค. 2558)
- เริ่มโครงการเรียนเสริมวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 23 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการต้อนรับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา (วันที่ 25 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนครั้งที่ี 2_58 (วันที่ 25 พ.ค. 2558)
- นักเรียน ป.2-ป.6 เข้าร่วมโครงการ Cambridgeฯ Pre-Test วันแรก (วันที่ 25 พ.ค. 2558)
- จัดทำแผนงาน (วันที่ 25 พ.ค. 2558)
- นักเรียนชมการแนะนำศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัว (เทควันโด) (วันที่ 26 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 26 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 26 พ.ค. 2558)
- นักเรียน ป.1-ม.3 ร่วมพิธีเปิดกองลูกเสือ และอบรมนายหมู่ลูกเสือ (วันที่ 27 พ.ค. 2558)
- จัดทำแผนงาน (วันที่ 27 พ.ค. 2558)
- การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 28 พ.ค. 2558)
- ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับชั้น ป.1 - ป.3 (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิด-ปิดปีการศึกษา (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2558 (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- ประชุมครู ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- กิจกรรมวันคล้ายวันเกิดครูประจำเดือนพฤษภาคม 2558 (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- ปะชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาครั้งบที่ 2/2558 (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด จัดทำแผนงาน (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด จัดทำแผนงาน (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 30 พ.ค. 2558)
- เริ่มโครงการ Cambridge Young Learners English Course ภาคเรียนที่ 1/2558 (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- รับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา (วันที่ 2 มิ.ย. 2558)
- รับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา (วันที่ 2 มิ.ย. 2558)
- ตรวจฟันเด็กประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 2-3 มิถุนายน (วันที่ 2 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด ตรวจฟันเด็กประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 2-3 มิถุนายน (วันที่ 3 มิ.ย. 2558)
- กำหนดการพิธีไหว้ครู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- กำหนดการพิธีไหว้ครู ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- พิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในฉลองวันสถาปนาโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด รับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- ผู้แทนครูฝ่ายวิชาการรับรางวัล O-NET ระดับประเทศ (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- ฝ่ายวิชาการส่งผู้แทนรับรางวัล O-NETระดับประเทศ (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ เข้าร่วมการประชุมพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเจียระไนเพชร SLC (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.4 - ป.6 (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- การเลือกตั้งประธานสภานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนเข้าค่ายอบรมลูกเสือ – เนตรนารีกองร้อยพิเศษอาสาจราจร รุ่นที่ 7 (วันแรก) (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- การประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาครั้งบที่ 3/2558 (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนเข้าค่ายอบรมลูกเสือ – เนตรนารีกองร้อยพิเศษอาสาจราจร รุ่นที่ 7 (วันที่สอง) (วันที่ 6 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนเข้าค่ายอบรมลูกเสือ – เนตรนารีกองร้อยพิเศษอาสาจราจร รุ่นที่ 7 (วันสุดท้าย) (วันที่ 7 มิ.ย. 2558)
- ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ และมิสรัชนก อบรม เข้าร่วมจัดนิทรรศการกระแสเรียก ในงานเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์พระศาสนจักรคาทอลิกไทย เขต 4 (วันที่ 7 มิ.ย. 2558)
- ภราดา และคุณครูเข้าร่วมจัดนิทรรศการกระแสเรียก ในงานเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์พระศาสนจักรคาทอลิกไทย เขต 4 (วันที่ 7 มิ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 8 มิ.ย. 2558)
- การประชุมภายนอก (วันที่ 8 มิ.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ (วันที่ 8 มิ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนครั้งที่ี 3_58 (วันที่ 8 มิ.ย. 2558)
- การนิเทศการสอนมิสจารุวรรณ สัจจะวัฒนวิมล และมาสเตอร์สิรวิทย์ ฉ่ำตุ๋ย ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (วันที่ 8 มิ.ย. 2558)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ (วันที่ 8 มิ.ย. 2558)
- การบริจาคโลหิตต่อชีวิต ครั้งที่ 1 (วันที่ 9 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "การใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น" (ฺBio Gang Project) (วันที่ 9 มิ.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสอนวรรณคดีไทยในแบบเรียนระดับมัธยมศึกษา (วันแรก) (วันที่ 9 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.3 (วันที่ 9 มิ.ย. 2558)
- การสอนวรรณคดีไทยในแบบเรียนระดับมัธยมศึกษา (วันที่ 9 มิ.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสอนวรรณคดีไทยในแบบเรียนระดับมัธยมศึกษา (วันสุดท้าย) (วันที่ 10 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.1 (วันที่ 10 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนสอบโครงการเพชร SL กิจกรรมเจียระไนเพชร SLC (วันที่ 10 มิ.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมประชุมเรื่องขอคำปรึกษาในการจัดกิจกรรมรักการอ่าน ครั้งที่ 3 (วันที่ 10 มิ.ย. 2558)
- การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.5/7 Gifted สอนโดยมิสชฏามาศ ศรีชนะวัฒน์ (วันที่ 10 มิ.ย. 2558)
- กำหนดการพิธีไหว้ครู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- กำหนดการพิธีไหว้ครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- กำหนดการพิธีวันไหว้ครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น อ.1 (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ป.4 (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1- ม.3 (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- มิสพวงทอง วงศ์พลับ เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (วันแรก) (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- มิสพวงทอง วงศ์พลับ เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (วันที่สอง) (วันที่ 13 มิ.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการอบรมการถ่ายภาพ แบบมือโปร เพื่อใช้ในการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ (วันที่ 14 มิ.ย. 2558)
- มิสพวงทอง วงศ์พลับ เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (วันสุดท้าย) (วันที่ 14 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนระดับ ป.1-3 เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน (วันแรก) (วันที่ 15 มิ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนครั้งที่ี 4_58 (วันที่ 15 มิ.ย. 2558)
- โครงการศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะระดับภูมิภาค (วันที่ 15 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.2 (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1 / 2558 (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- การเข้าสีของนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- การเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียน ม.5/1 สายวิทย์-คณิต สอนโดยมิสฤทัยทิพย์ ฉันวิจิตร (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- การเรียนการสอนวิชากราฟิก 1 ม.5/4 สอนโดย ม.สมมาตร ศรีวิศาลศักดิ์ (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น อ.3 (วันที่ 17 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ป.2 (วันที่ 17 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ป.6 (วันที่ 17 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมโครงการ กรุงไทย ยุววาณิช ประจำปี 2558 (วันที่ 17 มิ.ย. 2558)
- โครงการกรุงไทย ยุววาณิช ประจำปี 2558 (วันที่ 17 มิ.ย. 2558)
- ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 17 มิ.ย. 2558)
- การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเสริม ม.6/4 สอนโดย ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ (วันที่ 17 มิ.ย. 2558)
- กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 18 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น อ.2 (วันที่ 18 มิ.ย. 2558)
- การประชุมคณะกรรมการงานสื่อการสอน ครั้งที่ 2 (วันที่ 18 มิ.ย. 2558)
- การประชุมคณะกรรมการงานสื่อการสอน ครั้งที่ 2 (วันที่ 18 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนประถมศึกษาตอนปลายร่วมกิจกรรมชมรมงานประดิษฐ์ถักกระเป๋าจากเชือก (วันที่ 18 มิ.ย. 2558)
- การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2558 (วันที่ 18 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมพฤหัสหรรษา "เกมซุปเปอร์แมนแปลงร่าง" (วันที่ 18 มิ.ย. 2558)
- กองร้อยพิเศษปฏิบัติจกรรมอาสาจราจรของภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา2558 (วันที่ 18 มิ.ย. 2558)
- การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.4 - ม.6 (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ"ชวนครูวิทย์ มาคิดให้ Work สำหรับครูระดับประถมศึกษา ตอน 7 Wonders เจ็ดมหัศจรรย์ สาระเรียนรู้" (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ป.6 ทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- ภราดาและคณะครูเข้าร่วมการอบรม "Garageband" (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.4 (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.5 (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.6 (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมประชุมหัวหน้าฝ่ายวิชาการและครูสอนภาษาต่างประเทศ (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- ไทยพีบีเอส ชวนครูวิทย์มาคิดให้ WORK ตอน SEVEN WONDERS เจ็ดมหัศจรรย์สาระการเรียนรู้ (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนรับเกียรติบัตร โครงการ Cambridge Young Learners English Course (วันที่ 20 มิ.ย. 2558)
- พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดีเด่นด้านวิชาการและกิจกรรม (วันที่ 20 มิ.ย. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าเนื่องในโอกาสปฏิญาณตนตลอดชีวิตการเป็นนักบวชของคณะภราดา (วันที่ 21 มิ.ย. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าเนื่องในโอกาสปฏิญาณตนตลอดชีวิตการเป็นนักบวชของคณะภราดา (วันที่ 21 มิ.ย. 2558)
- เริ่มโครงการ Intensive course นักเรียนระดับชั้น ม.6 (วันที่ 22 มิ.ย. 2558)
- ผู้แทนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรารับมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับมาตรฐาน เล่มที่ 39 (วันที่ 22 มิ.ย. 2558)
- การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.4/5 สอนโดยมิสจารุวรรณ สัจจะวัฒนวิมล (วันที่ 22 มิ.ย. 2558)
- การทำความสะอาดห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 22 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ป.1 (วันที่ 23 มิ.ย. 2558)
- กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (วันที่ 23 มิ.ย. 2558)
- เปิดรับสมัครนักเรียนร่วมการแข่งขัน ASMO วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 (วันที่ 23 มิ.ย. 2558)
- เปิดรับสมัครนักเรียนร่วมการแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 (วันที่ 23 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นร่วมกิจกรรมชมรมงานประดิษฐ์ถักกระเป๋าจากเชือก (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- งานห้องสมุดจัดโครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ประจำเดือนมิถุนายน 2558 "กิจกรรมการแข่งขันเปิดพจนานุกรมและการแข่งขันเรียงคำตามพจนานุกรม" ระดับชั้น ป.3-ป.4 (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- การตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แข่งขันแต่งคำประพันธ์ สดุดีสุนทรภูท วันแรก (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ป.3 (วันที่ 25 มิ.ย. 2558)
- กิจกรรมนักอนุรักษ์รุ่นจิ๋ว ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 25 มิ.ย. 2558)
- การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2558 (วันที่ 25 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แข่งขันแต่งคำประพันธ์ สดุดดีสุนทรภู่ วันสุดท้าย (วันที่ 25 มิ.ย. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ป.5 (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- คณะภราดา และคณะครูเข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ / งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเซนต์หลุยส์เกมส์ (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- กิจกรรมอวยพรวันเกิดครูเดือนมิถุนายน 2558 (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- พิธีมอบรางวัลครูไม่ขาด ลา มาสาย (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- ประชุมครู ครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- กิจกรรม 6 หลักของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- ระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน / งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- ระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน / งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- ประชุมผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน/มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- กิจกรรมวันสุนทรภู่ (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- คุณครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558 (วันแรก) (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- คุณครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558 (วันที่สอง) (วันที่ 28 มิ.ย. 2558)
- ผู้อำนวยการอบรมนักเรียนมัธยมปลายตอนเช้า (วันที่ 28 มิ.ย. 2558)
- การบัญชีสำหรับผู้บริหาร (วันที่ 28 มิ.ย. 2558)
- คุณครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- นักเรียน ป.1-2 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือน มิถุนายน 2558 "กิจกรรมการแข่งขันเรียงคำ ทำประโยค" (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนครั้งที่ี 5_58 (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- การแข่งขันกีฬาห้องเรียน (วันแรก) (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- คณะครูฝ่ายปฐมวัยรับเกียรติบัตร (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- ครูฝ่ายปฐมวัย จัดทำสมุดบัญชีรายชื่อประจำเดือน พ.ค. - มิ.ย.2558 (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- การแข่งขันกีฬาห้องเรียน (วันที่สอง) (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพ (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา ณ ท่าเรือแหลมฉบัง (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- นักเรียน ป.5-ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือน มิถุนายน 2558 "กิจกรรมการแข่งขันอ่านจับใจความสำคัญ" (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรม "วันอาชีพ" ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- นักเรียนสมัครโครงการโอลิมปคกวิชาการ สอวน. (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- การแข่งขันกีฬาห้องเรียน (วันที่สาม) (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- นักเรียนร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ(วันแรก) (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการตรวจสอบจำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ขอรับการอุดหนุนเป็นเงินค่าใช้จ่ายรายบุคคลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการตรวจสอบจำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ขอรับการอุดหนุนเป็นเงินค่าใช้จ่ายรายบุคคลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมพฤหัสหรรษา "เกมสร้างตึก" (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- กำหนดการประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่า ครั้งที่ 1 (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558(วันแรก) (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ ร่วมกิจกรรมการจัดค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันแรก) (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- การแข่งขันกีฬาห้องเรียน (วันที่สี่) (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น อ.1-ป.6 รับนมโรงเรียน ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- อบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- อบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- อบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- นักเรียนร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ(วันที่สอง) (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนกรกฎาคม 2558 (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนกรกฎาคม 2558 (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- ทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่สอง) (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้ารับการอบรมการคัดกรองพัฒนาการเด็ก (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ ร่วมกิจกรรมการจัดค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่สอง) (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- ประชุมครูแยกตามช่วงชั้น (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- การแข่งขันกีฬาห้องเรียน (วันที่ห้า) (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- ทำความสะอาดห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- การประชุมครูระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- นักเรียนร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ(วันสุดท้าย) (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่สาม) (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ ร่วมกิจกรรมการจัดค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันสุดท้าย) (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าแข่งขันแบรนด์ครอสเวิร์ดเกมคิงส์คัพ วันแรก (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- อบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- อบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- อบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 5 ก.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าแข่งขันแบรนด์ครอสเวิร์ดเกมคิงส์คัพ วันที่สอง (วันที่ 5 ก.ค. 2558)
- นักเรียนแข่งขันหมากล้อม Standard Rating & Friendship Game ครั้งที่่ 1/2558 (วันที่ 5 ก.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนแบบโครงการ (Project Approach)ระยะเริ่มต้นโครงการ (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ และคณะครูเข้าร่วมการประชุมการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี (วันที่ 7 ก.ค. 2558)
- การตรวจประเมินห้องเรียนของระดับปฐมวัยปีที่ 1-3 (วันที่ 7 ก.ค. 2558)
- อนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการประชุมเพื่อชี้แจงการจัดซื้อครุภัทณฑ์และอุปกรณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 7 ก.ค. 2558)
- การประชุมครูระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 7 ก.ค. 2558)
- นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในงานครบรอบ 60 ปีมหาวิทยาลัยบูรพา วันแรก (วันที่ 7 ก.ค. 2558)
- นิเทศการสอนครูผู้สอน ช่วงชั้นที่ 1 (วันที่ 7 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับ ป.1-3 เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน (เดือนที่สอง) (วันที่ 8 ก.ค. 2558)
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจคัดกรองเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (วันที่ 8 ก.ค. 2558)
- ท่านผู้อำนวยการรับมอบรางวัล Standard Rating & Friendship Game ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ,รางวัลตอบปัญหาวิทยาศาสตร์,และเกียรติคุณ ให้กับนักเรียน (วันที่ 8 ก.ค. 2558)
- นักเรียน ม.1-3 เรียนชมรม (วันที่ 8 ก.ค. 2558)
- ผู้อำนวยการอบรมนักเรียนมัธยมปลายตอนเช้า (วันที่ 8 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันแรก) (วันที่ 9 ก.ค. 2558)
- นักเรียน ม.1-3 เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี เรื่องระเบียบแถวภาคสนาม (วันที่ 9 ก.ค. 2558)
- นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในงานครบรอบ 60 ปีมหาวิทยาลัยบูรพา วันสุดท้าย (วันที่ 9 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 9 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 9 ก.ค. 2558)
- กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 10 ก.ค. 2558)
- กิจกรรมค่ายธรรมะนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 10 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่สอง) (วันที่ 10 ก.ค. 2558)
- การนิเทศครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) (วันที่ 10 ก.ค. 2558)
- ครูสอบ Pretest ครูในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 10 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่สาม) (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "รู้เนื้อหาก่อนสอนเก่ง...สู่ครูTPCK ในศตวรรษที่ 21" (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 12 ก.ค. 2558)
- กำหนดการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสภานักเรียน หัวข้อ "เยาวชนแกนนำการปกครองระบอบประชาธิปไตย" ตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (วันแรก) (วันที่ 12 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง เตย (วันที่ 13 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/8 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง น้ำตาล (วันที่ 13 ก.ค. 2558)
- กำหนดการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสภานักเรียน หัวข้อ "เยาวชนแกนนำการปกครองระบอบประชาธิปไตย" ตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (วันสุดท้าย) (วันที่ 13 ก.ค. 2558)
- ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่องการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-Net (วันที่ 13 ก.ค. 2558)
- ฉีดวัคซีน ประจำปี 2558 วันที่ 18-22 มิถุนายน (วันที่ 13 ก.ค. 2558)
- อบรมเรื่อง มือ เท้า ปาก วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 (วันที่ 13 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ทหาร (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/6 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ความเป็นมาของจังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- กำหนดการเปิดนิทรรศการนักบุญหลุยส์มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- กำหนดการเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานวันแม่ ประจำปี 2558 (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- กำหนดการเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานวันแม่ ประจำปี 2558 (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมประชุมเรื่องขอคำปรึกษาในการจัดกิจกรรมรักการอ่าน ครั้งที่ 4 (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- คุณครูกรอกวุฒิลูกเสือและความต้องการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประจำปี 2558 ทางเว็บไซด์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- การแข่งขันทักษะวิชาการฝ่ายปฐมวัย เนื่องในวันนักบุญหลุยส์ (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- เปิดรับสมัครนักเรียนร่วมโครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET 2558 วันสุดท้าย (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง กล้วย (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/7 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง กล้วย (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 (วันแรก) (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแข่งขันคัดลายมืองานสัปดาห์นักบุญหลุยส์ (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- คุณครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมฝึกทักษะการเล่นหมากล้อม (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- มิสพรเพ็ญ ศาลาน้อย อบรมนักเรียนมัธยมปลายตอนเช้า (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- การทดลองวิชาชีววิทยาเรื่อง เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต รายวิชาชีววิทยา ชั้น ม.4 โดย มิสน้ำฝน คงแสนคำ (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง มะพร้าว (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง มะพร้าว (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2558 (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- คณะครูกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ศึกษาดูงานด้านหลักสูตร EP ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- กิจกรรมนักบุญหลุยส์ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1 (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานการเรียนการสอนด้าน EP วิธีการสอนว่ายน้ำ (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานการเรียนการสอนด้าน EP วิธีการสอนว่ายน้ำ (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- การศึกษาดูงานการเรียนการสอนด้านEP (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/5 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง เห็ด (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง รถ (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "เม็ดบัวลอยแก้ว" (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- กำหนดการ Big Cleaning Day (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ข้าว" (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- ตัวแทนนักเรียน ด.