ประกันคุณภาพการศึกษา


1. คู่มือมาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4

2. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่และการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่

3. ร่างกรอบมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

5. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

6. The Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008)

7. ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต(ภาษาไทย)

8. ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (ภาษาอังกฤษ)

9. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับภาษาไทย-อังกฤษ)

10. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

11. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550

12. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

13. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556

14. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556

15. ประกาศมาตรฐานคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพ

16. คู่มือบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

17. มาตรฐานคุณภาพการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2561