ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ
ผู้อำนวยการ
Happy Birthday‰

มิส  รัดดาวรรณ์    ดีประสิทธิ์ปัญญา

อวยพรวันเกิด

มาสเตอร์  สิริพจณ์    อ้นประเสริฐ

อวยพรวันเกิด

เด็กหญิง  ณพิชญา    ยังอยู่

อวยพรวันเกิด

เด็กชาย  พิชญากร    ปัญญาสมาพร

อวยพรวันเกิด

เด็กหญิง  ชัญญา    เลิศศิริ

อวยพรวันเกิด

เด็กหญิง  บุณิกา    บุญเจริญ

อวยพรวันเกิด

เด็กชาย  ธงสรร    เก้ากิจวิไล

อวยพรวันเกิด

เด็กชาย  บูรณ์ยากัลป์    ละมั่งทอง

อวยพรวันเกิด

เด็กชาย  ปาณัฐพงศ์    พัวพันธุ์

อวยพรวันเกิด

เด็กชาย  กาณฑ์    เจริญบูลย์วิวัฒน์

อวยพรวันเกิด

เด็กหญิง  อชิรญา    จิ๊ดเจริญ

อวยพรวันเกิด

เด็กชาย  อังศุธร    งามประสิทธิ์

อวยพรวันเกิด

นางสาว  สุธิดา    อารีราษฎร์

อวยพรวันเกิด

นางสาว  ฐิติมา    พรมเจริญ

อวยพรวันเกิด

[สำหรับเจ้าหน้าที่]