ช.ศุภากร เที่ยงพิมล นักเรียนชั้น ป.3/2 เข้าแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2558 รอบคัดเลือก (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- การประชุมครูระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- การเรียนภาษาอังกฤษของคุณครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในโครงการพัฒนาครูผู้สอนด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- ครูเรียนภาษาอังกฤษในคาบเรียนที่ 8 ของวันศุกร์ (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- ครูเรียนภาษาอังกฤษในวันศุกร์ คาบเรียนที่ 8 วันแรก (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- การเรียนของคุณครูที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ วันแรก (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- กำหนดการเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส ม.2 (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- คุณครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ประถมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมการอบรม สอนอย่างไรให้นักเรียนรักวิชาคณิตศาสตร์:เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2 (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- คณะกรรมการดำเนินงานตามโครงสร้างของโรงเรียนทุกหน่วยงานเข้าร่วมจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ. 2559 - 2564 ครั้งที่ 1 (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- สอนอย่างไรให้นักเรียนรักวิชาคณิตศาสตร์และเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2 (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/6 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง หมู (วันที่ 20 ก.ค. 2558)
- กำหนดการพิธีฉลองวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 20 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมโครงการสำรวจสภาวะช่องปาก โรงพยาบาลพุทธโสธร (วันที่ 20 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/7และนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/7 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ปลา (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำมะพร้าว" (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ปอเปี๊ยะผักสด" (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำดอกอัญชัน" (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "การดูแลรักษาและการล้างรถ" (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำผักปั่น" (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2 / 2558 (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- ผู้แทนครูประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการลดภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียน (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- นักเรียนชมรมศิลปะการแสดงซ้อมโขน (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการลดความอ้วนในเด็กวัยเรียน (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- นักเรียนอัจฉริยภาพเพชร sl ติวตอนเช้า (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3และห้องปฐมวัยปีที่ 2/8 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ไข่ (วันที่ 22 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำผลไม้ปั่น" (วันที่ 22 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ยำลูกชิ้นปลา" (วันที่ 22 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "บ้านจากขวดนมเปรี้ยว" (วันที่ 22 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "กล้วยบวดชี" (วันที่ 22 ก.ค. 2558)
- นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 รับเกียรติบัตร จากการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันนักบุญหลุยส์ (วันที่ 22 ก.ค. 2558)
- ฝึกปฏิบัติการวิชาชีววิทยา เรื่อง การใช้กล้องจุลทรรศน์ รายวิชาชีววิทยา ชั้น ม.4 โดย มิสน้ำฝน คงแสนคำ (วันที่ 22 ก.ค. 2558)
- นักเรียนรับเกียรติบัตรแข่งขันทักษะภาษาไทย วันสัปดาห์นักบญหลุยส์ (วันที่ 22 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ดอกไม้ (วันที่ 23 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง บ้าน (วันที่ 23 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "หมูข้าวโพดปิงปอง" (วันที่ 23 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/8 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ที่วางโทรศัพท์" (วันที่ 23 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ยำเห็ดเข็มทอง" (วันที่ 23 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/8 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ไข่ครก" (วันที่ 23 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ไข่ยัดไส้" (วันที่ 23 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมหลักสูตรคำสอน ชุดชีวิตคริสตัง เล่ม 4 - 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 (วันที่ 23 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมหลักสูตรคำสอน ชุดชีวิตคริสตัง เล่ม 4 - 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 (วันที่ 23 ก.ค. 2558)
- โครงการส่งเสริมให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฏหมาย ประจำปี 2558 (วันที่ 23 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ผลไม้ (วันที่ 24 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/5 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ผลไม้ (วันที่ 24 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "แซนวิชทูน่า" (วันที่ 24 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลห้อง 2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำดอกอัญชัน" (วันที่ 24 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "วุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนแฟนซี" (วันที่ 24 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ช็อคโกแลตฟองดูว์" (วันที่ 24 ก.ค. 2558)
- กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 นักเรียนระดับ ป.1-ม.5 (วันแรก) (วันที่ 24 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมประชุม Focus Group (วันที่ 24 ก.ค. 2558)
- ประชุมครู ครั้งที่ 3/2558 (วันที่ 24 ก.ค. 2558)
- กิจกรรมอวยพรวันเกิดครูเดือนกรกฎาคม (วันที่ 24 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แก้ไข /ปรับปรุง/พัฒนาต้นฉบับตำรากลางภาษาอังกฤษวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ที่จะใช้ในปีการศึกษา 2559 (วันแรก) (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- นักกีฬาสแต็คสาธิตจากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ทำการสาธิตวิธีการเล่นกีฬา Stack (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการสอบคัดเลือกเพื่อชิงทุนการศึกษามูลนิธิฯหลักสูตรระยะสั้น 8 สัปดาห์ ณ เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แก้ไข /ปรับปรุง/พัฒนาต้นฉบับตำรากลางภาษาอังกฤษวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ที่จะใช้ในปีการศึกษา 2559 (วันที่สอง) (วันที่ 26 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ดอกบัว (วันที่ 27 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/8 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง โทรศัพท์ (วันที่ 27 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลห้อง 1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ผักทอด" (วันที่ 27 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ขนมจาก" (วันที่ 27 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "วุ้นใบเตย" (วันที่ 27 ก.ค. 2558)
- กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 นักเรียนระดับ ป.1-ม.5 (วันที่สอง) (วันที่ 27 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเรียนการสอนแบบบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ" รุ่นที่ 3 (วันแรก) (วันที่ 27 ก.ค. 2558)
- คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558 (วันที่ 27 ก.ค. 2558)
- เริ่มให้คุณครูทุกท่าน upload งานหลักสูตรฉบับครูผู้สอน (วันที่ 27 ก.ค. 2558)
- งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 27 ก.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 27 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1 และระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ผัก (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/8 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "โดนัทน้ำตาลไอซ์ซิ่ง" (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ส้มตำผลไม้" (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "เครื่องแบบทหารและการปฏิบัติหน้าที่" (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 นักเรียนระดับ ป.1-ม.5 (วันสุดท้าย) (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- คณะครูร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเรียนการสอนแบบบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ" รุ่นที่ 3 (วันสุดท้าย) (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำคู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- หลักสูตรคำสอน "ชุดชีวิตคริสตัง" เล่ม 7-9 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/4 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ข้าว (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- กำหนดการงานหล่อเทียนจำนำพรรษา (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- กำหนดการงานวันภาษาไทยแห่งชาติ (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- พิธีเปิดศูนย์ทดสอบภาษาต่างประเทศ (Foreign Language testing Center) (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- คณะกรรมการออกข้อสอบกลางเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 30 ก.ค. 2558)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ จัดค่ายปันความสุข มุ่งสู่...สมุทรสงคราม (วันแรก) (วันที่ 30 ก.ค. 2558)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ จัดค่ายปันความสุข มุ่งสู่...สมุทรสงคราม (วันที่สอง) (วันที่ 31 ก.ค. 2558)
- โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach ระยะพัฒนา (สัปดาห์ที่ 2) ระหว่างวันที่ 13 - 31 กรกฎาคม 2558 (วันที่ 31 ก.ค. 2558)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ จัดค่ายปันความสุข มุ่งสู่...สมุทรสงคราม (วันสุดท้าย) (วันที่ 1 ส.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการอบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันแรก) (วันที่ 3 ส.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 3/2558 (วันที่ 3 ส.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.5 ห้องเรียน Gifted เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลศิริราช และพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน (วันที่ 3 ส.ค. 2558)
- อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 13/2558 (วันที่ 3 ส.ค. 2558)
- อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 13/2558 (วันที่ 3 ส.ค. 2558)
- อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 13/2558 (วันที่ 3 ส.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการอบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่สอง) (วันที่ 4 ส.ค. 2558)
- ประกวดโครงงานระดับชั้น ป.1-ม.6 (รอบคัดเลือก) (วันที่ 4 ส.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการอบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันสุดท้าย) (วันที่ 5 ส.ค. 2558)
- อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 13/2558 (วันที่ 5 ส.ค. 2558)
- อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 13/2558 (วันที่ 5 ส.ค. 2558)
- อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 13/2558 (วันที่ 5 ส.ค. 2558)
- นิเทศการสอนจากผู้ประเมินภายนอกและภายใน มิสน้ำฝน คงแสนคำ รายวิชาชีววิทยา เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต (วันที่ 5 ส.ค. 2558)
- นักเรียนแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย "โครงการวันรพี 58" (วันที่ 6 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันหมากล้อม KUKSU Mountains International Baduk Championship 2015 ณ ประเทศเกาหลีใต้ (วันแรก) (วันที่ 6 ส.ค. 2558)
