ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ
ผู้อำนวยการ
Happy Birthday‰

มิส  รุ่งรักษ์    นุ่มไทย

อวยพรวันเกิด

มิส  LYNETH    GELLADULA

อวยพรวันเกิด

เด็กหญิง  จิตรวรรณ    ดิษฐปภากร

อวยพรวันเกิด

เด็กชาย  ภาคิน    ศิริกุล

อวยพรวันเกิด

เด็กชาย  รพีพัชร์    ไพฑูรย์วงศ์

อวยพรวันเกิด

เด็กหญิง  ภัทรพร    พงษ์มิตร

อวยพรวันเกิด

เด็กชาย  อัครพล    ศรีวรสาร

อวยพรวันเกิด

นางสาว  พิชชา    ลิ้มเหมอนันต์

อวยพรวันเกิด

นางสาว  ปาณิศรา    อารีวงษ์

อวยพรวันเกิด

นางสาว  ภัทราภา    ศรีสวัสดิ์

อวยพรวันเกิด

[สำหรับเจ้าหน้าที่]