- คุณครูทุกท่าน upload งานหลักสูตรฉบับครูผู้สอน (วันสุดท้าย) (วันที่ 6 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันและตอบกฎหมาย"โครงการวันระพี 58" (วันที่ 6 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันหมากล้อม KUKSU Mountains International Baduk Championship 2015 ณ ประเทศเกาหลีใต้ (วันที่สอง) (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม.6 ห้องเรียน Gifted เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลศิริราช และพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม 2558 (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม 2558 (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ รองผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- กำหนดการประชุมระดมสมองจัดทำแผน 6 ปี (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ รองผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- นิทรรศการกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ Project Approach ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- งานสุขอนามัยดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- ฉีดวัคซีน ประจำปี 2558 วันที่ 7 สิงหาคม (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันหมากล้อม KUKSU Mountains International Baduk Championship 2015 ณ ประเทศเกาหลีใต้ (วันที่สาม) (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- คณะครุูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการนิทานเพื่อนรัก ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ระหว่างโรงเรียน ประจำปี 2558 (วันแรก) (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- คณะครูและพนักงานเข้าร่วมการอบรมการจัดตกแต่งผ้าและการจัดดอกไม้ (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยนิทานเพื่อนรักเพื่อพัฒนาสำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยนิทานเพื่อนรักเพื่อพัฒนาสำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยนิทานเพื่อนรักเพื่อพัฒนาสำหรับเด้กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยนิทานเพื่อนรักเพื่อพัฒนาสำหรับเด้กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันหมากล้อม KUKSU Mountains International Baduk Championship 2015 ณ ประเทศเกาหลีใต้ (วันที่สี่) (วันที่ 9 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ระหว่างโรงเรียน ประจำปี 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 9 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันหมากล้อม KUKSU Mountains International Baduk Championship 2015 ณ ประเทศเกาหลีใต้ (วันที่ห้า) (วันที่ 10 ส.ค. 2558)
- รับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (วันที่ 10 ส.ค. 2558)
- รับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (วันแรก) (วันที่ 10 ส.ค. 2558)
- การประกวดสื่อการเรียนการสอน รอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 10 ส.ค. 2558)
- กำหนดการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติระดับชั้น ป.1-ป.3 (วันที่ 10 ส.ค. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น อ.1 ครั้งที่ 2 (วันที่ 10 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันหมากล้อม KUKSU Mountains International Baduk Championship 2015 ณ ประเทศเกาหลีใต้ (วันที่หก) (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- รับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- รับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (วันสุดท้าย) (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- นักเรียน ม.6 ฟังการแนะแนวการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- กำหนดการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติระดับชั้น ป.4-ป.6 (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- กำหนดการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติระดับชั้น ม.1-ม.3 (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- กำหนดการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติระดับชั้น ม.4-ม.6 (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- การแข่งขันทักษะวิชาการฝ่ายปฐมวัย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันหมากล้อม KUKSU Mountains International Baduk Championship 2015 ณ ประเทศเกาหลีใต้ (วันสุดท้าย) (วันที่ 12 ส.ค. 2558)
- คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาร่วมงานวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 12 ส.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2558 (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- ฝ่ายปฐมวัยจัดกิจกรรมเปิดโลกเรียนรู้นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น อ.2 ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- ตรวจคัดกรองโรคติดต่อไม่เรื้อรัง นักเรียนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ม.4-ม.6 วันที่ 13-14 สิงหาคม (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- กำหนดส่งผลงานผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 ส.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมรับเกียรติบัตรนักเรียนแข่งขันวันวิชาการ (วันที่ 14 ส.ค. 2558)
- พิธีฉลองพระแม่มารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 (วันที่ 14 ส.ค. 2558)
- พิธีฉลองพระแม่มารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ (วันที่ 14 ส.ค. 2558)
- เตรียมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (วันที่ 14 ส.ค. 2558)
- กิจกรรมโรงเรียนแสนดี ครั้งที่ 1 (วันที่ 14 ส.ค. 2558)
- สิ้นสุด ตรวจคัดกรองโรคติดต่อไม่เรื้อรัง นักเรียนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ม.4-ม.6 วันที่ 13-14 สิงหาคม (วันที่ 14 ส.ค. 2558)
- คณะกรรมการตรวจสอบผลงานการคัดเลือกผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นสมาพันธ์สมาพันธ์ผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2558 (วันแรก) (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 18 (วันแรก) (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 18 (วันสุดท้าย) (วันที่ 16 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 32 (ระดับประถมศึกษา) (วันแรก) (วันที่ 16 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 32 (ระดับมัธยมศึกษา) (วันสุดท้าย) (วันที่ 17 ส.ค. 2558)
- รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือก รอบที่ 1 สสวท.ปี 2558 (วันที่ 17 ส.ค. 2558)
- หัวหน้าฝ่ายปฐมวัยพบนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 (วันที่ 17 ส.ค. 2558)
- การประชุมครูระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 17 ส.ค. 2558)
- กิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (วันแรก) (วันที่ 17 ส.ค. 2558)
- สำรวจพื้นที่จัดกิจกรรมค่ายอาสา (วันที่ 17 ส.ค. 2558)
- test1 (วันที่ 18 ส.ค. 2558)
- รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 18 ส.ค. 2558)
- รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (วันแรก) (วันที่ 18 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เนื่องใน "วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2558" (ระดับประถมศึกษา) (วันที่ 18 ส.ค. 2558)
- นักเรียนแข่งขันทักษะภาษาจีน โรงเรียนดัดดรุณี (วันที่ 18 ส.ค. 2558)
- กิจกรรมเปิดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (วันที่สอง) (วันที่ 18 ส.ค. 2558)
- การประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม (วันที่ 18 ส.ค. 2558)
- test2 (วันที่ 19 ส.ค. 2558)
- รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (วันที่สอง) (วันที่ 19 ส.ค. 2558)
- กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับปฐมวัย (วันที่ 19 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เนื่องใน "วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2558" (ระดับมัธยมศึกษา) (วันที่ 19 ส.ค. 2558)
- วิทยากรภายนอกเข้ามาสังเกตการครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (วันแรก) (วันที่ 19 ส.ค. 2558)
- กิจกรรมโรงเรียนแสนดี ครั้งที่ 2 (วันที่ 19 ส.ค. 2558)
- กิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (วันสุดท้าย) (วันที่ 19 ส.ค. 2558)
- สิ้นสุด test ปี 58 (วันที่ 20 ส.ค. 2558)
- สิ้นสุด test ปี 58 (วันที่ 20 ส.ค. 2558)
- test3 (วันที่ 20 ส.ค. 2558)
- รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (วันที่สาม) (วันที่ 20 ส.ค. 2558)
- กิจกรรมพฤหัสของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 20 ส.ค. 2558)
- วิทยากรภายนอกเข้ามาสังเกตการครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (วันที่สอง) (วันที่ 20 ส.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานทะเบียนสถิติ (วันที่ 20 ส.ค. 2558)
- คุณครูร่วมงานย้อนยุควิถีไทย ร้อยดวงใจถวายแม่หลวง (วันที่ 20 ส.ค. 2558)
- นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- สิ้นสุด รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- วิทยากรภายนอกเข้ามาสังเกตการครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (วันสุดท้าย) (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในการนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบของโรงเรียนเอกชน ONLINE ผ่าน WEB APPLICATION (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- อวยพรวันเกิดหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมการประดวดสุนทรพจน์ภาษาจีนในกิจกรรม Arts Open House ณ มหาลัย ABAC (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนในกิจกรรม Arts Open House ณ มหาลัยอัสสัมชัญ (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- กิจกรรมแรลลี่การกุศล SLC FAMILY Tour 2015 ครั้งที่ 2 (วันแรก) (วันที่ 22 ส.ค. 2558)
- คุณครูเข้ารับการอบรมหัวข้อ "สื่อการสอนกับเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ที่ลงตัว การสร้างแบบสอบถามและการประเมินผลทางคณิตศาสตร์" (วันที่ 22 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขันเพื่อเข้าอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 23 ส.ค. 2558)
- กิจกรรมแรลลี่การกุศล SLC FAMILY Tour 2015 ครั้งที่ 2 (วันสุดท้าย) (วันที่ 23 ส.ค. 2558)
- รองผู้อำนวยการและคุณครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2558 หัวข้อ "350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย : เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (วันที่ 23 ส.ค. 2558)
- รองผู้อำนวยการและคุณครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2558 หัวข้อ "350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย : เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (วันแรก) (วันที่ 23 ส.ค. 2558)
- การประชุมครูระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 24 ส.ค. 2558)
- รองผู้อำนวยการและคุณครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2558 หัวข้อ "350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย : เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (วันที่สอง) (วันที่ 24 ส.ค. 2558)
- ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษาตอนต้น พบนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 -3 (วันที่ 24 ส.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนครั้งที่ี 8_58 (วันที่ 24 ส.ค. 2558)
- คุณครู และนักเรียนเข้าสีเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมกรีฑาสี (วันแรก) (วันที่ 24 ส.ค. 2558)
- คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ สวนเสือศรีราชา จังหวัดชลบุรี (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- รองผู้อำนวยการและคุณครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2558 หัวข้อ "350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย : เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (วันที่สาม) (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนประถมศึกษา (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- คุณครู และนักเรียนเข้าสีเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมกรีฑาสี (วันที่สอง) (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.4 ห้องเรียน Gifted เข้าเยี่ยมชมสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- กิจกรรมป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- สิ้นสุด รองผู้อำนวยการและคุณครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2558 หัวข้อ "350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย : เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- รองผู้อำนวยการและคุณครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2558 หัวข้อ "350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย : เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (วันสุดท้าย) (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- คุณครู และนักเรียนเข้าสีเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมกรีฑาสี (วันที่สาม) (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ เนื่องในงาน Academic Excellence 2015 "เซนต์คาเบรียล การศึกษามาตรฐานสากล บริบทไทย" (วันที่ 27 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในงาน Academic Excellence 2015 "เซนต์คาเบรียล การศึกษามาตรฐานสากล บริบทไทย" (วันที่ 27 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในงาน Academic Excellence 2015 "เซนต์คาเบรียล การศึกษามาตรฐานสากล บริบทไทย" (วันที่ 27 ส.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการอบรมเรื่อง "7อุปนิสัยของนักการศึกษา ผู้มีประสิทธิผล" หรือ "7 Habits for Educators" (วันแรก) (วันที่ 27 ส.ค. 2558)
- คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลองห้า จังหวัดปทุมธานี (วันที่ 27 ส.ค. 2558)
- คุณครู และนักเรียนเข้าสีเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมกรีฑาสี (วันที่สี่) (วันที่ 27 ส.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8/2558 (วันที่ 27 ส.ค. 2558)
- คณะครูร่วมชมคอนเสิร์ตอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยคลายเครียดเพื่อการกุศล (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมการอบรมเรื่อง "7อุปนิสัยของนักการศึกษา ผู้มีประสิทธิผล" หรือ "7 Habits for Educators" (วันสุดท้าย) (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- กิจกรรมอวยพรวันเกิดครูเดือนสิงหาคม (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- ประชุมครู ครั้งที่ 4/2558 (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (Campus Ministry) ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (Campus Ministry) ครั้งที่ 1/2558 (วันแรก) (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญออกัสติน ศาสนนามของผู้อำนวยการ (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญออกัสติน ศาสนนามของผู้อำนวยการ (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- กิจกรรมประกวดร้องเพลงจีนเนื่องในเทศกาลวันสารทจีน (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- คุณครู และนักเรียนเข้าสีเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมกรีฑาสี (วันสุดท้าย) (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- สิ้นสุด คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (Campus Ministry) ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 29 ส.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (Campus Ministry) ครั้งที่ 1/2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 29 ส.ค. 2558)
- นักเรียนแข่งขันหมากล้อม Women Go Championship 2015 (วันที่ 29 ส.ค. 2558)
- นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎวิทยาศาสตร์ (วันที่ 29 ส.ค. 2558)
- นักเรียนโรงเรียนเซนตฺหลุยส์ ได้รับรางสวัลจากการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12 (วันที่ 29 ส.ค. 2558)
- นักเรียนร่วมโครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET 2558 (วันที่ 30 ส.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมการสอบประเมินเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ TDET (วันที่ 30 ส.ค. 2558)
- นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎวิทยาศาสตร์ (วันที่ 30 ส.ค. 2558)
- นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎวิทยาศาสตร์ (วันที่ 30 ส.ค. 2558)
- ฝ่ายปฐมวัย จัดประกวดมารยาทไทย (วันที่ 31 ส.ค. 2558)
- กำหนดการประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่า ครั้งที่ 2 (วันที่ 31 ส.ค. 2558)
- การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัย หัวหน้างานนิเทศครูผู้สอน ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1/2558 (วันที่ 31 ส.ค. 2558)
- กำหนดการจัดกิจกรรมรำลึก 25 ปี สืบ นาคะเสถียร (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- กิจกรรมประกวดสื่อการจัดประสบการณ์ (ฝ่ายปฐมวัย) (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (วันแรก) (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- เริ่มจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- การประกวดสื่อการเรียนการสอน รอบตัดสิน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 2 ก.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (วันที่สอง) (วันที่ 2 ก.ย. 2558)
- การประชุมคุณครูนั่งรถรับ - ส่งนักเรียน ในวันที่ 2 กันยายน 2558 (วันที่ 2 ก.ย. 2558)
- คณะครูร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรม "ปลูกป่าเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" (วันที่ 3 ก.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (วันที่สาม) (วันที่ 3 ก.ย. 2558)
- คณะกรรมการตรวจสอบผลงานการคัดเลือกผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นสมาพันธ์สมาพันธ์ผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (วันสุดท้าย) (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบการคัดเลือกผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 7 ก.ย. 2558)
- การบริจาคโลหิตต่อชีวิต ครั้งที่ 2 (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- กิจกรรมโรงเรียนแสนดี ครั้งที่ 3 (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- งานวันวิชาการ "60 พรรษา มหาสดุดี เฉลิมราชกุมารี SLC วิชาการ" (วันที่ 10 ก.ย. 2558)
- ประกาศผลสอบ สอวน.ปี 2558 (วันที่ 11 ก.ย. 2558)
- กิจกรรมโรงเรียนแสนดี ครั้งที่ 4 (วันที่ 11 ก.ย. 2558)
- คณะกรรมการประชุมงานตามโครงสร้างของโรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ. 2559 - 2564 ครั้งที่ 2 (วันที่ 12 ก.ย. 2558)
- นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิงปืนลูกซอง I.P.S.C. ชิงแชมป์ระดับโลก ในรายการ "IPSC Shotgun World Championship 2015, Italy" ณ ประเทศอิตาลี ในวันที่ 13 - 19 กันยายน 2558 (วันที่ 13 ก.ย. 2558)
- คณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 13 ก.ย. 2558)
- การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1/2558 (นอกตาราง) (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1/2558 (นอกตาราง) (วันที่ 15 ก.ย. 2558)
- ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 17 ก.ย. 2558)
- การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (วันที่ 21 ก.ย. 2558)
- การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (วันที่ 22 ก.ย. 2558)
- การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (วันที่ 23 ก.ย. 2558)
- กำหนดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล "สมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ (วันที่ 24 ก.ย. 2558)
- งานเซนต์หลุยส์โบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 11 (วันที่ 26 ก.ย. 2558)
- กำหนดการกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท (วันแรก) (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- กำหนดการกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท (วันสุดท้าย) (วันที่ 29 ก.ย. 2558)
- ค่ายภาษาอังกฤษ (วันแรก) (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- สัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือฯ (วันแรก) (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- การพัฒนาระบบการเงิน-การบัญชีโรงเรียน (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- พิธีมอบรางวัลผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- ค่ายภาษาอังกฤษ (วันที่สอง) (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- สัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือฯ (วันที่สอง) (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- การพัฒนาระบบการเงิน-การบัญชีโรงเรียน (วันที่สอง) (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- ค่ายภาษาอังกฤษ (วันสุดท้าย) (วันที่ 2 ต.ค. 2558)
- สัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือฯ (วันสุดท้าย) (วันที่ 2 ต.ค. 2558)
- การพัฒนาระบบการเงิน-การบัญชีโรงเรียน(วันสุดท้าย) (วันที่ 2 ต.ค. 2558)
- คณะกรรมการประชุมงานตามโครงสร้างของโรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ. 2559 - 2564 ครั้งที่ 3 วันแรก (วันที่ 3 ต.ค. 2558)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการ (ทดสอบ) (วันที่ 7 ต.ค. 2558)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่าย (วันที่ 7 ต.ค. 2558)
- ค่ายภาษาจีน (วันแรก) (วันที่ 15 ต.ค. 2558)
- ค่ายภาษาจีน (วันที่สอง) (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- ค่ายภาษาจีน (วันที่สาม) (วันที่ 17 ต.ค. 2558)
- ค่ายภาษาจีน (วันที่สี่) (วันที่ 18 ต.ค. 2558)
- ค่ายภาษาจีน (วันที่ห้า) (วันที่ 19 ต.ค. 2558)
- ค่ายภาษาจีน (วันที่หก) (วันที่ 20 ต.ค. 2558)
- ค่ายภาษาจีน (วันที่เจ็ด) (วันที่ 21 ต.ค. 2558)
- ค่ายภาษาจีน (วันที่แปด) (วันที่ 22 ต.ค. 2558)
- ค่ายภาษาจีน (วันที่เก้า) (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- ค่ายภาษาจีน (วันที่สิบ) (วันที่ 24 ต.ค. 2558)
- ค่ายภาษาจีน (วันที่สิบเอ็ด) (วันที่ 25 ต.ค. 2558)
- ค่ายภาษาจีน (วันที่สิบสอง) (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ค่ายภาษาจีน (วันสุดท้าย) (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- กิจกรรมโรงเรียนแสนดี ครั้งที่ 5 (วันที่ 11 พ.ย. 2558)
- กิจกรรมโรงเรียนแสนดี ครั้งที่ 6 (วันที่ 13 พ.ย. 2558)
- นักเรียนสอบ สสวท. ปี 2558 (วันที่ 14 พ.ย. 2558)
- การบริจาคโลหิตต่อชีวิต ครั้งที่ 3 (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- กิจกรรมโรงเรียนแสนดี ครั้งที่ 7 (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- กิจกรรมโรงเรียนแสนดี ครั้งที่ 8 (วันที่ 11 ธ.ค. 2558)
- ประกาศผลสอบ คัดเลือกรอบที่ 1 สสวท. ปี 2558 (วันที่ 30 ธ.ค. 2558)
- กิจกรรมโรงเรียนแสนดี ครั้งที่ 9 (วันที่ 6 ม.ค. 2559)
- กิจกรรมโรงเรียนแสนดี ครั้งที่ 10 (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- กิจกรรมโรงเรียนแสนดี ครั้งที่ 11 (วันที่ 11 ก.พ. 2559)
- กิจกรรมโรงเรียนแสนดี ครั้งที่ 12 (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.1วางแผนให้สถานศึกษาจัดสิ่งที่จำเป็น เอื้อประโยชน์อำนวยความสะดวง ต่อการพัฒนาเด็กครบทั้ง 4 ด้าน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.3 ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/แผนงานหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.4 พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.5 สร้างความสัมพันธ์ต่อชุมชน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.6 จัดสิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งที่จำเป็น จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.7 กิจกรรมประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.8 จัดทำสารสนเทศของฝ่ายและหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.1.ตรวจสอบติดตามการใช้หลักสูตรปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.2.ปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงานหลักสูตร (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.3.จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.4.ประเมินหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.5.ประเมินผลการใช้หลักสูตรโดยครูผู้ปกครองและชุมชน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลหลักสูตรปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 4. 2 รายงานผลการใช้หลักสูตรฝ่ายปฐมวัยเพื่อนำ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งหน้าที่บุคลากร ประจำปี (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งหน้าที่บุคลากรประจำห้อง (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 ประชุม (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 ให้ครูดำเนินการจัดทำแผนฯและจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็ก (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.5 ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.6 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 ประสานกับงานหลักสูตรเพื่อประชุม/ชี้แจ้งครูเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 ประสานกับงานหลักสูตรเพื่อจัดอบรมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.3ให้ครูออกแบบ จัดทำแผนการจัดประสบการณ์และปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความคุ้มค่า (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.4 ให้ครูจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.5ให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.6 วางแผนจัดกิจกรรมให้ครูนำไปพัฒนาส่งเสริมเด็ก (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ตรวจสอบแผนการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่า มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้น ตอนใดบ้าง (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 4.1.ประเมินผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่ามีข้อผิดพลาดในขั้นตอนใดให้หาสาเหตุและแก้ไข (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 4.2.สรุปผลการดำเนินงาน แก้ไขปรับปรุง และพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.1 เสนออนุมัติงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 ออกแบบเอกสารการประเมินผล / พัฒนาการ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.5 วางแผนการติดตามงานอย่างเป็นระยะ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.1.วางแผนการวัดและประเมินผลเด็กปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.2.วัดและประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.3.จัดทำสมุดรายงานประจำตัวเด็ก (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.4.จัดทำแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) เด็กปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่างๆ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานวัดและประเมินผล (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปการประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน รายบุคคลและภาพรวมของเด็กปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- 4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 4.3 นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงานนิเทศ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.2ประชุมคณะกรรมการงานนิเทศ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 จัดทำคำสั่งงานนิเทศและมอบหมายงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 ออกแบบเครื่องมือวัด / เกณฑ์การนิเทศ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.5 จัดทำตารางปฏิบัติงานนิเทศ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 เพื่อให้ครูเข้าใจ ปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 แผนการจัดประสบการณ์สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.3 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้เด็กมีโอกาสในการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.4 กำกับ / วางแผนการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมของครูให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 ปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมิน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.4 ประเมินผลการนิเทศ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.5 ประเมินผลโครงการ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการนิเทศรายบุคคลและภาพรวม (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 4.3 นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.2.วางแผนการปฏิบัติงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.3.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.4.สำรวจความต้องการในการชื่อและวัสดุอุปกรณ์ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 .ดำเนินการให้ครูฝ่ายปฐมวัยจัดทำสื่อ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.2จัดซื้อสื่อและวัสดุ อุปกรณ์ ในห้องเรียน 26 ห้อง (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ตรวจสอบและติดตามบันทึกการยืมสื่อของครูและเด็กฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.2ประเมินคุณภาพของสื่อและวัสดุ อุปกรณ์ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.3 ประเมินการใช้สื่อการจัดประสบการณ์ของครูฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.4 สรุปผลการประเมินการใช้สื่อการจัดประสบการณ์ของครูฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 4.1ให้บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสาร การบริการการติดตามตรวจสอบการบริหารการติดตามตรวจสอบการบริหาร (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.1 เสนองานเพื่อขออนุมัติ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.1.วางแผนงานส่งเสริมให้เด็กมีน้ำหนักวัดส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 วางแผนงานส่งเสริมให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.3 วางแผนงานส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติตนหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุภัย และสิ่งเสพติด (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.4 วางแผนงานกรีฑาสี (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.5.วางแผนงานกีฬาเอกชน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.6 วางแผนงานอุปกรณ์กีฬา (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.7.ประเมินงานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.8.รายงานผลการประเมินงานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยให้กับหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ติดตามการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 ประเมินผลงานและโครงการ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลและรายงานผลการดำเนินการ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 จัดทำเอกสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาศักยภาพนักเรียน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.1. วางแผน คิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อจัดกิจกรรม โครงการ ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.2. ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ออกแบบเอกสารการประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 ติดตามการดำเนินกิจกรรม โครงการตามแผนงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.3ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.4ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม โครงการแผนงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 4.2รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.1.แต่งตั้งคณะกรรมการงานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.2.ประชุมวางแผน ประสานงาน ชี้แจง การดำเนินงาน หลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.3.จัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.4.พิจารณาอนุมัติ ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 1.5.ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.2.ประชุมคณะกรรมการงานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.3.จัดทำปฏิทินการดำเนินงานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.4. จัดทำหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.5. เสนอใช้การทำหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย ให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณา อนุมัติใช้หลักสูตร (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.1.ตรวจสอบติดตามการใช้หลักสูตรปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 ปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงานหลักสูตรที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.4ประเมินหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 3.5 ประเมินผลการใช้หลักสูตรโดยครูผู้ปกครองและชุมชน (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 4.1สรุปผลหลักสูตรปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 4.2รายงานผลการใช้หลักสูตรฝ่ายปฐมวัยเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ-ร่วม/ภาระงาน) (วันที่ 29 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 29 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ(ภาระงานประจำ-ร่วม/ภาระงาน) (วันที่ 29 ก.พ. 2559)
- werwerwr (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1.1 เสนองานเพื่อขออนุมัติ (วันที่ 4 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล (วันที่ 15 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา (วันที่ 15 มี.ค. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 25 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 30 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ-ร่วม/ภาระงาน) (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานลูกเสือ,ชมรม,นักศึกษาวิชาทหาร) 1.2 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(งาน ลูกเสือ,ชมรม,นักศึกษาวิชาทหาร) 1.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1 เสนองบประมาณ (วันที่ 15 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 ประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม (วันที่ 25 เม.ย. 2559)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด จัดทำผลงานครูดีเด่นสมาพันธ์ ฯ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด รางวัลครู / พนักงานนานปี (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- อบรมพัฒนาบุคลากร (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สร้างขวัญ กำลังใจให้กับบุคลากร (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- ประชาสัมพันธ์งานบุคลากร (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (มูลนิธิ ฯ) (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด รางวัลครูไม่ขาด ไม่ลา ไม่สาย (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานมุทิตาจิตครูเกษียณ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานเลี้ยงปิดภาคเรียน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งาน Thank you party (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ส่งบุคลากรศึกษาดูงานต่างประเทศ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ส่งบุคลากรศึกษาต่อปริญญาโท / เอก (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรม / โครงการหน่วยงานที่จะดำเนินการ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด วางแผนหรือเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ดำเนินงานตามแผนงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด พัฒนาอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี / โสต ฯ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด พัฒนาระบบฮาร์ดแวร์ ระบบซอฟแวร์ และระบบเครือข่าย (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด เสนออนุมัติงบประมาณ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการงานนโยบายและแผน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด วัสดุ อุปกรณ์ใช้ในงานนโยบายและแผน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด พัฒนาบุคลากร (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- เสนออนุมัติงบประมาณ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงานและมอบหมายงาน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด รับรอง (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด บริหารสำนัก ฯ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ฉุกเฉิน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด จัดทำรายงานประจำปี (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด สนับสุนนฝ่ายการศึกาษ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด เลี้ยงต้อนรับคณะกรรมการ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ของที่ระลึกกรรมการ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด พิธีบูชาขอบพระคุณวันฉลองนักบุญหลุยส์และพิธีแห่เทิดเกียรติ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สรรค์ทั้งกายและวิญญาณและพิธีแห่เทิดเกียรติ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด พิธีบูชาขอบพระคุณวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชคริสตสมภพ / เสกถ้ำพระกุมาร (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- พิธีบูชาขอบพระคุณวันครู (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด การสอนคำสอนนักเรียนคาทอลิก (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด การอบรมฟื้นฟูจิตใจบุคลากร (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด การอบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด กิจกรรมค่ายกระแสเรียก (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด เยี่ยมเยียนสุสาน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด จัดทำใบสรุปการรับ-จ่ายเงินประจำวัน นำเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด จัดทำใบสรุปการรับ-จ่ายเงินประจำวัน นำเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- ตรวจสอบยอดเบิกจ่ายใบขอซื้อ ใบเบิกพัสดุ รหัสงบประมาณ ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงิน(ใบเสร็จรับเงิน) ให้ตรงกับยอดจ่าย นำเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ตรวจสอบการบันทึกรายการจ่ายเช็คให้ตรงกับเช็คที่สั่งจ่าย พร้อมลงชื่อผู้ตรวจสอบในใบรายงานตรวจสอบรายการเช็ค ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ มีการบันทึกการใช้งบประมาณตรงตามที่ใช้ไปจริง (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ติดตามและปรับปรุงแก้ไขแผนงาน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด อาหารเสริม (นมโรงเรียน) (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด พัฒนาบุคลากรฝ่ายธุรการ - การเงิน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานธุรการฝ่ายธุรการ - การเงิน (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.6 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.7 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ มอบหมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของนักเรียนและการประสานงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 วางแนวทางการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.5 กำหนดเครื่องมือในการประเมินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2จัดกิจกรรมบริการชุมชน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.3.จัดให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี ส่วนร่วมกับสถานศึกษา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.4 จัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม(2.4) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.5จัดกิจกรรมสนับสนุนชมชน(ส1.2ค) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.6 จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง (ส3.2ข.(1) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ออกแบบสอบถามประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 สรุปผลการประเมินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุป เป็นข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของนักเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 กำหนดเป้าหมายในการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 วางแนวทางการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.5 กำหนดเครื่องมือในการประเมินกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.6 จัดทำคำสั่งงานกิจกรรมภายใน-นอก และมอบหมายงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.7 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบ หมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1.ดำเนินงานตามแผนงานโครงการและงบประมาณ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนการสอน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 2.3จัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม อนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.4 ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนิน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.5 จัดทำมาตรการส่งเสริม -กำหนดเหตุผลในการกำหนดความร่วมมือและ/หรือ ช่วยเหลือชุมชน สังคม รอบสถานศึกษา -กำหนดตัวบ่งชี้และระดับความสำเร็จของเป้าหมาย -กำหนดแนวปฏิบัติและกระบวนการที่ชัดเจนและ ต่อเนื่อง -จัดทำระบบกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและสร้าง การมีส่วนร่วมผู้เกี่ยวข้อง -จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของชุมชน ตรงตามความต้องการของชุมชนไม่น้องกว่าร้อยละ80 (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ(ร่วม2.2) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.7.จัดกิจกรรมและพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 สรุปผลการประเมินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด การประชุมครู ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- กิจกรรมวันคล้ายวันเกิด (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.1 แต่งตั้งกรรมการบริหารงานสอนเสริม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 1.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินการงานสอนเสริม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 1.5 จัดทำคำสั่งการบริหารงานสอนเสริม จัดทำตารางปฏิบัติงานสอนเสริม จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานสอนเสริม จัดทำตารางปฏิทินการปฏิบัติงานสอนเสริม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ภายใน วงเงินงบประมาณที่ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 จัดระบบการดำเนินงานในความรับผิดชอบให้มี ประสิทธิภาพ 2.3 จัดให้มีการสอนเสริมนอกเวลา ตามนโยบายของ โรงเรียนและเป็นไปตามระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการ สอนเสริมนอกเวลา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.4. จัดสรรประโยชน์ตอบแทนในการสอนเสริมฯ ให้แก่ครูอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายของ ผู้อำนวยการ ควบคุมดูแลการสอนเสริมฯ ในระบบให้ เหมาะสม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.6. ติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงาน ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.8 บันทึกสรุปการปฏิบัติงานเป็นรายวัน และ รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายในสัปดาห์ สุดท้ายของเดือน จัดทำรายละเอียดของงานและโครงการ พร้อม ทั้งงบประมาณรายจ่ายของปีต่อไป เพื่อเสนอขอ อนุมัติตามขั้นตอน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ ประเมินผลการบริหารงานสอนเสริม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการดำเนินงานสอนเสริม จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.3 นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด พิธีเปิดกองลูกเสือและอบรมนายหมู่ลูกเสือ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของครู ในการจัดอบรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 กำหนดเป้าหมายในการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 วางแนวทางในการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.5 กำหนดเครื่องมือในการประเมินกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.6 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบ มอบหมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1.1 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้บุคลากรครูมี การจัดประชุมคณะกรรมการแผนกปกครองจัด อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรครูทุก ศาสนา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1.2 จัดทำใบอนุญาตการมาสาย, ขาดเรียน, การแต่งกายผิดระเบียบ,ใบขออนุญาตออกนอก โรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1.3 เบิกอุปกรณ์สำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1.4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานสารเสพติด (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1.5จัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 ติดตามนักเรียนให้มีการปฏิบัติตนตามสุข บัญญัติ 10 ประการ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งครบ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่ สมบูรณ์ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3. จัดทำเครื่องมือในการประเมินต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4. ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1. สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.ส่งผลการดำเนินงานส่งฝ่ายต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 5.นำข้อมูลที่ปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็น ข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 6. จัดเก็บเอกสารเพื่อรองรับการประเมิน จากภายนอก (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของนักเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 กำหนดเป้าหมายมในการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 วางแนวทางการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.5 กำหนดเครื่องเมือในการประเมินกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.6 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบ หมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 ส่งเสริม สร้างความตระหนักให้นักเรียนมีความ กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ (2.2) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 สรุปผลการประเมินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุป เป็นข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- นักเรียนเข้าค่ายวิชาการ/นักเรียนศึกษาดูงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของ นักเรียนและการประสานงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 วางแนวทางการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.5 กำหนดเครื่องมือในการประเมินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.6 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ มอบหมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2ส่งเสริมแกนนำการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.3 ประชุมสภานักเรียน( G.7) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.4จัดกิจกรรมส่งเสริมภายใน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.5จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.6 โครงการแกนนำการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่ สมบูรณ์ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.4 ประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรครู (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุป เป็น ข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการในการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน โครงการและมอบหมายงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.5 จัดทำปฏิทินงานการจัดกิจกรรมตลอดปี (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.6 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในการประสานงานตามระบบ ของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 วางแผนการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ของแผนกกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานด้วยการไปศึกษาดูงานจาก หน่วยงานภายนอก (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.3 ตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานของบุคลากร (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.4 สร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.5 ติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.6 กำหนดความเสี่ยงการนำนักเรียนออกนอก สถานศึกษา 8.3.2(5) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.7 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน ตลอดปีและ ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง(13.2) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.7.1 กำหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน โรงเรียนผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 13.2(1) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.7.2 นำความรู้จากการศึกษามาจัดประสบการณ์การ เรียนรู้มาประยุกต์ 13.2(2) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.7.3 กำหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้องผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสานเทศแห่งเรียนรู้ทั้งในและนอก โรงเรียน และดำเนินตามแนวทางที่กำหนด 13.2(3) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.7.4 นำความรู้ที่ได้จากการทัศนศึกษา มาแบ่งปัน ความรู้ให้กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 13.2(4) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.7.5 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในและนอก สถานศึกษา มีการเผยแพร่ความรู้และนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์ 13.2(5) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.8 การจัดการความรู้ TQA(ส.4.2ก.(3) วิธีการจัดการความรู้ขององค์องค์เพื่อให้บรรลุผลดังนี้ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.9 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า มีส่วน ร่วมในการจัดกิจกรรม (G.6) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.4 ประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรครู (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็น ข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด เทควันโด (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- ผู้บริหารอบรมนักเรียนหน้าแถว (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการประจำสัปดาห์ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- รับ/มอบรางวัลด้านวิชาการ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด รับรางวัลด้านวิชาการ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ในการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ในการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 วางแนวทางในการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.5 กำหนดเครื่องมือในการประเมินกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.6 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบ หมายงานตามคำสั่งโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1.1 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้กับนักเรียน เรื่องยาเสพติด, การดูแลตนเองเมื่อเกิดอุบัติภัย (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1.2 ดูแลนักเรียนให้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบของ โรงเรียน มีการตรวจระเบียบทุกวัน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1.3 ส่งเสริมอบรมนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1.5 เบิกงบประมาณของงานระดับชั้น (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ ติด ปัญหาทางเพศ และสิ่งมอมเมา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 2.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนให้ครบทุกด้าน (TQA 3.3) เช่น (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- โครงการติวเข้มนักเรียนคาบ 8 และเรียนเสริมวันเสาร์ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 สรุปผลการประเมินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุป เป็นข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.1 เสนองานเพื่อขออนุมัติการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 ดำเนินงานตามแผนงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 สรุปผลการประเมินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.2 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.4 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็น ข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- โครงการ Cambridge Young Learners English Course (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของนักเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 1.3 กำหนดเป้าหมายในการจัดการแข่งขันกีฬา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 วางแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.5 กำหนดเครื่องมือในการประเมินกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.6 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบ หมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 ดำเนินงานตามแผนงานและโครงการด้วยการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2.2 จัดการแข่งขันกีฬาภายนอก (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.3 ควบคุม ติดตามการดำเนินงาน/โครงการ ติดตามจากการสรุปผลการแข่งขัน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.4 ส่งเสริมเผยแพร่ศักยภาพของนักเรียนนักเรียนและ คุณครู (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.5 จัดบุคลากรในหน่วยงานกีฬามานำเต้นแอโรบิค (9.3.1,9.3.2) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.6 จัดบุคลากรในหน่วยงานกีฬามาจัดกิจกรรม กีฬาต้านยาเสพติด(10.3.1) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 2.7 จัดบุคลากรและนักเรียนไปช่วยสอนทักษะ(15.1.2) กีฬาฟุตบอลเดือนละ 1 ครั้ง ได้แก่ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.8จัดการแข่งขันกีฬาพัฒนานักเรียนให้ครบทุกด้าน (TQA.3.3) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.9เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และศิษย์เก่ามีส่วนร่วม สนับสนุนกิจกรรมของนักเรียน(G.6) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด กองร้อยอาสา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.4 ประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรครู (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็น ข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุปเป็น ข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- การประชุมกลุ่มสาระฯ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด นักเรียนร่วมโครงการสอบกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ตรวจสอบเอกสารการรับเงิน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการประจำสัปดาห์ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ตรวจสอบยอดเงินรับประจำวัน และออกใบเสร็จรับเงินให้ตรงกับยอดเงินในใบสรุปรายรับประจำวัน นำเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด โครงการเพชร SLC (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด อบรม/วิทยากร (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- ประชุม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด นิเทศการสอนครู (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ประชุมหน่วยงานภายนอก/ตำรากลาง (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานสอนเสริมเย็น (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด สอนเสริมวันเสาร์ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด สอนเสริมภาคฤดูร้อน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด สอนเสริมเดือนตุลาคม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด กิจกรรมเข้าค่าย ป.1-ม.3 (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด บรรยากาศการเรียนการสอน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด การเรียนการสอน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด การเรียนการสอน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของนักเรียนและการประสานงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 วางแนวทางการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 ดำเนินงานตามแผนงานและโครงการด้วยการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 จัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียน (11.2) โดยจัดกิจกรรมป้องกัน อุบัติภัย (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 สรุปผลการประเมินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.3 รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.4 ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.5 นำข้อมูลที่จะปรับปรุงส่งให้งานแผนสรุป เป็นข้อมูลดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด โครงการ Intensive course (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด จัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด โครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ส่งนักเรียนแข่งขัน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ส่งนักเรียนแข่งขัน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของนักเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 วางแนวทางการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 สรรหานักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรี และการแสดง (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 ส่งเสริมและฝึกซ้อมดนตรีให้นักเรียนกล้า แสดงออก (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 ศึกษาข้อมูล วิธีการ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 กำหนดเป้าหมายในการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.4 วางแนวทางการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.5 กำหนดเครื่องเมือในการประเมินกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.6 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบ หมายงานโดยจัดทำคำสั่งของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนทั้งครบ (3.3) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.3 ฝึกอบรมสร้างความตระหนักในเรื่องความเสมอ ภาค ไม่มีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ฯลฯ TQA 9 (1) โดยการจัดกิจกรรมตรวจระเบียบนักเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.1 ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.2 สรุปผลการประเมินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 4.2 สรุปการดำเนินงานในภาพรวม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด นักเรียนแข่งขัน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ประเมินผลนักเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- ประชุมครูช่วงชั้น วันศุกร์ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด นักเรียนแข่งขัน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด วันสำคัญ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ชมรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด วันสำคัญ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- ศึกษาดูงาน/อบรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ศึกษาดูงาน/อบรม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด การแข่งขันกีฬา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ประชุม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด นักเรียนแข่งขัน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ซ้อมการแสดง (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด พัฒนาบุคลากรด้านภาษา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ครูส่งหลักสูตร (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด นักเรียนติว (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด นักเรียน Giftedทัศนศึกษา/ดูงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด นักเรียนเข้าค่ายฯ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ประกวดสื่อ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด กิจกรรม Academic Day (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด แนะแนวการศึกษาต่อ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ค่ายภาษาจีน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ค่ายภาษาอังกฤษ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด อบรมครูผู้สอน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด นักเรียนแข่งขันทักษะภาษาจีน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานจัดทำทะเบียนประวัตินักเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- งานจัดทำหลักฐานการศึกษาของนักเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- งานขออนุญาตเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานจัดทำสถิติการขาด ลา มาสาย ของบุคลากรครู (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานเงินอุดหนุนของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 10 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1.1 เสนออนุมัติงาน (วันที่ 10 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 10 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 1.3 วางแผนการปฏิบัติงาน (วันที่ 10 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด ดำเนินการตามแผนงาน (วันที่ 29 มิ.ย. 2559)
แผนงาน : -
โครงการ : 419 โครงการ 5 รั้วล้อมโรงเรียนป้องกันยาเสพติด

หน่วยงาน : งานระเบียบวินัย ฝ่าย : แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ลำเพย    พวงมาลัย
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์
กำหนดการ
พิธีเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 24 มิถุนายน 2554

สถานที่ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.15  นักเรียนระดับ ม.5 พร้อมกันที่ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  มิส  ลำเพย    พวงมาลัย  
08.30  ประธานพร้อมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ กรรมการสมาคมผู้ปกครองเข้าสู่บริเวณงาน (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)  ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  มิส  ลำเพย    พวงมาลัย  
00.00  พิธีกรแนะนำประธานในพิธี  ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  มิส  ลำเพย    พวงมาลัย  
00.00  พิธีกรเชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระ ประธานขึ้นบนโพเดียมรับฟังคำกล่าวรายงาน  ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  มิส  ลำเพย    พวงมาลัย  
00.00  มิสลำเพย พวงมาลัย หัวหน้าระดับชั้น ม.5 กล่าวรายงาน  ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  มิส  ลำเพย    พวงมาลัย  
00.00  ประธานกล่าวเปิดงาน และประกอบพิธีเปิดงาน (ตีฆ้อง)    มิส  ลำเพย    พวงมาลัย  
00.00  ประธานมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการจัดกิจกรรม    มิส  ลำเพย    พวงมาลัย  
00.00  ประธานเข้าที่นั่งรับรอง    มิส  ลำเพย    พวงมาลัย  
00.00  ประธานนักเรียนกล่าวนำนักเรียนปฏิญาณตนรณรงค์ต่าต้านยาเสพติด    มิส  ลำเพย    พวงมาลัย  
00.00  การแสดงรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และวันสุนทรภู่    มิส  ลำเพย    พวงมาลัย  
00.00  ผู้อำนวยการมอบที่ระลึกให้กับประธานในพิธี    มิส  ลำเพย    พวงมาลัย  
00.00  ทุกคนร่วมร้องเพลงโรงเรียน    มิส  ลำเพย    พวงมาลัย  
00.00  ประธานและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ กรรมการสมาคมฯ ชมนิทรรศการ ผลงานของนักเรียนที่บริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคารเฉลิมพระเกียรติกับโรงอาหาร และเดินทางกลับ    มิส  ลำเพย    พวงมาลัย  
00.00  นักเรียนขึ้นห้องเรียนตามปกติ    มิส  ลำเพย    พวงมาลัย  

•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)